Thông báo số 172/TB-BGTVT

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
39
lượt xem
1
download

Thông báo số 172/TB-BGTVT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo số 172/TB-BGTVT về kết luận của Thứ trưởng thường trực Bộ Giao thông vận tải Ngô Thịnh Đức về buổi làm việc với lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng về các dự án xây dựng giao thông trên địa bàn tỉnh do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo số 172/TB-BGTVT

  1. B GIAO THÔNG V N C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM T I c l p – T do – H nh phúc ----- ------- S : 172/TB-BGTVT Hà N i, ngày 29 tháng 4 năm 2008 THÔNG BÁO K T LU N C A TH TRƯ NG THƯ NG TR C B GTVT NGÔ THNNH C V BU I LÀM VI C V I LÃNH O UBND T NH SÓC TRĂNG V CÁC D ÁN XÂY D NG GIAO THÔNG TRÊN NA BÀN T NH Ngày 17/4/2008, Th trư ng thư ng tr c B GTVT Ngô Th nh c ã i ki m tra làm vi c v i lãnh o UBND t nh Sóc Trăng v các d án xây d ng giao thông c a B trên a bàn t nh, tham d có ng chí Trương Minh Chánh phó ch t ch UBND t nh Sóc Trăng, ng chí Lưu Phư c Lư ng phó Ban ch o Tây Nam b , các cơ quan tr c thu c B GTVT: V KH T, C c G &QLCLCTGT, Văn phòng B , Ban QLDA1, Ban QLDA18, Ban QLCDAGT9, Ban QLDA M Thu n; v phía a phương có s tham d c a các S KH T, S GTVT, S Xây d ng, S Tài chính, UBND các huy n nơi có tuy n i qua. Sau khi nghe lãnh o các Ban QLDA và S GTVT t nh Sóc Trăng báo cáo tình hình tri n khai th c hi n các d án xây d ng công trình giao thông trên a bàn; ý ki n phát bi u c a ng chí Ch t ch UBND, ng chí phó Ban ch o Tây Nam b và lãnh o các cơ quan, ơn v liên quan. Th trư ng Ngô Th nh c cám ơn a phương ã h tr trong vi c tri n khai các d án giao thông c a B trên a bàn t nh trong th i gian qua. V hư ng kh c ph c nh ng t n t i và gi i quy t các n i dung xu t c a a phương, Th trư ng k t lu n như sau: 1. Công tác GPMB cho các công trình tr ng i m trên a bàn t nh: - D án khôi ph c Qu c l 1A (WB3): hi n nay còn t n t i 51 h n m trong ph m vi gi i t a hành lang ư ng b c n b trí tái nh cư, ngh Ban GPMB t nh tri n khai trong th i gian s m nh t di d i các h dân trên m b o hành lang an toàn giao thông ư ng b . - D án xây d ng 4 c u trên QL1A giai o n III: hi n còn 20 h dân chưa di d i GPMB. Hi n nay, kh năng ch u t i c a các c u cũ trên QL1A ã r t y u, vì v y ngh UBND t nh t p trung ch o GPMB quy t li t và hoàn thành trong tháng 5 có th tri n khai thi công s m trong ó c bi t ưu tiên c u Nhu Gia ( ây là c u y u nh t c a d án). Yêu c u Ban QLDA 18 ph i h p v i C c BVN (Khu QL BVII) có bi n pháp t ch c phân lu ng giao thông t i khu v c c u Nhu Gia và c n lưu ý h n ch t i tr ng và t c xe ch y, m b o c ly giãn cách gi a các xe khi lưu thông qua c u. - D án Nam Sông H u: hi n có 203 h chưa di d i GPMB. ngh t nh nghiên c u phương án h tr t m cư cho các h dân trên o n tuy n tránh Tr n trong khi ch xây d ng khu tái nh cư m b o trong tháng 8/2008 giao m t b ng cho ơn v thi
  2. công. Yêu c u Ban QLDA M Thu n ph i h p ch t ch v i H i ng n bù các a phương và ch o các ơn v thi công khi có m t b ng là ph i tri n khai thi công ngay m b o m c tiêu hoàn thành vào cu i năm 2008. - D án Qu n L - Ph ng Hi p: hi n còn 193 h dân chưa di d i GPMB. Trong th i gian qua t nh ã tri n khai công tác GPMB r t quy t li t. Yêu c u Ban QLCDAGT9 ph i h p v i H i ng n bù a phương tri n khai th c hi n nh ng n i dung k t lu n c a Thanh tra Chính ph . ngh UBND t nh có chính sách h tr h p lý cho các h dân b nh hư ng t i d án này hoàn thành công tác GPMB trong tháng 5/2008. Theo quy ho ch, tuy n Qu n L - Ph ng Hi p s là tuy n cao t c, vì v y ngh Ban QLCDAGT9 rà soát l i ph m vi hành lang ư ng b , B giao cho C c Giám nh & QLCLCTGT d th o văn b n trình B ký g i UBND các t nh ngh b o v hành lang ư ng b , không b trí quy ho ch các khu ô th , khu công nghi p, dân cư… d c tuy n ph c v tri n khai d án cao t c (6 làn xe) trong tương lai. - C u i Ngãi: S GTVT t p trung tri n khai GPMB xây d ng b n phà, Ban QLCDAGT9 ph i h p ch t ch v i các cơ quan liên quan và T nh Sóc Trăng i u ch nh d án ( ã có b o lãnh c a B Tài chính) s m th c hi n d án. - Qu c l 60: hi n còn 2 cơ s tôn giáo và 6 h dân chưa di d i GPMB. B th ng nh t v i nh ng xu t c a t nh; riêng i v i vi c gi i t a các h Công giáo c n ph i h p ch t ch v i Ban Tôn giáo. - i v i vi c h tr cho a phương ph n v t tư thu h i sau khi di d i h th ng lư i i n: B GTVT ng ý v nguyên t c, giao cho C c Giám nh d th o văn b n trình lãnh o B ký g i B Tài chính th a thu n ng ý. 2. V các xu t c a a phương: - V vi c ch o các nhà th u thi công Ny nhanh ti n : ngh các Ban QLDA ký biên b n v i các H B a phương v th i i m bàn giao m t b ng thi công làm cơ s bù trư t giá và kéo dài th i gian theo hi p nh vay v n; ng th i cương quy t x lý các nhà th u có năng l c y u. - B sung d i phân cách c ng trên Qu c l 1A: Giao cho Ban QLDA1 àm phán v i Ngân hàng Th gi i tìm v n b sung trong trư ng h p không àm phán ư c s giao cho C c BVN thu x p ngu n v n. - ư ng t nh TL42: B GTVT ã ưa vào d án Qu n L - Ph ng Hi p, tuy nhiên v n còn ý ki n chưa th ng nh t c a B Tài chính, ngh UBND các t nh có liên quan và Ban ch o Tây Nam b có văn b n báo cáo Chính ph xin ch p thu n. - ư ng n i T nh l 6: ã có trong d án Nam Sông H u, giao cho Ban QLDA M Thu n rà soát l i ph n a phương ã u tư tính l i giá tr cân i th c hi n. Th a l nh B trư ng, Văn phòng B xin thông báo nh ng n i dung k t lu n c a Th trư ng Thư ng tr c các V , C c và các ơn v liên quan tri n khai th c hi n./.
  3. TL. B TRƯ NG CHÁNH VĂN PHÒNG Nơi nh n: - B trư ng ( b/c); - Th trư ng Ngô Th nh c ( b/c); - Ban ch o Tây Nam b ( b/c); - UBND Sóc Trăng; - V KH T, C c Giám nh, C c BVN; - Các Ban QLDA1, 18, 9, M Thu n; Nguy n Văn Công - S GTVT Sóc Trăng; - Lưu: VP.
Đồng bộ tài khoản