Thông báo số 14/TB-STC-QLCS

Chia sẻ: lawttnh12

Thông báo số 14/TB-STC-QLCS về đơn giá làm cơ sở tính bồi thường, hỗ trợ cây trồng, hoa màu, vật nuôi trên đất có mặt nước phục vụ công tác giải phóng mặt bằng trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2009 do Sở Tài chính thành phố Hà Nội ban hành

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Thông báo số 14/TB-STC-QLCS

UBND THÀNH PH HÀ N I C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM
S TÀI CHÍNH Đ c l p – T do – H nh phúc
------------- -------------------
S : 14/TB-STC-QLCS Hà N i, ngày 02 tháng 01 năm 2009


THÔNG BÁO
ĐƠN GIÁ LÀM CƠ S TÍNH B I THƯ NG, H TR CÂY TR NG, HOA MÀU, V T NUÔI
TRÊN Đ T CÓ M T NƯ C PH C V CÔNG TÁC GI I PHÓNG M T B NG TRÊN Đ A BÀN
THÀNH PH HÀ N I NĂM 2009
Kính g i: y ban nhân dân các qu n, huy n, thành ph tr c thu c.
Căn c Ngh đ nh 197/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 c a Chính ph v b i thư ng, h tr và tái
đ nh cư khi Nhà nư c thu h i đ t; Ngh đ nh 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 c a Chính ph v
vi c c p gi y ch ng nh n quy n s d ng đ t, thu h i đ t, th c hi n quy n s d ng đ t, trình t ,
th t c b i thư ng, h tr , tái đ nh cư khi nhà nư c thu h i đ t và gi i quy t khi u n i v đ t đai.
Căn c Quy t đ nh 18/2008/QĐ-UB ngày 29/9/2008 c a y ban nhân dân Thành ph v vi c ban
hành quy đ nh v b i thư ng, h tr , tái đ nh cư trên đ a bàn thành ph Hà N i;
S Tài chính ban hành b ng đơn giá các lo i cây tr ng, hoa màu trong đi u ki n canh tác bình
thư ng t i đ a phương đ tính b i thư ng, h tr khi Nhà nư c thu h i đ t trên đ a bàn thành
ph Hà N i năm 2009 t i b ng ph l c kèm theo thông báo này.
Trong quá trình th c hi n c n chú ý nh ng v n đ sau:
- Đ i v i các lo i cây xác đ nh quy cách theo đư ng kính g c thì tính đư ng kính g c cách trên
m t đ t 20cm. N u cây mà t i m t g c có nhi u nhánh thì l y nhánh có đư ng kính l n nh t đ
tính cho cây đó;
- Đ cao c a cây đư c tính t m t đ t đ n ch c đôi, ba c a cành cao nh t; đ i v i nh ng cây có
ch c lá là b (cây d a, cau…) thì đ cao c a cây tính t m t đ t đ n b lá g n nh t.
- Nh ng cây tr ng trong ch u, ươm trong b u, y ban nhân dân các qu n, huy n xem xét c th
và quy t đ nh m c h tr di chuy n phù h p v i tình hình th c t c a đ a phương nhưng không
vư t quá 30% m c b i thư ng;
- Trư ng h p s cây tr ng cao hơn m t đ quy đ nh đ n 30% thì s cây tr ng vư t m t đ này
ch đư c h tr b ng 30% đơn giá quy đ nh; s cây vư t m t đ quá 30% thì không đư c b i
thư ng, h tr .
- Đơn giá b i thư ng đ i v i cây hàng năm trong thông báo này là đơn giá b i thư ng m t v thu
ho ch;
- Đ i v i nh ng cây tr ng đ c thù c a đ a phương, cây tr ng chưa có trong thông báo giá này
ho c theo th i giá t i đ a phương chưa h p lý, UBND qu n, huy n, thành ph tr c thu c có công
văn đ xu t m c giá g i v S Tài chính Hà N i đ đư c xem xét, gi i quy t k p th i cho t ng
d án;
- Đ i v i m t nư c nuôi tr ng th y s n:
+ Trư ng h p t i th i đi m thu h i đ t chưa đ n th i kỳ thu ho ch: Do đi u ki n t nhiên, quy
mô đ u tư, k thu t chăm sóc, cơ c u, ch ng lo i và năng su t th y s n nuôi th các vùng
khác nhau, vì v y căn c th c t t ng d án, y ban nhân dân các qu n, huy n, thành ph tr c
thu c xem xét, đ xu t m c b i thư ng, h tr báo cáo S Tài chính đ đư c xem xét gi i
quy t.
+ Trư ng h p t i th i đi m thu h i đ t đã đ n kỳ thu ho ch thì không b i thư ng.
Thông báo này có hi u l c t ngày ký. Các phương án đã th c hi n xong vi c b i thư ng, h tr
thì không đi u ch nh theo thông báo này.
Trong quá trình th c hi n, n u có vư ng m c, y ban nhân dân các qu n, huy n, thành ph tr c
thu c ph n ánh v S Tài chính đ xem xét đi u ch nh cho phù h p./.


KT. GIÁM Đ C
PHÓ GIÁM Đ C
Nơi nh n:
- UBND TP (đ báo cáo);
- Đ/c Giám đ c (đ báo cáo);
- Như trên;
- Ban ch đ o GPMB TP;
- Lưu: VT, QLCS.
Phùng Th H ng Hà


PH L C
ĐƠN GIÁ B I THƯ NG CÂY TR NG, HOA MÀU
(Kèm theo Thông báo s 14/TB-STC-QLCS ngày 02/01/2009 c a S Tài chính Hà N i)
TT CH NG LO I ĐVT QUY CÁCH GIÁ (đ ng) GHI CHÚ
1 I- CÂY BÓNG MÁT, L Y
G
2
Cây ươm d/m 25.000
2 Li u, Phư ng, Ch o, đ/cây 0,03m ≤ g c < 0,05m 15.000
Móng Bò, Hoa S a, Dàng
0,05m ≤ g c < 0,10m 30.000
Dàng, Võng, Móng R ng,
Tr ng Cá, Th , Cơm 0,10m ≤ g c < 0,15m 45.000
Ngu i, Gáo, Mu ng
0,15m ≤ g c < 0,20m 60.000
0,20m ≤ g c < 0,30m 80.000
g c ≥ 0,30m 100.000
3 Thông, Tùng, Phi Lao, đ/cây 0,03m ≤ g c < 0,05m 15.000
B ch Đàn, Keo các lo i,
0,05m ≤ g c < 0,10m 25.000
Xoan
0,10m ≤ g c < 0,15m 40.000
0,15m ≤ g c < 0,20m 60.000
0,20m ≤ g c < 0,30m 70.000
g c ≥ 0,30m 80.000
4 Tre, H p, N a, Bương, đ/cây 2m ≤ h < 3m 5.000
Di n, V u, Măng Tre, Mai
3m ≤ h < 5m 10.000
h ≥ 5m 15.000
5 Xà C , G Lát đ/cây 0,03m ≤ g c < 0,05m 20.000
0,05m ≤ g c < 0,10m 40.000
0,10m ≤ g c < 0,15m 70.000
0,15m ≤ g c < 0,20m 120.000
0,20m ≤ g c < 0,30m 160.000
g c ≥ 0,30m 200.000
6 II – CÂY ĂN QU
2
Các lo i cây ươm đ/m 30.000
7 Cau qu đ/cây Cây gi ng 5.000
Cao < 0,5m 15.000
0,5m ≤ h < 1m 30.000
1m ≤ h < 2m 50.000
2m ≤ h < 3,5m 100.000
Cao ≥ 3,5m 150.000
8 Chanh đ/cây Cây gi ng 500
0,01m ≤ g c < 0,02m 10.000
0,02m ≤ g c < 0,05m 30.000
0,05m ≤ g c < 0,1m 70.000
g c ≥ 0,1m 100.000
9 Chu i đ/cây 0,3m ≤ h < 0,5m 1.500
0,5m ≤ h < 1m 4.000
h ≥ 1m 6.500
có bu ng 25.000
10 Dâu ăn qu đ/cây Cây gi ng 2.000
0,01m ≤ g c < 0,02m 10.000
0,02m ≤ g c < 0,03m 30.000
0,03m ≤ g c < 0,05m 60.000
0,05m ≤ g c < 0,1m 80.000
g c ≥ 0,1m 110.000
11 Dâu da, Dâu da xoan, đ/cây 0,03m ≤ g c < 0,05m 10.000
Sung, Me qu , Chay
0,05m ≤ g c < 0,10m 30.000
0,10m ≤ g c < 0,15m 60.000
0,15m ≤ g c < 0,25m 80.000
g c ≥ 0,25m 110.000
12 D a đ/cây h ≥ 3,5m; chưa qu 100.000
h ≥ 3,5m; có qu 300.000
2
13 D a đ/m 2.500
14 Thanh long đ/khóm 5.000
15 Chà là, V , Gùa, Tai chua, đ/cây 0,3m ≤ tán < 0,5m 5.000
Ngái
0,5m ≤ tán < 0,1m 20.000
1m ≤ tán < 2m 50.000
2m ≤ tán < 3m 80.000
tán ≥ 3m 100.000
16 Táo đ/cây g c < 0,01m 15.000
0,01m ≤ g c < 0,05m 35.000
0,05m ≤ g c < 0,1m 55.000
0,1m ≤ g c < 0,15m 110.000
g c ≥ 0,15m 150.000
2
17 Dưa: H u, Gang, Lê, B đ/m 5.000
III – CÂY LEO GIÀN
18 B u, Bí, Đ u các lo i, đ/cây chưa leo t i giàn 4.000
Mư p, Nhót, Đ th , 2
đ/m đã leo giàn chưa qu 4.000
Mư p đ ng, Thiên lý, Tr u
2
không đ/m đã leo giàn có qu 5.000
2
19 Bí xanh, Bí đ , B u đ t đ/m 5.000
tr ng ru ng, vư n
20 Hoa gi y, Ti gôn, T m đ/giàn chưa leo t i giàn 6.500
xuân, Lan tiêu, Đai vàng,
đã leo giàn 26.000
Hoa t i tây
21 Nho, chanh leo, G c đ/cây chưa leo t i giàn 4.000
2
đ/m đã leo giàn chưa qu 5.000
2
đ/m đã leo giàn có qu 7.000
2
22 Mơ ăn lá các lo i đ/m 10.000
23 Trâm b u, cam th o dây đ/giàn chưa leo t i giàn 3.000
đã leo giàn 15.000
24 H t tiêu đ/cây chưa leo t i giàn 2.000
đ/giàn chưa cho thu ho ch 10.000
đ/giàn đã cho thu ho ch 20.000
25 S n dây đ/khóm bình quân 30.000
2
26 C đ u, c t , c m đ/m 3.000
IV – CÂY HOA
27 Cúc các lo i, Thư c dư c, đ/m2 Cây gi ng 11.000
C m chư ng, Făng
chưa hoa 45.000
có hoa 100.000
2
28 Hoa Cosmot, Violet đ/m 0,1m ≤ h < 0,15m 11.000
0,15m ≤ h < 0,5m 16.000
h ≥ 0,5m 22.000
2
29 Hoa dâm b t c nh đ/m cây gi ng 11.000
chưa hoa 22.000
có hoa 45.000
2
30 Đào hoa đ/cây Cây gi ng 2.500 ≤ 20 cây/m
2
0,7m ≤ h < 1,5m 35.000 ≤ 1 cây/m
2
h ≥ 1,5m 55.000 ≤ 1 cây/m
2
31 Đào th đ/cây cây gi ng 5.000 ≤ 10 cây/m
2
0,5m ≤ h < 1,5m 35.000 ≤ 1 cây/m
2
1,5m ≤ h < 2m 60.000 ≤ 1 cây/m
h ≥ 2m 90.000 ≤ 1 cây/m2
32 Đào gi ng h t đ/m2 22.000
33 Đào ti p c c đ/cây 6.000
34 Hoa h ng đ/cây 0,3m ≤ h < 0,5m 1.000 ≤ 24 cây/m2
2
0,5m ≤ h < 1m 3.500 ≤ 24 cây/m
2
h ≥ 1m 5.500 ≤ 24 cây/m
2
35 Hoa h ng t mu i đ/cây 5.000 ≤ 25 cây/m
2
36 Hoa đá, Mư i gi , Su si, đ/m Bình quân 5.500
Ma gích, Mào gà

37 Ng c Lan, Hoàng Lan đ/cây 0,3m ≤ h < 0,5m 5.500
0,5m ≤ h < 1m 11.000
1m ≤ h < 1,5m 22.000
1,5m ≤ h < 2m 35.000
h ≥ 2m 55.000
2
38 Hoa Lay ơn, Loa kèn, Hoa đ/m Cây gi ng 5.500
Hu
Chưa hoa 16.000
Có hoa 28.000
2
39 Hoa Salem đ/m Chưa hoa 16.000
Có hoa 35.000
2
40 Mai 0,3m ≤ h ≤ 0,5m 11.000 ≤ 3 cây/m
2
- Tr ng, vàng đ/cây 0,5m < h ≤ 0,7m 16.000 ≤ 2 cây/m
2
0,7m < h ≤ 1m 35.000 ≤ 2 cây/m
2
h ≥1m 65.0000 ≤ 1 cây/m
2
- T quý đ/cây 0,3m ≤ h < 0,5m 8.000 ≤ 4 cây/m
2
0,5m ≤ h < 0,7m 11.000 ≤ 3 cây/m
2
0,7m ≤ h < 1m 28.000 ≤ 2 cây/m
2
h ≥ 1m 35.000 ≤ 2 cây/m
2
41 Hoa Ng c trâm đ/cây 0,15m ≤ h < 0,25m 3.500 ≤ 10 cây/m
2
0,25m ≤ h < 0,5m 5.500 ≤ 7 cây/m
h ≥ 0,5m 11.000 ≤ 5 cây/m2
2
42 Hoa Nh ng c đ/cây h < 0,3m 500 ≤ 20 cây/m
h ≥ 0,3m 1.000
2
43 Hoa Ngâu, Nguy t qu , đ/m 0,15m ≤ h < 0,25m 11.000
H i đư ng, Sói
0,25m ≤ h < 0,5m 16.000
0,5m ≤ h < 1m 35.000
1m ≤ h < 2m 45.000
h ≥ 2m 55.000
44 Hoa s a c nh đ/cây 0,3m ≤ h < 0,5m 3.000 ≤ 10 cây/m2
2
0,5m ≤ h < 1m 8.000 ≤ 6 cây/m
2
h ≥ 1m 16.000 ≤ 4 cây/m
2
45 Hoa súng đ/m 11.000
2
46 Hoa sen đ/m 11.000
2
47 Hoa d , Hoa hòe đ/cây 0,5m ≤ h < 1m 11.000 ≤ 2 cây/m
2
1m ≤ h < 2m 16.000 ≤ 2 cây/m
2
h ≥ 2m 20.000 ≤ 2 cây/m
2
48 Hoa s đ/cây 0,2m ≤ h < 0,3m 5.500 ≤ 5 cây/m
2
0,3m ≤ h < 1m 16.000 ≤ 2 cây/m
2
h ≥ 1m 35.000 ≤ 1 cây/m
2
49 Trà h ng, Trà Thâm, Trà đ/cây 0,2m ≤ h < 0,3m 5.500 ≤ 7 cây/m
b ch, Trà phúc ki n 2
0,3m ≤ h < 1m 16.000 ≤ 4 cây/m
2
h ≥ 1m 35.000 ≤ 2 cây/m
2
50 Trà n đ/cây h < 1m 5.000 ≤ 7 cây/m
1m ≤ h < 2m 10.000 ≤ 4 cây/m2
2
h ≥ 2m 20.000 ≤ 2 cây/m
2
51 Đ ng ti n, Tóc tiên, Th ch đ/m 35.000
th o, Lưu ly, Mimoza
2
52 Tr ng nguyên, Chu i Nh t đ/cây 0,3m ≤ h < 0,5m 2.000 ≤ 10 cây/m
2
0,5m ≤ h < 1m 5.500 ≤ 5 cây/m
2
h ≥ 1m 8.000 ≤ 4 cây/m
V – CÂY C NH
2
53 Bách đ/cây Cây gi ng 1.000 ≤ 20 cây/m
2
0,02m < g c < 0,03m 10.000 ≤ 10 cây/m
0,03m ≤ g c < 0,05m 20.000 ≤ 5 cây/m2
2
0,05m ≤ g c < 0,1m 40.000 ≤ 2 cây/m
2
g c ≥ 0,1m 60.000 ≤ 2 cây/m
2
54 B ng đ/m 14.000
55 V n niên thanh đ/khóm Bình quân 4.000
2
56 C n thăng đ/cây 0,3m ≤ h < 0,5m 4.500 ≤ 4 cây/m
2
0,5m ≤ h < 1m 15.000 ≤ 2 cây/m
2
h ≥ 1m 28.000 ≤ 1 cây/m
2
57 C đ/cây 0,3m ≤ h < 0,5m 3.000 ≤ 7 cây/m
2
h ≥ 0,5m 6.000 ≤ 5 cây/m
2
58 C m tú mai đ/m 30.000
2
59 C m tú c u đ/khóm chưa có hoa 5.000 ≤ 10 cây/m
2
có hoa 15.000 ≤ 6 cây/m
2
60 Cau lùn đ/cây Cây gi ng 1.000 ≤ 10 cây/m
0,03m ≤ g c < 0,05m 50.000 ≥ 1 m2/cây
2
0,05m ≤ g c < 0,1m 100.000 ≥ 2 m /cây
2
0,1m ≤ g c < 0,2m 150.000 ≥ 2 m /cây
2
g c ≥ 0,2m 200.000 ≥ 2 m /cây
2
61 Cau sâm panh đ/cây Cây gi ng 5.500 ≤ 4 cây/m
2
0,10m ≤ g c < 0,15m 110.000 ≥ 1 m /cây
2
0,15m ≤ g c < 0,25m 165.000 ≥ 1 m /cây
2
g c ≥ 0,25m 220.000 ≥ 1 m /cây
2
62 Cau vua đ/cây Cây gi ng 11.000 ≤ 4 cây/m
2
0,03m < g c < 0,05m 50.000 ≤ 2 cây/m
2
0,05m ≤ g c < 0,1m 100.000 ≤ 2 cây/m
0,1m ≤ g c < 0,25m 200.000 ≥ 1 m2/cây
2
0,25m ≤ g c < 0,3m 300.000 ≥ 1 m /cây
2
g c ≥ 0,3m 500.000 ≥ 1 m /cây
2
63 Cau c nh khác đ/cây Cây gi ng 1.000 ≤ 5 cây/m
2
0,3m ≤ h < 0,5m 5.000 ≤ 3 cây/m
2
0,5m ≤ h < 1m 10.000 ≤ 2 cây/m
2
1m ≤ h < 2m 20.000 ≥ 2 m /cây
2
2m ≤ h < 4m 40.000 ≥ 1 m /cây
2
h ≥ 4m 100.000 ≥ 1 m /cây
2
64 Chu đinh lan đ/khóm 6.000 ≤ 10khóm/m
2
65 D hương, Kim ngân đ/cây 0,3m ≤ h < 0,5m 7.000 ≤ 4 cây/m
2
0,5m ≤ h < 1m 14.000 ≤ 3 cây/m
h ≥ 1m 28.000 ≤ 2 cây/m2
66 D a c nh đ/cây 0,3m ≤ h < 0,5m 3.000
0,5m ≤ h < 1m 15.000
h ≥ 1m 21.500
2
67 D a c nh, Huy t d , Ké, đ/khóm Cây con 1.000 ≤ 50khóm/m
Hoa vàng, Lư i h 2
Có hoa 3.000 ≤ 20khóm/m
2
68 Du i c nh đ/cây 0,3m ≤ h < 0,5m 2.500 ≤ 5 cây/m
2
0,5m ≤ h < 1m 7.000 ≤ 3 cây/m
2
h ≥ 1m 14.000 ≤ 2 cây/m
2
69 Đ i (đ , vàng, tr ng) đ/cây 0,3m ≤ h < 0,5m 7.000 ≤ 5 cây/m
2
Đa c nh 0,5m ≤ h < 1m 21.000 ≥ 1 m /cây
h ≥ 1m 45.000 ≥ 2 m2/cây
70 Đ im i đ/cây Bình quân 4.500
71 Đ a lan đ/khóm 14.000 ≤ 5 khóm/m2
72 Đinh lăng đ/cây 0,3m ≤ h < 0,5m 7.000 ≤ 3 cây/m2
2
h ≥ 0,5m 15.000 ≤ 2 cây/m
73 Đuôi lươn, Ch n, Phư ng đ/khóm Bình quân 2.000
2
74 L c v ng đ/cây Cây gi ng 5.000 ≤ 10 cây/m
2
0,03m ≤ g c < 0,05m 35.000 ≤ 2 cây/m
2
0,05m ≤ g c < 0,07m 90.000 ≥ 1 m /cây
2
0,07m ≤ g c < 0,1m 130.000 ≥ 1 m /cây
2
g c ≥ 0,1m 165.000 ≥ 1 m /cây
2
75 Lá b c hà đ/cây 1.500 ≤ 20 cây/m
2
76 Lá láng đ/khóm 4.500 ≤ 10khóm/m
2
77 L c đi p đ/cây 7.000 ≤ 7 cây/m
2
78 L u c nh đ/cây 0,3m ≤ h < 0,5m 4.500 ≤ 6 cây/m
2
0,5m ≤ h < 1m 10.000 ≤ 2 cây/m
2
h ≥ 1m 21.000 ≤ 1 cây/m
79 Lan ý đ/khóm Chưa hoa 1.500
Có hoa 4.500
80 Lan ch , Lan cua đ/khóm 4.500
2
81 Li u c nh đ/cây 0,3m ≤ h < 0,5m 1.000 ≤ 10 cây/m
0,5m ≤ h < 1m 4.500 ≤ 3 cây/m2
2
1m ≤ h < 1,5m 7.000 ≤ 2 cây/m
2
h ≥ 1,5m 14.000 1 cây/m
2
82 Lá móc đ/m 14.000
2
83 Măng c nh đ/khóm 0,3m ≤ h < 0,5m 1.500 ≤ 10khóm/m
2
h ≥ 0,5m 7.000 ≤ 5 khóm/m
2
84 M u đơn, M c đ/cây 0,3m ≤ h < 0,5m 7.000 ≤ 4 cây/m
2
0,5m ≤ h < 1m 15.000 ≤ 3 cây/m
2
h ≥ 1m 21.000 ≤ 2 cây/m
2
85 Mu ng c nh đ/m 7.000
2
86 Nhài đ/m Cây gi ng 14.000
2
đ/khóm 0,3m ≤ h < 0,5m 7.000 ≤ 4 cây/m
2
đ/khóm h ≥ 0,5m 14.000 ≤ 3 cây/m
2
87 Ngô đ ng đ/cây 0,3m ≤ h < 0,5m 4.500 ≤ 5 cây/m
2
h ≥ 0,5m 7.000 ≤ 3 cây/m
2
88 Ng c bút đ/cây 0,3m ≤ h < 0,5m 2.500 ≤ 5 cây/m
0,5m ≤ h < 1m 7.000 ≤ 3 cây/m2
2
1m ≤ h < 1,5m 14.000 ≤ 2 cây/m
2
h ≥ 1,5m 45.000 1 cây/m
89 Ng c th ch đ/khóm 1.500
2
90 Ng c trai đ/cây 0,1m ≤ h < 0,2m 1.500 ≤ 10 cây/m
2
h ≥ 0,2m 4.500 ≤ 5 cây/m
2
91 Ngũ gia bì đ/cây 0,3m ≤ h < 0,5m 2.500 ≤ 4 cây/m
2
0,5m ≤ h < 1m 7.000 ≤ 2 cây/m
2
h ≥ 1m 14.000 1 cây/m
2
92 Ngũ s c đ/cây Chưa hoa 1.000 ≤ 10 cây/m
2
có hoa 1.500 ≤ 10 cây/m
93 t c nh đ/cây bình quân 4.500
2
94 Qu t đ/cây 0,15m ≤ h < 0,3m 3.500 ≤ 10 cây/m
2
0,3m ≤ h < 0,5m 11.000 ≤ 4 cây/m
2
0,5m ≤ h < 0,7m 16.000 ≤ 3 cây/m
0,7m ≤ h < 1m 28.000 ≤ 2 cây/m2
2
1m ≤ h < 1,5m 80.000 ≥ 1m /cây
2
h ≥ 1,5m 100.000 ≥ 1m /cây
95 Qu hương đ/cây 0,3m ≤ h < 0,5m 7.000
0,5m ≤ h < 1m 14.000
1m ≤ h < 1,5m 36.000
h ≥ 1,5m 46.000
96 Quỳnh, Giao đ/khóm Bình quân 2.500
97 Ph t l c đ/khóm 0,3m ≤ h < 0,5m 1.500
0,5m ≤ h < 1m 3.500
1m ≤ h < 1,5m 7.000
h ≥ 1,5m 10.000
98 Sơn trà đ/cây bình quân 7.000
2
99 Si c nh, Xanh c nh (cây đ/cây h < 0,3m 7.000 ≤ 3 cây/m
th ) 2
0,3m ≤ h < 0,7m 14.000 ≤ 2 cây/m
2
0,7m ≤ h < 1m 28.000 ≤ 2 cây/m
2
h ≥ 1m 72.000 ≥ 1m /cây
100 Sung c nh, Sơn li u đ/cây 0,3m ≤ h < 0,5m 2.500
0,5m ≤ h < 1m 7.000
h ≥ 1m 14.000
101 Sen c n đ/khóm 4.500
102 Táo c nh đ/cây 2.500
103 Tư ng vi đ/cây 0,3m ≤ h < 0,5m 2.500
h ≥ 0,5m 7.000
104 Tư ng quân đ/cây 0,3m ≤ h < 0,5m 2.500
h ≥ 0,5m 7.000
2
105 Tía tô c nh đ/m 30.000
106 Tùng c nh đ/cây Cây gi ng 1.000
h < 0,5m 5.500
0,5m ≤ h < 1m 11.000
1m ≤ h < 2m 28.000
h ≥ 2m 40.000
107 Thiên tu đ/cây 0,05m ≤ g c < 0,10m 14.000
0,10m ≤ g c < 0,20m 28.000
g c ≥ 0,20m 58.000
2
108 Thi t m c Lan đ/cây 0,1m ≤ h < 0,2m 2.000 ≤ 5 cây/m
0,2m ≤ h < 0,5m 5.500 ≤ 4 cây/m2
2
0,5m ≤ h < 1m 8.000 ≤ 4 cây/m
2
1m ≤ h < 1,5m 11.000 ≤ 3 cây/m
2
1,5m ≤ h < 2m 22.000 ≤ 2 cây/m
2
h ≥ 2m 35.000 ≤ 2 cây/m
109 Th y trúc đ/khóm 1.500
110 Trà là đ/cây Bình quân 3.000
111 Trân trâu th đ/cây 4.500
112 Tr c bách di p đ/cây 0,3m ≤ h < 0,5m 4.500
h ≥ 0,5m 7.000
113 Trúc anh đào đ/khóm 7.000
114 Trúc nh t đ/khóm 0,3m ≤ h < 0,5m 3.500
0,5m ≤ h < 1m 9.000
1m ≤ h < 2m 16.500
h ≥ 2m 20.000
115 Trúc mây, Trúc ph t bà, đ/khóm 0,3m ≤ h < 0,5m 7.000
Trúc quân t , Trúc tăm,
0,5m ≤ h < 1m 14.000
Trúc vàng
h ≥ 1m 28.000
116 Vàng anh, Lá mít đ/cây 0,3m ≤ h < 0,5m 2.500
h ≥ 0,5m 14.000
117 V n Tu đ/cây Cây gi ng 1.000
g c < 0,03m 10.000
0,03m ≤ g c < 0,05m 20.000
0,05m ≤ g c < 0,1m 40.000
0,1m ≤ g c < 0,3m 60.000
g c ≥ 0,3m 100.000
118 Xương cá đ/cây 4.500
119 Xương r ng đ/cây 0,3m ≤ h < 0,5m 1.000
0,5m ≤ h < 1m 3.000
h ≥ 1m 6.000
VI – CÂY LƯƠNG TH C
2
120 Lúa t đ/m 5.500
2
121 Lúa n p đ/m 8.000
2
122 M đ/m 3.500
2
123 Ngô h t đ/m 4.000
2
124 Các lo i đ đen, xanh, đ đ/m 4.000
2
125 L c, Đ tương đ/m 4.500
2
126 V ng đ/m 7.000
2
127 S n đ/m 2.500
2
128 Khoai lang, Dong ri ng, C đ/m 4.500
dong
VII – RAU SANH
Rau ăn lá
2
129 B p c i, C i th o đ/m 6.500
2
130 C i các lo i đ/m 6.500
2
131 Súp lơ tr ng, xanh đ/m 10.500
2
132 C n ta đ/m 10.500
2
133 C n tây, T i tây đ/m 12.000
2
134 Rau mu ng theo v đ/m 10.500
Rau mu ng chuyên canh 18.000
2
135 Rau đay, M ng tơi đ/m 10.500
2
Rau ngót đ/m 15.000
136 Rau ăn qu
2
137 Cà chua đ/m 5.500
2
Cà pháo, Cà tím, Cà bát đ/m 4.000
138 Rau ăn c và thân c
2
139 C c i các lo i, Cà r t đ/m 8.000
2
140 Khoai s , Rau rút, Khoai đ/m 6.000
môn, C t
141 Khoai tây đ/m2 4.000
2
142 Rau thơm các lo i đ/m 13.000
2
143 D c mùng, khoai nư c đ/m 3.500
2
144 Ngh , G ng, Ri ng, Sa đ/m 8.000
nhân, S
2
145 Ng i c u đ/m 8.000
146 Lá n p thơm đ/khóm 1.500
2
147 Lá dong, Lá gói, Lá l t, đ/m 3.500
Xương xông
2
148 Su hào đ/m 6.500
2
149 C ni ng đ/m 1.500
VIII – CÂY KHÁC
2
150 C ng t đ/m 3.500
2
151 Cây t đ/m 4.000
2
152 T i ta đ/m 10.500
2
153 Nhân tr n đ/m 4.000
154 Cây m s , M qu đ/cây 4.000
2
155 Mía đ/m 6.000
156 Me ăn lá đ/cây 0,7m ≤ h < 0,1m 6.500
1m ≤ h < 1,5m 13.000
1,5m ≤ h < 2m 26.000
h ≥ 2m 32.000
157 Cây b k t đ/cây 0,03m ≤ h < 0,5m 1.500
g c < 0,1m 40.000
0,1m ≤ g c < 0,2m 90.000
g c ≥ 0,2m 195.000
158 Cây v i đ/cây 0,03m ≤ g c < 0,05m 2.500
0,05m ≤ g c < 0,10m 6.500
0,10m ≤ g c < 0,15m 13.000
0,15m ≤ g c < 0,20m 20.000
0,20m ≤ g c < 0,30m 40.000
g c ≥ 0,30m 65.000
159 Mây đ/khóm 0,35m ≤ h < 1m 9.000
1m ≤ h < 2m 20.000
h ≥ 2m 45.000
160 Trúc Bát đ (l y măng) đ/khóm Lo i 1 thân 20.000
Lo i 2 thân 40.000
Lo i 4 – 5 thân 70.000
2
161 Các lo i cây hàng rào đ/m 4.000
2
162 C voi đ/m 2.500
2
163 Các lo i cây thu c nam, đ/m 8.000
Thu c b c
2
164 B c Hà, Ngưu T t đ/m 6.500
165 Cây con kh (hoàn ng c) đ/khóm h < 0,5m 1.000
h ≥ 0,5m 3.000
166 C sân gôn đ/m2 9.000
IX – CÂY CÔNG NGHI P
167 Thu c lá đ/m2 3.000
168 Cây thanh hao hoa vàng đ/m2 5.000
2
169 B b đ/m 2.500
2
170 Bông đ/m 4.500
171 Th u d u tía đ/cây Gi ng 500
Bình quân 2.500
2
172 Dâu t m đ/m 3.500
173 Qu , cà phê 0,02m ≤ g c < 0,03m 5.000
- Tr ng phân tán trong đ/cây 0,03m ≤ g c < 0,04m 15.000
vư n
0,04m ≤ g c < 0,05m 20.000
g c ≥ 0,05m 30.000
2
- Tr ng t p trung đ/m Cây tr ng trong vư n ươm 1.000 M t đ 5.000
cây/ha
Lo i 1 năm 4.000
N u không
Lo i 2 năm 7.000
đ m t đ thì
Lo i 3 năm 10.000 tinh gi m
theo th c t
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản