Thông báo số 185/BC-BYT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
38
lượt xem
2
download

Thông báo số 185/BC-BYT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo số 185/BC-BYT về báo cáo tình hình bệnh cúm A (H5N1) và các biện pháp phòng, chống dịch do Bộ Y tế ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo số 185/BC-BYT

  1. B YT C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 185/BC-BYT Hà N i, ngày 15 tháng 03 năm 2006 BÁO CÁO TÌNH HÌNH B NH CÚM A (H5N1) VÀ CÁC BI N PHÁP PHÒNG, CH NG DNCH (Báo cáo s 85) Ti p theo báo cáo s 84 ngày 10/03/2006, B Y t xin báo cáo tình hình b nh cúm A(H5N1) và m t s bi n pháp phòng, ch ng d ch ã tri n khai như sau: I. TÌNH HÌNH B NH CÚM A (H5N1) NGƯ I: 1. Tình hình trên Th gi i: Theo thông báo c a T ch c Y t Th gi i ngày 10/03/2006: T i Indonesia: B y t Indonesia ã ghi nh n 01 trư ng h p m c cúm m i A(H5N1) b nh nhân nam 4 tu i, s ng Semerang, Trung tâm t nh Java, kh i b nh ngày 10/02/2006 và t vong ngày 28/02/2006. Các nhà ch c trách a phương ã kh ng nh có gà ch t t i các gia ình hàng xóm c a b nh nhân. Hi n nay d ch cúm gia c m ang lây lan r t m nh t i các vùng trung tâm và phía ông t nh Java. n nay t i Indonesia ã có 28 trư ng h p m c cúm A(H5N1), trong ó có 21 trư ng h p t vong. K t tháng 12/2003 n nay, trên th gi i ã ghi nh n 176 trư ng h p m c cúm A(H5N1), trong ó có 97 trư ng h p t vong t i 7 qu c gia: Thái Lan (m c 22, ch t 14), Indonesia (m c 28, ch t 21), Campuchia (m c 4, ch t 4), Trung Qu c (m c 15, ch t 10), Vi t Nam (m c 93, ch t 42), Th Nhĩ Kỳ (m c 12, ch t 04), Iraq (m c 02, ch t 02). 2. Tình hình trong nư c: Trong các ngày 10/03 - 13/03/2006, không ghi nh n trư ng h p nào dương tính v i cúm A(H5N1). Tính t ngày 14/11/2005 n nay ã g n 4 tháng không ghi nh n trư ng h p m c m i. K t trư ng h p m c cúm A(H5N1) u tiên t i Vi t Nam (26/12/2003) n nay ã ghi nh n 93 trư ng h p m c t i 32 t nh/thành ph , trong ó có 42 trư ng h p t vong.
  2. II. CÁC HO T NG PHÒNG CH NG DNCH Ã TRI N KHAI: 1. Ti p t c ph i h p v i các cơ quan Thông t n và báo chí tuy n truy n nhân dân v s d ng gia c m s ch, có ngu n g c, không b b nh, có ki m nh c a cơ quan thú y và m b o v sinh cá nhân, tăng cư ng ki m tra giám sát s d ng gia c m, phòng d ch b nh có th x y ra b t c khi nào. 2. Ph i h p v i B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn tri n khai th c hi n chi n d ch V sinh môi trư ng, v sinh chu ng tr i trên ph m vi c nư c t 01/03/2006 n 31/03/2006. T ch c th c hi n i m t i các t nh Hà Tây, Qu ng Nam, Ti n Giang. 3. Công văn 1617/BYT-DP ngày 10/3/2006 g i B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn v vi c ph i h p tăng cư ng công tác phòng ch ng d ch cúm A(H5N1) t i các a phương. 4. Ph i h p v i y ban nhân dân, S Y t , Trung tâm y t d phòng t nh Qu ng Nam chuNn b tri n khai t ch c L phát ng Chi n d ch V sinh chu ng tr i, v sinh môi trư ng phòng ch ng d ch cúm A(H5N1) vào ngày 14/03/2006. 5.Ti p t c t ng h p danh sách các B , ngành tham gia thành viên Ban ch o Qu c gia phòng ch ng i d ch cúm ngư i theo Quy t nh 348/Q -TTg ngày 21/02/2006 c a Th tư ng Chính Ph . 6.D th o Lu t phòng, ch ng các b nh truy n nhi m, g i xin ý ki n óng góp c a các Vi n thu c h Y t d phòng và Sơ Y t 64 t nh/thành ph . Công văn g i các B , ngành liên quan ngh c cán b tham gia thành viênBan so n th o Lu t phòng, ch ng các b nh truy n nhi m. 7. Tích c c tri n khai ho t ng các D án h p tác Qu c t h tr cho công tác phòng ch ng cúm A(H5N1) t i Vi t Nam B Y t báo cáo và xin ý ki n ch o c a Văn phòng Trung ương ng, Văn phòng Chính ph ti p t c th c hi n. Xin trân tr ng c m ơn. TL. B TRƯ NG KT. CHÁNH VĂN PHÒNG PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG Hán
Đồng bộ tài khoản