Thông báo số 182/BXD-KHCN

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
37
lượt xem
3
download

Thông báo số 182/BXD-KHCN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo số 182/BXD-KHCN về việc tập huấn quản lý hoạt động phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo số 182/BXD-KHCN

  1. B XÂY D NG C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T ------- NAM c l p - T do - H nh phúc ---------- S : 182/BXD-KHCN Hà N i, ngày 13 tháng 11 năm 2008 THÔNG BÁO T P HU N QU N LÝ HO T NG PHÒNG THÍ NGHI M CHUYÊN NGÀNH XÂY D NG Kính g i: …………………………………………………………. Ngày 01/7/2008 B trư ng B Xây d ng ã có Quy t nh s 11/2008/Q -BXD v vi c ban hành Quy ch công nh n và qu n lí ho t ng phòng thí nghi m chuyên ngành xây d ng. nâng cao năng l c qu n lí và ho t ng c a các phòng thí nghi m chuyên ngành xây d ng, m b o ch t lư ng các phép th , góp ph n vào công tác qu n lí ch t lư ng ngành XD, trung tu n các tháng 8 và 10/2008 B Xây d ng ã t ch c khoá t p hu n Qu n lý ho t ng phòng thí nghi m chuyên ngành Xây d ng t i Hà N i và TP. HCM v i các n i dung sau: - Quy ch công nh n và qu n lí ho t ng phòng thí nghi m chuyên ngành xây d ng m i ban hành ngày 01/7/2008; - Tình hình ho t ng và yêu c u v nâng cao năng l c qu n lí các phòng thí nghi m chuyên ngành XD; - TCXD VN 297 : 2003 Phòng thí nghi m chuyên ngành xây d ng – Tiêu chuNn công nh n; Ch c năng nhi m v c a các trư ng phòng LAS xây d ng; i tư ng tham d t p hu n: Trư ng phòng, phó trư ng phòng thí nghi m chuyên ngành xây d ng và các cán b k c n các ch c danh này. Tuy nhiên trong các t t p hu n k trên m t s phòng thí nghi m chưa c cán b thu c i tư ng t p hu n tham d . th ng nh t tri n khai và th c hi n Quy ch công nh n và qu n lý ho t ng phòng thí nghi m chuyên ngành xây d ng trên ph m vi c nư c, B Xây d ng yêu c u ơn v c cán b Phòng thí nghi m chuyên ngành xây d ng tham d khoá t p hu n k trên. Vi c tham d t p hu n c a các phòng thí nghi m chuyên ngành Xây d ng là m t trong nh ng cơ s ánh giá công nh n và công nh n l i. t III khoá t p hu n v Qu n lý ho t ng phòng thí nghi m chuyên ngành xây d ng v i n i dung trên s ư c t ch c trong 01 ngày t i TP. H Chí Minh vào u tháng 12/2008 (th i gian và a i m c th s th ng báo sau).
  2. chuNn b cho l p t p hu n t k t qu , ngh các ơn v g i danh sách ăng ký tham d t p hu n trư c ngày 01/12/2008 v H c vi n Cán b qu n lý xây d ng và ô th (Phòng Qu n lý Khoa h c), km 10 ư ng Nguy n Trãi, Qu n Thanh Xuân, Hà N i, T: 04-8. 546685, FAX: 04-5524718; 04-8. 546319; Email: bdcbxd@vnn.vn; Website: www.hocviencanboxd.edu.vn. T/L B TRƯ NG V TRƯ NG V KHOA H C CÔNG NGH Nơi nh n : VÀ MÔI TRƯ NG - Như trên. - H c vi n CBQL XD và T - Lưu VP, V KHCN. Nguy n Trung Hoà
Đồng bộ tài khoản