Thông báo số 169/TB-BGTVT

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
44
lượt xem
2
download

Thông báo số 169/TB-BGTVT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo số 169/TB-BGTVT về kết luận của Thứ trưởng thường trực Bộ Giao thông vận tải Ngô Thịnh Đức về buổi làm việc với lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu về các dự án xây dựng giao thông trên địa bàn tỉnh do Bộ Giao thông Vận tải ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo số 169/TB-BGTVT

  1. B GIAO THÔNG V N C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM T I c l p – T do – H nh phúc ----- ------- S : 169/TB-BGTVT Hà N i, ngày 29 tháng 4 năm 2008 THÔNG BÁO K T LU N C A TH TRƯ NG THƯ NG TR C B GTVT NGÔ THNNH C V BU I LÀM VI C V I LÃNH O UBND T NH B C LIÊU V CÁC D ÁN XÂY D NG GIAO THÔNG TRÊN NA BÀN T NH Ngày 18/4/2008, Th trư ng thư ng tr c B GTVT Ngô Th nh c ã i ki m tra làm vi c v i lãnh o UBND t nh B c Liêu v các d án xây d ng giao thông c a B trên a bàn t nh, tham d có ng chí Ph m Hoàng Bê phó ch t ch UBND t nh B c Liêu, ng chí Lưu Phư c Lư ng phó Ban ch o Tây Nam b , i di n oàn BQH t nh B c Liêu, các cơ quan tr c thu c B GTVT: V KH T, C c G &QLCLCTGT, Văn phòng B , Ban QLDA1, Ban QLDA18, Ban QLCDAGT9, Ban QLDA M Thu n; v phía a phương có s tham d c a các S KH T, S GTVT, S Xây d ng, S Tài chính, UBND các huy n nơi có tuy n i qua. Sau khi nghe lãnh o các Ban QLDA và S GTVT B c Liêu báo cáo tình hình tri n khai th c hi n các d án xây d ng công trình giao thông trên a bàn; ý ki n phát bi u c a ng chí phó Ch t ch UBND, ng chí phó Ban ch o Tây Nam b và lãnh o các cơ quan, ơn v liên quan. Thay m t B GTVT, Th trư ng Ngô Th nh c cám ơn a phương ã h tr cho các ơn v th c hi n nhi m v t i các d án giao thông c a B trên a bàn t nh trong th i gian qua. V gi i quy t các n i dung có liên quan, Th trư ng k t lu n như sau: 1. D án c u QL1 giai o n III: - ngh t nh ưu tiên hoàn thành trong tháng 5/2008 i v i vi c GPMB các c u D án QL1 – giai o n III s m tri n khai thi công vì kh năng ch u t i c a các c u cũ ã r t y u, trong ó c bi t ưu tiên trư c c u H Phòng. - ng ý v i xu t c a S GTVT: không b sung thêm GPMB v i 2 c u (Xã B o, Cái Dày) vì r t ph c t p. Yêu c u Ban QLCDA 18 ch o tư v n l p h sơ i u ch nh TKKT trong ph m vi m c nư c sông cho phép trình B phê duy t. 2. D án Nam Sông H u: - o n 159m n i v i QL1A ã ư c b sung vào d án, giao cho Ban QLDA M Thu n làm vi c c th v i a phương xem xét l i vi c i u ch nh thi t k tim tuy n trên nguyên t c theo phương án ngh c a a phương nhưng không ph i gi i t a thêm. - o n tuy n trên TL38 và c u B c Liêu 2: ngh UBND t nh t p trung x lý các vư ng m c bàn giao m t b ng trong tháng 5/2008. V kinh phí h tr chênh l ch
  2. giá t cho các h dân vào khu tái nh cư giao C c Giám nh & QLCLCTGT d th o văn b n g i B Tài chính ch p thu n. 3. Tuy n Qu n L - Ph ng Hi p: - o n tuy n dài 59Km qua a ph n t nh B c Liêu ã cơ b n GPMB xong, ngh Ban QLCDA GT9 ch o các ơn v thi công Ny nhanh ti n hoàn thành trong năm 2008. - H ng m c c u Phó Sinh 2 và c u Phư c Long Ban QLCDAGT9 ã ưa vào i u ch nh d án và s tri n khai xây d ng s m. 4. D án khôi ph c Qu c l 1A: - Vi c m r ng o n c a ngõ phía B c Th xã B c Liêu (dài kho ng 4Km) B trư ng ã ch p thu n cho l p d án và giao cho C c BVN làm ch u tư và b trí ngu n v n. - Vi c b sung h th ng c ng d c, i n chi u sáng qua 03 th tr n: Th c hi n k t lu n c a B trư ng làm vi c v i UBND t nh B c Liêu, C c Giám nh & QLCLCTGT ã t ch c ki m tra và báo cáo B ch p thu n xu t b sung i n chi u sáng t i 3 th tr n (các huy n Vĩnh L i, Hòa Bình và Giá Rai), ng ý cho xây d ng, l p t m i th tr n 3km; cho b sung xây d ng rãnh d c hoàn ch nh t i các th tr n nêu trên; th ng nh t v i a phương không b sung c ng ngang t i a ph n xã Tân Th nh theo ngh c a T nh trư c ây. Giao Ban QLDA1 cho tri n khai thi t k và d th o văn b n trình B ký g i Ngân hàng Th gi i ch p thu n kho n vay b sung. 5. Tuy n Gành Hào – Giá Rai – C nh D n: ng ý b sung ưa vào i u ch nh m ng ư ng b Vi t Nam. UBND t nh có văn b n ngh B ký th a thu n t nh l p d án theo quy mô ư ng qu c l (Bn n = 9m; Bm t = 6m; các c u trên tuy n kh 9m). 6. Hành lang b o v ư ng b : Trong tương lai o n t C n Thơ – Cà Mau s tri n khai xây d ng ư ng cao t c theo hư ng tuy n Qu n L - Ph ng Hi p. B ngh UBND t nh qu n lý ch t ch hành lang b o v ư ng b , tránh tình tr ng tái l n chi m; ng th i tránh quy ho ch các khu dân cư, ô th ,… d c theo tuy n Nam Sông H u, c bi t là tuy n Qu n L - Ph ng Hi p. 7. Các v n khác: - Giao cho T ng giám c các Ban QLDA ch o các nhà th u tri n khai thi công quy t li t, ng th i kiên quy t x lý các nhà th u vi ph m ti n . Các Ban QLDA cùng v i H B các a phương l p biên b n xác nh th i i m bàn giao m t b ng làm cơ s i u ch nh giá và x lý nhà th u vi ph m. - Giao cho Công ty QL&SC B719 b trí l c lư ng tr c gác c u y u lưu ý h n ch t i tr ng và t c xe ch y, m b o c ly giãn cách gi a các xe khi lưu thông qua c u.
  3. - Tr i BTN m b o giao thông o n ư ng hai u c u H Phòng hi n h u: B giao cho Khu QL BVII (C c BVN) th c hi n. Th a l nh B trư ng, Văn phòng B xin thông báo nh ng n i dung k t lu n c a Th trư ng Thư ng tr c các V , C c và các ơn v liên quan tri n khai th c hi n./. TL. B TRƯ NG CHÁNH VĂN PHÒNG Nơi nh n: - B trư ng ( b/c); - Th trư ng Ngô Th nh c ( b/c); - Ban ch o Tây Nam b ( b/c); - UBND B c Liêu; - V KH T; - C c Giám nh, C c BVN; Nguy n Văn Công - Các Ban QLDA1, 18, 9, M Thu n; - S GTVT B c Liêu; - Lưu: VP.
Đồng bộ tài khoản