Thông báo số 145/TB-VPCP

Chia sẻ: Tuan Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
38
lượt xem
7
download

Thông báo số 145/TB-VPCP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo số 145/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Sinh Hùng tại hội nghị sơ kết công tác bảo đảm an toàn giao thông 6 tháng đầu năm 2007 và triển khai Nghị quyết số 32/2007/NQ-CP của Chính phủ do Văn phòng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo số 145/TB-VPCP

  1. VĂN PHÒNG CHÍNH PH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ------ NAM c l p - T do - H nh phúc ------------- S : 145/TB-VPCP Hà N i, ngày 03 tháng 08 năm 2007 THÔNG BÁO K T LU N C A PHÓ TH TƯ NG THƯ NG TR C CHÍNH PH NGUY N SINH HÙNG T I H I NGHN SƠ K T CÔNG TÁC B O M AN TOÀN GIAO THÔNG 6 THÁNG U NĂM 2007 VÀ TRI N KHAI NGHN QUY T S 32/2007/NQ-CP C A CHÍNH PH Ngày 22 tháng 7 năm 2007 t i Hà N i, Phó Th tư ng Thư ng tr c Nguy n Sinh Hùng ã ch trì H i ngh sơ k t công tác b o m tr t t an toàn giao thông 6 tháng u năm 2007 và tri n khai Ngh quy t s 32/2007/NQ-CP ngày 29 tháng 6 năm 2007 c a Chính ph (sau ây g i t t là Ngh quy t s 32 c a Chính ph ) v m t s gi i pháp c p bách nh m ki m ch tai n n giao thông và ùn t c giao thông. Tham d H i ngh có Ch t ch, Phó Ch t ch và các thành viên y ban An toàn giao thông qu c gia; i di n y ban Qu c phòng và An ninh c a Qu c h i, Văn phòng Trung ương ng, Văn phòng Qu c h i; Ch t ch y ban nhân dân, Giám c S Giao thông v n t i (Giao thông công chính) 64 t nh, thành ph tr c thu c Trung ương và 11 Giám c Công an các t nh và thành ph tr c thu c Trung ương. Th tư ng Chính ph Nguy n T n Dũng ã n d và phát bi u ý ki n ch oH i ngh . Sau khi nghe Ch t ch y ban An toàn giao thông qu c gia báo cáo công tác b o m tr t t an toàn giao thông 6 tháng u năm 2007, K ho ch tri n khai Ngh quy t s 32/2007/NQ-CP c a Chính ph ; ý ki n tham gia c a các i bi u, Phó Th tư ng Thư ng tr c Nguy n Sinh Hùng k t lu n như sau: 1. Năm 2002 Qu c h i khóa XI ã thông qua Ngh quy t s 14/QH, Chính ph ban hành Ngh quy t s 13/CP và năm 2003 Ban Bí thư ra Ch th s 22/CT-TW v ki m ch gia tăng và ti n t i làm gi m d n tai n n giao thông và ùn t c giao thông. Các c p, các ngành, các a phương ã tích c c tri n khai th c hi n, 3 năm liên t c (t năm 2003 n năm 2005) tai n n giao thông ã gi m c v s v , s ngư i ch t và s ngư i b thương. Nhưng năm 2006 và c bi t là 6 tháng u năm 2007 tình hình tai n n giao thông ã x y ra r t nghiêm tr ng (s ngư i b ch t vì tai n n giao thông 6 tháng u năm 2007 tăng 7,2% so v i cùng kỳ năm 2006) nhi u v tai n n giao thông c bi t nghiêm tr ng x y ra trên c ư ng b , ư ng s t, ư ng th y; nhi u v ùn t c giao thông kéo dài x y ra trên các tuy n qu c l và các thành ph l n; tai n n giao thông ã gây thi t h i l n v ngư i và tài s n, tr thành v n b c xúc c a toàn xã h i, là th m h a c a qu c gia. Nguyên nhân ch y u c a tình tr ng tai n n giao thông và ùn t c giao thông tăng là do ý th c ch p hành pháp lu t v tr t t an toàn giao thông c a ngư i tham gia giao
  2. thông kém; công tác qu n lý nhà nư c c a các c p, các ngành t Trung ương n a phương v tr t t an toàn giao thông, trong ó vai trò nòng c t là l c lư ng Công an và ngành Giao thông v n t i th c hi n chưa quy t li t, các bi n pháp chưa m nh, chưa thư ng xuyên, liên t c; các t ch c chính tr - xã h i chưa th c s vào cu c, chưa huy ng ư c l c lư ng t ng h p tham gia gi m thi u tai n n giao thông. Tình hình trên ây òi h i c h th ng chính tr trong ó có cơ quan qu n lý Nhà nư c ph i kiên quy t trong tri n khai th c hi n, ph i huy ng ư c l c lư ng t ng h p, b ng nhi u bi n pháp c th gi i quy t b ng ư c v n này. 2. ng ý v i Báo cáo c a y ban An toàn giao thông qu c gia v công tác b o m tr t t an toàn giao thông 6 tháng u năm 2007 và K ho ch tri n khai Ngh quy t s 32/2007/NQ-CP c a Chính ph v m t s gi i pháp c p bách nh m ki m ch tai n n giao thông và ùn t c giao thông; các B , ngành và y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương c n tri n khai ngay vi c quán tri t Ngh quy t và các văn b n liên quan, xây d ng k ho ch, chương trình hành ng c th th c hi n các bi n pháp c p bách làm gi m tai n n giao thông và ùn t c giao thông. 3. t ư c m c tiêu ki m ch tai n n giao thông và ùn t c giao thông ra cho năm 2007 t i Quy t nh 128/2007/Q -TTg c a Th tư ng Chính ph , ti p t c th c hi n t t Ch th 22-CT/TW ngày 24 tháng 2 năm 2003 c a Ban Bí thư và Ngh quy t s 13/2002/NQ-CP ngày 19 tháng 11 năm 2002 c a Chính ph , Th tư ng Chính ph yêu c u các B , ngành và y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương dư i s lãnh o c a c p y ng, ph i h p ch t ch v i các t ch c chính tr - xã h i tri n khai th c hi n t t các gi i pháp c p bách nh m ki m ch tai n n giao thông và ùn t c giao thông nêu t i Ngh quy t 32/2007/NQ-CP c a Chính ph , trong ó c n chú ý nh ng v n sau: a) Ph i xác nh rõ yêu c u b o m tr t t an toàn giao thông là nhi m v c p bách, thư ng xuyên và lâu dài c a toàn ng, toàn dân, c a c h th ng chính tr . Ph i xây d ng quy t tâm chính tr cao và các bi n pháp h u hi u thì m i t ư c m c tiêu gi m thi u tai n n giao thông. Th c ti n v a qua cho th y trong nh ng i u ki n tương t như nhau nhưng có 25 t nh, thành ph gi m s ngư i ch t do tai n n giao thông, còn 38 t nh, thành ph tr c thu c Trung ương thì s ngư i ch t vì tai n n giao thông l i tăng so v i cùng kỳ năm 2006. C n ki m i m, ánh giá nghiêm túc s lãnh o, ch o c a c p y, chính quy n, trách nhi m c a các cơ quan nhà nư c, các t ch c chính tr -xã h i v vi c này rút ra bài h c và quy t li t tri n khai các bi n pháp kh c ph c. b) Ch t ch y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ph i báo cáo ngay T nh y, Thành y, H i ng nhân dân ra ngh quy t ch o th c hi n nhi m v gi m thi u tai n n giao thông và ùn t c giao thông; hàng tháng, quý, 6 tháng có ánh giá tình hình, ki m i m trách nhi m, k p th i khen thư ng, phê bình, k lu t nh ng ơn v , a phương, cá nhân th c hi n t t và không t t nhi m v b o m tr t t an toàn giao thông. c) Trong 7 gi i pháp c p bách nêu t i Ngh quy t s 32/2007/NQ-CP c a Chính ph thì vi c tuyên truy n, ph bi n, giáo d c pháp lu t v tr t t an toàn giao thông là v n r t quan tr ng v a c p bách v a lâu dài, ph i làm thư ng xuyên nh m t o ư c s chuy n bi n rõ r t v nh n th c, s quan tâm và tích c c tham gia gi gìn tr t t an
  3. toàn giao thông c a toàn xã h i. ây là nhi m v c a các cơ quan nhà nư c và c a t t c các oàn th , cơ quan, ơn v l c lư ng vũ trang, các doanh nghi p, các trư ng h c, c a c h th ng chính tr . B Văn hóa-Thông tin ch o các cơ quan báo chí, truy n thông Ny m nh công tác tuyên truy n v i nh ng n i dung c th , phù h p, a d ng, chú ý vi c bi u dương nh ng ngư i t t, vi c t t, phê phán nh ng hành vi tiêu c c, vi ph m phát lu t tr t t an toàn giao thông. d) B Giao thông v n t i ch trì, ph i h p v i B Công an và các B , ngành liên quan thành l p T nghiên c u khNn trương xu t s a i các văn b n pháp lu t v tr t t an toàn giao thông mà n i dung còn b t c p, không phù h p như: tiêu chuNn lái xe khách, quy nh m c ph t, x ph t căn c vào hình nh, thông báo v cơ quan, ơn v , a phương ngư i vi ph m, quy nh b i dư ng cho l c lư ng tr c ti p th c hi n nhi m v b o m tr t t an toàn giao thông..., c bi t là Ngh nh thay th Ngh nh 152/2005/N -CP ngày 15 tháng 12 năm 2005, ban hành trong tháng 8 năm 2007; KhNn trương xây d ng và th c hi n ch trương khuy n khích thành l p nh ng doanh nghi p v n t i ô tô có năng l c l n, có thương hi u, ch t lư ng v n t i khách trên các tuy n liên t nh; t ch c xây d ng các tr m ngh trên tuy n B c Nam; ch n ch nh qu n lý v n t i khách công c ng; Ki m tra l i t t c gi y phép kinh doanh c a các doanh nghi p v n t i ư ng b , ư ng th y, b n bãi, n u không i u ki n, không an toàn ph i kiên quy t ình ch ho t ng; Ch o cơ quan ăng ki m ki m tra ch t ch các phương ti n giao thông, n u không tiêu chuNn, h t niên h n s d ng ph i ch m d t lưu hành. L c lư ng tu n tra ki m soát ph i x lý nghiêm theo Ngh quy t 32/2007/NQ-CP c a Chính ph khi phát hi n phương ti n không tiêu chuNn lưu hành ho c h t h n lưu hành; B Giao thông v n t i ch trì, ph i h p v i B Công an tăng cư ng ki m tra, x lý nghiêm kh c ngư i i u khi n phương ti n giao thông vi ph m các quy nh v an toàn giao thông, kiên quy t không ngư i không tiêu chuNn, s c kh e, trình i u khi n phương ti n tham gia giao thông. e) Các B , ngành, y ban nhân dân các c p, cơ quan Trung ương c a các oàn th căn c vào Ngh quy t s 32/2007/NQ-CP c a Chính ph giao nhi m v cho t ng cơ quan, ơn v trư ng h c, doanh nghi p và ph i ki m tra, ôn c thư ng xuyên, quy t li t vi c th c hi n; cán b , ng viên, công ch c, công nhân viên, l c lư ng vũ trang ph i gương m u i u ch p hành pháp lu t v tr t t an toàn giao thông. Các B , ngành, a phương ph i hoàn thành các văn b n tri n khai Ngh quy t 32/2007/NQ-CP c a Chính ph trong tháng 8 năm 2007. f) Gi i quy t ngay m t s vi c liên quan n k t c u h t ng giao thông: y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ph i h p v i B Giao thông v n t i, T ng Công ty ư ng s t Vi t Nam ti n hành rà soát và ra k ho ch
  4. gi i quy t xong trư c T t Nguyên án 2008 các ư ng ngang qua ư ng s t (b t h p pháp). Các ư ng ngang ư c phép t n t i ph i l p t y thi t b c nh báo ho c ph i có ngư i gác. B Giao thông v n t i ph i h p v i UBND các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương xác nh xong các " i m en" v tai n n giao thông trong tháng 8 năm 2007 và ph i gi i quy t xong trong năm 2007. i v i các d i phân cách, Ch t ch y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương trao i v i B Giao thông v n t i l p t cho h p lý theo hư ng tăng cư ng phân làn, phân lu ng xe ô tô, mô tô. Cho phép áp d ng cơ ch c thù i v i vi c kh c ph c " i m en" (không ph i th c hi n theo quy trình u tư xây d ng cơ b n) rút ng n th i gian th c hi n nh m kh c ph c ư c s m nh ng y u t m t an toàn trên các tuy n ư ng. g) Công tác tu n tra ki m soát: B Công an tăng cư ng l c lư ng cho C nh sát giao thông, Công an xã, phư ng và ch o các l c lư ng này ph i h p v i l c lư ng Thanh tra giao thông tu n tra ki m soát thư ng xuyên, liên t c, x lý nghiêm các hành vi vi ph m pháp lu t an toàn giao thông, trong ó ph i x ph t ngư i tham gia giao thông không i mũ b o hi m theo l trình i mũ b o hi m ư c quy nh t i Ngh quy t 32/2007/N -CP c a Chính ph . h) V th c hi n quy nh b t bu c i mũ b o hi m khi i mô tô, xe g n máy: Các B , ngành, các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương và các cơ quan thông tin, tuyên truy n Ny m nh công tác tuyên truy n, v n ng nhân dân i mũ b o hi m khi tham gia giao thông b ng mô tô, xe g n máy. B Khoa h c và Công ngh , B Thương m i ph i ki m tra ch t lư ng mũ b o hi m, x lý nghiêm nh ng cơ s s n xu t, kinh doanh mũ b o hi m không b o m tiêu chuNn ch t lư ng. i) y ban An toàn giao thông qu c gia ch trì, ph i h p v i B Công an, Văn phòng Chính ph có trách nhi m thư ng xuyên ki m tra, ôn c các B , ngành, a phương tri n khai th c hi n Ngh quy t 32/2007/NQ-CP c a Chính ph ; hàng tháng t ch c sơ k t, ánh giá k t qu th c hi n Ngh quy t 32/2007/NQ-CP c a Chính ph , khen thư ng ơn v , cá nhân làm t t, khi n trách phê bình nh ng cá nhân, ơn v làm không t t, báo cáo k t qu lên Th tư ng Chính ph . Văn phòng Chính ph xin thông báo y ban An toàn giao thông qu c gia, các B , ngành và y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương bi t, th c hi n./. KT. B TRƯ NG, CH NHI M PHÓ CH NHI M Nơi nh n: - Ban Bí thư Trung ương ng; - Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph ;
  5. - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph ; - Văn phòng BC TW phòng, ch ng tham nhũng; - H ND, UBND các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương; - Văn phòng Qu c h i; Ki u ình Th - Văn phòng Trung ương, các Ban c a ng; - Văn phòng Ch t ch nư c; - H i ng Dân t c và các y ban c a Qu c h i; - TANDTC, VKSNDTC; - UBTW M t tr n T qu c Vi t Nam; - Cơ quan Trung ương c a các oàn th ; - UBATGTQG; - VPCP: BTCN, các PCN, Ngư i phát ngôn c a Th tư ng Chính ph , các V , C c, ơn v tr c thu c, Website Chính ph ; - Lưu: VT, NC(5). 260
Đồng bộ tài khoản