Thông báo số 193/TB-BGTVT

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
43
lượt xem
2
download

Thông báo số 193/TB-BGTVT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo số 193/TB-BGTVT về việc kết luận của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Chủ tịch Ủy ban an toàn giao thông quốc gia Hồ Nghĩa Dũng tại buổi làm việc với đoàn đại biểu quốc hội tỉnh Hòa Bình do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo số 193/TB-BGTVT

  1. B GIAO THÔNG V N T I C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ----- c l p - T do - H nh phúc ------- S : 193/TB-BGTVT Hà N i, ngày 14 tháng 05 năm 2008 THÔNG BÁO K T LU N C A B TRƯ NG B GTVT, CH TNCH UBATGTQG H NGHĨA DŨNG T I BU I LÀM VI C V I OÀN I BI U QU C H I T NH HÒA BÌNH Ngày 18/04/2008, t i Văn phòng B GTVT, B trư ng B GTVT, Ch t ch y ban An toàn giao thông qu c gia H Nghĩa Dũng ã có bu i làm vi c v i oàn i bi u Qu c h i t nh Hòa Bình v các v n liên quan n lĩnh v c GTVT trên a bàn t nh. Tham d bu i làm vi c, v phía oàn i bi u Qu c h i t nh Hòa Bình có ng chí Bùi Văn T nh - Ch t ch UBND t nh - Trư ng oàn i bi u Qu c h i t nh Hòa Bình; các ng chí i bi u Qu c h i c a oàn i bi u Qu c h i t nh Hòa Bình; Giám c các s : GTVT, KH& H t nh Hòa Bình. V phía B GTVT có ng chí Nguy n H ng Trư ng - Th trư ng B GTVT, các ng chí i di n lãnh o: V K ho ch u tư, C c ư ng b Vi t Nam, C c Giám nh và QLCLCTGT, Văn phòng B GTVT, Ban Qu n lý d án ư ng H Chí Minh. Sau khi nghe báo cáo tình hình giao thông v n t i c a t nh Hòa Bình, ý ki n c a các ng chí trong oàn i bi u Qu c h i t nh Hòa Bình và các thành viên d h p, B trư ng H Nghĩa Dũng ã th ng nh t v i oàn i bi u Qu c h i t nh Hòa Bình k t lu n như sau: 1. Nhu c u u tư cho các tuy n ư ng giao thông hi n nay là r t l n, nhưng ngu n v n u tư l i h t s c khó khăn. B GTVT th ng nh t và ghi nh n các ý ki n c a oàn i bi u Qu c h i t nh Hòa Bình i v i lĩnh v c giao thông v n t i và ph i h p cùng v i t nh cùng tìm bi n pháp gi i quy t, g n v n u tư xây d ng cơ b n v i an toàn giao thông. 2. V phân c p, y quy n cho a phương qu n lý các d án ODA Trong th c t , vi c phân c p, y quy n cho các a phương qu n lý các d án ODA ã ư c tri n khai. B GTVT s nghiên c u phân c p m nh hơn trong các d án m i phù h p v i quy nh hi n hành c a Nhà nư c. 3. V ngh ăng ki m phương ti n th y n i a: th c hi n theo quy nh c a Lu t ư ng sông Vi t Nam. Giao C c ư ng sông Vi t Nam ch trì, ph i h p v i C c ăng ki m Vi t Nam hư ng d n a phương t ch c th c hi n. C c ư ng sông Vi t Nam tham mưu cho lãnh o B v th i h n th c hi n công tác ăng ký phương ti n th y n i a. 4. V u tư xây d ng k t c u h t ng Hi n t i các ngu n v n h t s c khó khăn, v n NSNN ch y u b trí i ng cho các d án ODA. Ngu n v n trái phi u Chính ph , B GTVT ch th c hi n theo danh m c các d án ã ư c Qu c h i cho phép. Các tuy n ư ng a phương ngh như Qu c l 21, 12B, 15… B GTVT s ph i h p v i các b , ngành liên quan ưa vào danh m c s d ng v n trái phi u Chính ph giai o n 2 báo cáo Th tư ng Chính ph trình Qu c h i, ngh oàn i bi u Qu c h i t nh Hòa Bình có ý ki n th ng nh t Qu c h i s m thông qua, sau khi phát hành s tri n khai xây d ng. Trư c m t, tri n khai công tác chuNn b u tư các d án sau: - L p d án u tư xây d ng qu c l 15: Do tuy n ư ng i qua hai t nh Thanh Hóa và Hòa Bình, giao C c ư ng b Vi t Nam là ch u tư t ch c th c hi n d án. - L p d án u tư xây d ng Qu c l 21 o n Km 74 - Km 95 và Qu c l 12B o n Km 30 - Km 80: B GTVT ã tri n khai công tác chuNn b u tư s d ng v n vay JBIC nhưng n nay chưa ư c JBIC ch p thu n. Do ngu n v n NSNN t nay n năm 2010 r t khó khăn nên B GTVT ã ưa vào danh m c ngh Th tư ng Chính ph s d ng v n trái phi u Chính ph giai o n 2 th c hi n. Trư c m t, C c ư ng b Vi t Nam ang th c hi n công tác b o trì b ng ngu n v n s nghi p kinh t hàng năm m b o an toàn giao thông. 5. V d án u tư xây d ng ư ng Láng - Hòa L c kéo dài n thành ph Hòa Bình
  2. Th tư ng Chính ph ã có văn b n s 475/TTg ngày 31/3/2008 ng ý cho UBND t nh Hòa Bình tri n khai d án theo hình th c BT. B GTVT ng h t nh xây d ng o n tuy n này, vi c tri n khai th c hi n d án, ngh UBND t nh th c hi n theo Ngh nh 78/2007/N -CP ngày 11/5/2007 c a Chính ph . 6. D án ư ng H Chí Minh trên a bàn t nh Hòa Bình UBND t nh ã làm t t công tác gi i phóng m t b ng d án tri n khai thi công, ngh UBND t nh cương quy t gi i phóng m t b ng 80m còn l i. Ban QLDA ư ng H Chí Minh ph i h p C c ư ng b Vi t Nam và UBND t nh Hòa Bình xây d ng phương án phân lu ng khai thác ư ng H Chí Minh, gi m t i cho Qu c l 1. 7. V xây d ng hoàn tr o n Qu c l 21 b hư h ng khi xây d ng ư ng H Chí Minh Qu c l 21 o n Km 59+500 - Km 72+700 b hư h ng khi xây d ng ư ng H Chí Minh, Ban QLDA ư ng H Chí Minh s m có xu t báo cáo Th tư ng Chính ph xin i u ch nh quy mô o n ư ng hoàn tr v i quy mô ư ng nâng c p m i, hoàn t t các th t c tháng 9/2008 kh i công xây d ng. 8. i v i Qu c l 6 o n qua t nh Hòa Bình - o n tuy n tránh thành ph Hòa Bình (Km 70 - Km 78): C c Giám nh và QLCTCTGT ki m tra, xem xét l i ti n th c hi n hoàn thành o n tuy n này vào cu i năm 2008. - o n Hòa Bình - Sơn La ã ư c u tư nâng c p v i tiêu chuNn ư ng c p III, kh i công năm 2001, hoàn thành 3/2005. Nh ng hư h ng, r n n t, gà, kiên c hóa, kh i lư ng kh c ph c bão lũ… B GTVT s dùng v n d phòng c a D án c i t o nâng c p Qu c l 6 o n Hòa Bình - Sơn La và v n s nghi p kinh t c a C c ư ng b Vi t Nam gi i quy t. - o n t thành ph Hà ông t nh Hà Tây - thành ph Hòa Bình: B GTVT ã giao C c ư ng b Vi t Nam tri n khai d án vay v n s a ch a và thu phí hoàn v n, C c ư ng b Vi t Nam xem xét các ngh c a t nh v h tr kinh phí xây d ng h th ng thoát nư c, v a hè o n qua th tr n Lương Sơn và Kỳ Sơn th a thu n v i B Tài chính phê duy t d án. - V h tr kinh phí xây d ng 2 c m èn tín hi u t i Km 74+100 và Km 75+700 (trên Qu c l 6 cũ): Giao C c ư ng b Vi t Nam nghiên c u và xu t bi n pháp x lý, có th th ng nh t v i y ban ATGTQG có gi i pháp v v n. 9. ư ng vào c ng Bích H (thư ng lưu sông à): Giao C c ư ng sông Vi t Nam nghiên c u, xu t bi n pháp gi i quy t trong tháng 6/2008. Th a l nh B trư ng, Văn phòng B GTVT thông báo t i các cơ quan, ơn v có liên quan thu c B GTVT và oàn i bi u Qu c h i t nh Hòa Bình tri n khai th c hi n./. TL. B TRƯ NG Nơi nh n: CHÁNH VĂN PHÒNG - BT H Nghĩa Dũng ( b/c); - TT Nguy n H ng Trư ng (nt); - Các ơn v d h p; - T nh y, H ND, oàn BQH & UBND t nh Hòa Bình; - S GTVT t nh Hòa Bình; - Lưu VT, KH T. Nguy n Văn Công
Đồng bộ tài khoản