Thông báo số 174/TB-VPCP

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
39
lượt xem
6
download

Thông báo số 174/TB-VPCP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo số 174/TB-VPCP về việc kết luận của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại cuộc họp thường trực Chính phủ về dự án đầu tư xây dựng bảo tàng lịch sử quốc gia do Văn phòng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo số 174/TB-VPCP

  1. VĂN PHÒNG CHÍNH PH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ----- c l p - T do - H nh phúc ------ S : 174/TB-VPCP Hà N i, ngày 23 tháng 7 năm 2008 THÔNG BÁO K T LU N C A TH TƯ NG NGUY N T N DŨNG T I CU C H P THƯ NG TR C CHÍNH PH V D ÁN U TƯ XÂY D NG B O TÀNG LNCH S QU C GIA Ngày 30 tháng 6 năm 2008, t i Văn phòng Chính ph , Th tư ng Chính ph Nguy n T n Dũng ã ch trì cu c h p Thư ng tr c Chính ph v d án B o tàng L ch s Qu c gia. Tham d cu c h p có i di n lãnh o các B : Xây d ng, K ho ch và u tư, Văn hóa, Th thao và Du l ch và Văn phòng Chính ph . Sau khi nghe i di n lãnh o B Xây d ng báo cáo, ý ki n c a B Văn hóa, Th thao và Du l ch và các i bi u d h p, Th tư ng Nguy n T n Dũng ã có ý ki n như sau: 1. Ch p thu n ngh c a B Xây d ng, B Văn hóa, Th thao và Du l ch v l a ch n phương án Ki n trúc mang mã s 183173DB do Tư v n thi t k Công ty Nikken Sekkei Ltd (Nh t B n) thi t l p trong cu c thi tuy n phương án ki n trúc B o tàng L ch s Qu c gia và l a ch n Công ty Nikken Sekkei Ltd làm Nhà th u l p quy ho ch, l p d án u tư, thi t k B o tàng L ch s Qu c gia. 2. Giao B Xây d ng làm Ch u tư d án xây d ng h t ng k thu t khu công viên H u ngh . 3. Giai o n t i t p trung ch o các nhi m v sau: a) B Xây d ng: - Th c hi n thương th o, ký k t H p ng v i Nhà th u tư v n thi t k v l p quy ho ch i u ch nh ô t s 07 thu c quy ho ch chi ti t t l 1/2.000 khu ô th m i Tây H Tây, quy ho ch chi ti t khu công viên H u ngh và B o tàng L ch s Qu c gia t l 1/500, l p d án u tư xây d ng, thi t k B o tàng L ch s Qu c gia. Trư c m t t p trung ch o l p quy ho ch và l p d án u tư xây d ng. - Ph i h p v i B Văn hóa, Th thao và Du l ch trong quá trình th c hi n c bi t trong giai o n thi t k m b o tính ng b , phù h p gi a xây d ng công trình và trưng bày. - Tri n khai các công vi c rà phá bom mìn, xây d ng hàng rào, san n n, xây d ng nhà t m Ban Qu n lý d án ngay sau khi ti p nh n m t b ng; - Trên cơ s k ho ch v n do B Văn hóa, Th thao và Du l ch l p cho các công vi c trưng bày, th c hi n chuNn b và qu n lý toàn b v n u tư d án (v n u tư xây
  2. d ng công trình và v n công tác trưng bày) và ng v n k p th i cho B Văn hóa, Th thao và Du l ch th c hi n nhi m v theo quy nh. b) B Văn hóa, Th thao và Du l ch: - Ch o khNn trương tri n khai t ch c th c hi n n i dung chuyên môn như sưu t m hi n v t, xác nh n i dung trưng bày, l p cương chi ti t trưng bày... c bi t l y ý ki n c a các B , Ban, ngành, các chuyên gia, các nhà khoa h c, nhà l ch s , nhà xã h i h c... trong quá trình tri n khai các n i dung này. T ch c l p k ho ch v n, l p d toán, thNm tra, thNm nh, phê duy t các n i dung chuyên môn và d toán (riêng án chi ti t n i dung trưng bày trình Th tư ng Chính ph phê duy t); - Ph i h p v i B Xây d ng trong quá trình t ch c th c hi n, cung c p y thông tin c n thi t cho B Xây d ng xác nh ư c t ng m c u tư c a d án, t ng d toán m t cách y chính xác và các n i dung chuyên môn khác liên quan. L a ch n và quy t nh thuê chuyên gia tư v n nư c ngoài i v i các công vi c thi t k , k thu t trưng bày; - L p ti n th c hi n các vi c thu c trách nhi m c a B Văn hóa, Th thao và Du l ch phù h p v i ti n tri n khai l p d án u tư và thi t k c a B Xây d ng, báo cáo Th tư ng Chính ph . c) B K ho ch và u tư ch trì, ph i h p v i B Tài chính cân i và b trí v n theo k ho ch v n ư c duy t. d) Các B : Tài chính, N i v , Khoa h c và Công ngh , Tài nguyên và Môi trư ng, Vi n Khoa h c Xã h i Vi t Nam và các B , ngành liên quan theo ch c năng, nhi m v , quy n h n ư c phân công có trách nhi m ph i h p v i B Xây d ng và B Văn hóa, Th thao và Du l ch th c hi n các nhi m v m c tiêu ra. ) y ban nhân dân thành ph Hà N i: - Ti p t c ch o các ơn v liên quan n công tác gi i phóng m t b ng m b o bàn giao t cho Ban Qu n lý d án trư c tháng 10 năm 2008; - Ch o khNn trương tri n khai u tư các tuy n ư ng n m phía B c, phía ông, phía Nam c a lô t xây d ng d án B o tàng L ch s Qu c gia. Văn phòng Chính ph xin thông báo các cơ quan bi t và th c hi n. KT. B TRƯ NG, CH NHI M Nơi nh n: PHÓ CH NHI M - Th tư ng, các PTT Chính ph ; - Các B : Xây d ng, K ho ch và u tư, Văn hóa, Th thao và Du l ch, Tài chính, Khoa h c và Công ngh , Tài nguyên và Môi trư ng, N i v , - Vi n Khoa h c xã h i Vi t Nam; - UBND thành ph Hà N i; - Các thành viên Ban Ch o; - VPCP: BTCN, các PCN, các V : P, KTN, TH, KTTH, Tr n Qu c To n TKBT, TT T
  3. - Lưu: Văn thư, KGVX (3b).
Đồng bộ tài khoản