Thông báo số 151/TB-VPCP

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
43
lượt xem
2
download

Thông báo số 151/TB-VPCP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo số 151/TB-VPCP về việc ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân về triển khai thực hiện Quyết định số 157/2007/QĐ-TTg ngày 27/9/2007 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với học sinh, sinh viên do Văn phòng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo số 151/TB-VPCP

  1. VĂN PHÒNG CHÍNH PH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ----- c l p - T do - H nh phúc ------- S : 151/TB-VPCP Hà N i, ngày 30 tháng 6 năm 2008 THÔNG BÁO Ý KI N CH O C A PHÓ TH TƯ NG NGUY N THI N NHÂN V TRI N KHAI TH C HI N QUY T NNH S 157/2007/Q -TTG NGÀY 27/9/2007 C A TH TƯ NG CHÍNH PH V TÍN D NG I V I H C SINH, SINH VIÊN Ngày 20 tháng 6 năm 2008, t i Văn phòng Chính ph , Phó Th tư ng Nguy n Thi n Nhân ã ch trì cu c h p nghe báo cáo k t qu tri n khai th c hi n Quy t nh s 157/2007/Q -TTg ngày 27 tháng 9 năm 2007 c a Th tư ng Chính ph v tín d ng h c sinh, sinh viên trong năm h c 2007 - 2008. Cùng d h p v i Phó Th tư ng có i di n lãnh o B Tài chính, B Lao ng - Thương binh và Xã h i, B Giáo d c và ào t o, Văn phòng Chính ph , Ngân hàng Chính sách xã h i và ài truy n hình Vi t Nam. Sau khi nghe i di n lãnh o c a Ngân hàng Chính sách xã h i báo cáo k t qu th c hi n cho vay h c sinh, sinh viên năm h c 2007 - 2008 và ý ki n c a các B nêu trên, Phó Th tư ng Nguy n Thi n Nhân ã k t lu n như sau: 1. Qua vi c tri n khai th c hi n chương trình cho vay h c sinh, sinh viên theo Quy t nh s 157/2007/Q -TTg ngày 27 tháng 9 năm 2007 c a Th tư ng Chính ph , trong năm h c 2007 -2008 cho th y: v i s nghiêm túc t ch c tri n khai và ch ng ph i h p, k p th i tháo g vư ng m c c a các B , ngành, các c p chính quy n, Ngân hàng Chính sách xã h i và các t ch c chính tr - xã h i, nên chương trình ã t ư c k t qu áng khích l , n ngày 31 tháng 5 năm 2008 ã có 748.224 h c sinh, sinh viên ư c vay v n v i s ti n là 5.242 t ng. 2. ti p t c th c hi n t t chính sách tín d ng i v i h c sinh, sinh viên trong năm h c 2008 - 2009, yêu c u các B , ngành, chính quy n các c p, các ơn v và Ngân hàng Chính sách xã h i c n t ch c t ng k t 01 năm th c hi n chương trình theo phương pháp tr c tuy n, th i gian t ng k t d ki n trư c ngày 20 tháng 8 năm 2008. M t s n i dung c n chuNn b cho t ng k t g m: - Các ngành c n l a ch n nh ng ơn v và cá nhân i n hình tiên ti n, th c hi n t t chính sách tín d ng i v i h c sinh, sinh viên theo Quy t nh s 157/2007/Q -TTg c a Th tư ng Chính ph trong năm h c 2007-2008, trình các B , ngành và Th tư ng Chính ph khen t ng. - Thành l p oàn ki m tra liên ngành ki m tra vi c th c hi n chính sách tín d ng i v i h c sinh, sinh viên t i m t s a phương i n hình có m c dư n cho vay l n và có m c dư n cho vay th p. Thành ph n các oàn ki m tra liên ngành g m i di n các B : Giáo d c và ào t o, Lao ng - Thương binh và Xã h i và Ngân hàng Chính sách xã h i.
  2. - Giao cho Ngân hàng Chính sách xã h i ch trì thành l p các oàn và t ch c cho các oàn i ki m tra t i các a phương, th i gian ki m tra d ki n hoàn thành trong tháng 7/2008. 3. m b o các ngành u ư c chia s thông tin, ng th i nêu cao vai trò trách nhi m c a các ơn v và h c sinh, sinh viên trong quá trình th c hi n chương trình tín d ng h c sinh, sinh viên trong năm h c 2008 - 2009 và nh ng năm ti p theo, yêu c u các B , ngành tri n khai th c hi n: - Ti p t c tri n khai xây d ng tài nghiên c u khoa h c phát tri n ph n m m qu n lý vi c vay v n c a h c sinh, sinh viên; ngu n kinh phí nghiên c u và ng d ng c a tài ư c s d ng t ngu n kinh phí nghiên c u khoa h c do B Giáo d c và ào t o qu n lý. - V vi c xây d ng ph n m m có th do Trung tâm công ngh thông tin c a B Giáo d c và ào t o ph i h p v i Trung tâm công ngh thông tin Ngân hàng Chính sách xã h i th c hi n ho c thuê các ơn v chuyên ngành v công ngh thông tin m nhi m. N i dung tài nghiên c u ph i có xác nh n g i ý c a i di n lãnh o B Giáo d c và ào t o, B Lao ng - Thương binh và Xã h i và Ngân hàng Chính sách xã h i; vi c l a ch n ơn v th c hi n tài ph i hoàn thành trư c 15/7/2008. - Ngân hàng Chính sách xã h i ch trì ph i h p v i B Giáo d c và ào t o và B Lao ng - Thương binh và Xã h i xu t m u Gi y cam k t tr n , h c sinh trư c khi t t nghi p ra trư ng ph i làm Gi y cam k t trách nhi m s thông báo cho nhà trư ng và gia ình v a ch ơn v công tác khi có vi c làm, có ngu n thu nh p và trách nhi m cùng gia ình tr n . M u gi y này ph i hoàn thành trư c ngày 10 tháng 7 năm 2008 và g i xu ng các cơ s giáo d c ào t o th c hi n t 2008 cho s h c sinh, sinh viên s p ra trư ng. 4. V vi c gi i ngân cho vay h c kỳ I năm h c 2008 - 2009: - B Tài chính ti p t c b trí s v n còn l i kho ng 4.050 t Ngân hàng Chính sách xã h i ti p t c gi i ngân cho h c kỳ I năm h c 2008 - 2009. Trong th i gian ch báo cáo xin ý ki n y ban thư ng v Qu c h i v vi c b sung nhi m v chi cho Ngân hàng Chính sách xã h i cho h c sinh, sinh viên có hoàn c nh khó khăn vay t ngu n v n phát hành trái phi u Chính ph năm 2008, B Tài chính có trách nhi m cân i t ngu n v n nhàn r i chuy n cho Ngân hàng Chính sách xã h i s v n nêu trên k p th i th c hi n gi i ngân cho vay i v i h c sinh, sinh viên vào nh ng ngày u tháng 8/2008. - Ngân hàng Chính sách xã h i có trách nhi m ti p t c th c hi n gi i ngân cho vay i v i h c sinh, sinh viên theo úng quy nh, t o i u ki n cho h c sinh, sinh viên có i u ki n ti p t c theo h c, b o m hoàn thành k ho ch gi i ngân cho vay năm h c 2008 - 2009 trư c 30/11/2008. 5. Giao B Tài chính ch trì ph i h p B Giáo d c và ào t o, B Lao ng - Thương binh và Xã h i và Ngân hàng Chính sách xã h i tính toán k ho ch ngu n v n cho năm 2009, c th :
  3. - B Giáo d c và ào t o, B Lao ng - Thương binh và Xã h i d báo s lư ng h c sinh, sinh viên trúng tuy n theo h c t i các trư ng i h c, cao ng, trung h c chuyên nghi p và d y ngh , g i Ngân hàng Chính sách Xã h i trư c ngày 10 tháng 8 năm 2008. - Trên cơ s s li u d báo h c sinh, sinh viên trúng tuy n c a hai B , Ngân hàng Chính sách xã h i d báo s lư ng h c sinh, sinh viên có hoàn c nh khó khăn có nhu c u vay v n và t ng nhu c u v n cho vay trong năm 2009 g i B Tài chính. 6. ài truy n hình Vi t Nam, ài ti ng nói Vi t Nam ti p t c quan tâm và dành th i lư ng tuyên truy n v k t qu t ng k t th c hi n cho vay h c sinh, sinh viên năm h c 2007 - 2008, gương ngư i t t, vi c t t trong th c hi n Quy t nh s 157/2007/Q - TTg ngày 27/9/2007 c a Th tư ng Chính ph , ng th i tuyên truy n ch trương , chính sách, cơ ch cho vay h c sinh, sinh viên. 7. y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch o y ban nhân dân c p xã xác nh n úng i tư ng ư c vay v n; vi c xác nh n i tư ng ư c vay v n ch ư c th c hi n khi ã có k t qu bình xét danh sách h ư c vay c a T ti t ki m và vay v n và c a các t ch c chính tr - xã h i. Văn phòng Chính ph xin thông báo các cơ quan bi t, th c hi n./. KT. B TRƯ NG, CH Nơi nh n: NHI M - Th tư ng CP, các Phó Th tư ng; - UBND các t nh, thành ph tr c thu c TW; PHÓ CH NHI M - Các B : TC,L TB&XH,GD& T, KH& T; - Ngân hàng Nhà nư c VN; - Kho B c Nhà nư c; - Ngân hàng CSXH; - ài truy n hình VN; - ài ti ng nói VN; - VPCP: BTCN, các Phó CN, các V : TH, KGVX, TT T; Tr n Qu c To n - Lưu: VT, KTTH (4). 95
Đồng bộ tài khoản