Thông báo số 1827/TB-BNV

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
41
lượt xem
2
download

Thông báo số 1827/TB-BNV

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo số 1827/TB-BNV về việc thực hiện công tác phòng, chống đại dịch cúm năm 2009 do Bộ Nội vụ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo số 1827/TB-BNV

  1. B N IV C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------- c l p – T do – H nh phúc -------------- S : 1827/TB-BNV Hà N i, ngày 17 tháng 06 năm 2009 THÔNG BÁO V VI C TH C HI N CÔNG TÁC PHÒNG, CH NG I DNCH CÚM NĂM 2009 Th c hi n ý ki n ch o Th tư ng Nguy n T n Dũng b ng công văn 175/TB-VPCP ngày 13/6/2009 c a Văn phòng Chính ph v công tác phòng ch ng i d ch cúm năm 2009. Theo thông tin c a T ch c Y t Th gi i tính n 12/6/2009 ã có 75 nư c thông báo ghi nh n có g n 30.000 ngư i nhi m d ch và d ch b nh ang ti p t c lan r ng, lây lan nhanh, gây nguy hi m cho s c kh e, tính m ng con ngư i. T ch c Y t Th gi i quy t nh c nh báo i d ch lên c p 6 (m c cao nh t) và xác nh n i d ch cúm trên toàn th gi i. Vi t Nam ã chính th c xác nh n 24 ngư i có xét nghi m dương tính v i cúm A/H1N1, trong ó có 22 ngư i u t nư c ngoài tr v và 2 ngư i lây qua ngư i thân trong gia ình m c d ch. Th a l nh B trư ng, Văn phòng B xin thông báo các ơn v thu c và tr c thu c B bi t tình hình d ch, tri u ch ng, cách phòng ng a d ch cúm A/H1N1. 1. Tri u ch ng: B nh Cúm A/H1N1 là m t b nh hô h p c p tính có tính ch t lây truy n r t cao qua ư ng hô h p. B nh cúm có các tri u ch ng: S t cao trên 38 , viêm long ư ng hô h p, au h ng, ho khan ho c ho có m. Ngoài ra có các tri u ch ng khác như au u, au cơ, m t m i, nôn, tiêu ch y …; Nhi u trư ng h p có bi u hi n viêm ph i n ng, th m chí suy hô h p h p và suy a t ng. Nh ng trư ng h p có kh năng m c là nh ng ngư i có ti p xúc v i ngu n b nh ã ư c xác nh b ng xét nghi m dương tính v i cúm A. 2. Các bi n pháp phòng b nh: - V sinh cá nhân b ng cách nh mũi nư c mu i sinh lý 0,9% hàng ngày, nên eo khNu trang, xúc mi ng b ng nư c sát khuNn. - R a tay b ng xà phòng thư ng xuyên, c bi t trư c khi ăn u ng và sau khi i v sinh. - Khi ã m c tri u ch ng s t cao, ho, au u m t m i mà i t vùng d ch nư c ngoài ph i khai báo v i cơ s y t cách ly và i u tr s m; - Nên ngh ngơi t i nhà ho c g i i n t i các ư ng dây nóng v phòng ch ng d ch ư c tư v n k p th i, tránh i l i nhi u lây lan ra c ng ng. Văn phòng B thông báo cán b công ch c B N i v n m ư c tình hình d ch Cúm H1N1 và ch ng th c hi n các bi n pháp phòng ng a có hi u qu cho b n thân và c ng ng. Khi c n xin liên h t i s máy ư ng dây nóng: 04. 38456255 (B Y t ) ho c s 0989 671 115
  2. TL. B TRƯ NG CHÁNH VĂN PHÒNG Nơi nh n: - Lãnh o B ( báo cáo); - Các ơn v thu c B ; - Lưu VT, VP (QT). Nguy n Xuân Bình
Đồng bộ tài khoản