Thông báo số 1335/TB-DPMT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
33
lượt xem
4
download

Thông báo số 1335/TB-DPMT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo số 1335/TB-DPMT về tình hình dịch cúm A(H1N1) do Cục Y tế dự phòng và Môi trường ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo số 1335/TB-DPMT

  1. B YT C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T C C Y T D PHÒNG NAM VÀ MÔI TRƯ NG c l p - T do - H nh phúc ------- --------- S : 1335/TB-DPMT Hà N i, ngày 24 tháng 7 năm 2009 THÔNG BÁO V TÌNH HÌNH DNCH CÚM A(H1N1) C c Y t d phòng và Môi trư ng, B Y t thông báo tình hình d ch cúm A(H1N1) n 17h00 ngày 24/7/2009 như sau: 1.Tình hình d ch trên th gi i: Hi n nay, T ch c Y t th gi i (WHO) ã ng ng c p nh t s li u hàng ngày các trư ng h p dương tính ư c kh ng nh b i phòng xét nghi m vì s trư ng h p nhi m cúm A(H1N1) tăng quá nhanh m t s qu c gia. Theo thông báo c a Trung tâm d phòng và ki m soát d ch b nh Châu Âu (ECDC), n ngày 24/7/2009, toàn th gi i ã ghi nh n 151.656 trư ng h p dương tính v i cúm A(H1N1) t i 145 qu c gia/vùng lãnh th , trong ó có 868 trư ng h p t vong. Hi n nay, d ch ang di n bi n ph c t p t i m t s nư c nam bán c u nơi hi n gi là mùa ông như Australia, Newzeland, Chi Lê, Argentina – nơi ư c oán có kho ng 100.000 ngư i nhi m và 70 ca t vong. Ngày 17/7/2009, Trung tâm d phòng và ki m soát d ch b nh Hoa Kỳ (CDC) thông báo, t ng s ca nhi m cúm A(H1N1) là 40.617 (ca có th và ca xác nh), 263 trư ng h p ã t vong, t i 50 bang và 04 vùng lãnh th c a nư c M . T i khu v c ông Nam Á, tình hình d ch ti p t c di n bi n ph c t p, s trư ng h p m c m i tăng nhanh, nhi u nư c ã ghi nh n t vong: Philippine (m c: 2668, t vong: 03); Singapore (m c: 1217, t vong: 03); Brunei (m c: 334, t vong: 01); Malaysia, Lào là 02 nư c m i nh t ghi nh n ca t vong u tiên liên quan n cúm A(H1N1). Thái Lan ã ghi nh n 6.776 trư ng h p dương tính, 44 ca t vong; B Y t nư c này ư c tính có hơn 500.000 ngư i ã nhi m vi rút này; nhi u trư ng h c, nhà tr , trung tâm d y ngh ã b óng c a t m th i ngăn ch n s lây lan c a d ch cúm A(H1N1). 2.Tình hình d ch t i Vi t Nam: Ngày 24/7/2009, Vi t Nam ã ghi nh n thêm 33 trư ng h p dương tính v i cúm A(H1N1), (Mi n Nam: 28 ca, mi n B c: 03 ca, mi n Trung: 02 ca). Trong ngày ghi nh n thêm 13 ca có liên quan n chùm ca b nh t i Trư ng n i trú Nguy n Khuy n, qu n Tân Bình và Trư ng Ngô Th i Nhi m, Qu n 9, Thành ph H Chí Minh.
  2. Hi n nay, m t s t nh như Khánh Hòa, Bà R a Vũng Tàu, Lâm ng, Bình Dương, ng Tháp, ng Nai, Bình Phư c, Tây Ninh ã ghi nh n các ca dương tính là h c sinh Trư ng Trung h c Tư th c Ngô Th i Nhi m, Qu n 9, Thành ph H Chí Minh v a phương ngh hè. Như v y, tính n 17h00 ngày 24/7/2009, Vi t Nam ã ghi nh n 532 trư ng h p dương tính, không có t vong. S b nh nhân ã ra vi n là 357; 175 trư ng h p còn l i hi n ang ư c cách ly, i u tr t i các b nh vi n, cơ s i u tr trong tình tr ng s c kh e n nh, không có bi n ch ng n ng. 3.Khuy n cáo c a B Y t : Hi n nay, tình hình d ch cúm A(H1N1) ti p t c di n bi n ph c t p, h n ch d ch lây lan trong c ng ng, B Y t khuy n cáo m nh m ngư i dân và các hành khách nh p c nh th c hi n t t các n i dung sau: 1.Nh ng ngư i n Vi t Nam t vùng ang có d ch c n ch ng cách ly, h n ch t i a các ti p xúc v i ngư i xung quanh trong th i gian ít nh t 7 ngày, th c hi n các bi n pháp phòng h cá nhân. Khi có các bi u hi n c a b nh như s t, ho, au h ng thì thông báo cho cơ quan y t ư c tư v n và g i i n báo cho nh ng ngư i thân mà mình m i ti p xúc h ch ng th c hi n các bi n pháp phòng b nh. Không v n chuy n ngư i b nh ho c ngư i nghi b b nh n b nh vi n b ng phương ti n v n t i công c ng, c bi t là máy bay vì d làm lây lan b nh ra c ng ng. 2.Ngư i dân sinh s ng và làm vi c t i các khu v c t p trung ông ngư i như nhà máy, xí nghi p, khu công nghi p, ký túc xá...n u có bi u hi n cúm hay nghi ng b nh cúm thì c n ch ng cách ly và thông báo cho ơn v và y t cơ quan bi t ư c tư v n và h tr k p th i. 3.H c sinh, sinh viên, cán b , nhân viên công tác t i các trư ng h c, n u có bi u hi n ho, s t, au h ng nên cách ly t i nhà, ng th i thông báo cho Ban giám hi u, cơ quan y t t i trư ng h c bi t ư c tư v n. Các b c ph huynh, ngư i nhà h c sinh, b o m u c n ch ng theo dõi tình hình s c kh e c a con em mình hàng ngày, n u phát hi n có bi u hi n b nh hay nghi ng b nh cúm thì thông báo ngay cho nhà trư ng và cơ quan y t trên a bàn. 4.Nh ng ngư i m c b nh m n tính (b nh tim m ch, hen, lao ph i, ti u ư ng, béo phì, suy dinh dư ng, b nh nhân AIDS...), ph n mang thai, ngư i già, tr em c n ư c c bi t quan tâm t i tình tr ng s c kh e c a mình, tránh ti p xúc v i ngư i nghi ng m c b nh, khi có bi u hi n b nh c n n ngay cơ s y t ư c khám, ch a k p th i, h n ch bi n ch ng n ng và t vong. 5.M i ngư i dân t b o v b n thân và c ng ng b ng cách th c hi n t t các bi n pháp phòng ch ng d ch như: thư ng xuyên r a tay b ng xà phòng ho c dung d ch sát khuNn, v sinh môi trư ng, thông thoáng nơi , nơi làm vi c, lau chùi b m t, dùng, v t d ng sinh ho t b ng các hóa ch t sát khuNn thông thư ng, che mi ng khi b ho, không kh c nh b a bãi.
  3. 6.Khi có bi u hi n nghi ng cúm A(H1N1) hãy thông báo theo ư ng dây nóng c a S Y t trên a bàn, các Vi n V sinh d ch t /Pasteur, ng th i thông báo cho B Y t (C c Y t d phòng và Môi trư ng) theo s i n tho i ư ng dây nóng: 0989671115, Fax: 04.37366241, Email: baocaodich@gmail.com). B Y t ã và ang ph i h p ch t ch v i t t c các a phương, b /ban ngành liên quan, các nư c và các t ch c qu c t theo dõi sát tình hình, tri n khai các bi n pháp kh ng ch d ch, gi m thi u s lây lan và tác h i c a i d ch t i Vi t Nam. C C TRƯ NG NGƯ I PHÁT NGÔN B YT Nguy n Huy Nga
Đồng bộ tài khoản