Thông báo số 165/TB-BGTVT

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
32
lượt xem
2
download

Thông báo số 165/TB-BGTVT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo số 165/TB-BGTVT về kết luận của Bộ trưởng Hồ Nghĩa Dũng tại cuộc họp kiểm điểm tình hình thực hiện kế hoạch của ban quản lý dự án Thăng Long do Bộ Giao thông Vận tải ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo số 165/TB-BGTVT

  1. B GIAO THÔNG V N C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM T I c l p – T do – H nh phúc ----- ------- S : 165/TB-BGTVT Hà N i, ngày 28 tháng 4 năm 2008 THÔNG BÁO K T LU N C A B TRƯ NG H NGHĨA DŨNG T I CU C H P KI M I M TÌNH HÌNH TH C HI N K HO CH C A BAN QU N LÝ D ÁN THĂNG LONG Ngày 19/04/2008, t i B Giao thông v n t i, B trư ng H Nghĩa Dũng ã ch trì cu c h p ki m i m tình hình th c hi n k ho ch c a Ban qu n lý d án Thăng Long. Tham d bu i làm vi c có i di n lãnh o các ơn v : V K ho ch u tư, V Tài chính, C c Giám nh và QLCLCTGT, Thanh tra B , Văn phòng B và Ban QLDA Thăng Long. Sau khi nghe T ng Giám c Ban QLDA Thăng Long báo cáo tình hình tri n khai th c hi n, công tác gi i ngân, thanh toán các d án, ki n ngh các v n liên quan và ý ki n c a các thành viên d h p, B trư ng H Nghĩa Dũng ã k t lu n như sau: 1. Ban QLDA Thăng Long ã có c g ng trong vi c i u hành các d án mà B ã giao qu n lý, ph i h p ch t ch v i các cơ quan tham mưu c a B trong vi c gi i quy t nh ng công vi c liên quan n các d án. Tuy nhiên, k t qu gi i ngân các d án trong quý I/2008 c a Ban QLDA Thăng Long chưa t yêu c u ra. mb o th c hi n hoàn thành các ch tiêu ăng ký trong quý II/2008, Ban QLDA Thăng Long c n có các gi i pháp quy t li t, c th Ny nhanh ti n th c hi n các d án. 2. i v i D án m r ng và hoàn thi n ư ng Láng – Hòa L c - D án m r ng và hoàn thi n ư ng Láng – Hòa L c s ư c b trí v n trong năm 2008. - Ban QLDA Thăng Long c n ch o quy t li t, kiên quy t th c hi n k ho ch gi i ngân ã ăng ký. ngh Ban QLDA Thăng Long và các cơ quan tham mưu c a B thư ng xuyên theo dõi, ôn c T ng công ty C ph n Xu t nh p khNu xây d ng Vi t Nam (VINACONEX) khNn trương Ny nhanh ti n thi công c a d án mb o ti n ã ra. - Trong tháng 5/2008 ph i ra quân ng lo t trên toàn d án i v i nh ng v trí ã ư c GPMB. 3. i v i D án xây d ng c u Thanh Trì và o n tuy n phía Nam vành ai 3 Hà N i - Gói th u 02: Hoàn thành ch m nh t vào tháng 07/2008 (k c nút giao v i Qu c l 5).
  2. - Gói th u 03: Hoàn thành cơ b n nh ng o n ã GPMB vào tháng 09/2008. Ban QLDA Thăng Long ph i h p ch t ch v i Thành ph Hà N i gi i quy t các t n t i v công tác GPMB c a d án. - Gói th u 3A và gói th u 6: C n Ny nhanh vi c phê duy t k t qu u th u, d toán i u ch nh và ph i h p v i thành ph Hà N i t ch c GPMB c a hai gói th u này kh i công vào quý III/2008. 4. i v i D án xây d ng ư ng vành ai 3, o n Mai D ch – Pháp Vân (giai o n 1) - Tháng 9/2008, hoàn thành o n t ư ng Lê Văn Lương n nút giao Thanh Xuân (nh ng o n ã GPMB). - C c Giám nh và QLCLCTGT xem xét, gi i quy t nhanh v vi c i u ch nh giá gói th u trình Lao ng B phê duy t. 5. i v i các d án s d ng ngu n v n trái phi u Chính ph Ti n thi công các d án còn ch m, công tác gi i ngân quý I/2008 chưa cao. Ban QLDA Thăng Long c n rút kinh nghi m trong vi c ch o, i u hành các d án s d ng ngu n v n trái phi u Chính ph , ng th i có bi n pháp Ny nhanh ti n thi công, th c hi n t t k ho ch gi i ngân năm 2008. 6. V nút giao Thanh Xuân – D án ư ng vành ai 3, o n Mai D ch – Pháp Vân - gi i quy t các ki n ngh c a công dân v nút giao Thanh Xuân, B GTVT s thành l p T công tác do Th trư ng ph trách làm T trư ng, Thanh tra B là thư ng tr c, tham gia T công tác g m có Lãnh o và chuyên viên c a các cơ quan: Thanh tra B , V K ho ch u tư, V Tài chính, C c Giám nh và QLCLCTGT, Văn phòng B , Ban QLDA Thăng Long, T ng công ty tư v n thi t k GTVT (TEDI). T công tác có trách nhi m tham mưu cho lãnh o B phương án x lý, ph i h p v i UBND thành ph Hà N i ti p công dân, gi i thích rõ cho công dân các v n liên quan. - V K ho ch u tư làm u m i tham mưu cho lãnh o B tr l i i bi u Qu c h i v nút giao Thanh Xuân. - T công tác cung c p tài li u Văn phòng B làm vi c v i các cơ quan báo chí ưa thông tin v nút giao Thanh Xuân ư c chính xác, khách quan, giúp nhân dân và b n c hi u ư c v m t k thu t, tính ch t quan tr ng c a nút giao này. - Giao Thanh tra B gi i quy t khi u n i, t cáo i v i các ơn khi u n i c a công dân v nút giao Thanh Xuân theo úng quy nh c a pháp lu t. 7. V qu n lý u tư xây d ng
  3. - Ban QLDA Thăng Long c n chú tr ng công tác ki m soát, qu n lý vi c s d ng ngu n v n t i các d án. Giao V Tài chính ki m tra vi c s d ng v n t i các d án, tránh tình tr ng s d ng v n sai m c ích. - Ban QLDA Thăng Long ph i h p v i các cơ quan tham mưu c a B làm vi c v i Nhà tài tr v n vay ODA th a thu n vi c i u ch nh giá do bi n ng quá l n mà công th c tính trư t giá không áp ng . - C c Giám nh và QLCLCTGT hư ng d n th t c i u ch nh trư t giá cho các d án theo các quy nh m i tri n khai th c hi n. - Giao V K ho ch u tư ph i h p v i V Tài chính hư ng d n m u báo cáo th ng kê công tác gi i ngân, m b o thông tin khách quan, trung th c, th hi n y các s li u yêu c u. 8. Hàng tháng, theo lĩnh v c ư c phân công ph trách, các Th trư ng s làm vi c v i các Ban QLDA, các ch u tư ki m i m ti n th c hi n; hàng quý B trư ng s có bu i làm vi c v i t ng Ban QLDA. Th a l nh B trư ng, Văn phòng B Giao thông v n t i thông báo các cơ quan, ơn v liên quan bi t và th c hi n. TL. B TRƯ NG CHÁNH VĂN PHÒNG Nơi nh n: - BT. H Nghĩa Dũng ( b/c); - TTr Nguy n H ng Trư ng (-nt-); - Các ơn v d h p; - Lưu: VT, TH (B). Nguy n Văn Công
Đồng bộ tài khoản