Thông báo số 156/TB-VPCP

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
34
lượt xem
1
download

Thông báo số 156/TB-VPCP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo số 156/TB-VPCP về việc kết luận của Phó Thủ tướng thường trực Nguyễn Sinh Hùng tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Quảng Trị do Văn phòng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo số 156/TB-VPCP

  1. VĂN PHÒNG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T --------- NAM c l p - T do - H nh phúc --------------- S : 156/TB-VPCP Hà N i, ngày 20 tháng 8 năm 2007 THÔNG BÁO K T LU N C A PHÓ TH TƯ NG THƯ NG TR C NGUY N SINH HÙNG T I BU I LÀM VI C V I LÃNH O T NH QU NG TRN Ngày 12 tháng 8 năm 2007, Phó Th tư ng Thư ng tr c Nguy n Sinh Hùng ã v thăm và làm vi c v i lãnh o t nh Qu ng Tr . Cùng d có lãnh o các B : K ho ch và u tư, Tài chính, Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, Giao thông v n t i, Y t , Giáo d c và ào t o, Lao ng - Thương binh và Xã h i, Công thương và Văn phòng Chính ph . Sau khi nghe Ch t ch y ban nhân dân t nh Qu ng Tr báo cáo tình hình kinh t - xã h i 7 tháng u năm 2007; k t qu tri n khai th c hi n m t s công tác theo s ch o c a Chính ph trong th i gian qua và m t s ngh c a T nh, ý ki n c a các B , ngành Trung ương, Phó Th tư ng Nguy n Sinh Hùng ã k t lu n như sau: I. ÁNH GIÁ CHUNG: Trong th i gian qua, ng b , chính quy n và nhân dân t nh Qu ng Tr ã oàn k t ph n u, vư t qua khó khăn, t o nên s chuy n bi n rõ nét trên các lĩnh v c kinh t , xã h i, an ninh, qu c phòng. T c tăng trư ng kinh t t trên 10%, nh t là t tr ng giá tr công nghi p và du l ch tăng khá. Các lĩnh v c y t , giáo d c, văn hóa, xã h i chuy n bi n t t. An ninh chính tr và tr t t xã h i ư c gi v ng. Công tác phòng ch ng tham nhũng, th c hành ti t ki m và phòng ch ng t n n xã h i ư c tri n khai tích c c. Tuy nhiên, Qu ng Tr v n còn là t nh nghèo, có i m xu t phát th p, cơ s h t ng kinh t - xã h i còn y u kém, cơ c u kinh t chuy n d ch ch m, thu nh p bình quân u ngư i t th p, s h nghèo chi m t l cao, c bi t là T nh chưa có các cơ s công nghi p quy mô l n t o ng l c chuy n d ch cơ c u kinh t và tăng thu ngân sách. T nh c n ti p t c phát huy và c g ng ph n u hơn n a thúc Ny phát tri n kinh t - xã h i nhanh, b n v ng. II. V NHI M V TRONG TH I GIAN T I: Trong nh ng năm t i, Qu ng Tr c n t n d ng cơ h i m i c a t nư c, khai thác ti m năng, l i th , nh t là phát huy l i th Hành lang kinh t ông - Tây, t p trung ch o th c hi n quy t li t, t o s chuy n bi n m nh m hơn n a trong phát tri n kinh t - xã h i, gi v ng n nh chính tr , an ninh và tr t t an toàn xã h i. Qu ng Tr c n t p trung th c hi n t t m t s nhi m v sau ây:
  2. 1. T p trung rà soát l i các ch tiêu ã ra c a năm 2007 và c giai o n 2006-2010, b sung nhi m v v i yêu c u cao hơn, t m nhìn dài hơn; ng viên m i ngu n l c khai thác hi u qu m i ti m năng, ph n u t t c tăng trư ng kinh t trên 11%/năm. 2. Trên cơ s quy ho ch ư c phê duy t, c n nhanh chóng xây d ng các d án c th huy ng v n, các ngu n l c trong và ngoài nư c, kêu g i nhi u hình th c u tư thúc Ny Qu ng Tr phát tri n nhanh, b n v ng. 3. T p trung gi i quy t các v n xã h i, trong ó ưu tiên công tác xóa ói gi m nghèo. Quan tâm hơn n a n s nghi p y t , giáo d c và ào t o ngh , gi i quy t vi c làm, nâng cao i s ng c a nhân dân. 4. Ny m nh công tác c i cách hành chính, phòng ch ng tham nhũng, lãng phí và th c hành ti t ki m; kiên quy t ch n ng và Ny lùi tai n n giao thông. III. V M T S NGHN C A T NH: 1. V u tư xây d ng công trình h á Mài - Tân Kim: Chính ph ã b trí ngu n trái phi u Chính ph th c hi n. B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn s m hoàn t t th t c u tư và kh i công xây d ng công trình trong quý IV năm 2007. 2. V h tr v n th c hi n d án c u C a Vi t: ng ý v ch trương, ngân sách trung ương h tr toàn b kinh phí xây d ng c u, ngân sách a phương m b o công tác n bù, gi i phóng m t b ng và ư ng d n lên c u. Giao B Giao thông v n t i ch trì, ph i h p v i t nh Qu ng Tr s m hoàn t t th t c u tư và phê duy t d án theo quy nh. B K ho ch và u tư b trí v n trong 3 năm (2008-2010) ph n u hoàn thành D án trong 2 năm. Sau khi D án ư c phê duy t, B Tài chính cho ng v n trư c T nh kh i công trong năm 2007. 3. B Công thương giúp T nh phát tri n công nghi p theo hư ng kêu g i các nhà u tư trong và ngoài nư c n u tư trên a bàn T nh. Trư c m t, t o i u ki n T ng Công ty Bia - rư u-nư c gi i khát Hà N i, T p oàn D t may Vi t Nam, T p oàn Công nghi p Tàu th y và m t s doanh nghi p khác khNn trương tri n khai các d án ã cam k t u tư t i t nh Qu ng Tr . 4. V b trí v n u tư D án ê bao ch ng úng H i Lăng: giao B K ho ch và u tư ch trì cùng B Tài chính, B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn cân i b trí v n ưu tiên trong k ho ch năm 2008 cho T nh th c hi n. 5. V 3 d án di d i dân khNn c p do thiên tai, lũ l t, lũ quét, s t lún t và s t l t, n nh cu c s ng lâu dài và b n v ng cho nhân dân: giao B K ho ch và u tư ch trì cùng B Tài chính, B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn rà soát và h tr v n cho T nh hoàn thành d t i m các d án trên. 6. V h tr v n D án kè ch ng xói l b sông và phòng ch ng l t bão, gi m nh thiên tai (t nh Qu ng Tr ã tri n khai 3 d án) giao B K ho ch và u tư cùng B Tài chính và B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn xem xét b trí ti p v n cho T nh th c hi n.
  3. 7. V rà soát quy ho ch các lo i r ng và khai thác r ng tr ng, cung c p nguyên li u cho các nhà máy m b o l i ích c a ngư i tr ng r ng; giao B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn hoàn t t th t c theo quy nh và phê duy t quy ho ch trong tháng 8 năm 2007 T nh có k ho ch khai thác ph c v cho các nhà máy, nh t là nhà máy MDF. 8. Văn phòng Chính ph ch trì làm vi c v i B Qu c phòng, báo cáo Th tư ng Chính ph trong tháng 9 năm 2007 v D án hàng rào i n t Macnamara và vi c chuy n m c ích s d ng sân bay Ái T . 9. Giao B Giao thông v n t i ch trì, ph i h p v i B Tài chính cùng t nh Qu ng Tr quy t nh vi c ch n a i m di chuy n Tr m thu phí c u ư ng b B c c u ông Hà trong tháng 8 năm 2007 và tri n khai xây d ng cu i năm 2007 ưa vào ho t ng. 10. V chuy n v n vi n tr ODA Nh t B n giúp T nh xây d ng B nh viên a khoa t nh thành B nh vi n v tinh c a B nh vi n Trung ương Hu t i Qu ng Tr ; ng ý v ch trương, giao B K ho ch và u tư làm vi c v i nhà tài tr huy ng v n cho B nh vi n này trong k ho ch năm 2008. 11. V m t s vư ng m c t i Khu kinh t - Thương m i c bi t Lao B o: giao Văn phòng Chính ph ch trì cùng B K ho ch và u tư, B Công thương, B Tài chính và các B , ngành liên quan bàn th ng nh t tháo g khó khăn theo hư ng không trái v i Quy t nh s 11/Q -TTg ngày 12/01/2005 c a Th tư ng Chính ph và Hi p nh h p tác kinh t , văn hóa, khoa h c k thu t gi a Chính ph Vi t Nam và Chính ph Lào. Trong trư ng h p có nh ng v n chưa th ng nh t ho c vư t quá thNm quy n, trình Th tư ng quy t nh trong tháng 9 năm 2007. 12. B Giáo d c và ào t o ch trì, ph i h p v i các B , ngành liên quan ưa k ho ch xây d ng cơ s v t ch t và k thu t c a Phân hi u i h c Hu t i Qu ng Tr vào năm 2008. T nh Qu ng Tr c n quy ho ch di n tích t cho phù h p v i quy mô phát tri n lâu dài c a Phân hi u i h c. Văn phòng Chính ph xin thông báo y ban nhân dân t nh Qu ng Tr và các B , ngành liên quan bi t, th c hi n./. KT. B TRƯ NG, CH NHI M Nơi nh n: PHÓ CH NHI M - Th tư ng, các Phó Th tư ng CP; - Văn phòng Trung ương ng; - Văn phòng Ch t ch nư c; - Văn phòng Qu c h i; - Các B : K ho ch và u tư, Tài chính, Công thương, Giao thông v n t i, Qu c phòng, Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, Xây d ng, Giáo d c và ào t o, Y t , Lao ng - Thương binh và Xã h i, Văn hóa, Th thao và Du l ch; Ph m Vi t Muôn - T nh y, H ND, y ban nhân dân t nh Qu ng Tr ; - VPCP: BTCN, các PCN, Website Chính ph , các V : TH, KTTH, NN, CN, KG, VX, NC, TTBC; - Lưu: VT, P (4), Nh
Đồng bộ tài khoản