Thông báo số 165/TB-VPCP

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
36
lượt xem
2
download

Thông báo số 165/TB-VPCP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo số 165/TB-VPCP về việc ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại cuộc họp bàn về việc thành lập Ban Chỉ đạo nhà nước các dự án trọng điểm ngành giao thông vận tải do Văn phòng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo số 165/TB-VPCP

  1. VĂN PHÒNG CHÍNH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM PH c l p -T do- H nh phúc ----- ------- S : 165/TB-VPCP Hà N i, ngày 11 tháng 7 năm 2008 THÔNG BÁO Ý KI N K T LU N C A PHÓ TH TƯ NG HOÀNG TRUNG H I T I CU C H P BÀN V VI C THÀNH L P BAN CH O NHÀ NƯ C CÁC D ÁN TR NG I M NGÀNH GIAO THÔNG V N T I Ngày 05 tháng 7 năm 2008, t i Văn phòng Chính ph , Phó Th tư ng Hoàng Trung H i ã ch trì cu c h p bàn v vi c thành l p Ban Ch o Nhà nư c các d án tr ng i m ngành giao thông v n t i, (sau ây g i t t là Ban Ch o) và tình hình gi i ngân các d án giao thông v n t i. Tham d cu c h p có i di n lãnh o các B : Giao thông v n t i, K ho ch và u tư, Tài chính, Xây d ng. Sau khi nghe báo cáo c a B Giao thông v n t i, ý ki n c a lãnh o các B d h p, Phó Th tư ng Hoàng Trung H i ã k t lu n như sau: 1. V vi c thành l p Ban Ch o. - Giao B Giao thông v n t i ti p thu ý ki n góp ý t i cu c h p hoàn thi n d th o Quy t nh c a Th tư ng Chính ph v thành l p Ban Ch o Nhà nư c các d án tr ng i m ngành giao thông v n t i, trình Th tư ng Chính ph xem xét, quy t nh, trong ó lưu ý: + Thành ph n Ban Ch o ch bao g m i di n nh ng B , ngành liên quan tr c ti p, thư ng xuyên, còn nh ng B , ngành có liên quan n m t s v n c a các d án c th có th m i tham gia theo v vi c không nh t thi t có trong Ban Ch o; m i thêm i di n lãnh o 03 y ban c a Qu c h i ( y ban Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng; y ban Tài chính - Ngân sách; y ban Ki m toán), lãnh o y ban nhân dân thành ph Hà N i và y ban nhân dân thành ph H Chí Minh; + giúp Ban Ch o i u hành công vi c chung, nh t trí thành l p Văn phòng Ban Ch o t t i B Giao thông v n t i; + Kinh phí ho t ng c a Ban Ch o ư c b trí trong d toán ngân sách hàng năm c a B Giao thông v n t i. - B Giao thông v n t i xây d ng Quy ch ho t ng c a Ban Ch o, trình Trư ng ban Ban Ch o ký ban hành. 2. Tình hình gi i ngân các d án giao thông v n t i.
  2. - Giao B Giao thông v n t i ch trì, ph i h p v i B Xây d ng, B Tài chính thành l p 03 oàn công tác có s tham gia c a các B , ngành có liên quan ki m tra tình hình th c hi n gi i ngân các d án; phát hi n các khó khăn vư ng m c, t ng h p xu t các gi i pháp, báo cáo Th tư ng Chính ph trong tháng 8 năm 2008. - có gi i pháp huy ng ngu n v n u tư các d án quan tr ng, thi t y u, nh t là các tuy n ư ng b cao t c, giao B K ho ch và u tư ch trì ph i h p v i các B , ngành, các nhà tài tr s m hình thành cơ ch huy ng v n theo hư ng Nhà nư c k t h p v i tư nhân. Trên cơ s xu t c a Nhà tài tr (WB) v cơ ch huy ng v n cho các d án giao thông ư ng b , trư c m t B Giao thông v n t i ph i h p v i các B , ngành liên quan th c hi n thí i m m t s d án do B Giao thông v n t i xu t. Văn phòng Chính ph xin thông báo các B , ngành, a phương và các cơ quan liên quan bi t, th c hi n./. KT.B TRƯ NG, CH NHI M Nơi nh n : PHÓ CH NHI M - Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph ; - Các B : GTVT, XD, TC, KH& T, N i v , TN&MT; - UBND thành ph Hà N i; - UBND thành ph H Chí Minh; - VPCP: BTCN, các PCN, các V : KTTH, QHQT, P, TT T, TH, TKBT; - Lưu: VT, KTN (4b), C Văn Tr ng Lý
Đồng bộ tài khoản