Thông báo số 159/TB-VPVP

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
52
lượt xem
1
download

Thông báo số 159/TB-VPVP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo số 159/TB-VPVP về ý kiến kết luận của Phó thủ tướng Phạm Gia Khiêm tại hội nghị về các giải pháp khắc phục tình trạng phụ nữ, trẻ em bị lừa gạt, buôn bán ra nước ngoài do Văn phòng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo số 159/TB-VPVP

  1. VĂN PHÒNG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 159/TB-VPVP Hà N i, ngày 22 tháng 9 năm 2003 THÔNG BÁO C A VĂN PHÒNG CHÍNH PH S 159/TB-VPCP, NGÀY 22 THÁNG 9 NĂM 2003 V K T LU N C A PHÓ TH TƯ NG PH M GIA KHIÊM T I H I NGHN V CÁC GI I PHÁP KH C PH C TÌNH TR NG PH N , TR EM BN L A G T, BUÔN BÁN RA NƯ C NGOÀI Ngày 8 tháng 9 năm 2003, t i thành ph H Chí Minh, Phó Th tư ng Ph m gia Khiêm ã ch trì H i ngh bàn v các gi i pháp kh c ph c tình hình ph n , tr em b l a g t, buôn bán ra nư c ngoài. Tham d H i ngh có ng chí Trương Vĩnh Tr ng, Bí thư Trung ương ng, Trư ng Ban n i chính Trung ương; ng chí Nguy n Th Hoài Thu, Ch nhi m U Ban các v n xã h i c a Qu c h i; i di n các B , ban, ngành liên quan và 35 t nh thành ph tr c thu c Trung ương. Sau khi nghe B Công an báo cáo k t qu th c hi n Ch th 766/TTg ngày 17 thàng 9 năm 1997 c a Th tư ng Chính ph , ý ki n phát bi u ch o c a ng chí Trương Vĩnh Tr ng, ý ki n c a 16 i bi u d H i ngh , Phó Th tư ng Ph m Gia Khiêm ã k t lu n như sau: 1. Th c hi n Ch th c a Th tư ng Chính ph , các B , ngành, a phương ã t ư c m t s k t qu sau: a. B Công an v i vai trò ch trì ã bám sát cơ s , bám sát tình hình nên t năm 1991 n nay ã b t gi 2.269 v , v i 3787 i tư ng, trong ó kh i t 1.818 v , v i 3.118 b can, t năm 1998 - 2002 Toà án ã xét x 820 v , v i 1048 b can, tri t phá nhi u ư ng dây t i ph m có t ch c mang tính ch t qu c t , góp ph n h n ch tình hình l a g t, buôn bán ph n , tr em ra nư c ngoài. b. V i s c g ng c a các cơ quan ch c năng, Nhà nư c ta ã xây d ng và t ng bư c hoàn thi n hành lang pháp lý x lý lo i t i ph m m i xu t hi n; b sung m t s i u trong B lu t Hình s năm 1999; m t s chính sách, chương trình hành ng qu c gia như: vì s ti n b c a ph n giai o n 2001 - 2010, b o v tr em có hoàn c nh c bi t, xoá ói gi m nghèo, gi i quy t vi c làm, h tr tái hoà nh p c ng ng, phòng ch ng t i ph m, phòng ch ng m i dâm và nhi u trung tâm tr giúp nh ng ngư i tr v ; góp ph n nâng cao i s ng v t ch t, tinh th n, ý th c c nh giác cho nhân dân nói chung và ph n nói riêng, nh t là vùng sâu, vùng xa. c. Các c p u ng, chính quy n, các ngành ch c năng, nh t là các t nh biên gi i giáp v i Cămpuchia và Trung Qu c ã t ng bư c nâng cao nh n th c, ý th c trách nhi m trong vi c u tranh, phòng ch ng n n ph n và tr em b l a g t, buôn bán ra nư c ngoài.
  2. d. Các t ch c chính tr - xã h i, các phương ti n thông tin i chúng quan tâm v i tinh th n trách nhi m cao ã có nhi u ho t ng nh m c nh báo, ngăn ch n tình tr ng buôn bán, l a g t ph n tr em; t o ra bư c chuy n bi n v nh n th c trong xã h i và góp ph n phát ng nhân dân tham gia phát hi n, u tranh trên m t tr n này. 2. Tuy v y, tình hình l a g t, buôn bán ph n và tr em ra nư c ngoài v n di n ra ph c t p và nghiêm tr ng, gây xúc ng sâu s c trong xã h i, gây tai ho cho hàng ngàn ph n , tr em và gia ình h , ti m Nn nh ng h u qu x u v tr t t an toàn xã h i, an ninh qu c gia. Tình tr ng ó là do nh ng nguyên nhân sau: a. Nguyên nhân khách quan: Do nh hư ng c a m t trái n n kinh t th trư ng, s phân hoá giàu nghèo, thi u vi c làm, i s ng c a nhân dân nh t là vùng sâu, vùng xa còn nhi u khó khăn, trình dân trí còn th p, bên c nh ó cũng có m t s ngư i ham làm giàu, thích hư ng th , do v y ã sa vào c m b y c a b n buôn bán ngư i. b. Nguyên nhân ch quan: - Nh n th c c a nhi u c p u ng, chính quy n, các ngành, oàn th chưa ng u, chưa sâu s c th m chí m t s nơi chính quy n có bi u hi n bàng quan, thi u trách nhi m. Công tác tuyên truy n giáo d c, nh t là giáo d c lu t pháp nhìn chung còn y u. - Vi c ph i k t h p c a các ngành ch c năng, các oàn th chưa ng b , chưa t cu c u tranh này trên m t b ng c a các y u t : chính tr , kinh t , an ninh, qu c phòng; vi c gi i quy t tình hình ch y u khoán tr ng cho cơ quan Công an th c hi n; cơ ch t ch c ch o cũng chưa rõ, chưa có ban ch o và chưa giao nhi m v cho cơ quan ch trì, ph i h p. - Công tác qu n lý nhà nư c trong lĩnh v c liên quan như qu n lý h khNu, xu t khNu lao ng, xu t nh p c nh, k t hôn và cho nh n con nuôi v i ngư i nư c ngoài.... còn nhi u sơ h , b t c p. - Công tác ki m tra, ch o chưa sâu sát, thư ng xuyên. Trình , năng l c cán b trên lĩnh v c này còn h n ch . - H th ng pháp lu t chưa hoàn thi n, ng b ; tương tr tư pháp gi a nư c ta v i các nư c nh t là v i các nư c trong khu v c còn chưa toàn di n. Hi u qu phát hi n, i u tra t i ph m buôn ngư i còn th p. 3. ti p t c th c hi n Ch th 766/TTg c a Th tư ng Chính ph , gi i quy t t n g c v n l a g t, buôn bán ph n và tr em ra nư c ngoài, các B , ngành, a phương c n t p trung th c hi n t t nh ng bi n pháp như sau: a. H th ng chính quy n t Trung ương t i a phương ph i xác nh ây là m t nhi m v chính tr quan tr ng thư ng xuyên; ph i huy ng các ngành, các c p, các oàn th , t ch c chính tr xã h i tham gia th c hi n, t o nên s c m nh t ng h p gi i quy t v n . b. Nguyên nhân sâu xa c a v n không ch ơn thu n là ch ng t i ph m, mà là v n kinh t - xã h i; do ó ch ng t i ph m l a g t, buôn bán ph n , tr em ph i g n
  3. v i xóa ói gi m nghèo, g n v i chăm lo i s ng nhân dân, t o vi c làm, gi m b t kho ng cách giàu nghèo, nâng cao dân trí.... phát tri n kinh t - xã h i. c. B Văn hoá - Thông tin ch trì, ph i h p v i các cơ quan liên quan, các a phương ch o t ch c tuyên truy n úng i tư ng, úng tr ng i m, úng nh hư ng. Trong công tác tuyên truy n i chúng thông tin k p th i n vùng sâu, vùng xa, trong ó phương ti n phát thanh, truy n hình là quan tr ng. d. B Tư pháp ch trì ph i h p v i B Ngo i giao, B Lao ng - Thương binh và xã h i.... hoàn thi n hành lang pháp lý, quy nh ch t ch v vi c cho ngư i nư c ngoài nh n con nuôi, ph n k t hôn v i ngư i nư c ngoài, tr giúp cho ph n và tr em qu c t ch Vi t Nam b xâm h i nư c ngoài; c n tham gia y các Công ư c qu c t , trong ó chú ý n quan h song phương v i các nư c có chung ư ng biên gi i v i ta. 4. kh c ph c nh ng b t c p trong ch o i u hành c n ph i th c hi n v n sau: - V t ch c: B Công an ch trì cùng Văn phòng Chính ph nghiên c u trình Th tư ng Chính ph v h th ng t ch c ch o gi i quy t v n này, trong ó ph i có m t cơ quan ch trì và các cơ quan ph i h p, t nó trong m i liên h gi a phòng, ch ng t i ph m v i v n kinh t , chính tr , xã h i. - V xây d ng chi n lư c: B Công an ch trì xây d ng án ho c chương trình ch ng t i ph m buôn bán, l a g t ph n và tr em ra nư c ngoài n năm 2010. án (ho c chương trình) v i m c tiêu là ngăn ch n, Ny lùi lo i t i ph m này; trong án c n nêu rõ quan i m, bư c i, phân công nhi m v c th , cơ ch tài chính, v n xã h i hoá, ào t o cán b và sơ k t, t ng k t. 5. Sau h i ngh này yêu c u các B , ngành, a phương th c hi n ngay vi c ánh giá ki m i m, sơ k t 5 năm th c hi n Ch th 766/TTg c a Th tư ng Chính ph , quán tri t n i dung H i ngh này t i B , ngành, a phương; sau ó có báo cáo g i v B Công an trư c 15 tháng 11 năm 2003 t ng h p báo cáo Th tư ng Chính ph , trên cơ s ó Th tư ng Chính ph s ngh Ban Bí thư ban hành Ch th v phòng, ch ng t i ph m l a g t, buôn bán ph n và tr em ra nư c ngoài. Văn phòng Chính ph xin thông báo các B , ngành và U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương bi t, th c hi n. Nguy n Văn Lâm ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản