Thông báo số 168/TB-BGTVT

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
23
lượt xem
2
download

Thông báo số 168/TB-BGTVT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo số 168/TB-BGTVT về kết luận của Thứ trưởng Ngô Thịnh Đức tại cuộc họp ngày 25/4/2008 về việc báo cáo kết quả đàm phán hợp đồng BOT dự án xây dựng cầu Đồng Nai mới và tuyến hai đầu cầu từ ngã ba Tân Vạn đến điểm cuối tuyến tránh thành phố Biên Hòa do Bộ Giao thông Vận tải ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo số 168/TB-BGTVT

  1. B GIAO THÔNG V N C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM T I c l p – T do – H nh phúc ----- ------- S : 168/TB-BGTVT Hà N i, ngày 29 tháng 4 năm 2008 THÔNG BÁO K T LU N C A TH TRƯ NG NGÔ THNNH C T I CU C H P NGÀY 25/4/2008 V VI C BÁO CÁO K T QU ÀM PHÁN H P NG BOT D ÁN XÂY D NG C U NG NAI M I VÀ TUY N HAI U C U T NGÃ BA TÂN V N N I M CU I TUY N TRÁNH TP. BIÊN HÒA Ngày 25 tháng 4 năm 2008, t i Văn phòng B GTVT, Th trư ng Ngô Th nh c ch trì cu c h p gi i quy t m t s t n t i vư ng m c trong quá trình àm phán H p ng d án xây d ng c u ng Nai m i và tuy n hai u c u t ngã ba Tân V n n i m cu i tuy n tránh TP. Biên Hòa theo hình th c BOT. Tham d cu c h p có Lãnh o các ơn v : V KH T, V Tài chính, C c Giám nh và QLCLCTGT, C c ư ng b Vi t Nam, Nhà u tư – T ng công ty xây d ng s 1 (CC1) và T ng công ty tư v n thi t k GTVT. Sau khi nghe C c ư ng b Vi t Nam là cơ quan NNCTQ và Nhà u tư báo cáo k t qu àm phán h p ng d án, các i bi u tham d cu c h p phát bi u ý ki n, Th trư ng Ngô Th nh c ã k t lu n như sau: 1. D án xây d ng c u ng Nai m i và tuy n hai u c u t ngã ba Tân V n n i m cu i tuy n tránh TP. Biên Hòa là d án c p bách, quan tr ng trong i u ki n C u ng Nai cũ ư c xây d ng t trư c năm 1975 và ang tình tr ng mãn t i do lưu lư ng thay i t không quá 5.000 xe quy i/ngày êm trư c năm 1975 n nay ã tăng trên 100.000 xe quy i/ngày êm. K t c u c u ng Nai hi n nay v n kh năng ch u l c n u khai thác úng quy nh. Trên th c t các cơ quan qu n lý c u, công an, chính quy n a phương ã n l c ki m soát và phân lu ng phương ti n giao thông, tuy nhiên do s quá t i v lưu lư ng cũng như nhi u phương ti n giao thông quá t i quá kh d n n c u ng Nai trong tình tr ng nguy hi m. 2. Kh năng b trí v n ngân sách th c hi n c u m i trong nhi u năm qua do B GTVT ngh nhưng chưa th c hi n ư c, vì v y ch trương xây d ng c u ng Nai m i theo hình th c BOT là hoàn toàn úng n, phù h p v i tình hình th c t . Trên tinh th n ó, Th tư ng ch p thu n giao cho T ng công ty xây d ng s 1 – u tư d án theo phương th c BOT. Trong ó CC1 u tư toàn b kinh phí ph n xây d ng, Nhà nư c h tr kinh phí n bù gi i phóng m t b ng b ng v n ngân sách. Do ngân sách phân b cho B GTVT năm 2008 h n h p, B GTVT ã có văn b n s 2330/BGTVT-KH T ngày 11/04/2008 v vi c xin ng trư c k ho ch g i TTgCP xin ng trư c 200 t ph c v công tác GPMB cho d án. 3. Trong i u ki n hi n nay, Ngh nh s 78/2007/N -CP v u tư theo hình th c BOT, BTO, BT thay th cho Ngh nh s 77/CP ngày 18/6/1997, nhưng t khi Ngh nh ban hành cho n nay chưa có thông tin hư ng d n v các v n có liên quan
  2. như phương pháp tính hoàn v n, lãi su t vay, h s b o toàn v n, h s tăng trư ng, th i gian ân h n… Trên cơ s các d án xây d ng h t ng giao thông ư ng b theo hình th c BOT do B GTVT, C c ư ng b Vi t Nam th c hi n trong th i gian qua cũng như các d án BOT do thành ph H Chí Minh và các khu v c lân c n th c hi n xem xét và àm phán h p ng. 4. Ngày 31/12/2007, B GTVT ã có quy t nh s 4167/Q -BGTVT ch p thu n xu t d án. Sau ó ngày 26/3/2008 H i ng qu n tr CC1 có quy t nh s 48/Q - H QT v vi c phê duy t d án u tư. B GTVT ã giao cho C c ư ng b Vi t Nam (là cơ quan nhà nư c có thNm quy n) cùng Nhóm công tác liên ngành (có i di n c a các B KH T, B Tài chính, B GTVT) ti n hành àm phán h p ng d án và t àm phán ã th hi n tinh th n trách nhi m cao c a cơ quan qu n lý i v i d án gi i quy t các v n còn vư ng m c. 5. Theo xu t c a C c ư ng b Vi t Nam và các cơ quan có liên quan, B GTVT th ng nh t gi i quy t m t s t n t i vư ng m c như sau: 5.1. V lãi su t ph n v n Nhà u tư huy ng: Lãi su t ư c tính theo m c 12,6%/năm ưa vào tính toán trong phương án tài chính hoàn v n c a d án. T i th i i m ký h p ng m c lãi su t này ư c xác nh l i b ng giá tr bình quân gia quy n c a lãi su t huy ng v n kỳ h n 12 tháng c a 3 Ngân hàng thương m i (BIDV, VCB, VIB) c ng 1,5% (Phí d ch v ). Lãi su t này ư c i u ch nh khi biên lãi su t thay i 2%. 5.2. V h s b o toàn v n: Hi n nay ây là v n ph c t p, chưa có cơ s pháp lý xác nh vì v y giao cho C c ư ng b Vi t Nam tính toán ưa vào th i gian thu phí t o l i nhu n cho Nhà u tư. 5.3. V ph n v n Nhà u tư huy ng th c hi n cho công tác gi i phóng m t b ng trong trư ng h p v n ngân sách chưa k p b trí theo ti n : Th ng nh t hoàn tr ph n lãi vay theo ti n huy ng v i lãi su t b ng lãi su t huy ng kỳ h n 12 tháng bình quân liên ngân hàng (BIDV, VCB, VIB). Giao cho V KH T và C c ư ng b Vi t Nam làm th t c tri n khai vi c ng ph n v n ngân sách h tr cho công tác n bù v i các cơ quan liên quan ti p nh n 200 t chuy n cho H i ng n bù c a hai a phương th c hi n. 5.4. M c thu phí c a d án th ng nh t áp d ng theo Thông tư s 90/2004/TT-BTC ngày 07/9/2004. Tuy nhiên do Thông tư ban hành t năm 2004 m c thu phí không còn phù h p v i i u ki n hi n nay do ó th ng nh t m c thu phí theo l trình do C c ư ng b Vi t Nam ngh . Theo ó năm u tiên giá thu phí h s 1; 4 năm ti p theo tăng h s 1,5; các năm ti p theo h s là 2. b o m tính c p bách c a d án cũng như b o m cho hi u qu c a phương án tài chính tính theo l trình nêu trên th ng nh t th i gian thu phí d án b t u t tháng 1/2009. Giao V Tài chính và C c ư ng b Vi t Nam ph i h p d th o văn b n B GTVT ký th a thu n v i B Tài chính v v n này. 5.5. V th i gian thu phí t o l i nhu n cho Nhà u tư ư c xác nh trên cơ s t su t l i nhu n c a ngành giao thông v n t i i v i các d án u tư h t ng giao thông ư ng b ã th c hi n Nhà u tư có l i nhu n h p lý.
  3. 5.6. B o lãnh h p ng th c hi n theo quy nh c a Ngh nh 78/2007/N -CP. 6. Trên cơ s k t lu n này, giao C c ư ng b Vi t Nam hoàn thi n công tác àm phán v i Nhà u tư, hoàn t t n i dung h p ng d án trình B ch p thu n trư c ngày 02/5/2008 và th c hi n ký k t h p ng trư c ngày 08/5/2008. 7. V vi c kh i công d án th ng nh t theo xu t c a Nhà u tư là ngày 19/5/2008. Tuy nhiên n u n ngày kh i công mà th t c c p gi y phép u tư chưa hoàn thành thì v n cho phép kh i công áp ng tính c p bách c a d án. Th a l nh B trư ng, Văn phòng B thông báo các cơ quan liên quan bi t và th c hi n. TL. B TRƯ NG CHÁNH VĂN PHÒNG Nơi nh n: - Các ơn v tham d h p; - B trư ng (báo cáo); - Th trư ng Ngô Th nh c (báo cáo); - Lưu: VT, KH T. Nguy n Văn Công
Đồng bộ tài khoản