Thông báo số 210/TB-VPCP

Chia sẻ: Tuan Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
47
lượt xem
2
download

Thông báo số 210/TB-VPCP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo số 210/TB-VPCP về việc ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại buổi làm việc với các cơ quan liên quan về Dự án mở rộng và hoàn thiện đường Láng - Hòa Lạc và Dự án hệ thống cấp nước cho chuỗi đô thị Sơn Tây - Hòa Lạc - Xuân Mai - Miếu Môn - Hà Nội - Hà Đông do Văn phòng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo số 210/TB-VPCP

  1. VĂN PHÒNG CHÍNH PH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** c l p - T do - H nh phúc ***** S : 210/TB-VPCP Hà N i, ngày 22 tháng 10 năm 2007 THÔNG BÁO Ý KI N K T LU N C A PHÓ TH TƯ NG HOÀNG TRUNG H I T I BU I LÀM VI C V I CÁC CƠ QUAN LIÊN QUAN V D ÁN M R NG VÀ HOÀN THI N Ư NG LÁNG - HÒA L C VÀ D ÁN H TH NG C P NƯ C CHO CHU I Ô THN SƠN TÂY - HÒA L C - XUÂN MAI - MI U MÔN - HÀ N I - HÀ ÔNG Ngày 16 tháng 10 năm 2007, t i công trình Nhà máy x lý nư c Sông à, Phó Th tư ng Hoàng Trung H i ã ch trì cu c h p làm vi c v D án m r ng và Hoàn thi n ư ng Láng - Hòa L c và D án H th ng c p nư c cho chu i ô th Sơn Tây - Hòa L c - Xuân Mai - Mi u Môn - Hà N i - Hà ông. Tham d cu c h p có i di n lãnh o các B : Giao thông v n t i, Tài chính, Xây d ng, K ho ch và u tư, U ban nhân dân thành ph Hà N i, t nh Hà Tây, t nh Hòa Bình và Văn phòng Chính ph . Sau khi nghe B trư ng B Giao thông vân t i và Ch t ch H i ng Qu n tr T ng Công ty Vinaconex báo cáo, ý ki n c a các cơ quan, Phó Th tư ng Hoàng Trung H i ã k t lu n như sau: ây là hai D án có tác ng l n n phát tri n kinh t - xã h i c a thành ph Hà N i nói riêng và c vùng Hà N i nói chung. Vi c ưa D án c p nư c Sông à vào s d ng s gi i quy t cơ b n vi c c p nư c s ch cho chu i ô th và c bi t cho Th ô Hà N i, góp ph n c i thi n nâng cao ch t lư ng cu c s ng c a nhân dân. Vi c s m hoàn thi n ư ng Láng - Hòa L c s t o i u ki n thu hút u tư, thúc Ny s phát tri n kinh t - xã h i c a khu v c này. Th i gian v a qua, T ng Công ty Vinaconex ã có nhi u c g ng trong vi c tri n khai 2 d án trên. T ng Công ty ã tích c c ph i h p v i các cơ quan liên quan ti n hành n bù gi i phóng m t b ng , t ch c th c hi n các th t c u tư, huy ng các ngu n v n cho d án và t p trung l c lư ng tri n khai thi công. Các a phương liên quan, nh t là t nh Hòa Bình, ã tích c c ch o công tác n bù, gi i phóng m t b ng. Tuy nhiên, do hai D án nêu trên n m trên a bàn nhi u t nh và vi c tri n khai liên quan n nhi u cơ ch chính sách c a Nhà nư c nên Ch u tư g p nhi u khó khăn trong quá trình tri n khai, c bi t là công tác n bù gi i phóng m t b ng t i Hà Tây, Hà N i. s m ưa các D án trên vào khai thác s d ng, yêu c u các B , ngành, a phương và cơ quan liên quan th c hi n các nhi m v sau: 1. V phía a phương: - i v i thành ph Hà N i: trong tháng 10 năm 2007 bàn giao xong m t b ng thi công tuy n ng truy n t i nư c s ch; th c hi n tái nh cư khu nghĩa trang M Trì và ph c v vi c thi công ư ng Láng - Hòa L c; xây d ng k ho ch gi i phóng m t b ng khu v c xây d ng các nút giao thông trên tuy n ngay sau khi có thi t k ư c phê duy t. - T nh Hà Tây: Trong tháng 11 năm 2007, gi i phóng d t i m bàn giao 4.096m ph c v thi công tuy n truy n d n nư c s ch. L p k ho ch gi i phóng m t b ng khu v c xây d ng các nút giao thông trên tuy n khi có thi t k ư c phê duy t. Trên cơ s i u ch nh T ng m c u tư ã ư c phê duy t, y ban nhân dân thành ph Hà N i và t nh Hà Tây, trong tháng 10 năm 2007 có văn b n kh ng nh cam k t ph n v n óng góp và ti n góp v n cho D án m r ng và Hoàn thi n ư ng Láng - Hòa L c.
  2. 2. V phía các B : B Giao thông v n t i: tính toán l p ti n thi công ư ng Láng - Hòa L c b o m ưa vào khai thác s d ng trư c cu i năm 2009; ch o cơ quan tư v n ph i h p v i y ban nhân dân thành ph Hà N i và y ban nhân dân t nh Hà Tây hoàn thành tho thu n quy ho ch v quy mô, ph m vi ranh gi i các c u vư t, nút giao thông, h m chui ư ng s t,... trong tháng 11 năm 2007 làm cơ s thu h i t cho D án; ng th i s m hoàn thành thi t k chi ti t, b n v thi công, d toán công trình các gói th u ph c v công tác thi công thu n l i. Giao B Giao thông v n t i ch trì ph i h p v i các B , a phương liên quan th c hi n giao ban hàng tháng ki m tra ti n , ch t lư ng toàn b D án m r ng và hoàn thi n ư ng Láng - Hòa L c. - B K ho ch và u tư, B Tài chính căn c cơ c u ngu n v n, tính toán b trí b o m v n (ph n ngân sách nhà nư c) cho D án theo ti n . - B Xây d ng ch trì ki m tra v ch t lư ng các h ng m c công trình, k c ph n nhà máy, ph n ư ng ng, b o m tuy t i an toàn, an ninh vi c c p nư c cho toàn b d án c p nư c nêu trên. - B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn ph i h p v i y ban nhân dân t nh Hà Tây, trong tháng 10 năm 2007, căn c phương án n o vét sông áy th c hi n tho thu n và c p gi p phép thi công tuy n ng truy n t i nư c s ch qua sông áy cho T ng Công ty Vinaconex. 3. V phía T ng Công ty Vinaconex: T p trung l c lư ng thi công D án ư ng Láng Hòa L c và D án c p nư c Sông à b o m ti n , ch t lư ng; ưa D án c p nư c Sông à vào khai thác s d ng trong Quý I năm 2008. Văn phòng Chính ph xin thông báo T ng Công ty Vinaconex và các cơ quan liên quan bi t, th c hi n./. KT. B TRƯ NG, CH NHI M PHÓ CH NHI M Nơi nh n: - Th tư ng, các Phó TTg CP; - Các B : Xây d ng, K ho ch và u tư, GTVT, Tài chính, NN&PTNT; - UBND TP Hà N i, UBND t nh Hà Tây, UBND t nh Hòa Bình; Văn Tr ng Lý - T ng công ty VINACONEX; - VPCP: BTCN, PCN Văn Tr ng Lý, Websìte CP, Ban XDPL, các V : TH, KTTH; - Lưu: VT, CN (3). 28
Đồng bộ tài khoản