Thông báo số 150/TB-VPCP

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
43
lượt xem
3
download

Thông báo số 150/TB-VPCP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo số 150/TB-VPCP về việc ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân tại cuộc họp lần thứ nhất Ban chỉ đạo quốc gia chuẩn bị và tổ chức đại hội thể thao Châu Á trong nhà lần thứ 3 (AI Games III) ngày 18 tháng 6 năm 2008 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo số 150/TB-VPCP

  1. VĂN PHÒNG CHÍNH PH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ------- NAM c l p – T do – H nh phúc ------------- S : 150/TB-VPCP Hà N i, ngày 30 tháng 06 năm 2008 THÔNG BÁO Ý KI N K T LU N C A PHÓ TH TƯ NG NGUY N THI N NHÂN T I CU C H P L N TH NH T BAN CH O QU C GIA CHU N BN VÀ T CH C I H I TH THAO CHÂU Á TRONG NHÀ L N TH 3 (AI GAMES III) NGÀY 18 THÁNG 6 NĂM 2008 Ngày 18 tháng 6 năm 2008, t i tr s Văn phòng Chính ph , Phó Th tư ng Nguy n Thi n Nhân ã ch trì cu c h p Ban Ch o Qu c gia chuNn b và t ch c AI Games III (Ban Ch o) v tình hình tri n khai công tác chuNn b và t ch c i h i. Tham d có y các thành viên Ban Ch o. Sau khi nghe lãnh o B Văn hóa, Th thao và Du l ch báo cáo tình hình tri n khai các công tác chuNn b và ý ki n c a các i bi u d h p, Phó Th tư ng Nguy n Thi n Nhân có ý ki n k t lu n như sau: 1. ánh giá chung: Th i gian qua, vi c tri n khai công tác chuNn b AI Game III còn ch m và thi u ng b , làm nh hư ng t i ti n tri n khai m t s khâu liên quan như công tác ti p th , v n ng tài tr , xây d ng công trình ph c v thi u… B Văn hóa, Th thao và Du l ch cùng các cơ quan liên quan c n rút kinh nghi m, không ti p t c x y ra tình tr ng này. 2. Nh ng v n c n t p trung ch o trong th i gian t i: a) Trư ng Ban T ch c AI Game III ch u trách nhi m i u hành công tác chuNn b và t ch c i h i, n u có v n vư ng m c vư t quá thNm quy n, báo cáo Th tư ng Chính ph quy t nh. b) B Văn hóa, Th thao và Du l ch ch o hoàn thi n Quy ch làm vi c c a Ban Ch o thông qua trư c ngày 30 tháng 6 năm 2008. c) Ban T ch c AI Game III khNn trương ki n toàn t ch c, thành l p các Ti u ban, xây d ng, ban hành cơ ch làm vi c c a Ban t ch c, s ph i h p công tác c a các Ti u ban v i các B , ngành liên quan và các a phương ăng cai; giao nhi m v c th cho các Ti u ban tr c thu c và các a phương trư c ngày 30 tháng 6 năm 2008. d) B Tài chính ch trì, ph i h p v i B Văn hóa, Th thao và Du l ch xây d ng, ban hành và hư ng d n th c hi n cơ ch tài chính i v i AI Games III.
  2. ) Các Ti u ban và 06 a phương có ăng cai t ch c AI Games III, trên cơ s nhi m v ư c giao khNn trương xây d ng d toán kinh phí trình Ban t ch c phê duy t trư c ngày 15 tháng 7 năm 2008, B Văn hóa, Th thao và Du l ch t ng h p kinh phí t ch c AI Games III, làm vi c v i Ban T ch c th ng nh t d toán kinh phí chung, phương án huy ng và phân b kinh phí, báo cáo Th tư ng Chính ph trư c ngày 30 tháng 7 năm 2008. e) Ban T ch c xây d ng phương án và l a ch n cơ ch ti p th , v n ng tài tr , l a ch n ơn v ch trì th c hi n sao cho có hi u qu nh t; có tính n vi c t ch c ti p th , v n ng tài tr t i các a phương, m b o l i ích h p lý c a các a phương. g) y ban nhân dân thành ph Hà N i, thành ph H Chí Minh và các t nh, thành ph ăng cai t ch c AI Games III c n ch o Ny m nh vi c xây d ng và hoàn thi n cơ s v t ch t – k thu t m b o ch t lư ng và ti n ph c v thi u c a AI Games III. h) Giao ban thư ng kỳ Ban ch o ư c th c hi n 3 tháng 1 l n k t phiên h p này. B Văn hóa, Th thao và Du l ch ph i h p v i Văn phòng Chính ph xây d ng k ho ch và chuNn b các n i dung giao ban. Văn phòng Chính ph xin thông báo các B , ngành, a phương liên quan và các thành viên Ban ch o AI Games bi t, th c hi n./. KT. B TRƯ NG, CH NHI M PHÓ CH NHI M Nơi nh n: - Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph ; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c CP; - Các thành viên Ban Ch o QG chuNn b và t ch c AI Games III; - UBND: thành ph Hà N i, thành ph H Chí Minh, Qu ng Ninh, H i Phòng, H i Dương, B c Ninh; - Ki m toán Nhà nư c; Tr n Qu c To n - VPCP: BTCN, các PCN, các V , C c, ơn v tr c thu c; - Lưu: Văn thư, KGVX (5b).
Đồng bộ tài khoản