Thông báo số 194/TB-VPCP

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
49
lượt xem
1
download

Thông báo số 194/TB-VPCP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo số 194/TB-VPCP về kết luận của phó thủ tướng thường trực Nguyễn Sinh Hùng tại cuộc họp thường trực ban chỉ đạo thực hiện các chương trình giảm nghèo do Văn phòng Chính phủ ban hành.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo số 194/TB-VPCP

  1. VĂN PHÒNG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T ***** NAM c l p - T do - H nh phúc ******** S : 194/TB-VPCP Hà N i, ngày 04 tháng 10 năm 2007 THÔNG BÁO K T LU N C A PHÓ TH TƯ NG THƯ NG TR C NGUY N SINH HÙNGT I CU C H P THƯ NG TR C BAN CH O TH C HI N CÁC CHƯƠNG TRÌNH GI M NGHÈO Ngày 21 tháng 09 năm 2007, t i Văn phòng Chính ph , Phó Th tư ng Thư ng tr c Nguy n Sinh Hùng - Trư ng Ban Ch o c a Chính ph th c hi n Chương trình m c tiêu qu c gia Gi m nghèo giai o n 2006 - 2010 và Chương trình Phát tri n kinh t - xã h i các xã c bi t khó khăn vùng ng bào dân t c và mi n núi giai o n 2006 - 2010 ã ch trì cu c h p thư ng tr c Ban Ch o ánh giá tình hình th c hi n các Chương trình gi m nghèo. Sau khi nghe lãnh o B Lao ng - Thương binh và Xã h i, y ban Dân t c trình bày báo cáo tình hình th c hi n các Chương trình trong 9 tháng u năm và m t s gi i pháp th c hi n k ho ch năm 2007, ý ki n c a các thành viên Ban Ch o và tăng cư ng ch o ph n u hoàn thành m c tiêu i h i ng toàn qu c l n th X ã ra v gi m t l h nghèo vào u năm 2009, Phó Th tư ng Nguy n Sinh Hùng ã k t lu n như sau: 1. Ti p t c ch o th c hi n Chương trình m c tiêu qu c gia Gi m nghèo giai o n 2006 - 2010 và Chương trình 135 giai o n II ng b v i các chương trình, chính sách có liên quan n m c tiêu gi m nghèo: a) Giao B K ho ch và u tư ch trì, ph i h p v i B Lao ng - Thương binh và Xã h i, y ban Dân t c và các B ngành có liên quan khNn trương th c hi n các công vi c sau ây: - Rà soát các Chương trình, cơ ch , chính sách ang tri n khai th c hi n liên quan n th c hi n m c tiêu gi m nghèo và phát tri n kinh t - xã h i các xã c bi t khó khăn vùng ng bào dân t c và mi n núi, xu t s a i, b sung nh ng n i dung không còn phù h p; - xu t và th c hi n vi c l ng ghép có hi u qu các chương trình, cơ ch , chính sách v i vi c th c hi n Chương trình m c tiêu qu c gia Gi m nghèo giai o n 2006 - 2010 và Chương trình 135 giai o n II. b) B Lao ng - Thương binh và Xã h i tăng cư ng ch o th c hi n Chương trình m c tiêu qu c gia gi m nghèo giai o n 2006 - 2010, g n công tác xoá ói gi m nghèo v i d y ngh , gi i quy t vi c làm, chú ý ào t o ngh cho ngư i nghèo, con h nghèo; hư ng d n các a phương rà soát, qu n lý ch t ch các i tư ng th hư ng các cơ ch , chính sách thu c Chương trình; ch o th c hi n ng b các cơ ch , chính sách liên quan n ngư i nghèo; nhân r ng mô hình gi m nghèo. c) y ban Dân t c khNn trương rà soát các Chương trình, d án, cơ ch , chính sách ang tri n khai th c hi n liên quan n ng bào dân t c; hư ng d n các a phương rà soát, qu n lý ch t ch các i tư ng th hư ng các cơ ch , chính sách thu c Chương trình 135 giai o n II và ch o th c hi n ng b có hi u qu các cơ ch , chính sách liên quan n ng bào dân t c; rà soát, qu n lý các công trình ã u tư ph c v s n xu t và i s ng c a ng bào dân t c trên a bàn. 2. Ban Ch o th c hi n các Chương trình gi m nghèo nghiên c u trình Th tư ng Chính ph ban hành Ch th v vi c tăng cư ng th c hi n các Chương trình gi m nghèo, nh m ph i h p ch t ch v i các a phương, Ny m nh th c hi n các Chương trình gi m nghèo v i n i dung chính như sau: a) B trí ngu n v n th c hi n m c tiêu c a các Chương trình gi m nghèo: B K ho ch và u tư, B Tài chính c n ph i h p ch t ch , xem xét l i d toán u tư cho các d án, ch ng b trí và tăng thêm m c h tr th c hi n các chính sách ph n u hoàn thành m c tiêu gi m nghèo; b) Phân công các thành viên Chính ph ph i h p ch o và ki m tra th c hi n các Chương trình gi m nghèo ph n u hoàn thành vư t m c m c tiêu gi m t l h nghèo vào năm 2009:
  2. - Xây d ng K ho ch phân công các Thành viên Chính ph tham gia ki m tra, ánh giá và có bi n pháp h tr m t s a bàn trong các vùng nghèo tr ng i m th c hi n các Chương trình gi m nghèo; - ôn c các Thành viên Chính ph là thành viên Ban Ch o các Chương trình gi m nghèo t p trung ch o vi c rà soát, xu t s a i, b sung các cơ ch , chính sách, các d án, ch tiêu thu c ph m vi ph trách, Ny nhanh ti n th c hi n các m c tiêu c a Chương trình. c) Tăng cư ng phân c p, giao quy n cho các a phương tri n khai th c hi n có hi u qu các Chương trình gi m nghèo, có k ho ch c th huy ng ngu n l c, quy t tâm Ny lùi tình tr ng ói nghèo trên a bàn; d) T ch c th c hi n: - B Lao ng - Thương binh và Xã h i ch trì, ph i h p v i y ban Dân t c, B K ho ch và u tư và các B , ngành liên quan xây d ng d th o Ch th v vi c tăng cư ng ch o th c hi n các Chương trình gi m nghèo v i các n i dung nêu trên, trình Th tư ng Chính ph ban hành trong tháng 10 năm 2007; chuNn b các n i dung h p Ban Ch o th c hi n các Chương trình gi m nghèo vào cu i tháng 10 năm 2007 và các n i dung tri n khai k ho ch năm 2008 v các Chương trình gi m nghèo v i m t s a phương có t l nghèo cao cùng v i H i ngh tri n khai K ho ch kinh t - xã h i và ngân sách nhà nư c năm 2008 c a Chính ph ; t ch c m t s oàn i ki m tra tình hình tri n khai các chính sách, d án thu c các Chương trình gi m nghèo t i m t s a phương v xây d ng cơ s h t ng thi t y u các xã c bi t khó khăn, h tr v y t , giáo d c và tr giúp pháp lý cho ngư i nghèo hàng quý, báo cáo Th tư ng Chính ph . - Yêu c u các B , ngành thành viên Ban Ch o theo ch c năng, nhi m v xu t các cơ ch , chính sách có liên quan nh m Ny m nh hơn n a vi c th c hi n công tác gi m nghèo. Văn phòng Chính ph xin thông báo các thành viên Ban Ch o và các B , ngành có liên quan bi t và t ch c th c hi n./. KT. B TRƯ NG, CH NHI M PHÓ CH NHI M Nơi nh n: - Th tư ng, các PTTgCP; - Các B : Lao ng-Thương binh và Xã h i, K ho ch và u tư, Tài chính, Nông nghi p và Phát tri n NT; - y ban Dân t c; - Ngân hàng Nhà nư c VN; Nguy n Xuân Phúc - Ngân hàng Chính sách xã h i; - Các thành viên BC các CT gi m nghèo; - VPCP: BTCN, các PCN: Nguy n Qu c Huy, Tr n Qu c To n, Website CP, các v : KTTH, P, NN, TH; - Lưu: VX (3), VT.45
Đồng bộ tài khoản