Thông báo số 202/2006/TB-VPCP

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
30
lượt xem
3
download

Thông báo số 202/2006/TB-VPCP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo số 202/2006/TB-VPCP về ý kiến kết luận Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại cuộc họp về Quy hoạch tổng thể đường Hồ Chí Minh do Văn phòng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo số 202/2006/TB-VPCP

  1. VĂN PHÒNG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 202/2006/TB-VPCP Hà N i, ngày 19 tháng 12 năm 2006 THÔNG BÁO Ý KI N K T LU N TH TƯ NG NGUY N T N DŨNG T I CU C H P V QUY HO CH T NG TH Ư NG H CHÍ MINH Ngày 13 tháng 11 năm 2006 t i Văn phòng Chính ph , Th tư ng Chính ph Nguy n T n Dũng ã ch trì cu c h p v Quy ho ch t ng th ư ng H Chí Minh. Tham d có lãnh o các B : Giao thông v n t i, K ho ch và u tư, Tài chính, Xây d ng, Tài nguyên và Môi trư ng, lãnh o Văn phòng Chính ph . Sau khi nghe báo cáo c a B trư ng B giao thông v n t i, ý ki n c a lãnh o các B , Th tư ng Nguy n T n Dũng có ý ki n k t lu n như sau: 1. ánh giá chung: Công trình ư ng H Chí Minh là công trình tr ng i m c a Nhà nư c, ph c v m c tiêu hi n i hoá, công nghi p hoá t nư c. Qu c h i ã có Ngh quy t s 38/2004/QH11 v ch trư ng u tư xây d ng ư ng H Chí Minh, vì v y công tác tri n khai th c hi n c n quán tri t úng tinh th n ch o c a Qu c h i. ây là d án có v n u tư l n, th c hi n trong nhi u năm, v i ph m vi tr i dài qua 30 t nh, thành ph , do ó c n ư c tính toán k , tránh i u ch nh D án nhi u l n. Yêu c u các B , ngành, a phương liên quan ph i h p ch t ch , có hi u qu , quy t tâm th c hi n m c tiêu ã ra. 2. V các n i dung quy ho ch ng ý v i các n i dung cơ b n c a Quy ho ch t ng th ư ng H Chí Minh do B Giao thông V n t i trình, trong ó lưu ý các v n sau: ư ng H Chí Minh là tr c giao thông ư ng b B c - Nam th 2. Công trình ư ng H Chí Minh ư c u tư thành 3 giai o n: - Giai o n 1 (t năm 2000-2007): u tư hoàn ch nh v i quy mô 2 làn xe, bao g m c kiên c hoá và ch ng s t l o n t Hoà L c n Ng c H i (Kon Tum). - Giai o n 2 (t 2007-2010): N i thông toàn tuy n t Pác Bó (Cao B ng) n t Mũi (Cà Mau), trong ó vi c u tư c th m t s o n như sau:
  2. + Chưa tri n khai u tư các o n tránh thành ph , th xã thu c Tây Nguyên hi n nay chưa kh i công ( o n tránh th xã Kon Tum, thành ph Bu n Ma Thu t và th xã Gia Nghĩa), trư c m t s d ng qu c l 14 n i thông. + T p trung n i thông và hoàn thi n các o n: Chơn Thành - c Hoà và Cà Mau - Năm Căn - t Mũi (trong ó c c u m Cùng); ưu tiên u tư hoàn thành 2 c u Vàm C ng và Cao Lãnh (có th s d ng v n khác ngoài v n c a D án ư ng H Chí Minh); riêng o n Năm Căn - t mũi, trư c m t ch xây d ng n n, sau khi n nh n n ư ng s ti p t c hoàn thi n. + Nghiên cưu và tri n khai u tư nâng c p qu c l 80 o n qua An Giang - Kiên Giang và qu c l 63 o n qua Kiên Giang - Cà Mau, áp ng nhu c u phát tri n kinh t - xã h i vùng ng Băng sông C u Long. - Giai o n 3 (t năm 2010-2020): Hoàn ch nh toàn tuy n và t ng bư c xây d ng các o n tuy n theo tiêu chuNn ư ng cao t c phù h p v i quy ho ch ư c duy t và kh năng ngu n v n, trong ó lưu ý k t n i v i Quy ho ch h th ng ư ng s t, ư ng ngang và các quy ho ch khác có liên quan. 3. V ngu n v n: - Giao B K ho ch và u tư nghiên c u, kêu g i v n ODA ho c ngu n v n khác u tư 2 c u Vàm C ng, Cao Lãnh và các qu c l 80, 63 phù h p v i quy ho ch ư ng H Chí Minh. - Trên cơ s nhu c u, ti n u tư t ng giai o n ư ng H Chí MInh, giao B K ho ch và u tư, B Tài chính cân i v n th c hi n D án. 4. V t ch c th c hi n: - Giao B Giao thông v n t i khNn trương hoàn ch nh n i dung Quy ho ch và d th o Quy t nh như n i dung ch o nêu trên, ph i h p v i Văn phòng Chính ph l y ý ki n các B : K ho ch và u tư, Tài chính, Xây d ng, Tài nguyên và Môi trư ng, trình Th tư ng Chính ph xem xét, quy t nh. - Th ng nh t thành l p Ban Ch o Nhà nư c v ư ng H Chí Minh, Phó Th tư ng Thư ng tr c Nguy n Sinh Hùng làm Trư ng ban, B Giao thông v n t i làm Thư ng tr c Ban Ch o v i s tham gia c a lãnh o các B , ngành, a phương liên quan. Giao B trư ng B Giao thông v n t i ph i h p v i B N i v và các cơ quan liên quan d th o Quy t nh c a Th tư ng Chính ph v thành l p Ban ch o; ng th i d th o Quy ch ho t ng c a Ban ch o, trình Th tư ng Chính ph xem xét, quy t nh. - B Giao thông v n t i nghiên c u, chuy n i phương th c qu n lý, i u hành D án ư ng H Chí Minh phù h p v i các quy nh hi n hành. 5. Giao H i ng nghi m thu Nhà nư c ph i h p v i B Giao thông Vân t i và các cơ quan liên quan t ch c nghi m thu giai o n I c a D án sau khi giai o n I hoàn
  3. thành, th c hi n nghi m thu t ng giai o n sau khi ã hoàn thành k p th i ưa vào s d ng. 6. Giao B Xây d ng ph i h p v i B Giao thông v n t i và các cơ quan liên quan hoàn ch nh quy ho ch các C m dân cư còn l i liên quan n ư ng H Chí Minh. 7. B Giao thông V n t i hoàn ch nh Quy ho ch t ng th h th ng ư ng b cao t c toàn qu c giai o n n năm 2020, trong ó lưu ý tình hình phù h p v i quy ho ch ư ng H Chí Minh. 8. Các a phương có D án i qua c n nghiêm túc, quy t li t trong cuông tác n bù, gi i phóng m t b ng. i v i các o n còn vư ng m c trên a bàn 2 t nh Hà Tây và Hoà Bình, yêu c u Ch t ch t nh U ban nhân dân 2 t nh trên ch o khNn trương gi i phóng m t b ng m b o ti n D án. Văn phòng Chính ph xin thông báo các cơ quan bi t, th c hi n./. Nơi nh n : KT. B TRƯ NG CH NHI M - Th tư ng, các PTTg Chính ph ; - Các B : Giao thông v n t i, K ho ch và u tư, PHÓ CH NHI M Tài chính, Xây d ng, Tài nguyên và Môi trư ng' Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, QP,CN; - UBND các t nh, thành ph có ư ng H Chí Minh i qua; - Ban QLDA ư ng H Chí Minh; - VPCP: BTCN, các PCN, các V : KTTH, TH, P, V III, NC, V IV, Văn Tr ng Lý TTBC, Website Chính ph ; - Lưu: VT, CN (3)
Đồng bộ tài khoản