Thông báo số 164/TB-VPCP

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
54
lượt xem
5
download

Thông báo số 164/TB-VPCP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo số 164/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Sinh Hùng tại Hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện Nghị quyết số 45-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Cần Thơ trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước do Văn phòng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo số 164/TB-VPCP

  1. VĂN PHÒNG CHÍNH PH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ------- NAM c l p - T do - H nh phúc --------- S : 164/TB-VPCP Hà N i, ngày 30 tháng 08 năm 2007 THÔNG BÁO K T LU N C A PHÓ TH TƯ NG THƯ NG TR C CHÍNH PH NGUY N SINH HÙNG T I H I NGHN SƠ K T 2 NĂM TH C HI N NGHN QUY T S 45- NQ/TW C A B CHÍNH TRN V XÂY D NG VÀ PHÁT TRI N THÀNH PH C N THƠ TRONG TH I KỲ CÔNG NGHI P HOÁ, HI N I HOÁ T NƯ C Ngày 20 tháng 8 năm 2007, t i thành ph C n Thơ, ng chí Nguy n Sinh Hùng, U viên B Chính tr , Phó Th tư ng Thư ng tr c Chính ph ã ch trì H i ngh sơ k t 2 năm th c hi n Ngh quy t s 45-NQ/TW c a B Chính tr v xây d ng và phát tri n thành ph C n Thơ trong th i kỳ công nghi p hoá, hi n i hoá t nư c. Tham d H i ngh có lãnh o các B , cơ quan: K ho ch và u tư, Tài chính, Giao thông v n t i, Công thương, Văn hoá, Th thao và Du l ch, Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, Tài nguyên và Môi trư ng, Giáo d c và ào t o, Khoa h c và Công ngh , Qu c phòng, Công an, Lao ng - Thương binh và Xã h i, Y t , Văn phòng Trung ương ng, Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban T ch c Trung ương, U ban Ki m tra Trung ương, Quân khu 9, Ban ch o Tây Nam B và Văn phòng Chính ph . Sau khi nghe ng chí Bí thư Thành u C n Thơ báo cáo tình hình th c hi n Ngh quy t s 45-NQ/TW c a B Chính tr , ý ki n c a các B , cơ quan, Phó Th tư ng Nguy n Sinh Hùng ã k t lu n như sau: I. ÁNH GIÁ CHUNG: Sau 2 năm th c hi n Ngh quy t s 45-NQ/TW c a B Chính tr , thành ph C n Thơ th c s có nh ng thay i quan tr ng trên nhi u m t. T c tăng trư ng kinh t khá, cơ c u kinh t ti p t c chuy n d ch theo hư ng tích c c, t tr ng nông - lâm - ngư nghi p gi m d n và t tr ng các ngành công nghi p - xây d ng, d ch v tăng nhanh; i s ng nhân dân ư c nâng lên; nhi u công trình h t ng kinh t - xã h i ư c u tư xây d ng, b m t ô th thay i nhanh chóng. Lĩnh v c văn hoá - xã h i có chuy n bi n tích c c, công tác xoá ói gi m nghèo t k t qu t t. Qu c phòng, an ninh ư c gi v ng. H th ng chính tr ư c ti p t c ki n toàn, Thành ph ang t ng bư c th hi n ư c vai trò, v trí trung tâm c a vùng ng b ng sông C u Long. Thay m t B Chính tr và Chính ph , Phó Th tư ng bi u dương ng b , chính quy n và nhân dân thành ph C n Thơ bư c u ã tri n khai th c hi n t t Ngh quy t s 45- NQ/TW c a B Chính tr . tri n khai th c hi n Ngh quy t s 45-NQ/TW c a B Chính tr , Th tư ng Chính ph ã ban hành Quy t nh s 42/2006/Q -TTg ngày 16 tháng 02 năm 2006 v m t s cơ ch tài chính ngân sách ưu ãi i v i thành ph C n Thơ; trong ó, ã quy nh danh m c các công trình có vai trò quan tr ng cho phát tri n kinh t - xã h i c a
  2. Thành ph và có tác d ng lan to t i s phát tri n c a vùng ng b ng sông C u Long, ư c ngân sách nhà nư c u tư giai o n 2006 - 2010; quy nh cơ ch thư ng vư t thu, h tr u tư t ngu n tăng thu so v i d án ư c giao; quy nh cơ ch , chính sách huy ng v n; quy nh v nguyên t c d toán ngân sách c a thành ph C n Thơ tương ng v i các thành ph : H i Phòng và à N ng. ng th i, các B , ngành Trung ương cũng ã ban hành nhi u văn b n pháp lu t và ph i h p t t v i Thành ph trong vi c tri n khai th c hi n Ngh quy t 45-NQ/TW c a B Chính tr . K t qu trong 2 năm (2005 - 2006), v n u tư xây d ng cơ b n c a Thành ph ư c b sung có m c tiêu t ngân sách trung ương cho nhi u công trình ư c xây d ng và m t s ã ưa vào khai thác có hi u qu , m b o t c tăng chi c a thành ph C n Thơ tăng khá nhanh. Theo Quy t nh s 210/2006/Q -TTg ngày 19/6/2006 c a Th tư ng Chính ph v nh m c phân b v n u tư xây d ng cơ b n t ngân sách nhà nư c thì d toán chi u tư xây d ng cơ b n cân i năm 2007 cho thành ph C n Thơ tăng 190% (g p 2,9 l n) so v i d toán năm 2006. Bên c nh ó, Ny nhanh ti n các d án tr ng i m, Th tư ng Chính ph ã c p t ngu n d phòng ngân sách trung ương năm 2007 b sung cho thành ph C n Thơ th c hi n; ng th i, t l i u ti t ngân sách cho C n Thơ giai o n 2007-2010 ã ư c i u ch nh căn b n theo Ngh quy t 45-NQ/TW c a B Chính tr . Bên c nh k t qu ã t ư c, thành ph C n Thơ còn nhi u m t h n ch như t c tăng trư ng kinh t tuy cao nhưng chưa b n v ng; n n kinh t quy mô nh , các ngành có hàm lư ng công ngh cao chi m t tr ng th p; chuy n d ch cơ c u kinh t , cơ c u lao ng còn ch m, chưa ng b ; công tác quy ho ch chưa sát v i yêu c u phát tri n; chưa xây d ng ư c chi n lư c s n phNm, chi n lư c th trư ng, chi phí s n xu t cao, công ngh ch m i m i nên kh năng c nh tranh và h i nh p th p; thu hút u tư t các thành ph n kinh t , nh t là u tư nư c ngoài còn th p; môi trư ng còn ô nhi m, các t n n xã h i v n còn nhi u; kho ng cách v trình phát tri n so v i các thành ph tr c thu c Trung ương khác khá l n, c bi t trình công ngh và ch t lư ng ngu n nhân l c. II. M T S NHI M V TRONG TH I GIAN T I: Nhi m v c a thành ph C n Thơ h t s c n ng n , òi h i ng b , chính quy n và nhân dân Thành ph ph n u quy t li t, phát huy n i l c, l i th trên a bàn và t n d ng s quan tâm c a Trung ương và s ph i h p c a các a phương trong Vùng bi n thành s c m nh t ng h p th c hi n th ng l i Ngh quy t s 45-NQTW c a B Chính tr . Bên c nh ó Chính ph , các B , ngành cũng c n ph i k p th i tháo g nh ng khó khăn, vư ng m c t o m i i u ki n thu n l i cho thành ph C n Thơ phát tri n. Th i gian t i, c n t p trung tri n khai các nhi m v sau: 1 . Ti p t c quán tri t sâu r ng hơn n a ý nghĩa, t m quan tr ng c a Ngh quy t s 45-NQ/TW c a B Chính tr i v i s phát tri n c a thành ph C n Thơ và vùng ng b ng sông C u Long, phát huy s c m nh t ng h p t ư c m c tiêu mà Ngh quy t c a B Chính tr ã ra. 2. T p trung phát tri n kinh t v i t c tăng trư ng cao, b n v ng, hi u qu và có s c c nh tranh cao trên th trư ng trong nư c và qu c t ; Ny m nh chuy n d ch cơ c u kinh t theo hư ng công nghi p - d ch v - nông nghi p công ngh cao g n v i vi c b o v môi trư ng.
  3. Thành ph C n Thơ ph i xác nh là Thành ph công ngh cao, có môi trư ng ư c m b o, các khu công nghi p, trung tâm thương m i ph i ư c quy ho ch theo hư ng hi n i, ch t lư ng cao; ng th i, ph i có k ho ch m r ng khu công nghi p phù h p v i t ng giai o n phát tri n; B Công thương ph i h p v i thành ph C n Thơ th c hi n t t quy ho ch phát tri n công nghi p, thương m i; ch o quy t li t, Ny m nh ti n hoàn thành các công trình tr ng i m s m ưa vào khai thác. Công nghi p ch bi n c n ư c ti p t c nâng c p v i công ngh hi n i áp ng yêu c u cung c p và tiêu th nguyên li u, s n phNm cho c Vùng, h n ch t i a xu t khNu nguyên li u thô chưa qua ch bi n. Bên c nh ó, c n nghiên c u phát tri n công nghi p dư c và các ngành công nghi p khác ph c v cho Vùng và gi i quy t t t vi c làm cho ngư i lao ng. Ti p t c th c hi n các d án v phát tri n du l ch c a C n Thơ, d án xây d ng Trư ng Trung c p Du l ch C n Thơ; xây d ng cơ ch thu hút các thành ph n kinh t u tư phát tri n du l ch; B Văn hoá - Th thao và Du l ch ph i h p v i thành ph C n Thơ chuNn b th t t t Năm du l ch qu c gia 2008 t i C n Thơ, coi ây là s ki n quan tr ng t o s c b t cho du l ch C n Thơ nói riêng và c a c Vùng nói chung. Th i gian t i các B , ngành ti p t c quan tâm h tr u tư và xúc ti n qu ng bá du l ch cho Thành ph . 3 . Ti p t c công tác quy ho ch, rà soát và qu n lý ch t ch quy ho ch m b o phát tri n ng b , toàn di n, b n v ng, x ng áng là Thành ph trung tâm, ng l c c a vùng ng b ng sông C u Long. Các B , ngành ph i h p ch t ch v i Thành ph làm t t quy ho ch c a ngành g n v i quy ho ch c a Vùng, c a Thành ph ; B Xây d ng h tr Thành ph xây d ng quy ho ch chi ti t trên cơ s quy ho ch chung v xây d ng ã ư c Th tư ng Chính ph phê duy t. 4. Ny nhanh ti n xây d ng các công trình, m ng lư i giao thông c a Thành ph áp ng ư c yêu c u phát tri n kinh t - xã h i. B Giao thông v n t i tăng cư ng ki m tra, giám sát và ph i h p v i các B , ngành k p th i tháo g nh ng khó khăn, vư ng m c các d án v giao thông s m ư c tri n khai, c bi t là các d án: c u C n Thơ, ư ng M Thu n i C n Thơ 4 làn ư ng, ư ng M u Thân - sân bay Trà Nóc và sân bay Trà Nóc, hoàn thành các d án này ch m nh t vào cu i năm 2008. T p trung ch o ki m tra ch t lư ng xây d ng và qu n lý quy ho ch ô th , phát tri n ô th ; chú tr ng u tư xây d ng và c i t o m ng lư i giao thông n i ô, h th ng c p, thoát nư c và x lý ch t th i; Ny m nh xã h i hoá, khuy n khích các thành ph n kinh t u tư phát tri n; B Xây d ng, B Giao thông v n t i ph i h p v i thành ph C n Thơ làm t t nhi m v này. 5. Ny m nh phát tri n giáo c - ào t o, cung c p ngu n nhân l c cho c Vùng, áp ng yêu c u chuy n d ch cơ c u kinh t . Xây d ng Trư ng i h c C n Thơ thành trư ng i h c tr ng i m qu c gia theo hư ng a ngành Và chuy n Trung tâm i h c t i ch c C n Thơ thành Trư ng i h c K thu t - Công ngh C n Thơ, thành l p Phân hi u i h c Ki n trúc t i C n Thơ và các trư ng, trung tâm d y ngh phù h p v i quy ho ch cung ng ngu n nhân l c cho c Vùng; B Giáo d c và ào t o, B Lao ng - Thương binh và Xã h i ph i h p v i thành ph C n Thơ tri n khai th c hi n.
  4. 6. Phát huy s c m nh các thành ph n kinh t , t o s chuy n bi n m nh m trong thu hút u tư t các thành ph n kinh t , nh t là t các t p oàn kinh t l n, các nhà u tư nư c ngoài. Khuy n khích u tư vào các d án có s d ng công ngh cao, ít ô nhi m, có giá tr gia tăng cao. Khuy n khích phát tri n các lo i hình d ch v m i, d ch v có hàm lư ng trí tu cao; phát tri n d ch v khoa h c công ngh , d ch v pháp lu t, giáo d c và ào t o, y t , th thao, vi c làm và an sinh xã h i; phát tri n m nh m các th trư ng: lao ng, tài chính, b t ng s n và khoa h c - công ngh . Thành ph c n có k ho ch ph i h p ch t ch v i các B , ngành Trung ương xây d ng cơ ch , chính sách phát tri n các lo i th trư ng phù h p v i a phương và có s c thu hút u tư t các thành ph n kinh t . Ny m nh phát tri n khoa h c, công ngh , B Khoa h c và Công ngh nghiên c u, u tư cơ s v t ch t, xây d ng t i C n Thơ Trung tâm ki m nh ch t lư ng, o lư ng hàng hoá, xây d ng Trung tâm khoa h c công ngh d u m i cho c Vùng . 7. Ny m nh các bi n pháp tăng thu ngân sách, ch ng th t thu, n ng thu , th c hành ti t ki m, ch ng lãng phí trong chi tiêu ngân sách; có gi i pháp duy.nhanh ti n gi i ngân v n âu tư; t p trung u tư các công trình tr ng i m, nâng cao hi u qu . hi u su t d u tư; các B : Tài chính, K ho ch và u tư, Giao thông v n t i ph i h p v i thành ph C n Thơ tri n khai th c hi n, ưu tiên b trí v n cho các công trình ã kh i công và d án ã ư c phê duy t u tư. Bên c nh ó, Thành ph c n nghiên c u thành l p Qu u tư phát tri n a phương nh m huy ng v n ngoài ngân sách nhà nư c áp ng nhu c u v n cho u tư phát tri n, c bi t là phát tri n các công trình cơ s h t ng. 8. m b o gi v ng n nh chính tr , tr t t an toàn xã h i; ngăn ch n và u tranh có hi u qu ti n t i Ny lùi các t n n xã h i, tai n n giao thông; t p trung Ny m nh hơn n a c i cách hành chính. 9. Ti p t c Ny m nh cu c v n ng ch nh n ng; u tranh ngăn ch n ch ng tham nhũng, lãng phí; th c hi n t t quy ch dân ch cơ s ; ti p t c xây d ng và ki n toàn h th ng chính tr v ng m nh. III. V M T S NGHN C A THÀNH PH : 1 . V xác nh ng b ng sông C u Long là vùng kinh t tr ng i m th tư c a c nư c: ng ý v nguyên t c, giao B K ho ch và u tư ch trì, ph i h p v i các B , ngành liên quan xây d ng án, trình Th tư ng Chính ph xem xét, quy t nh. 2. V cơ ch vay t m ng Kho b c Nhà nư c l n hơn m c quy nh có v n Ny nhanh t c u tư phát tri n c a Thành ph : th c hi n theo Lu t Ngân sách nhà nư c; Thành ph nghiên c u có cơ ch , chính sách thu hút, huy ng thêm v n t các thành ph n kinh t tăng v n u tư, k c vi c khuy n khích thành l p các công ty ho t ng trong lĩnh v c tài chính, ngân hàng... huy ng v n. 3. V ban hành Ngh nh, Ngh quy t tri n khai th c hi n Ngh quy t 45-NQ/TW c a B Chính tr phân công, ph i h p ch t ch gi a các B , ngành v i a phương trong vi c Ny nhanh ti n công trình tr ng i m ã ư c ghi trong Ngh quy t s 45-NQ/TW và Quy t nh s 42/2006/Q -TTg c a Th tư ng Chính ph : các B , ngành ã ư c phân công nhi m v t i các Ngh nh v ch c năng, nhi m v c a
  5. mình nên không c n thi t ph i ban hành thêm các văn b n trên; giao B K ho ch và u tư ch trì, ph i h p v i B Tài chính và các B , ngành liên quan thư ng xuyên có ánh giá v ti n tri n khai th c hi n các công trình ã ư c ghi trong Ngh quy t 45-NQ/TW c a B Chính tr và Quy t nh s 42/2006/Q -TTg c a Th tư ng Chính ph , báo cáo Th tư ng Chính ph . 4. V th c hi n các công trình ã ư c ghi t i các Thông báo: s 24/TB-VPCP, s 106/TB-VPCP, s 406/TB-VPCP: các B : K ho ch và u tư, Tài chính, Giao thông v n t i, Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, Tài nguyên và Môi trư ng, Công thương, Văn hoá, Th thao và Du l ch, Giáo d c và ào t o, Y t , Khoa h c và Công ngh , Xây d ng rà soát v tình hình th c hi n nhi m v ư c giao t i các Thông báo trên có bi n pháp th c hi n và báo cáo Th tư ng Chính ph trong tháng 10 năm 2007. 5 . V tăng cư ng u tư t ngu n v n ODA, ưu tiên b trí v n tr n kh i lư ng hoàn thành, tăng m c u tư hàng năm cho ngành giao thông v n t i, b sung v n cho các d án ang tri n khai do i u ch nh m c v n u tư: giao B K ho ch và u tư ch trì, ph i h p v i B Tài chính, B Giao thông v n t i xem xét h tr Thành ph m b o hoàn thành các công trình theo quy ho ch. 6. V b sung ngu n v n trái phi u Chính ph cho các d án ư ng n i qu c l 91 v i tuy n ư ng Nam sông H u dài 30 khi và d án kè sông C n Thơ dài 10 km: giao B K ho ch và u tư ch trì, ph i h p v i B Tài chính xem xét b trí v n th c hi n. Trư ng h p ngu n v n trái phi u không còn thì b trí b ng ngu n v n khác. 7. V b sung ưa vào ngu n v n trái phi u Chính ph ho c ho c u tư theo hình th c BOT d án ư ng qu c l ra vòng cung n i qu c l 80 chi u dài 50 km quy mô ư ng cao t c 6 làn xe: ng ý v nguyên t c u tư theo hình th c BOT; giao B Giao thông v n t i ch trì, ph i h p v i các B : Tài chính, K ho ch và u tư cùng thành ph C n Thơ xây d ng cơ ch kêu g i u tư. 8. V ưa vào ngu n v n h tr có m c tiêu các d án: kè sông Th t N t, Ô Môn, Bình Thu , Trung tâm văn hoá Ô Môn, B nh vi n a khoa Thành ph , B nh vi n Ung bư u, B nh vi n Nhi ng: ng ý v nguyên t c, giao B K ho ch và u tư ch trì, ph i h p v i B Tài chính và các B liên quan t ng h p trình Th tư ng Chính ph . 9. V ngh ưa vào ngu n v n h tr có m c tiêu các d án: ư ng Trà Nóc - Th i An ông - L Búc, Cái Sơn Bàng, ư ng t nh 923, ư ng hương l 28: giao B K ho ch và u tư ch trì, ph i h p v i các B Tài chính, Giao thông v n t i xem xét h tr v n cho thành ph C n Thơ th c hi n theo t ng giai o n. 10. V ngh t m ng 40 t ng v n k ho ch năm 2008 u tư xây d ng tr s các qu n, huy n, xã, phư ng m i thành l p và các công trình b c xúc khác: ng ý, giao B K ho ch và u tư ph i h p v i B Tài chính x lý c th . 11. V b sung có m c tiêu 400 t ng cho Thành ph m b o m t b ng u tư xây d ng cơ b n: ng ý, giao B K ho ch và u tư ch trì, ph i h p v i B Tài chính b trí v n Thành ph tri n khai các d án ã ư c ghi trong anh m c u tư c a Thành ph .
  6. 12. V ngh ghi vào danh m c và b sung v n u tư các d án: 15 tuy n ư ng c p 5 ng b ng t trung tâm c a 15 phư ng xã n m ng giao thông xe 4 bánh; kè b sông H u - sông C n Thơ, Trung tâm văn hoá Tây ô, các B nh vi n: Tim m ch, S n khoa: ng ý v nguyên t c; giao B k ho ch và u tư ch trì, ph i h p v i B Tài chính và các B , ngành liên quan x lý. 13. ng ý chuy n ngu n v n trái phi u Chính ph còn l i (233,212 t ng) c a d án C ng Cái Cui b sung cho d án ư ng M u Thân - sân bay Trà Nóc; B K ho ch và u tư ch trì, ph i h p v i các B : Tài chính, Giao thông v n t i x lý c th . 14. V vi c ưa các khu công nghi p: Th t N t, Sông H u, C , Ô Môn và khu công nghi p k thu t cao vào quy ho ch phát tri n các khu công nghi p Vi t Nam n năm 2015 và nh hư ng n năm 2020: ng ý v nguyên t c, giao B K ho ch và u tư ch trì, ph i h p v i các B , ngành liên quan x lý. 15. V chuy n m c ích s d ng 4.000 - 5.000 ha t nông nghi p c a Công ty Nông.nghi p C và Công ty Nông nghi p sông H u sang t chuyên ùng s d ng cho vi c thành l p khu công nghi p: vi c chuy n i m c ích s d ng t ph i căn c vào quy ho ch, k ho ch s d ng t c a c nư c và phù h p v i m c l p y các khu công nghi p hi n có; giao B Tài nguyên và Môi trư ng ch trì ph i h p v i B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn và các cơ quan liên quan xem xét k vi c này, báo cáo Th tư ng Chính ph . 16. V thành l p Khu ô th công nghi p - thương m i, d ch v - du l ch kho ng 20.000 ha hai công ty Nông nghi p sông H u và C và m t ph n huy n Th t N t, Vinh Thành, C : ng ý v nguyên t c, giao B Xây d ng ch trì, ph i h p v i B K ho ch và u tư và các B , ngành liên quan x lý. 17. V các ngh c a Thành ph v i các B cơ quan: K ho ch và u tư, Tài chính, Công thương, Giao thông v n t i, Xây d ng, Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, Y t , Giáo d c và ào t o, Lao ng - Thương binh và Xã h i, Văn hoá, Th thao và Du l ch, N i v , Ngo i giao, Thông tin và Truy n thông và H c vi n Chính tr - Hành chính qu c gia H Chí Minh: ngh các B , ngành ti p t c nghiên c u h tr Thành ph , có tính n vi c thành ph C n Thơ i m xu t phát th p có phương án ưu tiên h tr ư c t t nh t. Văn phòng Chính ph xin thông báo thành ph C n Thơ và các B , cơ quan bi t, th c hi n./. KT. B TRƯ NG, CH NHI M Nơi nh n: PHÓ CH NHI M - Th tư ng, các PTTg CP ( b/c); - Văn phòng Trung ương ng; - Các Ban: Tuyên giáo Trung ương, T ch c Trung ương; - U ban Ki m tra Trung ương; - TU, H ND, UBND TP C n Thơ; - Các B : K ho ch và u tư, Tài chính, Giao thông v n t i, Nông nghi p và PTNT, Công thương, Tài nguyên và Môi trư ng, Y t , Văn hoá, Th thao và Du l ch, Giáo d c và ào t o, Công an, Qu c phòng, Khoa h c và Công Nguy n Qu c Huy ngh , Thông tin và Truy n thông, Ngo i giao, Lao ng - Thương binh và Xã h i, H c vi n Chính tr - Hành chính qu c gia HCM;
  7. - Quân Khu 9; - VPCP: BTCN, các PCN, Website CP, các V : TH, KTTH, CN, NN, VX, KG, NC, IV, TTBC; - Lưu: VT, P (5), B (55 b).
Đồng bộ tài khoản