Thông báo số 181/TB-VPCP

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
46
lượt xem
3
download

Thông báo số 181/TB-VPCP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo số 181/TB-VPCP về việc kết luận của Phó Thủ tướng thường trực Nguyễn Sinh Hùng tại buổi làm việc với Ủy ban Dân tộc do Văn phòng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo số 181/TB-VPCP

  1. VĂN PHÒNG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T ------- NAM c l p - T do - H nh phúc --------- S : 181/TB-VPCP Hà N i, ngày 25 tháng 9 năm 2007 THÔNG BÁO K T LU N C A PHÓ TH TƯ NG THƯ NG TR C NGUY N SINH HÙNG T I BU I LÀM VI C V I Y BAN DÂN T C Ngày 12 tháng 9 năm 2007, Phó Th tư ng Nguy n Sinh Hùng ã làm vi c v i y ban Dân t c. Cùng d có i di n lãnh o các B , cơ quan: Tài chính, K ho ch và u tư, Giáo d c và ào t o, N i v , Tư pháp, Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, Lao ng -Thương binh và Xã h i, Văn hóa, Th thao và Du l ch, Y t , Xây d ng và Văn phòng Chính ph . Sau khi nghe B trư ng, Ch nhi m y ban Dân t c báo cáo tình hình chung 8 tháng u năm 2007, công tác t ch c, xây d ng ch c năng, nhi m v c a y ban Dân t c; ý ki n c a các i bi u d h p, Phó Th tư ng Nguy n Sinh Hùng ã k t lu n như sau: 1. Nh ng k t qu t ư c trong th i gian qua: Trong quá trình lãnh o cách m ng Vi t Nam, c bi t trong công cu c i m i, th c hi n m c tiêu công nghi p hóa, hi n i hóa t nư c, ng và Nhà nư c ta luôn coi v n dân t c và oàn k t dân t c có ý nghĩa chi n lư c quan tr ng trong s nghi p xây d ng và b o v T qu c; luôn quan tâm Ny nhanh phát tri n kinh t - xã h i; t p trung các ngu n l c u tư phát tri n cho vùng dân t c và mi n núi. Nh ng năm qua, ng và Nhà nư c ã có nhi u ngh quy t, ngh nh, quy t nh, ch th , văn b n pháp quy, ưa ra nh ng ch trương, chính sách l n nh m phát tri n kinh t - xã h i mi n núi, vùng dân t c, chăm lo i s ng m i m t cho ng bào dân t c; v i ch c năng, nhi m v qu n lý Nhà nư c v công tác dân t c, y ban Dân t c ã có nhi u c g ng trong vi c xây d ng và t ch c th c hi n chính sách dân t c, xây d ng ki n toàn b máy làm công tác dân t c; v cơ b n ch o t ch c th c hi n các chính sách dân t c khu v c mi n núi, vùng cao, biên gi i, vùng sâu, vùng xa, vùng dân t c thi u s như: chương trình 135, Quy t nh 120, 134, 186, 30, 32, 31, 33... ã làm cho kinh t khu v c mi n núi, vùng dân t c ti p t c phát tri n, cơ s h t ng thi t y u ư c xây d ng, i s ng c a ng bào ư c c i thi n, t l h ói nghèo gi m nhanh, cơ c u kinh t chuy n d ch úng hư ng, tăng t tr ng công nghi p, d ch v , gi m t tr ng nông, lâm nghi p; cơ c u cây tr ng, v t nuôi chuy n d ch m nh theo hư ng s n xu t hàng hóa, t ng bư c g n v i th trư ng. T c tăng trư ng kinh t vùng mi n núi, vùng dân t c thi u s cao hơn nh ng năm g n ây và cao hơn m c bình quân c a c nư c; b m t nông thôn mi n núi, vùng dân t c thi u s ã có nhi u thay i. 2. M t s h n ch , t n t i:
  2. Bên c nh nh ng k t qu ã t ư c, còn nh ng h n ch , t n t i ó là: nhi u chính sách v công tác dân t c chưa ư c tri n khai ho c tri n khai quá ch m, chưa ng b ; th ch v công tác dân t c còn y u, xác nh v trí, pháp lý v công tác dân t c chưa rõ. S ph i h p gi a các B , Ban, ngành, oàn th và các a phương chưa th t ng b . B máy cơ quan dân t c tuy ã ư c c ng c và ki n toàn nhưng còn thi u và y u, không n nh v cơ c u t ch c nh t là các a phương trong th c hi n chính sách dân t c. N i dung qu n lý nhà nư c và phương th c công tác dân t c chưa ư c xác nh c th , rõ ràng. i ngũ cán b làm công tác dân t c các c p, các ngành còn y u và b t c p so v i nhi m v , yêu c u ra. 3. Nh ng nhi m v trong th i gian t i: - Ph i nh t quán trong nh n th c v vai trò, v trí, t m quan tr ng c a công tác dân t c và oàn k t các dân t c; luôn có v trí chi n lư c trong s nghi p cách m ng, t ó xây d ng chính sách, ho ch nh chính sách, chương trình hành ng ph c v cho công cu c i m i t nư c nói chung và cho ng bào các dân t c nói riêng. - Xây d ng th ch ho t ng công tác dân t c; ng th i i m i n i dung và hình th c ho t ng vùng dân t c và mi n núi. - y ban Dân t c ph i h p v i các B , ngành ti p t c rà soát, ánh giá h th ng chính sách v dân t c xác nh nh ng chính sách nào còn phù h p, chính sách nào không phù h p, kém hi u qu bãi b ho c s a i, b sung; ng th i, xây d ng nh ng chính sách m i áp ng nh ng yêu c u nhi m v trư c m t cũng như lâu dài. - T ch c th c hi n t t các chương trình, d án, các quy t nh c a Th tư ng Chính ph v chính sách dân t c; nghiên c u, xu t các gi i pháp n năm 2010 cơ b n xóa xong ói, gi m nhanh t l nghèo, ph n u m c s ng c a ng bào dân t c thi u s ti p c n g n v i m c bình quân chung c a c nư c, gi m kho ng cách giàu nghèo gi a vùng dân t c thi u s v i các vùng, mi n trong c nư c. - i ôi v i xây d ng chính sách, t ch c th c hi n các chính sách v dân t c, ph i thư ng xuyên ti n hành thanh tra, ki m tra, giám sát vi c th c hi n các chính sách ó th c s phát huy hi u qu . 4. V m t s ngh c a y ban Dân t c: a) Xây d ng Ngh nh v ch c năng, nhi m v và cơ c u t ch c trong b máy c a y ban Dân t c - y ban Dân t c ph i h p v i B N i v và các B , ngành có liên quan xây d ng Ngh nh quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a y ban Dân t c nhi m kỳ khóa XII; trên cơ s nh ng quan i m c a ng, Chương trình hành ng c a Chính ph khóa XII, xác nh rõ ch c năng qu n lý Nhà nư c v dân t c. b) V t ch c b máy:
  3. - ng ý y ban Dân t c có các thành viên kiêm nhi m là lãnh o c a 5 B , c n xây d ng Quy ch ph i h p làm vi c, ch c năng, nhi m v c a 5 n 7 B , c n xây d ng Quy ch ph i h p làm vi c, ch c năng, nhi m v c a m i thành viên B , ngành; - V Lãnh o c a y ban Dân t c th c hi n theo quy nh chung g m: B trư ng, Ch nhi m và không quá 4 Phó Ch nhi m; - V các V , ơn v tr c thu c: ng ý xu t c a y ban Dân t c ngoài nh ng V , ơn v như quy nh chung c a các B , cơ quan ngang B thì có m t s ơn v c thù. Riêng 3 cơ quan thư ng tr c ba khu v c Tây B c, Tây Nguyên, ng b ng sông C u Long hi n nay nên xem xét chuy n thành v a phương; trư ng ào t o nghi p v công tác Dân t c chuy n thành trư ng Cán b Dân t c; Trung tâm tin h c thành Trung tâm Thông tin. c) V tr s làm vi c c a y ban Dân t c: ng ý v nguyên t c xây d ng tr s m i; B Xây d ng ph i h p v i y ban nhân dân thành ph Hà N i và các B , ngành có liên quan giúp y ban Dân t c xây d ng phương án xây d ng tr s m i, trình Th tư ng Chính ph xem xét, quy t nh. d) ng ý cho s a ch a tr s làm vi c t i 80-82 Phan ình Phùng, Ba ình, Hà N i ph c v công tác trong th i gian xây d ng tr s m i. ) ng ý y ban Dân t c ư c b trí nơi làm vi c còn thi u c a các ơn v tr c thu c trong th i gian t nay n khi hoàn thành tr s m i. V kinh phí y ban Dân t c làm vi c c th v i B K ho ch và u tư, B Tài chính x lý. Văn phòng Chính ph xin thông báo y ban Dân t c và các B , cơ quan liên quan bi t, th c hi n./. KT. B TRƯ NG, CH NHI M Nơi nh n: PHÓ CH NHI M - Ban Bí thư Trung ương ng; - Th tư ng, các PTTg CP; - Các B : K ho ch và D u tư, Tài chính, Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, Xây d ng, Lao ng -TB&XH, Công Thương, Y t , Văn hóa,Th thao và Du l ch, Giáo c & ào t o, N i v , Tư pháp, y ban Dân t c; - UBND TP Hà N i; - VPCP: BTCN, các PCN, Website CP; Nguy n Qu c huy Các v : TH, VX, KTTH, CN, TCCB, IV; - Lưu: VT, P (5), Th(40).
Đồng bộ tài khoản