Thông báo số 155/TB-VPCP

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
39
lượt xem
2
download

Thông báo số 155/TB-VPCP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo số 155/TB-VPCP về việc ý kiến của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại cuộc họp ban chỉ đạo xây dựng Nhà Quốc hội do Văn phòng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo số 155/TB-VPCP

  1. VĂN PHÒNG CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM PH c l p - T do - H nh phúc --------- --------------- S : 155/TB-VPCP Hà N i, ngày 03 tháng 07 năm 2008 THÔNG BÁO Ý KI N C A PHÓ TH TƯ NG HOÀNG TRUNG H I T I CU C H P BAN CH O XÂY D NG NHÀ QU C H I Ngày 30 tháng 06 năm 2008, t i Văn phòng Chính ph , Phó Th tư ng Hoàng Trung H i ã ch trì cu c h p Ban Ch o xây d ng Nhà Qu c h i. Tham d cu c h p có i di n lãnh o các B : Xây d ng, Tài chính, Văn hóa, Th thao và Du l ch, K ho ch và u tư, Vi n Khoa h c Xã h i Vi t Nam, y ban nhân dân thành ph Hà N i, Văn phòng Qu c h i, Ban Qu n lý d án u tư và xây d ng Nhà Qu c h i và H i trư ng Ba ình (m i) và Văn phòng Chính ph . Sau khi nghe báo cáo c a Giám c Ban Qu n lý, ý ki n c a các i bi u, Phó Th tư ng Hoàng Trung H i ã k t lu n như sau: 1. B Xây d ng ch o hoàn thi n Nhi m v thi t k l p dư án u tư xây d ng và thi t k xây d ng Nhà Qu c h i theo úng ý ki n ch o c a B Chính tr . Ban Qu n lý d án u tư và xây d ng Nhà Qu c h i và H i trư ng Ba ình (m i) ph i ph i h p ch t ch v i tư v n nghiên c u thi t k b trí các phòng h p h p lý, khoa h c, s d ng lo i v t li u n i th t có ch t lư ng t t, màu s c phù h p áp ng yêu c u h p và làm vi c c a Qu c h i. 2. ng ý ph m vi n i dung công vi c tư v n thi t k như ngh c a Ban Qu n lý d án u tư và xây d ng Nhà Qu c h i và H i trư ng Ba ình (m i) t i Báo cáo s 260/BCBC ngày 04 tháng 6 năm 2008. 3. Vi n Khoa h c Xã h i Vi t Nam khNn trương hoàn t t công tác kh o c khu v c 20m v phía ông khuôn viên H i trư ng Ba ình, báo cáo Ban Ch o k t qu vào u tháng 7 năm 2008, b o m hoàn t t công tác khai qu t, kh o c , di d i hi n v t trư c tháng 10 năm 2008. 4. B Văn hóa, Th thao và Du l ch hoàn thi n phương án t ng m t b ng b o t n khu di tích 18 Hoàng Di u trình c p có thNm quy n phê duy t trong tháng 7 năm 2008. 5. Giao Ban Qu n lý d án u tư và xây d ng Nhà Qu c h i và H i trư ng Ba ình (m i) làm vi c v i y ban nhân dân thành ph Hà N i và các cơ quan liên quan làm các th t c thu h i t khu v c ư ng B c Sơn. B Xây d ng ch o tư v n ph i h p v i các cơ quan nghiên c u thi t k không gian khu v c này áp ng ch c năng ón ti p khách và b trí bãi xe ng m,... b o m yêu c u an ninh và khai thác s d ng thu n ti n, hài hòa v i toàn b c nh quan khu v c, báo cáo Ban Ch o xem xét, quy t nh.
  2. 6. Cho phép B Xây d ng phê duy t thi t k cơ s m t s h ng m c công trình c a Nhà Qu c h i làm cơ s tri n khai các bư c ti p theo áp ng yêu c u v ti n d án. B Xây d ng ch o th c hi n, b o m tính th ng nh t, liên t c c a toàn b d án. 7. ng ý B Xây d ng phê duy t và ch nh ơn v l p phương án kh o sát và th c hi n kh o sát a ch t ph c v l p thi t k k thu t công trình Nhà Qu c h i. 8. ng ý chi ti n ph c p ăn trưa cho cán b công nhân tr c ti p tham gia khai qu t kh o c khu v c xây d ng Nhà Qu c h i, kho n chi này ư c tính vào kinh phí D án kh o c . Văn phòng Chính ph xin thông báo các B , a phương liên quan bi t, th c hi n./. KT. B TRƯ NG, CH NHI M Nơi nh n: PHÓ CH NHI M - Th tư ng, các Phó TTg; - Các B : XD, VH TT&DL, KH& T, CA, Tài chính; - Văn phòng Qu c h i; - Vi n Khoa h c xã h i Vi t Nam; - UBND TP Hà N i; - BQL DA TXD Nhà QH&HT Ba ình (m i); - VPCP: BTCN, PCN Văn Tr ng Lý, các V : KTTH, TH, TT T; - Lưu: VT, KTN (5), p 27 Văn Tr ng Lý
Đồng bộ tài khoản