Thông báo số 170/TB-BGTVT

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
69
lượt xem
1
download

Thông báo số 170/TB-BGTVT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo số 170/TB-BGTVT về kết luận của Thứ trưởng thường trực Bộ Giao thông vận tải Ngô Thịnh Đức về buổi làm việc với lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau về các dự án xây dựng giao thông trên địa bàn tỉnh do Bộ Giao thông Vận tải ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo số 170/TB-BGTVT

  1. B GIAO THÔNG V N C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM T I c l p – T do – H nh phúc ----- ------- S : 170/TB-BGTVT Hà N i, ngày 29 tháng 4 năm 2008 THÔNG BÁO K T LU N C A TH TRƯ NG THƯ NG TR C B GTVT NGÔ THNNH C V BU I LÀM VI C V I LÃNH O UBND T NH CÀ MAU V CÁC D ÁN XÂY D NG GIAO THÔNG TRÊN NA BÀN T NH Ngày 18/4/2008, Th trư ng thư ng tr c B GTVT Ngô Th nh c ã i ki m tra làm vi c v i lãnh o UBND t nh Cà Mau v các d án xây d ng giao thông c a B trên a bàn t nh, tham d có ng chí Bùi Công B u ch t ch UBND t nh Cà Mau, ng chí Dương Ti n Dũng phó ch t ch UBND t nh Cà Mau, ng chí Lưu Phư c Lư ng phó Ban ch o Tây Nam b , i di n oàn BQH t nh Cà Mau, các cơ quan tr c thu c B GTVT: V KH T, C c G &QLCLCTGT, Văn phòng B , Ban QLDA1, Ban QLCDAGT9, v phía a phương có s tham d c a các S KH T, S GTVT, S Xây d ng, S Tài chính, UBND các huy n nơi có tuy n i qua. Sau khi nghe lãnh o các Ban QLDA và S GTVT t nh Cà Mau báo cáo tình hình tri n khai th c hi n các d án xây d ng công trình giao thông trên a bàn c a t nh; ý ki n phát bi u c a ng chí Ch t ch, phó Ch t ch UBND, ng chí phó Ban ch o Tây Nam b và lãnh o các cơ quan, ơn v liên quan. Th trư ng Ngô Th nh c cám ơn a phương ã h tr cho các ơn v th c hi n nhi m v t i các d án giao thông c a B trên a bàn t nh trong th i gian qua. V gi i quy t các v n c th cho d án và ngh T nh, Th trư ng k t lu n như sau: 1. D án khôi ph c QL1A (WB3): ngh Ban QLDA1 ph i h p v i a phương gi i quy t d t i m nh ng t n t i, vư ng m c trong công tác GPMB bàn giao d án vào ngày 15/8/2008. 2. D án c u Gành Hào 2: ngh UBND t nh t p trung x lý các vư ng m c bàn giao m t b ng c u Gành Hào 2 có th kh i công vào tháng 8/2008. B ng h phương án xây d ng khu tái nh cư và ngh t nh tri n khai s m. 3. Sáu c u trên o n m Cùng – Năm Căn: ngh t nh ôn c H B các a phương t p trung x lý d t i m m t b ng trong tháng 4/2008. Ban QLDA yêu c u nhà th u có m t b ng c u nào ph i tri n khai thi công ngay c u ó. 4. Tuy n Qu n L - Ph ng Hi p:
  2. Hi n nay còn vư ng kho ng 1,2km o n n m trong TP. Cà Mau ch y u là các mái che t m, ngh T nh ng viên nhân dân bàn giao s m cho ơn v thi công, n u v n còn vư ng m c trư c m t Ban QLDA ch o nhà th u thi công trư c ph n lòng ư ng ã có m t b ng. Các h ng m c v a hè, thoát nư c s thi công sau. 5. Qu c l 63: B ng ý cho l p d án u tư m r ng theo quy mô n n ư ng r ng 9m, m t ư ng r ng 7m và giao cho S GTVT Cà Mau làm ch u tư o n tuy n trên a ph n t nh Cà Mau, S GTVT Kiên Giang làm ch u tư o n tuy n trên a ph n t nh Kiên Giang. UBND t nh Cà Mau ph i h p v i t nh Kiên Giang có văn b n ngh chính th c v vi c giao Ch u tư d án. 6. Các o n kênh trong n i ô TP. Cà Mau: T nh ã có văn b n g i B GTVT, C c ư ng sông Vi t Nam có ý ki n s m trình B , v nguyên t c ng h ngh c a UBND t nh giao các o n kênh trong khu v c n i ô TP. Cà Mau cho a phương qu n lý v ã có tuy n ư ng sông tránh TP. Cà Mau. 7. V ngh c a a phương cho tri n khai D án c u U Minh thu c D án WB5: B ã có ý ki n ng ý giao Ban QLDA1 gi i quy t th t c v i WB s m tri n khai. Th a l nh B trư ng, Văn phòng B xin thông báo nh ng n i dung k t lu n c a Th trư ng Thư ng tr c các V , C c và các ơn v liên quan tri n khai th c hi n./. TL. B TRƯ NG CHÁNH VĂN PHÒNG Nơi nh n: - B trư ng ( b/c); - Th trư ng Ngô Th nh c ( b/c); - Ban ch o Tây Nam b ( b/c); - UBND Cà Mau; - V KH T; - C c Giám nh, C c BVN; Nguy n Văn Công - Các Ban QLDA1, 9; - S GTVT Cà Mau; - Lưu: VP.
Đồng bộ tài khoản