Thông báo số 154/TB-VPCP

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
44
lượt xem
1
download

Thông báo số 154/TB-VPCP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo số 154/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Sinh Hùng tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Huế do Văn phòng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo số 154/TB-VPCP

  1. VĂN PHÒNG CHÍNH PH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ------- NAM c l p - T do - H nh phúc --------- S : 154/TB-VPCP Hà N i, ngày 17 tháng 08 năm 2007 THÔNG BÁO K T LU N C A PHÓ TH TƯ NG THƯ NG TR C CHÍNH PH NGUY N SINH HÙNG T I BU I LÀM VI C V I LÃNH O T NH TH A THIÊN HU Ngày 12 tháng 8 năm 2007, Phó Th tư ng Thư ng tr c Nguy n Sinh Hùng ã làm vi c v i lãnh o t nh Th a Thiên Hu . Cùng d có lãnh o các B : K ho ch và u tư, Tài chính, Giao thông v n t i, Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, Giáo d c và ào t o, Y t , Công thương, Lao ng-Thương binh và Xã h i và Văn phòng Chính ph . Sau khi nghe báo cáo c a ng chí Phó Ch t ch Thư ng tr c y ban nhân dân T nh v tình hình kinh t -xã h i 6 tháng u năm và các gi i pháp th c hi n k ho ch c năm 2007, ý ki n b sung c a ng chí Bí thư T nh y; ý ki n c a các B , cơ quan Trung ương, Phó Th tư ng Nguy n Sinh Hùng ã k t lu n như sau: I. ÁNH GIÁ CHUNG: Th a Thiên Hu là t nh n m trong Vùng Kinh t tr ng i m mi n Trung, có v trí thu n l i trên tr c hành lang ông-Tây, là Trung tâm giáo d c, y t , văn hóa, du l ch, thương m i c a khu v c; Trong nh ng năm qua, ng b , chính quy n và nhân dân Th a Thiên Hu ã n l c ph n u, kh c ph c khó khăn, giành ư c nh ng thành t u quan tr ng trong phát tri n kinh t -xã h i, qu c phòng an ninh ư c gi v ng, chính tr n nh, i s ng c a nhân dân ư c nâng lên. T c tăng trư ng kinh t (GDP) 6 tháng u năm 2007 t 13,01% tăng 11,8% so cùng kỳ năm 2006 và cao hơn m c tăng trư ng bình quân chung c nư c; các lĩnh v c du l ch, văn hóa, xã h i có bư c chuy n bi n tích c c. Tuy nhiên, Th a Thiên Hu v n còn là t nh nghèo, thu nh p bình quân u ngư i năm 2006 m i có 406 USD; t c tăng trư ng kinh t chưa t m c k ho ch ra; hi u qu s d ng v n u tư toàn xã h i còn th p; tăng trư ng c a khu v c d ch v chưa áp ng ư c yêu c u chuy n d ch kinh t , lĩnh v c xã h i, nh t là v n gi i quy t vi c làm ang có nhi u khó khăn. Vì v y, T nh ph i có gi i pháp tích c c, ph n u quy t li t và các B , ngành Trung ương c n t o i u ki n thu n l i nh t, Th a Thiên Hu nhanh chóng phát tri n b n v ng. II. NHI M V TRONG TH I GIAN T I: hoàn thành m c tiêu và các ch tiêu k ho ch kinh t -xã h i năm 2007 ã ra, T nh c n t p trung th c hi n t t m t s nhi m v ch y u sau:
  2. 1. Rà soát l i k ho ch, i u ch nh, b sung m c tiêu, nhi m v ; tìm m i bi n pháp, ch o th c hi n quy t li t, Ny m nh t c tăng trư ng kinh t (GDP) nh ng tháng cu i năm, t 15% theo k ho ch ã ra. 2. Nh n th c rõ v n h i c a t nư c, khai thác tri t ti m năng, th m nh c a T nh ưa thành ph Hu tr thành trung tâm d ch v ch t lư ng cao c a mi n Trung, Ny m nh phát tri n các lo i hình d ch v : du l ch, bưu chính vi n thông, v n t i, y t , giáo d c ào t o, tài chính, ngân hàng, ch ng khoán, b t ng s n, thương m i, s n xu t ph n m m xu t khNu. 3. T ng bư c nâng cao ch t lư ng giáo d c, ào t o, chú tr ng phát tri n các lo i hình ào t o tư th c, qu c t , liên doanh liên k t, th c s tr thành Trung tâm giáo d c- ào t o a ngành ch t lư ng cao c a mi n Trung và Tây Nguyên; m r ng và nâng cao ch t lư ng ào t o ngh áp ng nhu c u trong nư c và xu t khNu. III. V M T S NGHN C A T NH: 1. V phân b l c lư ng s n xu t c a các ngành Công nghi p Trung ương theo quy ho ch và tăng m c v n u tư, nh t là u tư xây d ng cơ b n, t o i u ki n cho khu v c mi n Trung phát tri n cân i v i các khu v c trong c nư c: ng ý v nguyên t c, giao B K ho ch và u tư ch trì, ph i h p v i T nh và các B , ngành có liên quan rà soát l i các n i dung c a Ngh Quy t s 39-NQ/TW ngày 16 tháng 8 năm 2004 c a B Chính tr và Quy t nh s 148/Q -TTg c a Th tư ng Chính ph t ch c tri n khai th c hi n, t o i u ki n thu n l i giúp Th a Thiên Hu và các a phương khác trong khu v c phát tri n nhanh, b n v ng. 2. V Ny nhanh ti n th c hi n công trình H ch a nư c T Tr ch: ây là d án l n, quan tr ng và ã ư c b trí v n trái phi u Chính ph u tư; tuy nhiên, ti n tri n khai còn ch m, B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn c n rút kinh nghi m và ph i t p trung ch o quy t li t t khâu tư v n, thi t k , thi công, ch n ch nh công tác qu n lý Ny nhanh ti n th c hi n D án. Yêu c u ch u tư ph i tăng cư ng công tác qu n lý, ki m tra sát sao ti n thi công, ki n quy t x lý i v i các ơn v thi công vi ph m ti n cam k t, ph i h p ch t ch v i các cơ quan có liên quan t p trung gi i quy t các khó khăn, vư ng m c theo thNm quy n, ph n u ưa công trình vào khai thác s d ng trong d p Qu c khánh ngày 02 tháng 9 năm 2011. 3. V phê duy t án "Thành ph Hu -Thành ph Festival" và có cơ ch c thù cho thành ph Hu : Văn phòng Chính ph hoàn t t th t c trình Th tư ng Chính ph phê duy t trong tháng 8 năm 2007; giao B K ho ch và u tư, B Tài chính nghiên c u cơ ch cho Thành ph ; trư c m t, ưu tiên b trí ngân sách 2008, h tr có m c tiêu T nh th c hi n. - V h tr ngu n l c u tư các h t ng k thu t quan tr ng như: H th ng c u qua sông An C u (c u B n Ng , c u Nam Giao, c u Kho Rèn), ch nh trang b sông An C u, ư ng d c b sông Hương, c m tư ng ài Anh hùng Quang Trung: B K ho ch và u tư ch trì, ph i h p v i B Tài chính và các B , ngành liên quan làm vi c c th v i T nh, s p x p th t ưu tiên và tìm ngu n v n h tr cho T nh th c hi n.
  3. 4. V vi c s m công b C ng hàng không Qu c t Phú Bài, cho phép m ư ng bay th ng n m t s nư c trong khu v c như: Campuchia, Thái Lan, Lào, Singapore, Malaixia...: giao B Giao thông v n t i ch o C c Hàng không Vi t Nam ph i h p v i T nh khNn trương hoàn ch nh th t c công b vào d p 02/9/2007; ch o T ng Công ty Hàng không Vi t Nam nghiên c u m các tuy n bay qu c t n Hu . ng ý cho phép u tư nâng c p m r ng sân bay Phú Bài theo phương th c BOT; C c Hàng không Vi t Nam ph i h p ch t ch v i T nh th c hi n. 5. V ngh ưa D án "Gi m nghèo cho c ng ng dân th y i n t nh Th a Thiên Hu " (bao g m c dân v n ò trên sông Hương và vùng m phá) vào danh m c v n ng tài tr ODA c a Chính ph Hàn Qu c (bao g m c v n u tư và v n ODA không hoàn l i l p D án u tư): ng ý v nguyên t c, T nh hoàn t t các th t c trình B K ho ch và u tư ưa vào danh m c v n ng tài tr ODA c a Chính ph Hàn Qu c. Trong khi ch ngu n tài tr , T nh l p d án u tư khu tái nh cư nh ng khu v c i u ki n sinh s ng c a ngư i dân ang có nh ng b c xúc có th ng trư c v n th c hi n. Giao B K ho ch và u tư, B Tài chính xu t ngu n v n báo cáo Th tư ng Chính ph th c hi n trong năm 2008. 6. V th ng nh t hư ng tuy n ư ng cao t c Qu ng Tr - à N ng o n qua Th a Thiên Hu , nâng c p tuy n Qu c l 1A o n La Sơn-H m ư ng b H i Vân lên 4 làn xe theo tiêu chuNn ư ng c p I ng b ng trong năm 2008 và thi công hai h m ư ng b trên Qu c l I (Phú Gia, Phư c Tư ng): giao B Giao thông v n t i nghiên c u hư ng tuy n i, ph i h p B K ho ch và u tư nghiên c u hình th c u tư trình Th tư ng Chính ph trong tháng 8/2007; ng h và khuy n khích T nh kêu g i các nhà u tư th c hi n thi công hai h m ư ng b , k t h p nâng c p Qu c l I (Phú Gia, Phư c Tư ng) theo hình th c BOT; giao B Giao thông v n t i ph i h p v i B K ho ch và u tư, B Tài chính tính toán b trí ngu n v n phù h p m b o phát tri n m ng lư i giao thông theo quy ho ch, xóa i m em v tai n n giao thông, h tr phát tri n kinh t a phương. 7. ng ý v ch trương m r ng Nhà máy xi măng Luks (Vi t Nam), thêm 1 dây chuy n công su t 1,4 tri u t n/năm; ph n u n năm 2010 t công su t thi t k 3,8 tri u t n/năm và ưa vào danh m c Quy ho ch phát tri n công nghi p xi măng n năm 2010 và nh hư ng phát tri n n năm 2020; giao B Xây d ng ch trì, ph i h p v i các B , ngành liên quan xem xét trình Th tư ng Chính ph . 8. V u tư xây d ng m i ư ng và c u Ca Cút và nâng c p m r ng Qu c l 49B trong năm 2008: ng ý v ch trương, giao B Giao thông v n t i, B K ho ch và u tư, B Tài chính nghiên c u, b trí v n kh i công xây d ng c u trong năm 2008. 9. ng ý cho nâng c p, m r ng ư ng Qu c l 49A: giao B Giao thông v n t i ch o hoàn t t các th t c u tư theo quy nh; B K ho ch và u tư ph i h p v i các B liên quan b trí v n vào k ho ch hàng năm. Giao Văn phòng Chính ph ph i h p B K ho ch và u tư, B Qu c phòng ki m tra tình hình th c hi n d án ư ng qu c phòng 74 và ư ng ngang n i ư ng H Chí Minh-c a khNu S10 và Qu c l 1A, b trí ngu n v n ư ng 74 và xu t hư ng x lý-là nhánh ư ng H Chí Minh n i huy n Nam ông và ư ng H Chí Minh m b o k ho ch. -V u tư m r ng ư ng La Sơn-Nam ông t o i u ki n xây d ng Nhà máy xi măng Nam ông theo quy ho ch: ng ý v nguyên t c, giao B Giao thông v n t i,
  4. B K ho ch và u tư, B Tài chính nghiên c u b trí ngu n v n, n u có hình th c BT thì ng ý, Chính ph s hoàn tr v n t trái phi u Chính ph c a ư ng H Chí Minh giai o n sau năm 2010. - Cho phép nghiên c u u tư h th ng c u và ư ng ngang ven bi n qua phá Tam Giang ã quy ho ch (theo tuy n qu c l ven bi n mi n Trung); trư c m t, ưu tiên u tư ư ng và c u Ca Cút n i phá Tam Giang t H i Dương qua Th o Long thông tuy n Qu c l 49B, v a gi i quy t tri t nguy hi m các b n ò ngang qua Phá trong mùa mưa b o; giao T nh ph i h p B Giao thông v n t i, B K ho ch và u tư, B Tài chính b trí v n th c hi n D án. 10. ng ý l p d án, u tư thêm m t c u ư ng b qua sông Hương gi i quy t i l i cho nhân dân và gi m thi u tai n n giao thông, xem như là c u n i ô c a thành ph Hu . Ngân sách trung ương u tư h tr có m c tiêu cho T nh xây d ng thân c u, ngân sách a phương m b o xây d ng ư ng d n và gi i phóng m t b ng, B Giao thông v n t i ph i h p v i T nh l p D án, tri n khai trong năm 2008; B K ho ch và u tư, Tài chính b trí v n vào k ho ch hàng năm. 11. V tăng ngu n v n u tư các công trình quan tr ng như: h ch a nư c Th y Yên-Th y Cam, ê ông Tây Ô Lâu, ê phá Tam Giang-C u Hai, kè ch ng s t b bi n H i Dương - Phú Thu n, kè sông B , sông Hương, công trình ch ng s t l c a Tư Hi n, ê n i ng vùng trũng Qu ng i n, Phú Vang: giao B K ho ch và u tư ph i h p v i B Tài chính, B Nông nghi p và Phát triên nông thôn cân i, b trí v n h tr cho T nh, trư c m t x lý các công trình ê, kè c p bách; giao B Nông nghi p và Phát triên nông thôn ch trì, ph i h p v i UBND T nh l p D án h ch a nư c Th y Yên - Th y Cam và trình duy t theo quy nh. 12. ng ý danh m c các d án T nh ăng ký u tư theo hình th c BOT: giao B K ho ch và u tư ưa vào danh m c kêu g i v n u tư, ph i h p v i T nh xúc ti n kêu g i u tư. 13. V thành l p khu kinh t c a khNu A t: Văn phòng Chính ph ôn c B K ho ch và u tư và các B , ngành liên quan hoàn ch nh th t c trình Th tư ng Chính ph phê duy t s m trong tháng 8/2007. V h tr h t ng khu kinh t c a khNu A t, các xã vùng biên gi i xóa ói gi m nghèo, UBND T nh xây d ng D án riêng, B K ho ch và u tư, B Tài chính b trí v n h tr có m c tiêu cho T nh th c hi n. 14. V u tư h th ng quan tr c và c nh báo thiên tai, Trung tâm nghiên c u bi n c a Vùng t i Th a Thiên Hu : ng ý v nguyên t c, giao B Tài nguyên và Môi trư ng nghiên c u, xu t trình Th tư ng Chính ph . 15. V h tr u tư theo chương trình m c tiêu cho các d án h t ng k thu t, xã h i thi t y u c a Khu Kinh t Chân Mây - Lăng Cô: ng ý cân i b sung tăng v n trong năm 2008; giao B K ho ch và u tư, B Tài chính nghiên c u, có th cho ng trư c v n u tư các d án. 16. V ưu tiên tăng v n u tư hàng năm (c v n ngân sách và v n ODA) và có cơ ch c p phát v n riêng cho các d án trùng tu di tích Hu : giao B K ho ch và u
  5. tư, B Tài chính, B Văn hóa - Th thao - Du l ch xem xét, xu t cơ ch c p phát v n. Trư c m t ưu tiên tăng v n u tư cho năm 2008 và các năm ti t theo. 17. V m r ng các khu công nghi p ã có trong quy ho ch như: KCN Chân Mây - Lăng Cô, Phú Bài, Phong i n, T H ; b sung các khu Công nghi p Hương Sơ, Phú a, H Lang vào quy ho ch phát tri n khu Công nghi p và thành l p KCN cao La Sơn: ng ý v ch trương, tuy nhiên, T nh c n rà soát, nghiên c u th c hi n theo Quy t nh 1107/Q -TTg ngày 21 tháng 8 năm 2006 c a Th tư ng Chính ph và Quy ho ch s d ng t giai o n 2006-2010 ã ư c H ND T nh thông qua và Th tư ng Chính ph phê duy t. 18. ng ý cho T nh thuê tư v n nư c ngoài l p Quy ho ch t ng th phát tri n du l ch t nh Th a Thiên Hu , trong ó có quy ho ch khu du l ch cao c p Casino B ch Mã, nâng c p sân bay qu c t Phú Bài và các c m, i m du l ch ti m năng khác; i u ch nh Quy ho ch chung thành ph Hu . Trung ương h tr có m c tiêu ngu n v n i ng T nh th c hi n. 19. V t o i u ki n cho t nh hoàn thành d t i m D án rà phá bom mìn ( ã b trí 38 t ng/KH 60 t ng, trong ó v n i ng trư c c a năm 2008 là 15 t ng): giao B K ho ch và u tư, B Tài chính b trí d t i m trong năm 2008. V D án: Kh c ph c h u qu ch t c hóa h c A Lư i, t ng m c u tư 33 t ng; T nh l p d án c th ; giao B K ho ch và u tư, B Tài chính, B Khoa h c và Công ngh nghiên c u, xu t báo cáo Th tư ng Chính ph . 20. ng ý b trí v n cho i h c Hu u tư theo quy ho ch ã ư c phê duy t. V Quy t nh thành l p H c vi n Âm nh c và i h c M thu t Hu ( ã ư c các cán B thNm nh xong); giao B Giáo d c và ào t o trình Th tư ng Chính ph . - i v i D án ODA Hàn Qu c xây d ng B nh vi n a khoa c a T nh: giao Văn phòng Chính ph ph i h p v i B K ho ch và u tư, B Y t ki m tra th t c s m trình Th tư ng Chính ph phê duy t. 21. ng ý u tư xây d ng Trung tâm ki m d ch v sinh an toàn th c phNm và b nh phNm c p vùng t i Hu , trư c m t cho phép tăng thêm trang thi t b cho Trung tâm y t d phòng Hu k p th i ki m nghi m b nh phNm khi có d ch x y ra ch ng x lý cho các t nh mi n Trung. Giao B Y t nghiên c u, gi i quy t; B K ho ch và u tư, B Tài chính b trí trong ngân sách c a B Y t tri n khai u tư. 22. V h th ng c p nư c ô th c a T nh và vùng ph c n, nh t là ô th Hu , ô th Chân Mây - Lăng Cô, vùng ven bi n và m phá: ng ý ưa vào danh m c v n ng ngu n v n ODA và cho phép x d ng ngu n v n ODA không hoàn l i c a ADB l p d án u tư. Giao T nh l p d án trình B Xây d ng, B K ho ch và u tư, B Tài chính thNm nh theo quy nh. 23. V kinh phí th c hi n Ngh nh s 67/2007/N -CP c a Chính ph v tr c p cho các i tư ng chính sách xã h i năm 2007 c n b sung 26,9 t ng, năm 2008 tăng thêm 31,9 t ng; tăng chi cho cán b bán chuyên trách xã năm 2008 là: 10,9 t
  6. ng; tăng ch tr c p cho ngư i tàn t t theo Thông tư s 46/2007/TTLT/BTC- BL TBXH ngày 11/05/2007 năm 2008 là: 2 t ng; tăng ngu n v n u tư cho xây d ng tr s các phư ng, xã (20 t ng/năm), trư c m t h tr 6 t ng cho 02 phư ng m i thành l p thu c thành ph Hu theo Quy t nh c a Th tư ng Chính ph : ng ý v nguyên t c, giao B Tài chính tính toán c th khi xây d ng d toán ngân sách c a T nh năm 2008. Văn phòng Chính ph xin thông báo y ban nhân dân t nh Th a Thiên Hu và các B , ngành liên quan bi t, th c hi n./. KT. B TRƯ NG, CH NHI M PHÓ CH NHI M Nơi nh n: - Th tư ng, các Phó Th tư ng CP; - Văn phòng Trung ương ng; - Văn phòng Ch t ch nư c; - Văn phòng Qu c h i; - Các B : K ho ch và u tư, Tài chính, Công thương, Giao thông v n t i, Nông nghi p và Phát triên nông thôn, Xây d ng, Giáo d c và ào t o, Y t , Lao ng - Thương binh và Xã h i, Ph m Vi t Muôn Văn hóa, Th thao và Du l ch; - y ban Dân t c; - T nh y, H ND, UBND t nh Th a Thiên Hu ; - VPCP: BTCN, các PCN, Website Chính ph , các V : TH, KTTH, NN, CN, KG, VX, TTBC; - Lưu: VT, P (4), Nh(45).
Đồng bộ tài khoản