Thông báo số 220/TB-VPCP

Chia sẻ: Thanh Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
53
lượt xem
3
download

Thông báo số 220/TB-VPCP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo số 220/TB-VPCP về việc kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng tại buổi làm việc với lãnh đạo Bộ Y tế về một số nhiệm vụ cấp bách của ngành y tế do Văn phòng chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo số 220/TB-VPCP

  1. VĂN PHÒNG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA ***** VI T NAM c l p - T do - H nh phúc ******* S : 220/TB-VPCP Hà N i, ngày 02 tháng 11 năm 2007 THÔNG BÁO K T LU N C A TH TƯ NG CHÍNH PH NGUY N T N DŨNG T I BU I LÀM VI C V I LÃNH O B Y T V M T S NHI M V C P BÁCH C A NGÀNH Y T Ngày 06 tháng 10 năm 2007, t i Văn phòng Chính ph , Th tư ng Chính ph Nguy n T n Dũng ã làm vi c v i lãnh o B Y t . Sau khi nghe B trư ng B Y t Nguy n Qu c Tri u báo cáo v tình hình th c hi n công tác b o v , chăm sóc s c kho nhân dân và m t s nhi m v c p bách c a ngành Y t trong th i gian t i, Th tư ng Nguy n T n Dũng ã k t lu n như sau: 1. Giao B Y t ch trì, ph i h p v i Ban Tuyên giáo Trung ương và các B , ngành liên quan t ch c sơ k t 03 năm th c hi n Ngh quy t s 46/NQ-TW ngày 23 tháng 02 năm 2005 c a B Chính tr v công tác b o v , chăm sóc nâng cao s c kho nhân dân trong tình hình m i; t ng k t 05 năm th c hi n Ch th s 06/NQ-TW ngày 22 tháng 01 năm 2002 c a Ban Bí thư v c ng c và hoàn thi n m ng lư i y t cơ s . 2. B Y t ch trì, ph i h p v i B Tài chính và các B , ngành liên quan khNn trương, hoàn thi n d th o chính sách vi n phí m i, d th o Lu t B o hi m Y t , t ch c l y ý ki n óng góp c a các t ch c chính trí, t ch c chính tr - xã h i, trình Chính ph ; ng th i ph i h p v i B Thông tin và Truy n thông, các cơ quan báo chí t ch c tuyên truy n r ng rãi v ch trương i m i các chính sách này, nh m t o s ng thu n trong xã h i khi tri n khai th c hi n. 3. Phát hành trái phi u Chính ph u tư nâng c p các b nh vi n, trong ó, ưu tiên u tư các b nh vi n tuy n huy n, b nh vi n a khoa khu v c liên huy n và m t s b nh vi n a khoa t nh thu c vùng khó khăn. B Y t ph i h p v i B Tài chính xu t vi c phát hành trái phi u Chính ph t năm 2008 - 2010; vi c huy ng trái phi u Chính ph ph i g n v i ti n th c hi n các d án tránh tình tr ng ng v n, gây lãng phí và có k ho ch c th phát hành trái phi u hàng năm, trình Th tư ng Chính ph xem xét, quy t nh. 4. Nh t trí v i ngh c a B Y t chưa th c hi n c ph n hoá i v i b nh vi n công l n, l a ch n m t s b nh vi n chuyên khoa quy mô nh , b nh vi n c a m t s ngành th c hi n thí i m c ph n hoá. Cho phép b nh vi n công th c hi n góp c ph n b ng thương hi u, c cán b tham gia liên k t u tư m r ng quy mô, xây d ng thêm cơ s ho c b nh vi n m i tăng quy mô và nâng cao ch t lư ng khám, ch a b nh áp ng nhu c u c a nhân dân. Khuy n khích u tư phát tri n các b nh vi n ngoài công l p.
  2. 5. B Y t ch trì, ph i h p v i các B , ngành liên quan ch o m t s b nh vi n công l n, ang trong tình tr ng quá t i xây d ng các d án vay v n tín d ng u tư c a Nhà nư c nh m u tư m r ng b nh vi n, mua s m trang thi t b , khi vay v n ư c mi n các hình th c b o m ti n vay, nhưng c n xác nh rõ t ng nhu c u v n vay, k ho ch gi i ngân hàng năm, phương án và k ho ch hoàn tr v n vay; khNn trương ph i h p v i Ngân hàng Phát tri n Vi t Nam tri n khai trong năm 2007 th t c vay v n tín d ng u tư c a Nhà nư c i v i các b nh vi n l n c n gi i quy t c p bách tình tr ng quá t i. 6. Giao B Tài chính ch trì, ph i h p v i B Y t , B K ho ch và u tư và các B , ngành liên quan trên cơ s Quy ho ch m ng lư i khám, ch a b nh Vi t Nam n năm 2010 và t m nhìn năm 2020, quy ho ch c a t ng b nh vi n, xây d ng án th c hi n chuy n i m c ích s d ng, bán u giá nh ng di n tích t c a m t s cơ s y t công l p không có nhu c u s d ng ho c s d ng không có hi u qu , có v trí không phù h p v i quy ho ch khu dân cư l y v n u tư xây d ng cơ s m i, m r ng quy mô và trang b phương ti n hi n i cho các b nh vi n công l p; nghiên c u xu t cơ ch ưu ãi, t o i u ki n v t ai và chính sách thu khuy n khích, u tư xây d ng các b nh vi n hi n i, t chuNn qu c t . 7. B Y t ch trì, ph i h p v i B N i v và các B , ngành liên quan nghiên c u, hoàn thi n mô hình t ch c y t c p huy n, xã theo nguyên t c b o m vi c ph i h p, s d ng hi u qu các ngu n l c và công tác phòng b nh, ch a b nh cho nhân dân trên a bàn và phân c p qu n lý i v i chính quy n c p huy n. 8. B Y t ch trì, ph i h p v i B N i v và B Tài chính nghiên c u xu t chính sách ãi ng i v i cán b , nhân viên ngành y t ; chính sách ào t o, thu hút và t o i u ki n tr ng dung, nâng cao thu nh p i v i nh ng chuyên gia y t gi i thông qua vi c cho phép h ký h p ng nghiên c u, khám ch a b nh v i các cơ s y t ; nghiên c u, s a i quy nh kéo dài th i gian công tác chuyên môn và không gi ch c v qu n lý i v i nh ng ngư i có tài, có trình chuyên môn cao c a ngành y t . 9. KhNn trương hoàn thi n d th o Ngh nh quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Y t , trong ó ch quy nh cơ c u các t ch c, ơn v ch y u; th c hi n giao quy n và phân c p cho ơn v cơ s trong qu n lý u tư, mua s m trang thi t b ; ng th i tăng cư ng th c hi n t t ch c năng qu n lý nhà nư c c a B ki m tra, giám sát vi c th c hi n. Văn phòng Chính ph xin thông báo B Y t và cơ quan liên quan bi t và t ch c th c hi n./. KT. B TRƯ NG, CH NHI M Nơi nh n: PHÓ CH NHI M - Th tư ng, các PTTg Chính ph , - Ban T ch c TW, Ban Tuyên giáo TW; - Các B : Y t , Tài chính, N i v , K ho ch và u tư; - Cơ quan TW c a các oàn th ; - Ngân hàng Phát tri n VN; - VPCP: BTCN, PCN Tr n Qu c To n, PCN Nguy n Qu c Huy, Website CP; các V : KTTH, TCCB, TH; - Lưu: VT, VX (3).32 Tr n Qu c To n
Đồng bộ tài khoản