Thông báo số 200/TB-VPCP

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
44
lượt xem
6
download

Thông báo số 200/TB-VPCP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo số 200/TB-VPCP về việc kết luận của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại cuộc họp về thực hiện kế hoạch trồng cao su tại các tỉnh Tây nguyên và kết quả rà soát quy hoạch 3 loại rừng do Văn phòng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo số 200/TB-VPCP

  1. VĂN PHÒNG CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T PH NAM --------- c l p - T do - H nh phúc --------------- S : 200/TB-VPCP Hà N i, ngày 08 tháng 8 năm 2008 THÔNG BÁO K T LU N C A TH TƯ NG NGUY N T N DŨNG T I CU C H P V TH C HI N K HO CH TR NG CAO SU T I CÁC T NH TÂY NGUYÊN VÀ K T QU RÀ SOÁT QUY HO CH 3 LO I R NG Ngày 06 tháng 8 năm 2008, t i Hà N i, Th tư ng Nguy n T n Dũng ã ch trì cu c h p v th c hi n k ho ch tr ng cao su t i các t nh vùng Tây Nguyên và k t qu rà soát quy ho ch 3 lo i r ng. Tham d cu c h p có các Phó Th tư ng, i di n lãnh o các B : Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, K ho ch và u tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trư ng và Tư pháp. Sau khi nghe báo cáo c a B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, ý ki n c a các Phó Th tư ng và lãnh o các B , Th tư ng Nguy n T n Dũng k t lu n như sau: 1. V vi c tr ng m i 10 v n ha cao su Tây Nguyên a) Vi c tr ng m i 10 v n ha cao su Tây Nguyên là ti p t c tri n khai th c hi n k ho ch tr ng 70 v n ha cao su theo Quy t nh s 86/TTg ngày 05 tháng 2 năm 1996 c a Th tư ng Chính ph v vi c phê duy t t ng quan phát tri n ngành cao su c a c nư c n năm 2005 nh m s d ng có hi u qu qu t hi n có, gi i quy t vi c làm, tăng thu nh p cho ngư i dân, nh t là ng bào dân t c Tây Nguyên. b) B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn ch trì, ph i h p v i y ban nhân dân các t nh (tr ng cao su), T p oàn Công nghi p cao su Vi t Nam và các B , ngành có liên quan ti n hành t ng k t, ánh giá k t qu th c hi n Quy t nh s 86/TTg ngày 05 tháng 2 năm 1996 c a Th tư ng Chính ph ; trên cơ s ó, xây d ng quy ho ch phát tri n cao su n năm 2015, nh hư ng n năm 2020 trình Th tư ng Chính ph trong quý IV năm 2008. c) B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn ch o nghiên c u, k t lu n có căn c khoa h c v vi c xác nh cây cao su là cây a m c ích. Trên cơ s ó, hư ng d n các t nh vùng Tây Nguyên th c hi n k ho ch tr ng m i 10 v n ha cao su nêu trên theo quy nh hi n hành c a pháp lu t v u tư, t ai, b o v và phát tri n r ng. 2. V Báo cáo k t qu rà soát 3 lo i r ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn ch trì, ph i h p v i B Tài nguyên và Môi trư ng và các cơ quan có liên quan rà soát, hoàn ch nh n i dung Báo cáo và báo cáo Chính ph trình Qu c h i.
  2. Trong Báo cáo c n ánh giá, phân tích rõ cơ s khoa h c c a vi c chuy n m t s di n tích r ng phòng h sang r ng s n xu t, nh hư ng c a vi c chuy n này n ch c năng phòng h , b o v môi trư ng; xu t phương án x lý i v i ngu n v n nhà nư c ã u tư i v i di n tích r ng ư c chuy n i. Văn phòng Chính ph thông báo các B , ngành và các cơ quan có liên quan bi t, th c hi n./. KT. B TRƯ NG, CH NHI M PHÓ CH NHI M Nơi nh n: - Th tư ng, các Phó Th tư ng; - Các B : K ho ch và u tư, Tài chính, Nông nghi p và PTNT, Tài nguyên và MT; Tư pháp; - H ND, UBND các t nh Tây Nguyên; - H i ng Dân t c c a Qu c h i; - UB Khoa h c-Công ngh và MT c a QH; - Các Ban Ch o Tây Nguyên, Tây B c; Văn Tr ng Lý - T p oàn CN cao su Vi t Nam; - VPCP: BTCN, các Phó Ch nhi m, các V : KTTH, P, TH, TKBT, TT T; - Lưu: VT, KTN (5) Lĩnh.
Đồng bộ tài khoản