Thông báo số 161/TB-BGTVT

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
47
lượt xem
2
download

Thông báo số 161/TB-BGTVT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo số 161/TB-BGTVT về kết luận của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Hồ Nghĩa Dũng tại cuộc họp về đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án: luồng cho tàu biển tải trọng lớn vào sông Hậu, xây dựng đường sắt Chùa Vẽ - Nhà máy DAP, xây dựng cầu Đồng Nai và xây dựng cầu Hương An do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo số 161/TB-BGTVT

  1. B GIAO THÔNG V N C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM T I c l p – T do – H nh phúc ----- ------- S : 161/TB-BGTVT Hà N i, ngày 28 tháng 4 năm 2008 THÔNG BÁO K T LU N C A B TRƯ NG B GTVT H NGHĨA DŨNG T I CU C H P V Y NHANH TI N TH C HI N CÁC D ÁN: LU NG CHO TÀU BI N T I TR NG L N VÀO SÔNG H U, XÂY D NG Ư NG S T CHÙA V - NHÀ MÁY DAP, XÂY D NG C U NG NAI VÀ XÂY D NG C U HƯƠNG AN Ngày 19/04/2008, t i Văn phòng B GTVT, B trư ng B GTVT H Nghĩa Dũng ã ch trì cu c h p v Ny nhanh ti n th c hi n các d án: Lu ng cho tàu bi n t i tr ng l n vào sông H u, xây d ng ư ng s t Chùa V - Nhà máy DAP, xây d ng c u ng Nai và xây d ng c u Hương An. Tham d cu c h p có ng chí Tr n Doãn Th - Th trư ng B GTVT, lãnh o và chuyên viên Văn phòng B GTVT, V K ho ch u tư, C c Giám nh và Qu n lý ch t lư ng công trình giao thông, C c ư ng b Vi t Nam, C c Hàng h i Vi t Nam, C c ư ng s t Vi t Nam, T ng công ty ư ng s t Vi t Nam, T ng công ty Xây d ng s 1 – B Xây d ng, T ng công ty tư v n thi t k giao thông v n t i. Sau khi nghe báo cáo tình hình tri n khai th c hi n các d án và các t n t i, vư ng m c, ý ki n c a các thành viên d h p, B trư ng H Nghĩa Dũng ã k t lu n như sau: 1. D án Lu ng cho tàu bi n t i tr ng l n vào sông H u - Giao C c Hàng h i Vi t Nam, C c Giám nh và QLCLCTGT và các ơn v liên quan ph i h p ch t ch , khNn trương th c hi n Thông báo s 150/TB-BGTVT ngày 21/04/2004 c a B GTVT thông báo k t qu c a B trư ng B GTVT t i bu i làm vi c v i lãnh o t nh Trà Vinh. - V v n th c hi n d án, B GTVT ã có văn b n trình Th tư ng Chính ph xin ng trư c k ho ch v n năm 2009 là 200 t cho công tác TKKT và gi i phóng m t b ng. C c Hàng h i Vi t Nam, C c Giám nh và QLCLCTGT ph i h p khNn trương th c hi n các th t c theo quy nh huy ng s m tư v n TKKT và ph i h p v i t nh Trà Vinh tri n khai công tác gi i phóng m t b ng, ph n u kh i công gói th u u tiên vào th i gian s m nh t trong năm 2008. 2. D án xây d ng ư ng s t Chùa V - Nhà máy DAP Giao T ng công ty ư ng s t Vi t Nam trên cơ s ý ki n c a Th trư ng Tr n Doãn Th và các i bi u trong cu c h p, chuNn b h sơ v các phương án tuy n. N u có gi i pháp k thu t các bên có th ch p thu n ư c thì th ng nh t tri n khai, trư ng h p không th ng nh t ư c thì xem xét nghiên c u l i d án.
  2. B GTVT s ph i h p v i UBND thành ph H i Phòng, ch o T ng công ty ư ng s t Vi t Nam gi i quy t n i dung này vào u tháng 5/2008. 3. D án xây d ng c u Hương An Giao C c ư ng b Vi t Nam ch o Công ty C ph n Tư v n xây d ng giao thông 533 hoàn ch nh d án xây d ng c u Hương An m i theo phương án phù h p v i quy ho ch c a a phương trình duy t vào u tháng 5/2008, Ny nhanh ti n th c hi n công tác chuNn b xây d ng kh i công công trình vào quý III/2008. Trong khi chưa có c u m i, yêu c u C c ư ng b Vi t Nam tăng cư ng s a ch a c u cũ và b o m an toàn giao thông, không x y ra s c và ách t c giao thông trên Qu c l 1A. 4. D án BOT xây d ng c u ng Nai và tuy n hai uc u B GTVT ã có quy t nh ch p thu n xu t d án BOT xây d ng c u ng Nai và tuy n hai u c u s 4167/Q -BGTVT ngày 31/12/2007. T ng m c u tư d án kho ng 1.584 t ng, trong ó 668 t GPMB (Th tư ng Chính ph ã ch p thu n dùng v n ngân sách và tách thành ti u d án riêng), dùng tr m thu phí Sông Phan thu phí hoàn v n cho d án. Trên cơ s th a thu n c a B GTVT, Ch u tư ã phê duy t d án u tư. n nay, C c ư ng b Vi t Nam ã ch trì thương th o H p ng BOT v i T ng công ty Xây d ng s 1 – B Xây d ng; quá trình àm phán, n i dung và các i u kho n ã cơ b n th ng nh t, v n còn l i là phương án thu phí hoàn v n. l a ch n phương án thu phí hoàn v n, yêu c u C c ư ng b Vi t Nam và Nhà u tư nghiên c u k các phương án, báo cáo Th trư ng Ngô Th nh c có quy t nh s m u tháng 5/2008 có th ký k t ư c H p ng BOT; ph n u kh i công c u ng Nai vào ngày 19/5/2008. B GTVT t o i u ki n t i a Nhà u tư có th s m tri n khai th c hi n d án úng ti n và ã có văn b n trình Th tư ng Chính ph b trí 200 t cho công tác GPMT. Th a l nh B trư ng, Văn phòng B GTVT thông báo t i các cơ quan, ơn v có liên quan thu c B GTVT tri n khai th c hi n./. TL. B TRƯ NG CHÁNH VĂN PHÒNG Nơi nh n: - BT. H Nghĩa Dũng ( b/c); - TTr Ngô Th nh c (-nt-); - TTr Tr n Doãn Th (-nt-); - TTr Lê M nh Hùng (-nt-); - UBND và S GTVT các t nh: H i Phòng, Trà Vinh, Qu ng Nam, ng Nai; Nguy n Văn Công - Các ơn v d h p (t/h); - Lưu: VT, VP, TH(B), V KH T.
Đồng bộ tài khoản