Thông báo số 144/TB-BGTVT

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
44
lượt xem
1
download

Thông báo số 144/TB-BGTVT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo số 144/TB-BGTVT về kết luận của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Chủ tịch Ủy ban an toàn giao thông quốc gia Hồ Nghĩa Dũng tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Bạc Liêu do Bộ Giao thông Vận tải ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo số 144/TB-BGTVT

  1. B GIAO THÔNG V N T I C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T ------- NAM c l p - T do - H nh phúc -------------- S : 144/TB-BGTVT Hà N i, ngày 16 tháng 04 năm 2008 THÔNG BÁO K T LU N C A B TRƯ NG B GTVT, CH TNCH UBATGTQG H NGHĨA DŨNG T I BU I LÀM VI C V I LÃNH O T NH B C LIÊU Ngày 14/4/2008, t i Văn phòng B GTVT, B trư ng B GTVT, Ch t ch y ban An toàn giao thông qu c gia H Nghĩa Dũng ã có bu i làm vi c v i Lãnh o t nh B c Liêu v các v n liên quan n lĩnh v c GTVT trên a bàn t nh. Tham d bu i làm vi c, v phía t nh B c Liêu có các ng chí: Cao Anh L c – Ch t ch UBND t nh; Phan Hoàng Bê – Phó Ch t ch UBND t nh; Giám c S GTVT t nh Thanh Hóa. V phía B GTVT có ng chí i di n lãnh o: V K ho ch u tư, Văn phòng B GTVT, C c Giám nh và QLCLCTGT, Ban Qu n lý D án 1 (PMU1) Sau khi nghe báo cáo v tình hình giao thông v n t i và vi c tri n khai các d án u tư xây d ng cơ b n c a B GTVT trên a bàn t nh B c Liêu, ý ki n c a các ng chí Lãnh o t nh và các thành viên d h p, B trư ng H Nghĩa Dũng ã th ng nh t v i các ng chí Lãnh o t nh B c Liêu k t lu n như sau: 1. i v i các xu t c a UBND t nh B c Liêu - Vi c u tư m r ng m t ư ng Qu c l 1A, o n c a ngõ vào th xã B c Liêu: B GTVT ng h i tri n khai u tư d án. Giao V K ho ch u tư chuNn b d án làm cơ s xem xét phương án b trí ngu n v n u tư. - Vi c u tư b sung h th ng chi u sáng trên Qu c l 1 o n qua các th tr n trên a bàn 03 huy n Vĩnh L i, Hòa Bình và Giá Rai: Giao C c Giám nh và QLCLCTGT ph i h p v i PMU1 xác nh chi u dài các tuy n, th ng nh t v i a phương th c hi n, ph n u kh i công vào tháng 06/2008. Ti n thi công d án là 03 tháng k t ngày bàn giao m t b ng. - Vi c u tư b sung c ng thoát nư c ngang ư ng và h th ng c ng d c trên Qu c l 1A o n Km 2232+120 – Km 2232+500 thu c a ph n xã Tân Thanh, huy n Giá Rai: Th ng nh t v i ngh c a UBND t nh B c Liêu. Giao C c Giám nh và QLCLCTGT ch trì, ph i h p v i PMU1 nghiên c u và báo cáo phương án k thu t thi công trong tháng 04/2008. - Vi c th m nh a ư ng vào c u H Phòng cũ trên Qu c l 1A: Giao Ban Qu n lý các d án 18 dùng ngu n v n m b o giao thông th c hi n. Giao V K ho ch u tư làm vi c chi ti t v i Ban Qu n lý các d án 18 t ch c th c hi n. - Vi c u tư tuy n ư ng Gành Hào – Giá Rai – C nh n n i Qu c l 63: B GTVT ng h v nguyên t c ph i u tư xây d ng tuy n ư ng thúc Ny phát tri n
  2. kinh t c a a phương. ngh UBND t nh B c Liêu l p d án u tư và có văn b n báo cáo Th tư ng Chính ph . B GTVT s ph i h p v i UBND t nh B c Liêu gi i quy t. 2. V công tác b o m an toàn giao thông ngh UBND t nh B c Liêu ti p t c ch o tri n khai Ngh quy t 32/2007/NQ-CP và Ngh quy t s 05/2008/NQ-CP c a Chính ph , c bi t chú ý tăng cư ng tuyên truy n, giáo d c ngư i tham gia giao thông ch p hành pháp lu t v tr t t an toàn giao thông và i mũ b o hi m, kiên quy t cư ng ch , x ph t các hành vi vi ph m nh m tăng cư ng ý th c cho ngư i tham gia giao thông. Th c hi n qu n lý các phương ti n v n t i tăng cư ng trách nhi m c a ch phương ti n; quy nh các tuy n và th i gian lưu thông i v i các phương ti n xe thô sơ, xe cơ gi i 3 bánh ngoài trung tâm ô th và các tuy n qu c l . Ti n hành vi c ăng ký, ăng ki m các phương ti n theo quy nh. Th c hi n tri t các bi n pháp b o m an toàn giao thông, gi m thi u tai n n giao thông. Th a l nh B trư ng, Văn phòng B GTVT thông báo t i các cơ quan, ơn v có liên quan thu c B GTVT và t nh B c Liêu tri n khai th c hi n./. TL. B TRƯ NG CHÁNH VĂN PHÒNG Nơi nh n: - BT H Nghĩa Dũng ( b/c); - TT Ngô Th nh c (nt); - T nh y, H ND, oàn BQH & UBND t nh B c Liêu; - S GTVT t nh B c Liêu; - V : KH T - Các C c: G &QLCLCTGT, ư ng b Vi t Nam; - PMU 1, PMU18; Nguy n Văn Công - Lưu VT, TH (B)
Đồng bộ tài khoản