Thông báo số 205/UBTDTT-TB

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
37
lượt xem
2
download

Thông báo số 205/UBTDTT-TB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo số 205/UBTDTT-TB về kết luận của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban Thể dục Thể thao tại buổi làm việc với lãnh đạo Uỷ ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng ngày 13/8/2005 do Ủy ban Thể dục Thể thao ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo số 205/UBTDTT-TB

  1. U BAN TH D C TH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THAO c l p - T do - H nh phúc ****** ******** S : 205/UBTDTT-TB Hà N i, ngày 24 tháng 08 năm 2005 THÔNG BÁO K T LU N C A B TRƯ NG, CH NHI M U BAN TH D C TH THAO T I BU I LÀM VI C V I LÃNH O U BAN NHÂN DÂN T NH LÂM NG NGÀY 13/8/2005 Ngày 13/8/2005, B trư ng, Ch nhi m U ban Th d c Th thao Nguy n Danh Thái ã có bu i làm vi c v i Ban lãnh o U ban Nhân dân t nh Lâm ng g m có: ng chí Nguy n c Hoà - Ch t ch , ng chí Trương Văn Thu - Phó Ch t ch . Tham d cu c h p còn có các ng chí: Nguy n H ng Minh – V trư ng V Th thao thành tích cao I, T Xuân lai – V trư ng V K ho ch Tài chính, Nguy n Hùng Quân – Chánh Văn phòng U ban Th d c Th thao, ng Xuân Lai – Phó Chánh Văn phòng UBTDTT, T Quang Vũ - Giám c S Th d c th thao t nh Lâm ng, và các ng chí lãnh o các S Tài chính, K ho ch và u tư, Xây d ng c a t nh Lâm ng. Sau khi nghe các ng chí lãnh o c a U ban Nhân dân t nh Lâm ng và ng chí Giám c S th d c th thao t nh Lâm ng báo cáo tình hình phát tri n và công tác th d c th thao c a t nh trong th i gian qua, trên cơ s các xu t, ki n ngh c a t nh Lâm ng, B trư ng, Ch nhi m U ban Th d c Th thao ã k t lu n như sau: Lâm ng là m t t nh mi n núi Nam Tây nguyên có nhi u ưu th v v trí a lý và khí h u v i 40 dân t c ang sinh s ng. So v i các t nh thu c Tây Nguyên khác thì Lâm ng r t n nh v an ninh chính tr ; kinh t c a Lâm ng ã có bư c phát tri n áng k kéo theo s phát tri n trong các lĩnh v c văn hoá - giáo d c – y t và th d c th thao. S Th d c th thao t nh Lâm ng tuy m i ư c tái l p nhưng cũng ã có nh ng c g ng trong vi c duy trì và phát tri n hơn n a phong trào th d c th thao t i a phương, ng th i tham mưu cho lãnh o T nh u và U ban Nhân dân k p th i ban hành nhi u Ch th , quy t nh quan tr ng nh m góp ph n tri n khai và c th hoá các ch trương, chính sách phát tri n th d c th thao c a trung ương. c bi t, công tác xã h i hoá các ho t ng th d c th thao c a t nh Lâm ng cũng ư c quan tâm phát tri n. ây là m t c g ng áng ư c ghi nh n. ti p t c phát huy nh ng thành qu ã t ư c và t o i u ki n cho bư c phát tri n v ng m nh c a th d c th thao trong nh ng năm ti p theo, S Th d c th thao t nh Lâm ng c n lưu ý n m t s yêu c u sau: - Ti p t c tham mưu cho T nh u tri n khai Ch th 17 / CT – TW c a Ban Bí thư Trung ương ng v Phát tri n th d c th thao n 2010. - Phát tri n th d c th thao trong ng bào các dân t c tăng cư ng kh i i oàn k t; phát tri n sâu r ng phong trào th d c th thao qu n chúng. - Ny m nh tri n khai công tác th d c th thao t i các xã, phư ng.
  2. - Tăng cư ng h p tác v i các ban, ngành, l c lư ng vũ trang trong t nh xây d ng và phát huy phong trào th d c th thao trong các lĩnh v c; c bi t là k t h p phát huy th thao v i du l ch. - Trên cơ s Quy ho ch phát tri n th d c th thao c a t nh t nay n năm 2010 ã ư c phê duy t , S Th d c th thao t nh Lâm ng c n s m tham mưu cho lãnh o t nh u và U ban Nhân dân b sung thêm Quy ho ch phát tri n th d c th thao giai o n 2015 n 2020. - Ph i h p v i các V ch c năng c a U ban Th d c Th thao và các ơn v có liên quan c a t nh xây d ng m t k ho ch u tư phát tri n có chi u sâu th thao thành tích cao , c bi t t p trung vào các môn mũi nh n c a t nh, có th l a ch n 6 môn là : C Vua, Th hình, Bóng á, i n kinh, Qu n v t, Taekwondo. - T ch c t t i h i th d c th thao các c p t i a phương ti n t i i h i th d c th thao toàn qu c l n th V – 2006. - i v i m t s ki n ngh , xu t c a t nh: + V vi c giúp phát tri n th thao thành tích cao: U ban Th d c Th thao nh t trí u tư phát tri n th thao thành tích cao cho Lâm ng và giao cho S th d c th thao có trách nhi m ào t o v n ng viên qu c gia 3 môn là: c Vua, Th hình và Qu n v t. + V vi c xây d ng Khu Liên h p th thao: U ban Th d c Th thao ng ý v ch trương xây d ng m t Khu Liên h p th thao t i t nh áp ng nhu c u ào t o, t p luy n và t ch c các gi i thi u c p qu c gia và qu c t . Ngu n kinh phí bao g m t ngân sách nhà nư c và các ngu n ngoài ngân sách thông qua vi c huy ng các ngu n l c xã h i t chính sách xã h i hoá th d c th thao. U ban Nhân dân t nh Lâm ng c n có các gi i pháp gi i phóng m t b ng, phê duy t thi t k , quy ho ch và u tư các h ng m c công trình phù h p v i nh ng môn tr ng i m c a t nh, trư c m t là s m phê duy t d án xây d ng sân v n ng và nhà thi u U ban Th d c Th thao hi p y trình Chính ph . Trên ây là k t lu n c a B trư ng, Ch nhi m U ban Th d c Th thao t i bu i làm vi c v i ban lãnh o U ban Nhân dân và các S , ban ngành t nh Lâm ng. U ban Th d c Th thao thông báo các cơ quan, ơn v bi t và th c hi n./. TL. B TRƯ NG, Nơi nh n: CH NHI M U BAN TDTT - Lãnh o UBTDTT ( b/c) CHÁNH VĂN PHÒNG - Các V : KHTC, TTTTC 1&2, TDTTQC - UBND t nh Lâm ng - S TDTT t nh Lâm ng - Lưu VT, TH, CVP Nguy n Hùng Quân
Đồng bộ tài khoản