Thông báo số 142/TB-BGTVT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
45
lượt xem
1
download

Thông báo số 142/TB-BGTVT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo số 142/TB-BGTVT về kết luận của Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường tại cuộc họp kiểm điểm tiến độ giải phóng mặt bằng QL32 đoạn Nam Thăng Long – cầu Diễn, cầu Diễn – Nhổn và tình hình thực hiện dự án QL4a, địa phận tỉnh Cao Bằng do Bộ Giao thông Vận tải ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo số 142/TB-BGTVT

  1. B GIAO THÔNG V N T I C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T ------- NAM c l p - T do - H nh phúc -------------- S : 142/TB-BGTVT Hà N i, ngày 14 tháng 04 năm 2008 THÔNG BÁO K T LU N C A TH TRƯ NG NGUY N H NG TRƯ NG T I CU C H P KI M I M TI N GPMB QL32 O N NAM THĂNG LONG – C U DI N, C U DI N – NH N VÀ TÌNH HÌNH TH C HI N D ÁN QL4A, NA PH N T NH CAO B NG Ngày 27/3/2008 t i Văn phòng B GTVT, Th trư ng Nguy n H ng Trư ng ã t ch c cu c h p ki m i m ti n gi i phóng m t b ng (GPMB) D án c i t o, nâng c p QL32, o n Nam Thăng Long – C u Di n, C u Di n – Nh n và tình hình th c hi n D án c i t o, nâng c p QL4A, thu c a ph n t nh Cao B ng. Tham d cu c h p g m có Lãnh o C c Giám nh & QLCL CTGT, Ban QLDA5 cùng các cán b , chuyên viên c a các cơ quan liên quan, các Nhà th u thi công QL4A cùng tham d . Sau khi nghe Lãnh o Ban QLDA5 báo cáo tình hình th c hi n, các khó khăn vư ng m c trong công tác GPMB QL32 o n Nam Thăng Long – C u Di n, C u Di n – Nh n và D án c i t o, nâng c p QL4A, thu c a ph n t nh Cao B ng, Th trư ng Nguy n H ng Trư ng k t lu n như sau: 1. D án c i t o, nâng c p QL32: 1.1. o n Nam Thăng Long – C u Di n: - Gói th u s 1 (Km 8 + 500 – Km 9 + 350): + Vi c thi công kéo dài ã quá lâu, yêu c u Ban QLDA5 ph i h p ch t ch v i a phương cam k t c th th i gian b trí tái nh cư cho 150 h và th i gian bàn giao m t b ng cho d án hoàn thành kh i lư ng còn l i d i phía B c và hoàn thi n toàn b Gói th u trong năm 2008. + Ban QLDA5 ch o Tư v n, Nhà th u thi công khNn trương hoàn thành th m bê tông nh a ph n m t ư ng còn l i và làm công tác hoàn thi n bàn giao ưa vào s d ng; - Gói th u s 2 (Km 9+350- Km 10+420): + Ban QLDA5 ch o Tư v n, tính toán c th kh i lư ng còn l i c a Gói th u theo ơn giá và các quy nh hi n hành làm căn c t ch c u th u l i. + ngh UBND thành ph Hà N i ch o H GPMB, các cơ quan ngành c a a phương, khNn trương gi i quy t d t i m nh ng v trí còn vư ng m c, t n t i v GPMB và di chuy n nh ng c t i n ang n m gi a ư ng, tránh các tai n n x y ra
  2. gây nguy hi m cho ngư i và phương ti n tham gia giao thông, hoàn thành trư c ngày 30/6/2008. i v i nh ng v trí không gi i phóng ư c m t b ng, cho phép khoanh l i, báo cáo Th tư ng Chính ph ưa ra kh i d án và giao l i cho UBND thành ph Hà N i gi i quy t sau. ây là d án tr ng i m k ni m 1000 năm Thăng Long, ph i hoàn thành trư c tháng 10/2010 (Thông báo s 58/TB-VPCP ngày 7/3/2008 c a Văn phòng Chính ph ) vì v y B GTVT yêu c u: - KhNn trương th c hi n công tác GPMB kh i công D án vào tháng 6/2008; Ti n thi công c a D án là 18 tháng, yêu c u các Nhà th u trư c khi tham gia u th u ph i có cam k t hoàn thành úng ti n c a D án. - Ban QLDA5 ph i h p ch t ch v i UBND các c p, các cơ quan ban ngành c a thành ph Hà N i, s m có Quy t nh phê duy t ch gi i ư ng o n còn l i (t Ngã tư Nh n n h t a ph n thành ph Hà N i) và Quy t nh thu h i t c a D án, ch m nh t vào ngày 15/4/2008. ng th i có Văn b n g i UBND thành ph Hà N i ch o UBND huy n T Liêm khNn trương th c hi n công tác GPMB; B trí a i m tái nh cư cho 459 h ph i di d i, hoàn thành các th t c và thi công ngay khu tái nh cư khi có a i m. - T ch c cu c h p v i UBND huy n T Liêm ôn c ti n GPMB c a D án, có cam k t c th v ti n , trách nhi m c a các bên liên quan. Báo cáo v B (qua C c Giám nh & QLCL CTGT trư c ngày 15/4/2008) t ng h p theo dõi và ch o khi c n thi t. - C c Giám nh & QLCL CTGT: Ưu i m thNm nh trình B duy t trư c TKKT – D toán, u th u (h sơ m i th u, k t qu u th u) c a D án k p kh i công vào tháng 6/2008. 1.3. Cơ ch ph i h p: Ban QLDA5 có trách nhi m ch trì h p giao ban v i UBND huy n T Liêm, các cơ quan, ban ngành c a thành ph Hà N i m i tháng/1 l n gi i quy t k p th i các vư ng m c trong công tác GPMB c a D án; Trư ng h p vư t thNm quy n, báo cáo v B GTVT và UBND thành ph Hà N i xin ý ki n ch o. N u c n thi t ngh UBND thành ph Hà N i xin cơ ch ch nh th u cho công tác GPMB ph c v cho o n tuy n này. 2. D án c i t o, nâng c p QL4A , t nh Cao B ng: Hi n nay ti n thi công d án r t ch m, B GTVT phê bình Ban QLDA5 v vi c không k p th i ch o, hư ng d n, ôn c các Nhà th u thi công và ch m báo cáo B các vư ng m c trong quá trình thi công D án QL4A nêu trên. Ny nhanh ti n thi công c a D án, B GTVT yêu c u: 2.1. i v i gói th u s 1 (Km66-Km80): - Ban QLDA5 và Nhà th u ng u Liên danh Công ty CP XDCTGT 228 và Công ty Liên h p Xây d ng V n Cư ng(Công ty V n Cư ng) có trách nhi m làm các th t c y quy n thanh toán tr c ti p i v i các kh i lư ng do Công ty V n Cư ng th c hi n.
  3. - i v i các h ng m c kh i lư ng thanh toán do Công ty V n Cư ng th c hi n: Không tr t m ng 20% trong các kỳ thanh toán. Riêng v kho n công n t m ng gi a Công ty CP XDCTGT 228 và Công ty V n Cư ng (kho ng 900 tri u) s kh u tr d n vào ph n giá tr thanh toán các kỳ ti p theo và trong giá tr trư t giá c a Công ty XDCTGT 228. Ban QLDA5 có trách nhi m thu h i t m ng c a gói th u trư c phi u thanh toán cu i cùng c a nhà th u. - V ti n gói th u: + i v i ph m vi công vi c do Công ty V n Cư ng m nh n: Yêu c u hoàn thành trư c ngày 31/8/2008. Công ty V n Cư ng có trách nhi m huy ng thi t b , nhân l c t p trung thi công hoàn thành gói th u áp ng ti n nêu trên. + Kh i lư ng thi công do Công ty CP XDCTGT 228 th c hi n (2,1km t Km77+900 – Km80): Hoàn thành toàn b trư c ngày 30/5/2008. + i v i ph m vi công vi c do Công ty CP Cơ gi i Xây d ng (Công ty Cơ gi i) m nh n (1,6km t Km60 – Km67+ 600): Do năng l c c a Công ty Cơ gi i quá y u không th áp ng ư c yêu c u ti n , B GTVT th ng nh t theo ngh c a Ban QLDA5, thay th nhà th u và i u chuy n ph n kh i lư ng trên cho nhà th u ph khác thi công. 2.2. i v i gói th u s 5: T ch c hoàn thành toàn b kh i lư ng trư c ngày 31/6/2008. 2.3. i v i gói th u s 6 (Km112 – Km116 + 149,68): - Các v trí còn vư ng m c m t b ng, Ban QLDA5 có trách nhi m ôn c, ph i h p v i a phương gi i quy t d t i m bàn giao m t b ng cho nhà th u thi công. - Ti n gói th u: Yêu c u hoàn thành trư c ngày 31/10/2008. Nhà th u l p l i ti n thi công chi ti t thông qua Ban QLDA5 xem xét, ch o. 2.4. i u ch nh giá: B GTVT ng ý áp d ng Ngh nh s 99/2007/N -CP ngày 13/6/2007 c a Chính ph v Qu n lý chi phí u tư xây d ng công trình và Thông tư s 05/2008/TT-BXD ngày 22/02/2008 c a B Xây d ng Hư ng d n i u ch nh giá và h p ng xây d ng do bi n ng giá nguyên li u, nhiên li u và v t li u xây d ng. Ban QLDA5 có trách nhi m hư ng d n các Nhà th u l p h sơ i u ch nh giá theo quy nh. 3. Cơ ch ph i, k t h p: Ban QLDA5 ph i h p ch t ch hơn n a v i UBND t nh Cao B ng trong GPMB c a D án; Hàng tháng có báo cáo Giám sát thi công g i v B (qua C c Giám nh & QLCl CTGT) trư c ngày 20 hàng tháng t ng h p theo dõi và có ch o k p th i khi c n thi t. Yêu c u Ban QLDA5 ch o quy t li t các Nhà th u th c hi n m b o ti n nêu trên. i v i các gói th u ã hoàn thành thi công th m BTN, yêu c u các Nhà th u thi công h th ng ATGT ngay cho gói th u m b o ng b , an toàn cho ngư i và phương ti n tham gia giao thông.
  4. Th a l nh B trư ng, Văn phòng B GTVT xin thông báo các cơ quan, ơn v liên quan bi t , tri n khai th c hi n./. TL. B TRƯ NG CHÁNH VĂN PHÒNG Nơi nh n: - B trư ng ( b/c); - TTr. Nguy n H ng Trư ng ( b/c); - Các ơn v tham d h p (Ban 5 g i Nhà th u); - Lưu: VT, CG (3) Nguy n Văn Công
Đồng bộ tài khoản