Thông báo số 143/TB-BGTVT

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
39
lượt xem
2
download

Thông báo số 143/TB-BGTVT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo số 143/TB-BGTVT về kết luận của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Chủ tịch Ủy ban an toàn giao thông quốc gia Hồ Nghĩa Dũng tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa do Bộ Giao thông Vận tải ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo số 143/TB-BGTVT

  1. B GIAO THÔNG V N T I C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T ------- NAM c l p - T do - H nh phúc -------------- S : 143/TB-BGTVT Hà N i, ngày 16 tháng 04 năm 2008 THÔNG BÁO K T LU N C A B TRƯ NG B GTVT, CH TNCH UBATGTQG H NGHĨA DŨNG T I BU I LÀM VI C V I LÃNH O T NH KHÁNH HÒA Ngày 11/04/2008, t i Văn phòng B GTVT, B trư ng B GTVT, Ch t ch y ban An toàn giao thông qu c gia H Nghĩa Dũng ã có bu i làm vi c v i Lãnh o t nh Khánh Hòa v các v n liên quan n lĩnh v c GTVT trên a bàn t nh. Tham d bu i làm vi c, v phía t nh Khánh Hòa có ng chí Ch t ch UBND t nh Khánh Hòa, Giám c Ban Qu n lý Khu Kinh t Vân Phong. V phía B GTVT có ng chí Tr n Doãn Th - Th trư ng B GTVT; các ng chí i di n lãnh o: V K ho ch u tư, C c Giám nh và QLCLCTGT, Văn phòng B GTVT, C c Hàng không Vi t Nam, C c Hàng h i Vi t Nam, T p oàn Công nghi p tàu th y Vi t Nam. Sau khi nghe báo cáo tình hình giao thông v n t i c a t nh Khánh Hòa, a i m u tư nhà máy thép liên h p và vi c tri n khai d án u tư c ng hàng không Cam Ranh, ý ki n c a các ng chí Lãnh o t nh và các thành viên d h p, B trư ng H Nghĩa Dũng ã th ng nh t v i các ng chí Lãnh o t nh Khánh Hòa k t lu n như sau: 1. i v i v trí nhà máy thép liên h p ngh UBND t nh Khánh Hòa và các ch u tư d án tuân th ý ki n ch o c a Th tư ng t i Thông báo s 15/TB-VPCP ngày 23/01/2008. V trí nhà máy thép liên h p không ư c nh hư ng n khu d ch v h u c n c a c ng trung chuy n qu c t Vân Phong. B GTVT s nghiên c u chi ti t v v n quy ho ch c ng và có trao i sau v i UBND t nh Khánh Hòa. 2. V d án u tư t i C ng Hàng không Cam Ranh Hi n nay, C m c ng hàng không Mi n Trung ã và ang th c hi n u tư các h ng m c: ài ki m soát không lưu, èn êm, nhà ga hành khách. y ban nhân dân t nh Khánh Hòa c n t o i u ki n C m c ng hàng không Mi n Trung hoàn thành vi c u tư các d án. C m c ng hàng không mi n Trung c n Ny nhanh ti n th c hi n d án, ph n u hoàn thành các h ng m c công trình úng ti n : ưa h th ng èn êm vào khai thác trong tháng 05/2008; nhà ga hành khách – hoàn thành vào tháng 03/2009. Giao C c Hàng không Vi t Nam hoàn ch nh và trình duy t Quy ho ch C ng hàng không Cam Ranh, trong ó d báo m c phát tri n c a C ng hàng không trong 10 năm t i.
  2. B trư ng b GTVT ng h quan i m c a UBND t nh Khánh Hòa, hoan nghênh các doanh nghi p tìm hi u nhu c u u tư vào C ng Hàng không Cam Ranh. Sau khi C ng hàng không Cam Ranh hoàn thành giai o n 1, B GTVT và UBND t nh Khánh Hòa t o i u ki n cho các doanh nghi p thành l p công ty liên doanh nghiên c u d án u tư vào C ng hàng không Cam Ranh trong các giai o n ti p theo. 3. V công tác b o m an toàn giao thông ngh UBND t nh Khánh Hòa ti p t c ch o tri n khai Ngh quy t 32/2007/NQ- CP và Ngh quy t s 05/2008/NQ-CP c a Chính ph , c bi t chú ý tăng cư ng tuyên truy n, giáo d c ngư i tham gia giao thông ch p hành pháp lu t v tr t t an toàn giao thông và i mũ b o hi m, kiên quy t cư ng ch , x ph t các hành vi vi ph m nh m tăng cư ng ý th c cho ngư i tham gia giao thông. Th c hi n tri t có bi n pháp b o m an toàn giao thông, gi m thi u tai n n giao thông. i v i vi c qu n lý phương ti n: ngh UBND t nh Khánh Hòa ti p t c ch o tri t tinh th n Ngh quy t s 05/2008/NQ-CP, xây d ng chính sách h tr ngư i lao ng nghèo chuy n i phương ti n, t ch c ăng ký, ăng ki m xe cơ gi i theo quy nh. Th c hi n qu n lý các phương ti n v n t i tăng cư ng trách nhi m c a ch phương ti n; quy nh các tuy n và th i gian lưu thông i v i các phương ti n xe thô sơ, cơ gi i 3 bánh ngoài trung tâm ô th và các tuy n qu c l . Th a l nh B trư ng, Văn phòng B GTVT thông báo t i các cơ quan, ơn v có liên quan thu c B GTVT và t nh Khánh Hòa tri n khai th c hi n./. TL . B TRƯ NG CHÁNH VĂN PHÒNG Nơi nh n: - BT H Nghĩa Dũng ( b/c); - Các TT: Tr n Doãn Th ; Lê M nh Hùng (nt); - T nh y, H ND, oàn BQH & UBND t nh Khánh Hòa; - S GTVT t nh Khánh Hòa; - Các ơn v d h p; - Lưu VT, TH (B) Nguy n Văn Công
Đồng bộ tài khoản