Thông báo số 135/BC-BYT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
39
lượt xem
1
download

Thông báo số 135/BC-BYT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo số 135/BC-BYT về việc báo cáo tình hình bệnh cúm A (H5N1) và các biện pháp phòng, chống dịch do Bộ Y tế ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo số 135/BC-BYT

  1. B YT C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 135/BC-BYT Hà N i, ngày 24 tháng 02 năm 2006 BÁO CÁO TÌNH HÌNH B NH CÚM A (H5N1) VÀ CÁC BI N PHÁP PHÒNG, CH NG DNCH (Báo cáo s 74) Ti p theo báo cáo s 73 ngày 23/02/2006, B Y t xin báo cáo tình hình b nh cúm A(H5N1) và m t s bi n pháp phòng, ch ng d ch ã tri n khai như sau: I. Tình hình b nh cúm A (H5N1) ngư i: 1. Tình hình trên Th gi i: Theo T ch c Y t Th gi i (WHO) và các ngu n tin khác: Trong ngày 24/02/2006, không ghi nh n trư ng h p m i m c cúm A(H5N1) K t tháng 12/2003 n nay, trên th gi i ã ghi nh n 170 trư ng h p m c cúm A(H5N1), trong ó có 92 trư ng h p t vong t i 7 qu c gia: Thái Lan (m c 22, ch t 14), Indonesia (m c 26, ch t 19), Campuchia (m c 4, ch t 4), Trung Qu c (m c 12, ch t 8), Vi t Nam (m c 93, ch t 42), Th Nhĩ Kỳ (m c 12, ch t 4), Iraq (m c 01, ch t 01). 2. Tình hình trong nư c: Trong ngày 24/02/2006, không ghi nh n trư ng h p nào dương tính v i cúm A(H5N1). Tính t ngày 14/11/2005 n nay, ã hơn 3 tháng không ghi nh n trư ng h p m c m i. K t trư ng h p m c cúm A(H5N1) u tiên t i Vi t Nam (26/12/2003) n nay ã ghi nh n 93 trư ng h p m c t i 32 t nh/thành ph , trong ó có 42 trư ng h p t vong. II. Các ho t ng phòng ch ng d ch ã tri n khai: 1. Theo dõi sát di n bi n tình hình d ch b nh hàng ngày trong nư c và trên th gi i, các ho t ng phòng, ch ng d ch báo cáo Văn phòng Trung ương ng, Văn phòng Chính Ph , Ban Khoa giáo Trung ương và thông tin hàng ngày trên trang web c aB Yt . 2. Ph i h p v i ài truy n hình Vi t Nam và ài truy n hình Hà N i ti p t c phát thanh tuyên truy n hàng ngày v phòng và ch ng d ch cúm A(H5N1).
  2. 3. Làm vi c v i các chuyên gia T ch c Y t th gi i góp ý xây d ng D th o H th ng c nh báo s m và áp ng các b nh truy n nhi m gây d ch t i Vi t Nam trong th i gian t i. 4. Ti p t c ch o các Vi n V sinh d ch t Trung ương, Vi n Y h c lao ng và V sinh môi trư ng, S Y t TP. Hà N i tăng cư ng công tác giám sát, phòng ch ng d ch, v sinh môi trư ng và v sinh an toàn th c phNm, b o v s c kho i bi u tham d i h i i bi u toàn qu c l n th X c a ng 5. Ch o các t nh lân c n Hà N i (Hà Tây, Hà Nam, B c Ninh, H i Dương, Vĩnh Phúc và Hưng Yên) tăng cư ng giám sát phòng ch ng d ch, không d ch x y ra và lây lan vào Hà N i Trong th i gian i H i ng X. 6. Ti p t c xây d ng, hoàn thi n danh m c trang thi t b , thu c, v t tư hoá ch t và ho t ng phòng, ch ng d ch t II. 7. Ti p t c xây d ng cơ s thu c, hoá ch t phòng ch ng d ch cúm A(H5N1) d tr năm 2006 t i các c p t Trung ương n cơ s . 8. Ti p t c tri n khai ho t ng thu c các D án h p tác Qu c t h tr cho công tác phòng ch ng cúm A(H5N1) t i Vi t Nam B Y t báo cáo và xin ý ki n ch o c a Văn phòng Trung ương ng, Văn phòng Chính ph ti p t c th c hi n. Xin trân tr ng c m ơn. TL. B TRƯ NG KT. CHÁNH VĂN PHÒNG PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG Hán
Đồng bộ tài khoản