Thông báo số 195/TB-SXD-QLSXKD

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
29
lượt xem
2
download

Thông báo số 195/TB-SXD-QLSXKD

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo số 195/TB-SXD-QLSXKD về việc cấp chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng công trình cho cá nhân tốt nghiệp hệ cao đẳng, trung cấp thuộc chuyên ngành xây dựng do Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo số 195/TB-SXD-QLSXKD

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA THÀNH PH H CHÍ MINH VI T NAM S XÂY D NG c l p – T do – H nh phúc ***** ******* S : 195/TB-SXD-QLSXKD Tp. H Chí Minh, ngày 08 tháng 01 năm 2007 THÔNG BÁO V VI C C P CH NG CH HÀNH NGH GIÁM SÁT THI CÔNG XÂY D NG CÔNG TRÌNH CHO CÁ NHÂN T T NGHI P H CAO NG, TRUNG C P THU C CHUYÊN NGÀNH XÂY D NG Nh m áp ng yêu c u c p ch ng ch hành ngh Giám sát thi công xây d ng công trình cho nh ng cá nhân ho t ng giám sát thi công xây d ng công trình c p IV t i vùng sâu, vùng xa và t i thành ph , có văn b ng t t nghi p cao ng, trung c p thu c chuyên ngành xây d ng phù h p theo Quy ch c p ch ng ch hành ngh Giám sát thi công xây d ng công trình ban hành kèm Quy t nh s 12/2005/Q -BXD ngày 18/4/2005 c a B trư ng B Xây d ng. S Xây d ng thành ph H Chí Minh thông báo c th các v n sau: 1- i tư ng: cá nhân là công dân Vi t Nam, có nhu c u ư c c p ch ng ch , có i u ki n quy nh t i i u 6 và h sơ quy nh t i i u 7 c a Quy ch c p ch ng ch hành ngh Giám sát thi công xây d ng công trình. 2- i u ki n ư c c p ch ng ch : - Có quy n công dân và có năng l c hành vi dân s theo quy nh c a pháp lu t. - Có trình chuyên môn t t nghi p cao ng, trung c p thu c chuyên ngành xây d ng phù h p. - ã tr c ti p tham gia thi t k , thi công xây d ng ho c giám sát thi công xây d ng công trình ít nh t 5 năm. - Có ch ng nh n b i dư ng nghi p v giám sát thi công xây d ng công trình do cơ s ào t o ư c B Xây d ng công nh n t i Quy t nh s 1335/Q -BXD ngày 24/6/2005, s 875/Q -BXD ngày 05/6/2006, s 1584/Q -BXD ngày20/11/2006 c a B trư ng B Xây d ng. - o c ngh nghi p t t, chưa có hành vi gây ra s c , hư h ng, làm gi m ch t lư ng công trình trong công tác giám sát thi công xây d ng. - Có s c kh e m nh n ư c công tác giám sát thi công xây d ng công trình trên hi n trư ng.
  2. 3- N i dung ho t ng ngành ngh xây d ng: giám sát thi công xây d ng công trình c p IV. - Lo i công trình g m: công trình dân d ng, công trình công nghi p, công trình giao thông, công trình th y l i, công trình h t ng k thu t. - Lĩnh v c chuyên môn giám sát g m: xây d ng và hoàn thi n, l p t thi t b công trình và l p t thi t b công ngh . 4- H sơ ăng ký c p ch ng ch hành ngh giám sát thi công xây d ng công trình, g m có: - ơn ăng ký c p ch ng ch hành ngh giám sát thi công xây d ng công trình (Ph l c s 2) - B n khai kinh nghi m công tác, th ng kê nh ng công trình ã tr c ti p tham gia thi t k , thi công xây d ng ho c giám sát thi công xây d ng có xác nh n c a cơ quan qu n lý tr c ti p ho c c a các H i ngh nghi p (Ph l c s 3). - B n sao có công ch ng các văn b ng chuyên môn, ch ng nh n liên quan nn i dung ăng ký c p ch ng ch hành ngh . - Ch ng th c sao y b n chính ch ng minh nhân dân. - Gi y gi i thi u c a cơ quan, t ch c qu n lý ngư i xin c p ch ng ch . - Ba nh m u c 3x4 ch p trong năm xin ăng ký. H sơ ư c l p thành 03 b . bi t thêm chi ti t, xin m i liên h B ph n ti p nh n h sơ c a S Xây d ng t i s 60 Trương nh ho c liên h Phòng Qu n lý s n xu t kinh doanh, i n tho i s 9325945 xin s 316./. GIÁM C Nơi nh n: - Văn phòng S (thông báo r ng rãi); - Ban Giám c S (báo cáo); - Lưu: HC, QLSXKD. PH L C S 2 QUY CH C P CH NG CH HÀNH NGH GIÁM SÁT THI CÔNG XÂY D NG CÔNG TRÌNH (ban hành theo Quy t nh s 12/2005/Q -BXD ngày 18/4/2005 c a B trư ng B Xây d ng)
  3. KHAI M U C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p – T do – H nh phúc ******* Tp. H Chí Minh, ngày 01 tháng 01 năm 2007 ƠN ĂNG KÝ C P CH NG CH HÀNH NGH GIÁM SÁT THI CÔNG XÂY D NG CÔNG TRÌNH (dành cho cá nhân t t nghi p cao ng, trung c p chuyên ngàng xây d ng ) Kính g i: S Xây D ng thành ph H Chí Minh Tên cá nhân: Nguy n Văn A Ngày, tháng, năm sinh: 20-03-1972 Nơi sinh: Thành ph H Chí Minh Qu c t ch: Vi t Nam S ch ng minh thư (ho c s h chi u và gi y phép cư trú): 020302478 ngày c p 23-6- 1997 t i Công an thành ph H Chí Minh. a ch thư ng trú: 20 ư ng X, Phư ng J, Qu n Y, thành ph H Chí Minh Trình chuyên môn: K sư xây d ng Kinh nghi m ngh nghi p: Th i gian ã ho t ng xây d ng( tham gia thi t k , thi công, giám sát thi công xây d ng): - ã tham gia thi t k 7 năm ( t năm 1998) - S công trình, lo i và c p công trình ã ch trì. VD: + 01 Công trình công nghi p i n t – tin h c X, c p IV + 01 Công trình công nghi p th c phNm Y, c p IV + 01 Công trình dân d ng , c p IV S công trình, lo i và c p công trình ã tham gia. VD: + 01 Công trình công nghi p, c p IV
  4. + 01 Công trình dân d ng c p IV ngh ư c c p ch ng ch hành ngh trong ho t ng giám sát thi công xây d ng công trình v i các n i dung sau: Lo i công trình : VD: công nghi p c p IV và dân d ng c p IV Lĩnh v c chuyên môn giám sát : VD: xây d ng và hoàn thi n Tôi xin ch u trách nhi m v toàn b n i dung ơn này và cam k t hành ngh trong ho t ng theo úng ch ng ch hành ngh giám sát thi công xây d ng công trình ư c c p và tuân th các quy nh pháp lu t có liên quan. Ngư i làm ơn (Ký và ghi rõ h và tên) PH L C S 3 QUY CH C P CH NG CH HÀNH NGH GIÁM SÁT THI CÔNG XÂY D NG CÔNG TRÌNH (ban hành theo Quy t nh s 12/2005/Q -BXD ngày 18/04/2005 c a B trư ng B Xây d ng) KHAI M U B N KHAI KINH NGHI M CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN TRONG HO T NG XÂY D NG (dành cho cá nhân t t nghi p cao ng, trung c p chuyên ngàng xây d ng ) 1. H và tên: Nguy n văn A 2. Quá trình ho t ng chuyên môn trong xây d ng (khai rõ th i gian, ơn v công tác, công vi c ã th c hi n, lo i và c p công trình) N i dung công vi c ho t ng xây d ng (ch STT Th i gian ơn v công tác trì ho c tham gia thi t k , thi công, giám sát thi công xây d ng.) lo i và c p công trình 1 1998 Cty TNHH xây d ng Tham gia thi t k thương m i- d ch v TTNT (30 Nguy n 1-Nhà xư ng l p ráp s n phNm i n t Văn Luơng, Phư ng 60.000 s n phNm/năm (công trình c p IV) t i 5, Qu n 6) Khu công nghi p Bình Dương 2-B nh vi n a khoa T nh Bình Phư c(TDTS = 950m2). công trình c p IV
  5. 2 1999-2001 Cty TNHH xây d ng Ch trì thi t k thương m i- d ch v SACO (50 Nguy n 1-Nhà xư ng ch t o linh ki n, ph tùng (s n Văn Nghi, Phư ng lư ng 100.000s n phNm/năm). (công trình 5, Qu n Gò v p c p IV) t i T nh Bình Dương 2-Nhà máy ch t o linh ki n i n t 90 tri u s n phNm/ năm (công trình c p IV) t i T nh ng Nai 3 2002-2006 Cty TNHH xây d ng Giám sát thi công xây d ng Thanh niên (05 Alexander Rhode, 1-Nhà riêng l 4 t ng (công trình c p IV) Phư ng B n Nghé, t i 25 ư ng s 3 Khu dân cư Hi p Bình Qu n 1 Phú, Qu n 6. Tôi xin ch u trách nhi m v n i dung b n t khai này Xác nh n c a cơ quan qu n lý tr c ti p Ngư i làm ơn (Ký và ghi rõ h tên)
Đồng bộ tài khoản