Thông báo số 18/TB-BGTVT

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
20
lượt xem
1
download

Thông báo số 18/TB-BGTVT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo số 18/TB-BGTVT về việc nội dung kết luận của Thứ trưởng Ngô Thịnh Đức tại cuộc họp kiểm điểm tiến độ thi công cầu Rạch Miễu do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo số 18/TB-BGTVT

  1. B GIAO THÔNG V N C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM T I c l p – T do – H nh phúc ------ ------------ S : 18/TB-BGTVT Hà N i, ngày 17 tháng 01 năm 2008 THÔNG BÁO N I DUNG K T LU N C A TH TRƯ NG NGÔ THNNH C T I CU C H P KI M I M TI N THI CÔNG C U R CH MI U (Phiên h p giao ban ngày 31/12/2007) Ngày 31/12/2007, sau khi ki m tra hi n trư ng, t i Văn phòng Công ty BOT c u R ch Mi u, Th trư ng thư ng tr c B GTVT Ngô Th nh c ã ch trì cu c h p ki m i m ti n thi công c u R ch Mi u – QL60. Cùng d có Ông Nguy n Văn Phòng – Phó Ch t ch UBND t nh Ti n Giang, Ông Nguy n Qu c B o – Phó Ch t ch UBND t nh B n Tre. Tham d cu c h p có i di n Lãnh o và chuyên viên các ơn v : Văn phòng 2 B GTVT, V KH T, V KHCN, C c Giám nh và QLCL CTGT, S GTVT t nh Ti n Giang, S GTVT t nh B n Tre, T giúp vi c c a B trư ng B GTVT (Ông Chu Ng c S ng, Ông Hoàng Quang Lu n), Ban QLCDAGT 9 (PMU 9), T ng Công tác TVTK GTVT (TEDI), TVGS, T ng Công ty XDCTGT 1 5, 6 (Cienco1, Cienco5, Cienco6), Công ty BOT R ch Mi u, Công ty c u 14, Công ty c u 12, Công ty CPXDGT 675, Công ty VSL Vi t Nam. Sau khi nghe Ban QLCDAGT 9 và các ơn v báo cáo v tình hình th c hi n thi công c u R ch Mi u và các v n liên quan, các i bi u tham gia ý ki n, Th trư ng Ngô Th nh c ã th ng nh t k t lu n như sau: 1. Ph n chung: - Trong tháng 12/2007, có nhi u bi n ng l n v giá thép, v t tư c ch ng v.v…., nh hư ng n ti n theo cam k t c a các ơn v thi công các ph n còn l i c a c u d n s 2. Tuy nhiên, các ơn v tham gia thi công trên công trư ng ã c g ng r t l n kh c ph c khó khăn tri n khai các h ng m c chính nghiêm túc, có trách nhi m, Cienco1 ã hoàn thành thi công an toàn kh i K5 c u chính. Thay m t Lãnh o B GTVT bi u dương s n l c c a các ơn v tham gia trên công trư ng, ng th i c m ơn s quan tâm ph i h p c bi t c a UBND 2 t nh Ti n Giang và B n Tre ã t o i u ki n thu n l i, giúp các ơn v tham gia trên công trư ng trong quá trình thi công c u R ch Mi u; - V ph n th t c: ã gi i quy t xong cơ b n các v n liên quan n th t c, c bi t i v i công ngh thi công c u dây văng, th i gian qua các ơn v ã ti p thu và thao tác thu n th c theo các yêu c u c a quy nh k thu t và công ngh ; - V vi c hoàn thành h ng m c i u ch nh thay th tr t m t i v trí kh i K5 b ng h th ng cáp neo, B GTVT bi u dương s ph i h p ch t ch c a các ơn v : Ban QLDAGT 9, Tư v n Thi t k , Tư v n giám sát, ơn v thi công, t i u ph i, các cơ quan tham mưu c a B ã khNn trương gi i quy t các n i dung liên quan và có th coi ây là m t sáng ki n Ny nhanh ti n thi công c u chính;
  2. - Trong năm 2007, các ơn v tham gia d án xây d ng c u R ch Mi u ã vư t qua r t nhi u khó khăn, ph c t p, hoàn thành cơ b n các kh i lư ng công vi c ch y u c a D án. Tuy nhiên, m b o an toàn tuy t i cho công trình trong quá trình thi công các n i dung ti p theo, B yêu c u các ơn v rà soát l i toàn b các v n liên quan n yêu c u k thu t, ki m tra ch t ch các h ng m c, k t c u thi công ph tr , trình t thi công, tuân th các quy nh c a ch d n k thu t và quy trình thi công; - V ngu n v n cho D án, B ã cân i và b trí cho các kh i lư ng còn l i ti p t c thi công trong năm 2008. 2. V ti n : - Yêu c u Cienco 1 ch o các ơn v liên quan l p ti n chi ti t các h ng m c còn l i hoàn thành trư c 15/1/2008. Giao C c Giám nh & QLCL CTGT ch trì ph i h p v i Ban ch o c u R ch Mi u, T công tác giúp B trư ng, T i u ph i, Ban QLDAGT 9, T i u ph i, Tư v n giám sát, Tư v n thi t k th ng nh t trình B ch p thu n tri n khai th c hi n. 3. V n i dung k thu t: - i v i h th ng tr t m c nh tr T17, T20: Yêu c u Cienco 1 cân i l c lư ng, t p trung thi công hoàn thành h th ng tr t m c nh tr T17, T20 tri n khai công tác ng b v i kh i úc d m K10 c a nh p biên c u dây văng; - i v i công tác th t i h th ng tr t m c nh tr T17, T20: Giao C c Giám nh & QLCL CTGT ch trì ph i h p v i các ơn v V KHCN, H i ng KHCN, T công tác giúp B trư ng, Ban QLDAGT 9, Tư v n, Nhà th u, ki m tra xem xét phương án và gi i pháp th t i tr t m theo hư ng b o m an toàn tuy t i trong quá trình thi công; - i v i h th ng cáp neo d m chính: Yêu c u Tư v n giám sát, Cienco1 ki m tra, rà soát l i, c n thi t có gi i pháp b sung, gia cư ng t i nh ng v trí ti t di n b gi m; - i v i công tác căng cáp dây văng: Yêu c u Công ty VSL Vi t Nam căn c vào ti n chi ti t tri n khai công tác thi công c u dây văng, ph i h p ch t ch v i Cienco1, m b o không b giám o n trong quá trình thi công. Giao Ban QLDAGT 9 ki m tra, rà soát báo cáo B GTVT; - i v i công tác h p long nh p biên c u chính: Yêu c u Tư v n tính toán i u ch nh ti n chuNn xác, m b o ti n thi công ng b K10 (nh p biên) và kh i d m t i ch trên tr T17, T20. 4. M t s v n khác: - H s chi u sáng: B ã có văn b n s 7858/BGTVT-CG ngày 25/12/2007 ch p thu n b sung h ng m c chi u sáng trên c u Ba Lai, yêu c u Ban QLDAGT 9 ch o các ơn v liên quan khNn trương th c hi n; - i v i công tác chuy n giao công ngh ; Ban QLDAGT 9 khNn trương rà soát l i các n i dung trong công tác u th u nhóm E trình B xem xét, quy t nh. ng
  3. th i, có trách nhi m ch ng ch o Công ty VSL Vi t Nam, Cienco1 i v i công ngh căng cáp c u dây văng, m b o sau khi k t thúc công trình c u R ch Mi u các ơn v thi công phía Vi t Nam ti p thu và th c hi n thành th o công ngh này; - i v i phòng thí nghi m c bi t: Yêu c u Công ty VSL Vi t Nam hoàn ch nh ph n m m và hoàn thành công tác chuy n giao cho Tư v n Giám sát Vi t Nam, m b o i u ki n ho t ng hi u qu i v i công tác ki m tra, theo dõi trong quá trình thi công c u dây văng; - i v i công tác thi công c u d n: Th ng nh t v i ti n xu t c a Cienco6, yêu c u Cienco6 ti p t c th c hi n; - i v i h th ng PCCC: yêu c u Ban QLDAGT 9 ch o các ơn v tri n khai s m, ng b v i các h ng m c khác; - Yêu c u các ơn v thi công h t s c lưu ý n công tác an toàn lao ng trên công trư ng m b o theo úng các quy nh i v i công tác ATL . ng th i, b trí h p lý l c lư ng lao ng trong th i gian ngh t t M u Tý m b o quá trình thi công không b gián o n. Th a l nh Lãnh o B , Văn phòng B GTVT thông báo các ơn v liên quan bi t và th c hi n. TL. B TRƯ NG CHÁNH VĂN PHÒNG Nơi nh n: - B trư ng ( b/c); - TTr Ngô Th nh c ( b/c); - UBND t nh Ti n Giang; - UBND t nh B n Tre; - Các ơn v d h p; - Lưu VP, VT, CG (3) Nguy n Văn Công
Đồng bộ tài khoản