Thông báo số 158/TB-VPCP

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
55
lượt xem
2
download

Thông báo số 158/TB-VPCP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo số 158/TB-VPCP về việc kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại buổi làm việc với Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên do Văn phòng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo số 158/TB-VPCP

  1. VĂN PHÒNG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ----- c l p - T do - H nh phúc ------- S : 158/TB-VPCP Hà N i, ngày 04 tháng 7 năm 2008 THÔNG BÁO K T LU N C A PHÓ TH TƯ NG HOÀNG TRUNG H I T I BU I LÀM VI C V I T NH Y VÀ Y BAN NHÂN DÂN T NH I N BIÊN Ngày 23 tháng 6 năm 2008, Phó Th tư ng Hoàng Trung H i ã có bu i làm vi c v i T nh y và y ban nhân dân t nh i n Biên v tình hình kinh t xã h i 6 tháng u năm 2008 và nhi m v tr ng tâm th i gian t i. Tham d bu i làm vi c có các ng chí lãnh o T nh y và y ban nhân dân t nh i n Biên, các B : Công Thương, Xây d ng và T p oàn i n l c Vi t Nam. Sau khi nghe các ng chí Bí thư T nh y, Ch t ch y ban nhân dân t nh i n Biên báo cáo; ý ki n c a các ng chí lãnh o các B ngành, Phó Th tư ng Hoàng Trung H i ã k t lu n như sau: 1. ánh giá chung: i n Biên là t nh mi n núi m i ư c chia tách, còn nhi u khó khăn. Tuy nhiên, ng b , chính quy n và nhân dân t nh ã n l c ph n u cao và ã t ư c nh ng k t qu kh quan. Trong 6 tháng u năm 2008, t c tăng trư ng kinh t ư c t 9,28%, cao hơn bình quân c a c nư c; s n lư ng lương th c tăng 11,65% so v i cùng kỳ năm ngoái; giá tr s n xu t công nghi p tăng 17,34%; văn hóa - xã h i có chuy n bi n tích c c; an ninh, qu c phòng ư c gi v ng. T nh cũng ã có nhi u c g ng trong công tác di dân, tái nh cư ph c v D án th y i n Sơn La. Bên c nh nh ng thành tích ã t ư c, còn m t s h n ch : cơ c u kinh t chuy n d ch chưa v ng ch c, ngu n thu ngân sách trên a bàn còn th p, t l h ói nghèo còn cao...; công tác di dân, tái nh cư tri n khai ch m. kh c ph c nh ng h n ch này, òi h i ng b , chính quy n và nhân dân t nh i n Biên ph i n l c ph n u cao hơn n a trong th i gian t i. 2. Nh t trí v i các m c tiêu mà T nh ã ra. Trong quá trình th c hi n các m c tiêu này, T nh c n c bi t lưu ý: th c hi n các gi i pháp ng b nh m t m c tăng trư ng kinh t 11-12%; tích c c chuy n d ch cơ c u kinh t , phát tri n m nh du l ch là ngành có th m nh c a T nh; huy ng các ngu n v n phát tri n cơ s h t ng; khuy n khích, t o i u ki n thu n l i các thành ph n kinh t u tư s n xu t kinh doanh... c bi t, T nh ph i bám sát các chương trình, k ho ch ã có, t p trung ch o Ny nhanh công tác di dân, tái nh cư, b o m ng b v i ti n xây d ng D án th y i n Sơn La; ng th i ph i chú tr ng chăm lo i s ng nhân dân các khu tái nh, làm sao ngư i dân n nơi m i s m n nh và có cu c s ng ngày m t t t hơn.
  2. 3. V các ki n ngh c a T nh: a) Các ki n ngh liên quan n phát tri n kinh t xã h i c a T nh: - V ng v n hoàn thành các d án thành ph n thu c D án Trùng tu tôn t o di tích l ch s i n Biên Ph (kho ng 55 t ng theo ngh c a T nh): giao B Tài chính xem xét, cân i t m ng cho t nh hoàn thành d t i m các d án này, k p th i ph c v k ni m 55 năm chi n th ng i n Biên Ph . - V vi c b trí v n u tư tuy n ư ng t Sa Pha Phìn, huy n Mư ng Chà ra c a khNu Si Pha Phìn ( i n Biên): B Giao thông v n t i báo cáo Th tư ng Chính ph v d án này, trong ó có xu t phương án v n. - V vi c b sung v n t ngu n v n h tr có m c tiêu Ny nhanh ti n xây d ng k t c u h t ng, công s cho m t s th tr n huy n m i ư c thành l p (kho ng 70 t ng theo ngh c a T nh): giao B K ho ch và u tư ch trì, ph i h p v i B Tài chính nghiên c u b trí, trình Th tư ng Chính ph xem xét, quy t nh. - V vi c l p quy ho ch t ng th phát tri n vùng Tây B c, ưa i n Biên Ph vào i m du l ch qu c gia: giao B K ho ch và u tư ch trì, ph i h p v i các B : Xây d ng, Văn hóa - Th thao và Du l ch nghiên c u, báo cáo Th tư ng Chính ph . - ng ý hàng năm ưu tiên tăng ch tiêu c tuy n, ch tiêu ào t o theo a ch cho t nh i n Biên. Giao B K ho ch và u tư ch trì, ph i h p v i B Giáo d c và ào t o gi i quy t c th v n này. - V vi c ch nh th u i v i các d án do t nh làm ch u tư: yêu c u T nh nghiên c u, phân lo i d án, xác nh rõ d án nào là c p bách, c n Ny nhanh ti n theo tinh th n Ngh quy t s 59/2007/NQ-CP ngày 30 tháng 11 năm 2007 c a Chính ph , xu t cơ ch c th theo hư ng tăng cư ng trách nhi m c a ch u tư, b o m hi u qu c a d án, trình Th tư ng Chính ph xem xét, quy t nh. b. Các ki n ngh liên quan n di dân, tái nh cư D án Th y i n Sơn La: - Liên quan n Quy t nh s 02/2007/Q -TTg: B Tài chính hư ng d n, xem xét x lý các ki n ngh c a T nh. Trư ng h p vư t thNm quy n, trình Th tư ng Chính ph xem xét, quy t nh. - i v i các n i dung khác liên quan n tái nh cư, yêu c u t nh th c hi n theo Thông báo k t lu n cu c h p Ban ch o Nhà nư c công trình Th y i n Sơn La ngày 20 tháng 6 năm 2008. - V vi c ch nh th u các d án thành ph n t i th xã Mư ng Lay có giá tr gói th u xây l p trên 10 t ng, giá tr gói th u tư v n trên 500 tri u ng: y ban nhân dân t nh có báo cáo c th , trình Th tư ng Chính ph xem xét, quy t nh. Văn phòng Chính ph thông báo các cơ quan bi t, th c hi n./.
  3. KT. B TRƯ NG, CH NHI M PHÓ CH NHI M Nơi nh n: - Th tư ng, các PTTg; - Các B : KH T, CT, XD, GTVT, TNMT, VHTTDL, TC, QP; - T nh y và UBND t nh i n Biên; - T p oàn i n L c Vi t Nam; - VPCP: BTCN, các PCN, các V P, KTTH, TH, TT T; - Lưu: VT, KTN(4), S.(32b). Văn Tr ng Lý
Đồng bộ tài khoản