Thông báo số 197/TB-UB

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
43
lượt xem
4
download

Thông báo số 197/TB-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo số 197/TB-UB về việc tổ chức kiểm tra và xử lý vi phạm nghĩa vụ nộp lệ phí giao thông trên điạ bàn thành phố Hồ Chí Minh do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo số 197/TB-UB

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T THÀNH PH H CHÍ MINH NAM ------- c l p – T do – H nh phúc ---------- S : 197/TB-UB TP. H Chí Minh, ngày 12 tháng 12 năm 1991 THÔNG BÁO V VI C T CH C KI M TRA VÀ X LÝ VI PH M NGHĨA V N P L PHÍ GIAO THÔNG TRÊN I BÀN THÀNH PH H CHÍ MINH Tình hình th t thu l phí giao thông năm 1991 so v i ch tiêu k ho ch Nhà nư c giao cho thành ph không t k ho ch. c bi t lo i phương ti n cơ gi i 2-3 bánh, sau 11 tháng m i ch t 30-35% s thu so v i k ho ch. th c hi n nghiêm ch nh Ngh nh s 211/H BT; thu úng, thu theo ch tiêu k ho ch thu l phí giao thông năm 1991 c a Trung ương giao thành ph ; căn c k t qu vi c t ch c qu n lý phương ti n v n t i b ng máy vi tính c a S Giao thông công chánh và Công an thành ph ; y ban nhân dân thành ph H Chí Minh thông báo như sau: 1/ Yêu c u các ch s h u phương ti n v n t i cơ gi i, (xe, tàu, ghe, xe g n máy…) ăng ký ch quy n t i thành ph H Chí Minh chưa th c hi n nghĩa v n p l phí giao thông năm 1991. C n nhanh chóng n các a i m thu l phí giao thông (theo thông báo c th c a S Giao thông công chánh) th c hi n nghĩa v c a mình theo quy nh c a Ngh nh 211/H BT. 2/ S Giao thông công chánh ph i h p v i Công an thành ph (Phòng C nh sát giao thông) g i gi y báo cho ch phương ti n chưa n p l phí giao thông năm 1991 (theo phân lo i c a chương trình quan3 lý b ng vi tính) n n p l phí giao thông. Sau th i h n quy nh ch phương ti n v n c tình trì hoãn, ơn v ki m tra s x lý ph t và truy thu theo m c ph t quy nh c a Ngh nh 211/H BT. 3/ S Giao thông công chánh ph i h p v i 13 tr m x lý hành vi vi ph m lu t l giao thông c a Công an thành ph ki m tra vi c th c hi n nghĩa v n p l phí giao thông c a ch phương ti n; n u ch phương ti n chưa n p thì cương quy t x lý như quy nh t i i m 2 c a thông báo và ti p t c k t h p vi c thu l phí giao thông v i vi c ăng ký lưu hành xe c p, i b ng lái, thu l phí trư c b xe. 4/ Các cơ quan, t ch c, ơn v kinh t (Trung ương và a phương) t i thành ph có trách nhi m t ki m tra nh ng phương ti n v n t i thu c s h u Nhà nư c và tư nhân trong ơn v mình qu n lý. N u phát hi n phương ti n công ho c c a cá nhân trong ơn v thu c quy n qu n lý c a mình không ch p hành n p l phí giao thông theo Ngh nh 211/H BT, thì th trư ng ơn v ó có trách nhi m thông báo cho S Giao thông công chánh có bi n pháp x lý.
  2. S Giao thông công chánh thành ph căn c vào n i dung thông báo này ph i h p ch t ch v i ngành thông tin i chúng (báo chí, ài phát thanh, truy n hình) thông báo, hư ng d n c th v i các ngành, các ơn v có liên quan t ch c thu úng, thu l phí giao thông. Th i gian tri n khai các nhi m v trên t nay n ngày 15 tháng 01 năm 1992. T/L CH TNCH UBND THÀNH PH Y VIÊN Lê Văn Năm
Đồng bộ tài khoản