Thông báo số 188/TB-BGTVT

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
40
lượt xem
2
download

Thông báo số 188/TB-BGTVT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo số 188/TB-BGTVT về việc kết luận của Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải Trần Doãn Thọ tại cuộc họp ngày 22/4/2008 về quản lý tuyến luồng hàng hải vào cảng biển Ba Ngòi do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo số 188/TB-BGTVT

  1. B GIAO THÔNG V N T I C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ----- NAM c l p - T do - H nh phúc ------- S : 188/TB-BGTVT Hà N i, ngày 09 tháng 05 năm 2008 THÔNG BÁO K T LU N C A TH TRƯ NG B GIAO THÔNG V N T I TR N DOÃN TH T I CU C H P NGÀY 22/4/2008 V QU N LÝ TUY N LU NG HÀNG H I VÀO C NG BI N BA NGÒI Ngày 22 tháng 4 năm 2008 t i B Giao thông v n t i, Th trư ng Tr n Doãn Th ã ch trì cu c h p v vi c qu n lý tuy n lu ng hàng h i vào c ng bi n Ba Ngòi. Tham d cu c h p có Lãnh o và chuyên viên c a: C c Hàng h i Vi t Nam, T ng công ty Hàng h i Vi t Nam; các V : Pháp ch , V n T i, Tài chính; Công ty B o m an toàn hàng h i 2, C ng Ba Ngòi. Cu c h p ã nghe i di n T ng công ty Hàng h i Vi t Nam, C c Hàng h i Vi t Nam báo cáo vi c qu n lý tuy n lu ng hàng h i vào c ng bi n Ba Ngòi hi n nay, ý ki n c a các i bi u tham d cu c h p. Trên cơ s ý ki n th ng nh t c a các i bi u, Th trư ng Tr n Doãn Th k t lu n như sau: 1. Tuy n lu ng hàng h i vào b n c ng Ba Ngòi hi n nay cũng là tuy n lu ng hàng h i công c ng cho tàu thuy n ra, vào các b n c ng bi n khác trong khu v c v nh Cam Ranh. Tuy n lu ng hàng h i này còn có vai trò r t l n v an ninh, qu c phòng trong khu v c, nên c n có s qu n lý b i m t ơn v có năng l c và chuyên môn cao. Vì v y, ch p thu n C ng Ba Ngòi (thu c T ng công ty Hàng h i Vi t Nam) bàn giao cho Công ty B o m an toàn hàng h i 2 (thu c C c Hàng h i Vi t Nam) qu n lý toàn b tuy n lu ng hàng h i nêu trên theo quy nh c a pháp lu t. 2. V Tài chính, T ng công ty Hàng h i Vi t Nam, C c Hàng h i Vi t Nam, C ng Ba Ngòi, Công ty B o m an toàn hàng h i 2 và các ơn v có liên quan ti n hành tri n khai các công vi c bàn giao trong th i gian s m nh t. Trong quá trình th c hi n, n u có v n vư ng m c phát sinh, báo cáo Lãnh o B xem xét, quy t nh. Th a l nh B trư ng, Văn phòng B Giao thông v n t i thông báo các cơ quan, ơn v có liên quan tri n khai và th c hi n./. TL. B TRƯ NG Nơi nh n: CHÁNH VĂN PHÒNG - B trư ng ( báo cáo); - Th trư ng Tr n Doãn Th ( báo cáo); - Các cơ quan, ơn v tham d cu c h p; - Lưu VT, PC.
  2. Nguy n Văn Công
Đồng bộ tài khoản