Thông báo số 177/TB-VPCP

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
61
lượt xem
2
download

Thông báo số 177/TB-VPCP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo số 177/TB-VPCP về ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân tại cuộc họp phiên thứ tư Ban Chỉ đạo quốc gia chuẩn bị và tổ chức Đại hội thể thao Châu Á trong nhà lần thứ 3 (AI Games III) do Văn phòng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo số 177/TB-VPCP

  1. VĂN PHÒNG CHÍNH PH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ------- NAM c l p – T do – H nh phúc ---------- S : 177/TB-VPCP Hà N i, ngày 17 tháng 06 năm 2009 THÔNG BÁO Ý KI N K T LU N C A PHÓ TH TƯ NG NGUY N THI N NHÂN T I CU C H P PHIÊN TH TƯ BAN CH O QU C GIA CHU N BN VÀ T CH C I H I TH THAO CHÂU Á TRONG NHÀ L N TH 3 (AI GAMES III) Ngày 08 tháng 6 năm 2009, t i tr s Văn phòng Chính ph , Phó Th tư ng Nguy n Thi n Nhân, Trư ng Ban Ch o Qu c gia chuNn b và t ch c AI Games III (Ban Ch o) ã ch trì cu c h p (phiên th 4) Ban Ch o v công tác chuNn b AI Games III. Tham d có các thành viên Ban Ch o, Ban T ch c AI Games III (Ban T ch c), i di n Ban T ch c c a thành ph Hà N i, thành ph H Chí Minh, thành ph H i Phòng, các t nh: H i Dương, B c Ninh, Qu ng Ninh và i di n m t s Ti u ban thu c Ban T ch c. Sau khi nghe lãnh o B Văn hoá, Th thao và Du l ch báo cáo tình hình th c hi n công tác quý II năm 2009, nhi m v c n tri n khai trong quý III, ý ki n c a các B , ngành, a phương và các i bi u d h p, Phó Th tư ng Nguy n Thi n Nhân có ý ki n k t lu n như sau: 1. Trong quý II năm 2009, Ban T ch c ã n l c hoàn thành ư c m t s vi c quan tr ng, t o i u ki n Ny nhanh công tác chuNn b AI Games III. Tuy nhiên, còn có nh ng h ng m c công vi c chưa t yêu c u v ti n cũng như ch t lư ng, c n ư c quan tâm ch o, kh c ph c vư ng m c m i áp ng yêu c u, m c tiêu ra. 2. Trong quý III năm 2009, Trư ng Ban T ch c AI Games III c n t p trung ch o m t s n i dung sau: - Trư c ngày 30 tháng 6 năm 2009, các Ti u ban c a Ban T ch c ph i hoàn thành vi c cung c p tài li u và hư ng d n th c hi n cho các Ban T ch c c a các t nh, thành ph có t ch c thi u, thông tin liên quan n công tác: tuyên truy n c ng cho AI Games III, ch c p phát kinh phí, h u c n, an ninh, m b o giao thông, y t , công ngh thông tin, nghi l - l tân, k ch b n khung l khai m c - b m c môn thi u v.v.; - Ban T ch c c a thành ph Hà N i thông báo chương trình c th c a l khai m c - b m c AI Games III t i các Ban T ch c c a các a phương liên quan ph i h p t ch c các ho t ng hư ng ng; - Trư c ngày 30 tháng 6 năm 2009, hư ng d n các Ban T ch c a phương vi c thuê thi t b , l p t m ng thông tin n i b (LAN) ph c v i u hành trong các nhà thi u.
  2. V nguyên t c, kinh phí th c hi n do a phương b o m, Ban T ch c có th h tr m t ph n i v i các a phương th t s khó khăn; - Ti n hành th nghi m h th ng m ng công ngh thông tin ph c v AI Games III vào ngày 15 tháng 9 năm 2009; - G i văn b n thông báo cho các nư c tham d v th i h n cu i (ngày 15 tháng 7 năm 2009) ăng ký v i nư c ch nhà vi c tham d AI Games III. 3. B Văn hóa, Th thao và Du l ch cùng B Tài chính th ng nh t phương án l a ch n nhà tư v n v n ng tài tr cho AI Games III. 4. V các ki n ngh c a Ban T ch c và các a phương - Trư c m t thành ph H Chí Minh c g ng thu x p kinh phí hoàn thành các d án u tư xây d ng cơ s v t ch t ph c v AI Games III. -V ngh xin mi n m t s lo i thu , yêu c u Ban T ch c th c hi n theo quy nh c a pháp lu t hi n hành; - Vi c ti p khách c a AI Games III, th c hi n theo quy nh c a liên B Tài chính - Văn hoá, Th thao và Du l ch ( Thông tư s 114/2008/TTLT/BTC-BVHTTDL ngày 01 tháng 12 năm 2008). i v i m t s ít trư ng h p có tính ch t ngo i giao c bi t, Trư ng Ban T ch c AI Games III s xem xét, quy t nh; - Nh t trí vi c trang b ng ph c cho các tình nguy n viên AI Games III; các a phương ch ng thu x p kinh phí th c hi n t các ngu n v n ng tài tr . 5. Trư ng Ban T ch c ch o, ôn c và ki m tra th c hi n các công vi c nêu trên, báo cáo k t qu vào phiên h p tháng 8 năm 2009. Văn phòng Chính ph xin thông báo các B , ngành, a phương liên quan và các thành viên Ban Ch o, Ban T ch c AI Games III bi t, th c hi n./. KT. B TRƯ NG, CH NHI M PHÓ CH NHI M Nơi nh n: - Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph ; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c CP; - Các thành viên Ban Ch o, Ban T ch c AI Games III; - UBND: thành ph Hà N i, thành ph H Chí Minh, thành ph H i Phòng, UBND các t nh: Qu ng Ninh, H i Dương, B c Ninh; - Ki m toán Nhà nư c; Nguy n H u Vũ - VPCP: BTCN, các PCN, các V , C c, ơn v tr c thu c; - Lưu: Văn thư, KGVX (5b).
Đồng bộ tài khoản