Thông báo số 204/TB-VPCP

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
34
lượt xem
4
download

Thông báo số 204/TB-VPCP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo số 204/TB-VPCP về việc kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng tại cuộc họp về chính sách hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở do Văn phòng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo số 204/TB-VPCP

  1. VĂN PHÒNG CHÍNH PH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T -------- NAM c l p - T do - H nh phúc ---------------- S : 204/TB-VPCP Hà N i, ngày 11 tháng 08 năm 2008 THÔNG BÁO K T LU N C A PHÓ TH TƯ NG NGUY N SINH HÙNG T I CU C H P V CHÍNH SÁCH H TR H NGHÈO V NHÀ Ngày 30 tháng 7 năm 2008 t i Văn phòng Chính ph , Phó Th tư ng Nguy n Sinh Hùng và Phó Th tư ng Hoàng Trung H i ã ch trì cu c h p v chính sách h tr h nghèo v nhà . Tham d cu c h p có i di n lãnh o các B : Xây d ng, Tư pháp, Tài chính, K ho ch và u tư, Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, Lao ng - Thương binh và Xã h i, các cơ quan: Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam, y ban Dân t c, y ban Trung ương M t tr n T qu c Vi t Nam, Phòng Thương m i và Công nghi p Vi t Nam, Ngân hàng chính sách Xã h i. Sau khi nghe báo cáo c a lãnh o B Xây d ng và ý ki n các i bi u d h p, Phó Th tư ng Nguy n Sinh Hùng ã k t lu n như sau: Trong nh ng năm qua, Nhà nư c ban hành nhi u chính sách h tr h nghèo v nhà , bên c nh các chính sách h tr c a Nhà nư c, nhi u t ch c, oàn th và c ng ng xã h i cùng tham gia giúp , nh v y m t b ph n không nh h nghèo ã có nhà n nh, i s ng t ng bư c ư c c i thi n, nâng cao. Tuy nhiên, n nay còn nhi u h nghèo có khó khăn v nhà . giúp các h nghèo n nh cu c s ng, vươn lên thoát nghèo, c n s ph i h p h tr c a Nhà nư c và c a c ng ng. th c hi n m c tiêu xoá nhà t m, d t nát trên ph m vi toàn qu c, các B , cơ quan c n t p trung th c hi n m t s vi c sau ây: 1. B Xây d ng: - T p trung hoàn thi n án h tr h nghèo v nhà , theo nguyên t c m b o công b ng xã h i, trong ó ưu tiên i tư ng là ngư i có công v i cách m ng, ng bào dân t c thi u s có khó khăn, huy ng các ngu n l c c a xã h i, c ng ng, c a t ng h gia ình và s h tr c a Nhà nư c th c hi n Chương trình. N i dung c a án c n b sung nêu rõ nh ng v n sau: - Quy nh rõ các i tư ng h gia ình ư c h tr , x p th t ưu tiên… làm cơ s cho các a phương bình xét, xác nh danh sách c th ; - Nêu rõ tiêu chí, yêu c u v quy mô, tính b n v ng c a nhà xây d ng h tr ;
  2. - Xác nh các ngu n kinh phí xây d ng nhà h tr (h tr c a Nhà nư c, doanh nghi p, tín d ng ưu ãi, c ng ng, dòng h , gia ình); - T ng k t, nêu rõ các mô hình h tr m b o s l ng ghép có hi u qu gi a các chương trình, tránh s trùng l p (chương trình th c hi n Quy t nh s 134/2004/Q - TTg ngày 20 tháng 7 năm 2004 c a Chính ph v m t s chính sách h tr ts n xu t, t , nhà và nư c sinh ho t cho h ng bào thi u s nghèo, i s ng khó khăn; chương trình tôn n n vư t lũ; chương trình di dân tái nh cư; quy ho ch khu dân cư; các cơ quan, oàn th làm nhà tình nghĩa; Chương trình “Nhà i oàn k t” do M t tr n T qu c Vi t Nam ch trì…); - Xác nh rõ cách làm: h gia ình t làm là ch y u, c ng ng h tr , chính quy n qu n lý, các oàn th ki m tra; - V m c h tr : ngân sách Trung ương h tr t 06 n 07 tri u ng cho 01 nhà, (07 tri u ng i v i nh ng nơi v n chuy n khó khăn); cho vay ưu ãi t 07 n 08 tri u ng cho 01 nhà; i v i nh ng nơi nhà thu c di n di d i, khu quy ho ch t p trung có th cho vay nhi u hơn; chương trình th c hi n Quy t nh s 134/2004/Q - TTg ngày 20 tháng 7 năm 2004 c a Chính ph m c h tr 07 tri u ng cho 01 nhà; - Quy nh rõ cách t ch c th c hi n, trách nhi m c a B Xây d ng, các B , ngành, y ban Trung ương M t tr n T qu c Vi t Nam, Phòng Thương m i và Công nghi p Vi t Nam, chính quy n các c p, c ng ng dân cư, dòng h , gia ình, các oàn th …; B Xây d ng là cơ quan ch trì ch o, theo dõi tri n khai th c hi n án, y ban Trung ương M t tr n T qu c Vi t Nam là cơ quan ch trì v n ng s óng góp c a toàn xã h i th c hi n h tr nhà cho h nghèo v i tên g i “Nhà i oàn k t”. Trên cơ s ó B Xây d ng c n ch ng: - Ph i h p v i các B , các cơ quan, y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương và M t tr n T qu c Vi t Nam hư ng d n các tiêu chí, rà soát, th ng kê s lư ng i tư ng thu c ph m vi chính sách h tr ; - Ph i h p v i B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn và các cơ quan liên quan nghiên c u, hoàn thi n chính sách h tr nhà cho các h nghèo vùng thiên tai, lũ l t, i s ng khó khăn; - Ph i h p v i Ngân hàng Chính sách Xã h i xây d ng cơ ch cho vay h tr h nghèo c i thi n nhà , c bi t t i các khu v c th c hi n chương trình tôn n n vư t lũ, tái nh cư t p trung theo quy ho ch… 2. B Tài chính ch trì, ph i h p v i các cơ quan liên quan và M t tr n T qu c Vi t Nam cân i ngân sách, phân b kinh phí phù h p v i k ho ch th c hi n chính sách h tr h nghèo v nhà . 3. y ban Dân t c ch trì, ph i h p v i các cơ quan liên quan ti p t c tri n khai th c hi n Quy t nh s 134/2004/Q -TTg ngày 20 tháng 7 năm 2004 c a Chính ph v m t s chính sách h tr t s n xu t, t , nhà và nư c sinh ho t cho h ng bào thi u s nghèo, i s ng khó khăn hoàn thành vào năm 2010, m c h tr nhà t ngân sách Trung ương 07 tri u ng cho 01 nhà.
  3. 4. Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam ch o Ngân hàng Chính sách Xã h i nghiên c u, xu t cơ ch cho vay h tr h nghèo c i thi n nhà . 5. Phòng Thương m i và Công nghi p Vi t Nam ch trì cùng các cơ quan liên quan Ny m nh công tác v n ng các t ch c, doanh nghi p tham gia h tr các h nghèo v nhà . 6. Các B , ngành liên quan theo ch c năng, nhi m v c a mình có trách nhi m ki m tra, hư ng d n các a phương th c hi n chính sách h tr h nghèo v nhà . B Xây d ng ch trì, ph i h p v i các cơ quan liên quan hoàn thi n án và trình Th tư ng Chính ph xem xét, phê duy t trư c ngày 30 tháng 8 năm 2008. Văn phòng Chính ph xin thông báo các B , các cơ quan bi t, th c hi n. KT. B TRƯ NG, CH NHI M PHÓ CH NHI M Nơi nh n: - Th tư ng, các PTT: Nguy n Sinh Hùng, Hoàng Trung H i; - Các B : Xây d ng, Tư pháp, Tài chính, K ho ch và u tư, Nông nghi p và PTNT, Lao ng - Thương binh và Xã h i; - Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam; - UB Dân t c; - UB Trung ương M t tr n T qu c Vi t Nam; Tr n Qu c To n - Phòng Thương m i và Công nghi p Vi t Nam; - Ngân hàng Chính sách Xã h i; - VPCP: BTCN, các PCN: Tr n Qu c To n, Văn Tr ng Lý, Ph m Văn Phư ng, các V : TH, KTTH, KGVX, P, TT T; - Lưu: Văn thư, KTN (5b)
Đồng bộ tài khoản