Thông báo số 14/TB-STC-QLCS

Chia sẻ: Sang Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:14

0
307
lượt xem
50
download

Thông báo số 14/TB-STC-QLCS

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo số 14/TB-STC-QLCS về đơn giá làm cơ sở tính bồi thường, hỗ trợ cây trồng, hoa màu, vật nuôi trên đất có mặt nước phục vụ công tác giải phóng mặt bằng trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2009 do Sở Tài chính thành phố Hà Nội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo số 14/TB-STC-QLCS

 1. UBND THÀNH PH HÀ N I C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM S TÀI CHÍNH Đ c l p – T do – H nh phúc ------------- ------------------- S : 14/TB-STC-QLCS Hà N i, ngày 02 tháng 01 năm 2009 THÔNG BÁO ĐƠN GIÁ LÀM CƠ S TÍNH B I THƯ NG, H TR CÂY TR NG, HOA MÀU, V T NUÔI TRÊN Đ T CÓ M T NƯ C PH C V CÔNG TÁC GI I PHÓNG M T B NG TRÊN Đ A BÀN THÀNH PH HÀ N I NĂM 2009 Kính g i: y ban nhân dân các qu n, huy n, thành ph tr c thu c. Căn c Ngh đ nh 197/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 c a Chính ph v b i thư ng, h tr và tái đ nh cư khi Nhà nư c thu h i đ t; Ngh đ nh 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 c a Chính ph v vi c c p gi y ch ng nh n quy n s d ng đ t, thu h i đ t, th c hi n quy n s d ng đ t, trình t , th t c b i thư ng, h tr , tái đ nh cư khi nhà nư c thu h i đ t và gi i quy t khi u n i v đ t đai. Căn c Quy t đ nh 18/2008/QĐ-UB ngày 29/9/2008 c a y ban nhân dân Thành ph v vi c ban hành quy đ nh v b i thư ng, h tr , tái đ nh cư trên đ a bàn thành ph Hà N i; S Tài chính ban hành b ng đơn giá các lo i cây tr ng, hoa màu trong đi u ki n canh tác bình thư ng t i đ a phương đ tính b i thư ng, h tr khi Nhà nư c thu h i đ t trên đ a bàn thành ph Hà N i năm 2009 t i b ng ph l c kèm theo thông báo này. Trong quá trình th c hi n c n chú ý nh ng v n đ sau: - Đ i v i các lo i cây xác đ nh quy cách theo đư ng kính g c thì tính đư ng kính g c cách trên m t đ t 20cm. N u cây mà t i m t g c có nhi u nhánh thì l y nhánh có đư ng kính l n nh t đ tính cho cây đó; - Đ cao c a cây đư c tính t m t đ t đ n ch c đôi, ba c a cành cao nh t; đ i v i nh ng cây có ch c lá là b (cây d a, cau…) thì đ cao c a cây tính t m t đ t đ n b lá g n nh t. - Nh ng cây tr ng trong ch u, ươm trong b u, y ban nhân dân các qu n, huy n xem xét c th và quy t đ nh m c h tr di chuy n phù h p v i tình hình th c t c a đ a phương nhưng không vư t quá 30% m c b i thư ng; - Trư ng h p s cây tr ng cao hơn m t đ quy đ nh đ n 30% thì s cây tr ng vư t m t đ này ch đư c h tr b ng 30% đơn giá quy đ nh; s cây vư t m t đ quá 30% thì không đư c b i thư ng, h tr . - Đơn giá b i thư ng đ i v i cây hàng năm trong thông báo này là đơn giá b i thư ng m t v thu ho ch; - Đ i v i nh ng cây tr ng đ c thù c a đ a phương, cây tr ng chưa có trong thông báo giá này ho c theo th i giá t i đ a phương chưa h p lý, UBND qu n, huy n, thành ph tr c thu c có công văn đ xu t m c giá g i v S Tài chính Hà N i đ đư c xem xét, gi i quy t k p th i cho t ng d án; - Đ i v i m t nư c nuôi tr ng th y s n: + Trư ng h p t i th i đi m thu h i đ t chưa đ n th i kỳ thu ho ch: Do đi u ki n t nhiên, quy mô đ u tư, k thu t chăm sóc, cơ c u, ch ng lo i và năng su t th y s n nuôi th các vùng khác nhau, vì v y căn c th c t t ng d án, y ban nhân dân các qu n, huy n, thành ph tr c thu c xem xét, đ xu t m c b i thư ng, h tr báo cáo S Tài chính đ đư c xem xét gi i quy t. + Trư ng h p t i th i đi m thu h i đ t đã đ n kỳ thu ho ch thì không b i thư ng. Thông báo này có hi u l c t ngày ký. Các phương án đã th c hi n xong vi c b i thư ng, h tr thì không đi u ch nh theo thông báo này.
 2. Trong quá trình th c hi n, n u có vư ng m c, y ban nhân dân các qu n, huy n, thành ph tr c thu c ph n ánh v S Tài chính đ xem xét đi u ch nh cho phù h p./. KT. GIÁM Đ C PHÓ GIÁM Đ C Nơi nh n: - UBND TP (đ báo cáo); - Đ/c Giám đ c (đ báo cáo); - Như trên; - Ban ch đ o GPMB TP; - Lưu: VT, QLCS. Phùng Th H ng Hà PH L C ĐƠN GIÁ B I THƯ NG CÂY TR NG, HOA MÀU (Kèm theo Thông báo s 14/TB-STC-QLCS ngày 02/01/2009 c a S Tài chính Hà N i) TT CH NG LO I ĐVT QUY CÁCH GIÁ (đ ng) GHI CHÚ 1 I- CÂY BÓNG MÁT, L Y G 2 Cây ươm d/m 25.000 2 Li u, Phư ng, Ch o, đ/cây 0,03m ≤ g c < 0,05m 15.000 Móng Bò, Hoa S a, Dàng 0,05m ≤ g c < 0,10m 30.000 Dàng, Võng, Móng R ng, Tr ng Cá, Th , Cơm 0,10m ≤ g c < 0,15m 45.000 Ngu i, Gáo, Mu ng 0,15m ≤ g c < 0,20m 60.000 0,20m ≤ g c < 0,30m 80.000 g c ≥ 0,30m 100.000 3 Thông, Tùng, Phi Lao, đ/cây 0,03m ≤ g c < 0,05m 15.000 B ch Đàn, Keo các lo i, 0,05m ≤ g c < 0,10m 25.000 Xoan 0,10m ≤ g c < 0,15m 40.000 0,15m ≤ g c < 0,20m 60.000 0,20m ≤ g c < 0,30m 70.000 g c ≥ 0,30m 80.000 4 Tre, H p, N a, Bương, đ/cây 2m ≤ h < 3m 5.000 Di n, V u, Măng Tre, Mai 3m ≤ h < 5m 10.000 h ≥ 5m 15.000 5 Xà C , G Lát đ/cây 0,03m ≤ g c < 0,05m 20.000 0,05m ≤ g c < 0,10m 40.000 0,10m ≤ g c < 0,15m 70.000 0,15m ≤ g c < 0,20m 120.000 0,20m ≤ g c < 0,30m 160.000 g c ≥ 0,30m 200.000
 3. 6 II – CÂY ĂN QU 2 Các lo i cây ươm đ/m 30.000 7 Cau qu đ/cây Cây gi ng 5.000 Cao < 0,5m 15.000 0,5m ≤ h < 1m 30.000 1m ≤ h < 2m 50.000 2m ≤ h < 3,5m 100.000 Cao ≥ 3,5m 150.000 8 Chanh đ/cây Cây gi ng 500 0,01m ≤ g c < 0,02m 10.000 0,02m ≤ g c < 0,05m 30.000 0,05m ≤ g c < 0,1m 70.000 g c ≥ 0,1m 100.000 9 Chu i đ/cây 0,3m ≤ h < 0,5m 1.500 0,5m ≤ h < 1m 4.000 h ≥ 1m 6.500 có bu ng 25.000 10 Dâu ăn qu đ/cây Cây gi ng 2.000 0,01m ≤ g c < 0,02m 10.000 0,02m ≤ g c < 0,03m 30.000 0,03m ≤ g c < 0,05m 60.000 0,05m ≤ g c < 0,1m 80.000 g c ≥ 0,1m 110.000 11 Dâu da, Dâu da xoan, đ/cây 0,03m ≤ g c < 0,05m 10.000 Sung, Me qu , Chay 0,05m ≤ g c < 0,10m 30.000 0,10m ≤ g c < 0,15m 60.000 0,15m ≤ g c < 0,25m 80.000 g c ≥ 0,25m 110.000 12 D a đ/cây h ≥ 3,5m; chưa qu 100.000 h ≥ 3,5m; có qu 300.000 2 13 D a đ/m 2.500 14 Thanh long đ/khóm 5.000 15 Chà là, V , Gùa, Tai chua, đ/cây 0,3m ≤ tán < 0,5m 5.000 Ngái 0,5m ≤ tán < 0,1m 20.000 1m ≤ tán < 2m 50.000 2m ≤ tán < 3m 80.000
 4. tán ≥ 3m 100.000 16 Táo đ/cây g c < 0,01m 15.000 0,01m ≤ g c < 0,05m 35.000 0,05m ≤ g c < 0,1m 55.000 0,1m ≤ g c < 0,15m 110.000 g c ≥ 0,15m 150.000 2 17 Dưa: H u, Gang, Lê, B đ/m 5.000 III – CÂY LEO GIÀN 18 B u, Bí, Đ u các lo i, đ/cây chưa leo t i giàn 4.000 Mư p, Nhót, Đ th , 2 đ/m đã leo giàn chưa qu 4.000 Mư p đ ng, Thiên lý, Tr u 2 không đ/m đã leo giàn có qu 5.000 2 19 Bí xanh, Bí đ , B u đ t đ/m 5.000 tr ng ru ng, vư n 20 Hoa gi y, Ti gôn, T m đ/giàn chưa leo t i giàn 6.500 xuân, Lan tiêu, Đai vàng, đã leo giàn 26.000 Hoa t i tây 21 Nho, chanh leo, G c đ/cây chưa leo t i giàn 4.000 2 đ/m đã leo giàn chưa qu 5.000 2 đ/m đã leo giàn có qu 7.000 2 22 Mơ ăn lá các lo i đ/m 10.000 23 Trâm b u, cam th o dây đ/giàn chưa leo t i giàn 3.000 đã leo giàn 15.000 24 H t tiêu đ/cây chưa leo t i giàn 2.000 đ/giàn chưa cho thu ho ch 10.000 đ/giàn đã cho thu ho ch 20.000 25 S n dây đ/khóm bình quân 30.000 2 26 C đ u, c t , c m đ/m 3.000 IV – CÂY HOA 27 Cúc các lo i, Thư c dư c, đ/m2 Cây gi ng 11.000 C m chư ng, Făng chưa hoa 45.000 có hoa 100.000 2 28 Hoa Cosmot, Violet đ/m 0,1m ≤ h < 0,15m 11.000 0,15m ≤ h < 0,5m 16.000 h ≥ 0,5m 22.000 2 29 Hoa dâm b t c nh đ/m cây gi ng 11.000 chưa hoa 22.000 có hoa 45.000
 5. 2 30 Đào hoa đ/cây Cây gi ng 2.500 ≤ 20 cây/m 2 0,7m ≤ h < 1,5m 35.000 ≤ 1 cây/m 2 h ≥ 1,5m 55.000 ≤ 1 cây/m 2 31 Đào th đ/cây cây gi ng 5.000 ≤ 10 cây/m 2 0,5m ≤ h < 1,5m 35.000 ≤ 1 cây/m 2 1,5m ≤ h < 2m 60.000 ≤ 1 cây/m h ≥ 2m 90.000 ≤ 1 cây/m2 32 Đào gi ng h t đ/m2 22.000 33 Đào ti p c c đ/cây 6.000 34 Hoa h ng đ/cây 0,3m ≤ h < 0,5m 1.000 ≤ 24 cây/m2 2 0,5m ≤ h < 1m 3.500 ≤ 24 cây/m 2 h ≥ 1m 5.500 ≤ 24 cây/m 2 35 Hoa h ng t mu i đ/cây 5.000 ≤ 25 cây/m 2 36 Hoa đá, Mư i gi , Su si, đ/m Bình quân 5.500 Ma gích, Mào gà 37 Ng c Lan, Hoàng Lan đ/cây 0,3m ≤ h < 0,5m 5.500 0,5m ≤ h < 1m 11.000 1m ≤ h < 1,5m 22.000 1,5m ≤ h < 2m 35.000 h ≥ 2m 55.000 2 38 Hoa Lay ơn, Loa kèn, Hoa đ/m Cây gi ng 5.500 Hu Chưa hoa 16.000 Có hoa 28.000 2 39 Hoa Salem đ/m Chưa hoa 16.000 Có hoa 35.000 2 40 Mai 0,3m ≤ h ≤ 0,5m 11.000 ≤ 3 cây/m 2 - Tr ng, vàng đ/cây 0,5m < h ≤ 0,7m 16.000 ≤ 2 cây/m 2 0,7m < h ≤ 1m 35.000 ≤ 2 cây/m 2 h ≥1m 65.0000 ≤ 1 cây/m 2 - T quý đ/cây 0,3m ≤ h < 0,5m 8.000 ≤ 4 cây/m 2 0,5m ≤ h < 0,7m 11.000 ≤ 3 cây/m 2 0,7m ≤ h < 1m 28.000 ≤ 2 cây/m 2 h ≥ 1m 35.000 ≤ 2 cây/m 2 41 Hoa Ng c trâm đ/cây 0,15m ≤ h < 0,25m 3.500 ≤ 10 cây/m 2 0,25m ≤ h < 0,5m 5.500 ≤ 7 cây/m h ≥ 0,5m 11.000 ≤ 5 cây/m2
 6. 2 42 Hoa Nh ng c đ/cây h < 0,3m 500 ≤ 20 cây/m h ≥ 0,3m 1.000 2 43 Hoa Ngâu, Nguy t qu , đ/m 0,15m ≤ h < 0,25m 11.000 H i đư ng, Sói 0,25m ≤ h < 0,5m 16.000 0,5m ≤ h < 1m 35.000 1m ≤ h < 2m 45.000 h ≥ 2m 55.000 44 Hoa s a c nh đ/cây 0,3m ≤ h < 0,5m 3.000 ≤ 10 cây/m2 2 0,5m ≤ h < 1m 8.000 ≤ 6 cây/m 2 h ≥ 1m 16.000 ≤ 4 cây/m 2 45 Hoa súng đ/m 11.000 2 46 Hoa sen đ/m 11.000 2 47 Hoa d , Hoa hòe đ/cây 0,5m ≤ h < 1m 11.000 ≤ 2 cây/m 2 1m ≤ h < 2m 16.000 ≤ 2 cây/m 2 h ≥ 2m 20.000 ≤ 2 cây/m 2 48 Hoa s đ/cây 0,2m ≤ h < 0,3m 5.500 ≤ 5 cây/m 2 0,3m ≤ h < 1m 16.000 ≤ 2 cây/m 2 h ≥ 1m 35.000 ≤ 1 cây/m 2 49 Trà h ng, Trà Thâm, Trà đ/cây 0,2m ≤ h < 0,3m 5.500 ≤ 7 cây/m b ch, Trà phúc ki n 2 0,3m ≤ h < 1m 16.000 ≤ 4 cây/m 2 h ≥ 1m 35.000 ≤ 2 cây/m 2 50 Trà n đ/cây h < 1m 5.000 ≤ 7 cây/m 1m ≤ h < 2m 10.000 ≤ 4 cây/m2 2 h ≥ 2m 20.000 ≤ 2 cây/m 2 51 Đ ng ti n, Tóc tiên, Th ch đ/m 35.000 th o, Lưu ly, Mimoza 2 52 Tr ng nguyên, Chu i Nh t đ/cây 0,3m ≤ h < 0,5m 2.000 ≤ 10 cây/m 2 0,5m ≤ h < 1m 5.500 ≤ 5 cây/m 2 h ≥ 1m 8.000 ≤ 4 cây/m V – CÂY C NH 2 53 Bách đ/cây Cây gi ng 1.000 ≤ 20 cây/m 2 0,02m < g c < 0,03m 10.000 ≤ 10 cây/m 0,03m ≤ g c < 0,05m 20.000 ≤ 5 cây/m2 2 0,05m ≤ g c < 0,1m 40.000 ≤ 2 cây/m 2 g c ≥ 0,1m 60.000 ≤ 2 cây/m 2 54 B ng đ/m 14.000
 7. 55 V n niên thanh đ/khóm Bình quân 4.000 2 56 C n thăng đ/cây 0,3m ≤ h < 0,5m 4.500 ≤ 4 cây/m 2 0,5m ≤ h < 1m 15.000 ≤ 2 cây/m 2 h ≥ 1m 28.000 ≤ 1 cây/m 2 57 C đ/cây 0,3m ≤ h < 0,5m 3.000 ≤ 7 cây/m 2 h ≥ 0,5m 6.000 ≤ 5 cây/m 2 58 C m tú mai đ/m 30.000 2 59 C m tú c u đ/khóm chưa có hoa 5.000 ≤ 10 cây/m 2 có hoa 15.000 ≤ 6 cây/m 2 60 Cau lùn đ/cây Cây gi ng 1.000 ≤ 10 cây/m 0,03m ≤ g c < 0,05m 50.000 ≥ 1 m2/cây 2 0,05m ≤ g c < 0,1m 100.000 ≥ 2 m /cây 2 0,1m ≤ g c < 0,2m 150.000 ≥ 2 m /cây 2 g c ≥ 0,2m 200.000 ≥ 2 m /cây 2 61 Cau sâm panh đ/cây Cây gi ng 5.500 ≤ 4 cây/m 2 0,10m ≤ g c < 0,15m 110.000 ≥ 1 m /cây 2 0,15m ≤ g c < 0,25m 165.000 ≥ 1 m /cây 2 g c ≥ 0,25m 220.000 ≥ 1 m /cây 2 62 Cau vua đ/cây Cây gi ng 11.000 ≤ 4 cây/m 2 0,03m < g c < 0,05m 50.000 ≤ 2 cây/m 2 0,05m ≤ g c < 0,1m 100.000 ≤ 2 cây/m 0,1m ≤ g c < 0,25m 200.000 ≥ 1 m2/cây 2 0,25m ≤ g c < 0,3m 300.000 ≥ 1 m /cây 2 g c ≥ 0,3m 500.000 ≥ 1 m /cây 2 63 Cau c nh khác đ/cây Cây gi ng 1.000 ≤ 5 cây/m 2 0,3m ≤ h < 0,5m 5.000 ≤ 3 cây/m 2 0,5m ≤ h < 1m 10.000 ≤ 2 cây/m 2 1m ≤ h < 2m 20.000 ≥ 2 m /cây 2 2m ≤ h < 4m 40.000 ≥ 1 m /cây 2 h ≥ 4m 100.000 ≥ 1 m /cây 2 64 Chu đinh lan đ/khóm 6.000 ≤ 10khóm/m 2 65 D hương, Kim ngân đ/cây 0,3m ≤ h < 0,5m 7.000 ≤ 4 cây/m 2 0,5m ≤ h < 1m 14.000 ≤ 3 cây/m h ≥ 1m 28.000 ≤ 2 cây/m2 66 D a c nh đ/cây 0,3m ≤ h < 0,5m 3.000 0,5m ≤ h < 1m 15.000
 8. h ≥ 1m 21.500 2 67 D a c nh, Huy t d , Ké, đ/khóm Cây con 1.000 ≤ 50khóm/m Hoa vàng, Lư i h 2 Có hoa 3.000 ≤ 20khóm/m 2 68 Du i c nh đ/cây 0,3m ≤ h < 0,5m 2.500 ≤ 5 cây/m 2 0,5m ≤ h < 1m 7.000 ≤ 3 cây/m 2 h ≥ 1m 14.000 ≤ 2 cây/m 2 69 Đ i (đ , vàng, tr ng) đ/cây 0,3m ≤ h < 0,5m 7.000 ≤ 5 cây/m 2 Đa c nh 0,5m ≤ h < 1m 21.000 ≥ 1 m /cây h ≥ 1m 45.000 ≥ 2 m2/cây 70 Đ im i đ/cây Bình quân 4.500 71 Đ a lan đ/khóm 14.000 ≤ 5 khóm/m2 72 Đinh lăng đ/cây 0,3m ≤ h < 0,5m 7.000 ≤ 3 cây/m2 2 h ≥ 0,5m 15.000 ≤ 2 cây/m 73 Đuôi lươn, Ch n, Phư ng đ/khóm Bình quân 2.000 2 74 L c v ng đ/cây Cây gi ng 5.000 ≤ 10 cây/m 2 0,03m ≤ g c < 0,05m 35.000 ≤ 2 cây/m 2 0,05m ≤ g c < 0,07m 90.000 ≥ 1 m /cây 2 0,07m ≤ g c < 0,1m 130.000 ≥ 1 m /cây 2 g c ≥ 0,1m 165.000 ≥ 1 m /cây 2 75 Lá b c hà đ/cây 1.500 ≤ 20 cây/m 2 76 Lá láng đ/khóm 4.500 ≤ 10khóm/m 2 77 L c đi p đ/cây 7.000 ≤ 7 cây/m 2 78 L u c nh đ/cây 0,3m ≤ h < 0,5m 4.500 ≤ 6 cây/m 2 0,5m ≤ h < 1m 10.000 ≤ 2 cây/m 2 h ≥ 1m 21.000 ≤ 1 cây/m 79 Lan ý đ/khóm Chưa hoa 1.500 Có hoa 4.500 80 Lan ch , Lan cua đ/khóm 4.500 2 81 Li u c nh đ/cây 0,3m ≤ h < 0,5m 1.000 ≤ 10 cây/m 0,5m ≤ h < 1m 4.500 ≤ 3 cây/m2 2 1m ≤ h < 1,5m 7.000 ≤ 2 cây/m 2 h ≥ 1,5m 14.000 1 cây/m 2 82 Lá móc đ/m 14.000 2 83 Măng c nh đ/khóm 0,3m ≤ h < 0,5m 1.500 ≤ 10khóm/m 2 h ≥ 0,5m 7.000 ≤ 5 khóm/m 2 84 M u đơn, M c đ/cây 0,3m ≤ h < 0,5m 7.000 ≤ 4 cây/m
 9. 2 0,5m ≤ h < 1m 15.000 ≤ 3 cây/m 2 h ≥ 1m 21.000 ≤ 2 cây/m 2 85 Mu ng c nh đ/m 7.000 2 86 Nhài đ/m Cây gi ng 14.000 2 đ/khóm 0,3m ≤ h < 0,5m 7.000 ≤ 4 cây/m 2 đ/khóm h ≥ 0,5m 14.000 ≤ 3 cây/m 2 87 Ngô đ ng đ/cây 0,3m ≤ h < 0,5m 4.500 ≤ 5 cây/m 2 h ≥ 0,5m 7.000 ≤ 3 cây/m 2 88 Ng c bút đ/cây 0,3m ≤ h < 0,5m 2.500 ≤ 5 cây/m 0,5m ≤ h < 1m 7.000 ≤ 3 cây/m2 2 1m ≤ h < 1,5m 14.000 ≤ 2 cây/m 2 h ≥ 1,5m 45.000 1 cây/m 89 Ng c th ch đ/khóm 1.500 2 90 Ng c trai đ/cây 0,1m ≤ h < 0,2m 1.500 ≤ 10 cây/m 2 h ≥ 0,2m 4.500 ≤ 5 cây/m 2 91 Ngũ gia bì đ/cây 0,3m ≤ h < 0,5m 2.500 ≤ 4 cây/m 2 0,5m ≤ h < 1m 7.000 ≤ 2 cây/m 2 h ≥ 1m 14.000 1 cây/m 2 92 Ngũ s c đ/cây Chưa hoa 1.000 ≤ 10 cây/m 2 có hoa 1.500 ≤ 10 cây/m 93 t c nh đ/cây bình quân 4.500 2 94 Qu t đ/cây 0,15m ≤ h < 0,3m 3.500 ≤ 10 cây/m 2 0,3m ≤ h < 0,5m 11.000 ≤ 4 cây/m 2 0,5m ≤ h < 0,7m 16.000 ≤ 3 cây/m 0,7m ≤ h < 1m 28.000 ≤ 2 cây/m2 2 1m ≤ h < 1,5m 80.000 ≥ 1m /cây 2 h ≥ 1,5m 100.000 ≥ 1m /cây 95 Qu hương đ/cây 0,3m ≤ h < 0,5m 7.000 0,5m ≤ h < 1m 14.000 1m ≤ h < 1,5m 36.000 h ≥ 1,5m 46.000 96 Quỳnh, Giao đ/khóm Bình quân 2.500 97 Ph t l c đ/khóm 0,3m ≤ h < 0,5m 1.500 0,5m ≤ h < 1m 3.500 1m ≤ h < 1,5m 7.000 h ≥ 1,5m 10.000
 10. 98 Sơn trà đ/cây bình quân 7.000 2 99 Si c nh, Xanh c nh (cây đ/cây h < 0,3m 7.000 ≤ 3 cây/m th ) 2 0,3m ≤ h < 0,7m 14.000 ≤ 2 cây/m 2 0,7m ≤ h < 1m 28.000 ≤ 2 cây/m 2 h ≥ 1m 72.000 ≥ 1m /cây 100 Sung c nh, Sơn li u đ/cây 0,3m ≤ h < 0,5m 2.500 0,5m ≤ h < 1m 7.000 h ≥ 1m 14.000 101 Sen c n đ/khóm 4.500 102 Táo c nh đ/cây 2.500 103 Tư ng vi đ/cây 0,3m ≤ h < 0,5m 2.500 h ≥ 0,5m 7.000 104 Tư ng quân đ/cây 0,3m ≤ h < 0,5m 2.500 h ≥ 0,5m 7.000 2 105 Tía tô c nh đ/m 30.000 106 Tùng c nh đ/cây Cây gi ng 1.000 h < 0,5m 5.500 0,5m ≤ h < 1m 11.000 1m ≤ h < 2m 28.000 h ≥ 2m 40.000 107 Thiên tu đ/cây 0,05m ≤ g c < 0,10m 14.000 0,10m ≤ g c < 0,20m 28.000 g c ≥ 0,20m 58.000 2 108 Thi t m c Lan đ/cây 0,1m ≤ h < 0,2m 2.000 ≤ 5 cây/m 0,2m ≤ h < 0,5m 5.500 ≤ 4 cây/m2 2 0,5m ≤ h < 1m 8.000 ≤ 4 cây/m 2 1m ≤ h < 1,5m 11.000 ≤ 3 cây/m 2 1,5m ≤ h < 2m 22.000 ≤ 2 cây/m 2 h ≥ 2m 35.000 ≤ 2 cây/m 109 Th y trúc đ/khóm 1.500 110 Trà là đ/cây Bình quân 3.000 111 Trân trâu th đ/cây 4.500 112 Tr c bách di p đ/cây 0,3m ≤ h < 0,5m 4.500 h ≥ 0,5m 7.000 113 Trúc anh đào đ/khóm 7.000 114 Trúc nh t đ/khóm 0,3m ≤ h < 0,5m 3.500
 11. 0,5m ≤ h < 1m 9.000 1m ≤ h < 2m 16.500 h ≥ 2m 20.000 115 Trúc mây, Trúc ph t bà, đ/khóm 0,3m ≤ h < 0,5m 7.000 Trúc quân t , Trúc tăm, 0,5m ≤ h < 1m 14.000 Trúc vàng h ≥ 1m 28.000 116 Vàng anh, Lá mít đ/cây 0,3m ≤ h < 0,5m 2.500 h ≥ 0,5m 14.000 117 V n Tu đ/cây Cây gi ng 1.000 g c < 0,03m 10.000 0,03m ≤ g c < 0,05m 20.000 0,05m ≤ g c < 0,1m 40.000 0,1m ≤ g c < 0,3m 60.000 g c ≥ 0,3m 100.000 118 Xương cá đ/cây 4.500 119 Xương r ng đ/cây 0,3m ≤ h < 0,5m 1.000 0,5m ≤ h < 1m 3.000 h ≥ 1m 6.000 VI – CÂY LƯƠNG TH C 2 120 Lúa t đ/m 5.500 2 121 Lúa n p đ/m 8.000 2 122 M đ/m 3.500 2 123 Ngô h t đ/m 4.000 2 124 Các lo i đ đen, xanh, đ đ/m 4.000 2 125 L c, Đ tương đ/m 4.500 2 126 V ng đ/m 7.000 2 127 S n đ/m 2.500 2 128 Khoai lang, Dong ri ng, C đ/m 4.500 dong VII – RAU SANH Rau ăn lá 2 129 B p c i, C i th o đ/m 6.500 2 130 C i các lo i đ/m 6.500 2 131 Súp lơ tr ng, xanh đ/m 10.500 2 132 C n ta đ/m 10.500 2 133 C n tây, T i tây đ/m 12.000
 12. 2 134 Rau mu ng theo v đ/m 10.500 Rau mu ng chuyên canh 18.000 2 135 Rau đay, M ng tơi đ/m 10.500 2 Rau ngót đ/m 15.000 136 Rau ăn qu 2 137 Cà chua đ/m 5.500 2 Cà pháo, Cà tím, Cà bát đ/m 4.000 138 Rau ăn c và thân c 2 139 C c i các lo i, Cà r t đ/m 8.000 2 140 Khoai s , Rau rút, Khoai đ/m 6.000 môn, C t 141 Khoai tây đ/m2 4.000 2 142 Rau thơm các lo i đ/m 13.000 2 143 D c mùng, khoai nư c đ/m 3.500 2 144 Ngh , G ng, Ri ng, Sa đ/m 8.000 nhân, S 2 145 Ng i c u đ/m 8.000 146 Lá n p thơm đ/khóm 1.500 2 147 Lá dong, Lá gói, Lá l t, đ/m 3.500 Xương xông 2 148 Su hào đ/m 6.500 2 149 C ni ng đ/m 1.500 VIII – CÂY KHÁC 2 150 C ng t đ/m 3.500 2 151 Cây t đ/m 4.000 2 152 T i ta đ/m 10.500 2 153 Nhân tr n đ/m 4.000 154 Cây m s , M qu đ/cây 4.000 2 155 Mía đ/m 6.000 156 Me ăn lá đ/cây 0,7m ≤ h < 0,1m 6.500 1m ≤ h < 1,5m 13.000 1,5m ≤ h < 2m 26.000 h ≥ 2m 32.000 157 Cây b k t đ/cây 0,03m ≤ h < 0,5m 1.500 g c < 0,1m 40.000 0,1m ≤ g c < 0,2m 90.000 g c ≥ 0,2m 195.000
 13. 158 Cây v i đ/cây 0,03m ≤ g c < 0,05m 2.500 0,05m ≤ g c < 0,10m 6.500 0,10m ≤ g c < 0,15m 13.000 0,15m ≤ g c < 0,20m 20.000 0,20m ≤ g c < 0,30m 40.000 g c ≥ 0,30m 65.000 159 Mây đ/khóm 0,35m ≤ h < 1m 9.000 1m ≤ h < 2m 20.000 h ≥ 2m 45.000 160 Trúc Bát đ (l y măng) đ/khóm Lo i 1 thân 20.000 Lo i 2 thân 40.000 Lo i 4 – 5 thân 70.000 2 161 Các lo i cây hàng rào đ/m 4.000 2 162 C voi đ/m 2.500 2 163 Các lo i cây thu c nam, đ/m 8.000 Thu c b c 2 164 B c Hà, Ngưu T t đ/m 6.500 165 Cây con kh (hoàn ng c) đ/khóm h < 0,5m 1.000 h ≥ 0,5m 3.000 166 C sân gôn đ/m2 9.000 IX – CÂY CÔNG NGHI P 167 Thu c lá đ/m2 3.000 168 Cây thanh hao hoa vàng đ/m2 5.000 2 169 B b đ/m 2.500 2 170 Bông đ/m 4.500 171 Th u d u tía đ/cây Gi ng 500 Bình quân 2.500 2 172 Dâu t m đ/m 3.500 173 Qu , cà phê 0,02m ≤ g c < 0,03m 5.000 - Tr ng phân tán trong đ/cây 0,03m ≤ g c < 0,04m 15.000 vư n 0,04m ≤ g c < 0,05m 20.000 g c ≥ 0,05m 30.000 2 - Tr ng t p trung đ/m Cây tr ng trong vư n ươm 1.000 M t đ 5.000 cây/ha Lo i 1 năm 4.000 N u không Lo i 2 năm 7.000 đ m t đ thì Lo i 3 năm 10.000 tinh gi m theo th c t
Đồng bộ tài khoản