Thông báo số 1491/TB-BNN-VP

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
59
lượt xem
2
download

Thông báo số 1491/TB-BNN-VP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo số 1491/TB-BNN-VP về việc kết luận của Thứ trưởng Bùi Bá Bổng tại hội nghị tổng kết công tác khoa học công nghệ năm 2007 và triển khai kế hoạch 2008 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông nghiệp ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo số 1491/TB-BNN-VP

  1. B NÔNG NGHI P VÀ PHÁT C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T TRI N NÔNG THÔN NAM ------- c l p – T do – H nh phúc --------- S : 1491/TB-BNN-VP Hà N i, ngày 5 tháng 3 năm 2008 THÔNG BÁO K T LU N C A TH TRƯ NG BÙI BÁ B NG T I H I NGHN T NG K T CÔNG TÁC KHOA H C CÔNG NGH NĂM 2007 VÀ TRI N KHAI K HO CH 2008. B Nông nghi p và Phát tri n Nông thôn t ch c H i ngh t ng k t công tác Khoa h c công ngh năm 2007 và tri n khai k ho ch 2008 vào ngày 22/2/2008 t i Hà N i và ngày 28/2/2008 t i TP.HCM. Tham d H i ngh có i di n t B Khoa h c và Công ngh , B Tài chính, các C c, V , Vi n, Trư ng, Trung tâm nghiên c u tr c thu c B phía B c và phía Nam, Th trư ng Bùi Bá B ng ch trì H i ngh . Sau khi nghe i di n lãnh o V Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng báo cáo và tham lu n, ý ki n th o lu n, óng góp c a các i bi u, Th trư ng Bùi Bá B ng ã k t lu n như sau: 1. Năm 2007, công tác khoa h c công ngh c a B ã t nhi u k t qu kh quan, c bi t vi c giao tài ư c th c hi n ngay t u năm nên các ơn v có i u ki n ch ng tri n khai th c hi n, nhi u c i cách trong qu n lý KHCN ã ư c áp d ng. Chương trình công ngh sinh h c nông nghi p tri n khai tích c c, trong ó ã b t u g i cán b i ào t o nư c ngoài. Ph n l n các ơn v KHCN c a B ã có án chuy n i cơ ch qu n lý theo Ngh nh 115 và ã ư c phê duy t. Các ơn v KHCN c a B trong năm ã t nhi u k t qu nghiên c u có th chuy n giao vào s n xu t. Nhi u ơn v có ho t ng h p tác qu c t , h p tác v i a phương, ho t ng chuy n giao công ngh t t. 2. nâng cao hi u qu ho t ng KHCN, th c hi n t t k ho ch năm 2008, B yêu c u các ơn v ch ng và th c hi n nghiêm túc các nhi m v sau: 2.1. i v i công tác ti p t c t 2007 - V Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng ti p t c ch trì t ch c ki m tra, ánh giá k t qu th c hi n các tài/d án năm 2007, ưu tiên các tài còn th c hi n ti p trong năm 2008 và giao cho th trư ng các ơn v t t ch c ki m tra, ánh giá k t qu th c hi n m t s tài/d án (hoàn t t trư c 30/4/2008) - Th trư ng các ơn v KHCN t t ch c ki m tra, ánh giá k t qu th c hi n các tài c p cơ s (hoàn t t trư c 30/4/2008 và báo cáo B b ng văn b n) 2.2 i v i nhi m v năm 2008:
  2. V Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng - KhNn trương phân b ngay kinh phí 2008 c a các tài cơ s cho các ơn v . - Trình B ban hành Quy ch qu n lý KHCN và B nh m c KHCN cho các lĩnh v c nông nghi p và phát tri n nông thôn vào quý II/2008 - T ch c t ki m tra ánh giá k t qu toàn b ho t ng c a các phòng thí nghi m tr ng i m (hoàn t t trong trư c tháng 6/2008) - Rà soát ánh giá các tài, d án ti p ã tuy n ch n th c hi n n 2010 i u ch nh, b sung và xây d ng chi n lư c KHCN n 2020 (quý III/2008) - Ph i h p v i Trung tâm Khuy n nông- Khuy n ngư Qu c gia t ch c các H i ngh gi i thi u ti n b KHCN cho các vùng (vùng Tây Nguyên vào tháng 3/2008 k t h p v i t ng k t Chương trình KHCN Tây Nguyên, các vùng khác trong quý II, quý III/2008) - T ch c H i ngh sơ k t ánh giá tình hình th c hi n chuy n i cơ ch qu n lý KHCN theo N 115 vào tháng 6/2008 V Tài chính Ch trì ph i h p v i V Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng (Tham kh o ý ki n c a B Tài chính) hư ng d n các ơn v s d ng kinh phí thư ng xuyên năm 2008 thay cho lương và b máy. C c qu n lý xây d ng công trình ôn c ti n th c hi n các d án xây d ng cơ b n c a các ơn v KHCN. Các C c chuyên ngành và Trung tâm Khuy n nông- Khuy n ngư Qu c gia ôn c, ki m tra chương trình Gi ng, D án khuy n nông- khuy n ngư do các ơn v KHCN th c hi n (có k ho ch ki m tra, ánh giá c th ) Các ơn v KHCN - T ch c T ng k t công tác KHCN c a ơn v (n u chưa t ch c) - Có báo hàng năm c a ơn v (Annual Report ) và g i v B vào tháng 3 hàng năm. Báo cáo năm 2007 g i v B trong tháng 3/2008. - Th trư ng ơn v có nhi m v theo dõi, ki m tra thư ng xuyên vi c tri n khai th c hi n các tài, d án do ơn v th c hi n. - Ch ng rà soát, s p x p t ch c, tinh gi m biên ch theo quy nh chuNn b cho vi c th c hi n N 115
  3. - N p k ho ch th c hi n hàng năm các nhi m v nghiên c u khoa h c thư ng xuyên/các nhi m v mang tính xã h i, công ích v.v. B thNm nh phê duy t làm cơ s cho vi c giao nhi m v nhà nư c khi ơn v th c hi n N 115. Th i h n n p k ho ch trư c 30/7/2008. - Th trư ng ơn v khNn trương Ny nhanh vi c th c hi n các d án xây d ng cơ b n, nh t là các d án t ngu n v n ADB, n u có vư ng m c k p th i báo cáo lãnh o B . - Th trư ng ơn v ch ng có k ho ch ào t o ngu n nhân l c KHCN, c bi n t o i u ki n cho cán b h c ngo i ng . Văn phòng B Nông nghi p và PTNT thông báo các ơn v liên quan bi t, tri n khai và th c hi n./.
Đồng bộ tài khoản