Thông báo số 194/2006/TB-VPCP

Chia sẻ: Thanh Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
45
lượt xem
1
download

Thông báo số 194/2006/TB-VPCP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo số 194/2006/TB-VPCP về ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng thường trực Nguyễn Sinh Hùng tại cuộc họp về Đề án Phát triển công nghiệp dược và xây dựng mô hình hệ thống cung ứng thuốc của Việt Nam đến năm 2015 và Đề án Chương trình trọng điểm quốc gia phát triển công nghiệp hóa dược đến năm 2020 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo số 194/2006/TB-VPCP

  1. VĂN PHÒNG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 194/2006/TB-VPCP Hà N i, ngày 08 tháng 11 năm 2006 THÔNG BÁO K T LU N C A PHÓ TH TƯ NG THƯ NG TR C NGUY N SINH HÙNG T I CU C H P V ÁN PHÁT TRI N CÔNG NGHI P DƯ C VÀ XÂY D NG MÔ HÌNH H TH NG CUNG NG THU C C A VI T NAM N NĂM 2015 VÀ ÁN CHƯƠNG TRÌNH TR NG I M QU C GIA PHÁT TRI N CÔNG NGHI P HÓA DƯ C N NĂM 2020. Ngày 03 tháng 11 năm 2006, t i Văn phòng Chính ph , Phó Th tư ng thư ng tr c Nguy n Sinh Hùng ã ch trì cu c h p v án Phát tri n công nghi p dư c và xây d ng mô hình h th ng cung ng thu c c a Vi t Nam n năm 2015 và án Chương trình tr ng i m qu c gia phát tri n công nghi p hóa dư c n năm 2020. Tham d cu c h p có lãnh o các B : Y t , Công nghi p, Thương m i, Khoa h c và Công ngh , Tài chính, K ho ch và u tư, Văn phòng Chính ph . Sau khi nghe B Công nghi p và B Y t báo cáo, ý ki n phát bi u c a các i bi u d h p, Phó Th tư ng k t lu n như sau: Dư c phNm là m t hàng quan tr ng liên quan tr c ti p n b o v s c kh e c a nhân dân, n an ninh qu c gia. góp ph n và ti n t i ch ng trong vi c n nh th trư ng dư c phNm, b o m cung ng thu c, có ch t lư ng, giá c h p lý ph c v công tác phòng và ch a b nh cho nhân dân và phát tri n kinh t t nư c, B Y t và B Công nghi p có vai trò quan tr ng trong vi c Ny nhanh phát tri n công nghi p dư c, nâng cao năng l c s n xu t nguyên li u hóa dư c và s n xu t thuôc trong nư c. Trư c m t c n t p trung hoàn thành 2 án trên theo các yêu c u sau: 1. B Công nghi p ch trì, ph i h p v i B Y t và các cơ quan liên quan hoàn ch nh án Chương trình nghiên c u khoa h c tr ng i m qu c gia phát tri n công nghi p hóa dư c n năm 2020 v i các nhi m v : nghiên c u cơ b n, nghiên c u ng d ng và s n xu t th nghi m các nguyên li u làm thu c. Trong ó c n xác nh rõ cơ ch th c hi n các nhi m v . 2. B Y t ch trì, ph i h p v i B Công nghi p và các cơ quan liên quan hoàn ch nh án Phát tri n công nghi p dư c n năm 2020, trong ó c n nêu rõ nh ng yêu c u, m c tiêu, nhi m v t ra cho công nghi p hóa dư c; c n phát huy ti m năng, th m nh v dư c li u c a Vi t Nam phát tri n s n xu t thu c có ngu n g c t dư c li u, thu c y h c c truy n; ưa ra nh hư ng, quy ho ch v t ch c, qu n lý ngành công nghi p dư c t khâu s n xu t n cung ng; xu t cơ ch , chính sách, i u ki n thu hút m i thành ph n trong nư c và nư c ngoài u tư s n xu t thu c.
  2. 3. B Y t và B Công nghi p ph i h p cùng xem xét, rà soát th ng nh t l i các n i dung t m c tiêu, nhi m v , gi i pháp n phân công trách nhi m và t ch c th c hi n b o m s g n k t hi u qu gi a 2 án. C 2 án c n ư c xây d ng theo hư ng phát huy cao n i l c, ng th i g n v i h i nh p qu c t , cơ ch th trư ng; phân công rõ nhi m v c a B ch trì và các B , ngành liên quan. nh hư ng tri n khai th c hi n c a 2 án c n chia thành 3 giai o n: giai o n n năm 2010 c n nêu rõ, c th n i dung và k t qu th c hi n; giai o n n năm 2015 c n ưa ra ư c nh hư ng chi n lư c và d ki n k t qu ; giai o n n năm 2020 nêu t m nhìn v i nh ng nh n nh khái quát. Các B : Y t và Công nghi p th ng nh t, hoàn ch nh 2 án nêu trên, trình Th tư ng Chính ph trư c ngày 15 tháng 11 năm 2006. Văn phòng Chính ph xin thông báo các B và các cơ quan liên quan bi t, th c hi n. KT. B TRƯ NG, CH NHI M Nơi nh n: PHÓ CH NHI M - TTgCP, các PTTgCP; - Các B : Y t , Công nghi p, Tài chính, K ho ch và u tư, Khoa h c và Công ngh TCty Hóa ch t VN, TCty Dư c VN; - VPCP: BTCN, các PCN Các V : TH, KTTH, CN, KG, TTTTBC; Website CP; Tr n Qu c To n - Lưu: VT, VX (5).33
Đồng bộ tài khoản