Thông báo số 223/TB-VPCP

Chia sẻ: Mai Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
43
lượt xem
2
download

Thông báo số 223/TB-VPCP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo số 223/TB-VPCP về ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm tại phiên họp lần thứ nhất của Ủy ban quốc gia về Asean 2010 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo số 223/TB-VPCP

  1. VĂN PHÒNG CHÍNH PH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------- c l p – T do – H nh phúc -------------- S : 223/TB-VPCP Hà N i, ngày 29 tháng 07 năm 2009 THÔNG BÁO Ý KI N K T LU N C A PHÓ TH TƯ NG PH M GIA KHIÊM T I PHIÊN H P L N TH NH T C A Y BAN QU C GIA V ASEAN 2010 Ngày 08 tháng 7 năm 2009, t i Văn phòng Chính ph , Phó Th tư ng Ph m Gia Khiêm, Ch t ch y ban Qu c gia v ASEAN 2010 (dư i ây vi t t t là UBQG v ASEAN 2010) ã ch trì phiên h p l n th nh t c a UBQG. Sau khi nghe báo cáo c a B Ngo i giao và ý ki n các B , cơ quan liên quan, Phó Th tư ng Ph m Gia Khiêm có ý ki n k t lu n như sau: 1. Năm 2010 là năm Vi t Nam m nhi m vai trò Ch t ch ASEAN theo cơ ch luân phiên. ây là s ki n có ý nghĩa c bi t quan tr ng, không ch gi i h n trong ph m vi các nư c ASEAN mà còn là Di n àn i tho i trên nhi u lĩnh v c gi a ASEAN v i nhi u nư c l n. V i tư cách là nư c ch nhà, chúng ta c n có quy t tâm cao nh t hoàn thành trách nhi m, b o m thành công trên t t c các m t: n i dung, tuyên truy n; an ninh an toàn h i ngh … và quy t tâm t ư c hai m c tiêu ch y u: M t là, tăng cư ng c ng c oàn k t ASEAN; hai là nâng cao vai trò và v th qu c t c a Vi t Nam. 2. Do Quy t nh thành l p UBQG v ASEAN 2010 (Quy t nh s 824/Q -TTg ngày 16 tháng 6 năm 2009 c a Th tư ng Chính ph ) ã quy nh rõ ch c năng, nhi m v , quy n h n, l l i làm vi c c a UBQG và các thành viên nên không c n thi t ph i xây d ng Quy ch làm vi c riêng n a. UBQG làm vi c theo quy nh c a Quy t nh nêu trên và s ch o tr c ti p, thư ng xuyên c a Ch t ch UBQG và các văn b n thông báo ý ki n k t lu n c a Ch t ch UBQG sau m i phiên h p nh kỳ ho c t xu t. 3. V m t s công vi c trư c m t c n tri n khai ngay Trong năm 2010, ta ph i chuNn b t ch c r t nhi u h i ngh (02 H i ngh C p cao, 08 H i ngh c p B trư ng các H i ng c ng ng c a ASEAN; nhi u h i ngh c p B trư ng chuyên ngành; các H i ngh quan ch c cao c p và c p chuyên viên; các h i ngh c p cao v i các bên i tho i …). Trong khi năm 2010 l i là năm di n ra nhi u ho t ng l n khác c a t nư c nên các thành viên c a UBQG ph i r t khNn trương, sát sao v i công vi c, ch ng tri n khai ngay các công vi c c n thi t sau ây: a) Căn c Quy t nh s 824/Q -TTg ngày 16 tháng 6 năm 2009 c a Th tư ng Chính ph , các B : Ngo i giao, Công an và Văn phòng Chính ph thành l p ngay các ti u ban: N i dung, L tân, V t ch t – H u C n, An ninh – Y t và Văn hóa – Tuyên truy n. M i ti u ban do m t ng chí Th trư ng ph trách (d th o quy t nh c n nêu rõ: thành ph n tham gia, ch c năng, nhi m v c th , cơ quan u m i, cơ quan ph i h p, nơi t b ph n i u hành …), trình Ch t ch UBQG xem xét, quy t nh vào trung tu n tháng 8 năm 2009. b) B Công an s m c m t ng chí Th trư ng tham gia UBQG v ASEAN 2010, ng th i là Trư ng Ti u ban An ninh – Y t và c 01 lãnh o T ng c c V tham gia Ti u ban n i dung. Các ti u ban chuyên trách c n có s tham gia c a i di n lãnh o các cơ quan: Công an, Y t , Giao thông công chính, Văn hóa – Th thao và Du l ch c a hai a phương: Hà N i và thành ph H Chí Minh. c) Ban Thư ký v ASEAN 2010 s m l p án t ng th c a năm ta làm Ch t ch ASEAN (bao g m các n i dung: ch , sáng ki n c a ta, bi u tư ng c a năm – Logo, Website ASEAN – 2010, d ki n l ch h p và a i m t ch c các h i ngh , s ki n ASEAN …). án này c n ư c hoàn thành vào u tháng 10 năm 2009 báo cáo xin ý ki n Ban Bí thư và Th tư ng Chính ph .
  2. d) V vi c l p d toán cho các ho t ng chuNn b và t ch c các h i ngh c a năm ta làm Ch t ch ASEAN: giao B Tài chính, trong tháng 8 năm 2009 ban hành văn b n hư ng d n, c th hóa i u 12 Quy t nh s 824/Q -TTg ngày 16 tháng 6 năm 2009 c a Th tư ng Chính ph , theo hư ng: - i v i các h i ngh , s ki n thư ng xuyên theo cơ ch luân phiên (không thu c khuôn kh ch t ch), k c các cu c h p c p B trư ng thì các ti u ban ch ng l p d toán chi c a Ti u ban mình trong d toán ngân sách chung năm 2010 c a B , cơ quan ch trì ti u ban, g i B Tài chính t ng h p, báo cáo Th tư ng Chính ph , trình Qu c h i theo quy nh c a Lu t Ngân sách. - i v i các h i ngh , s ki n c p cao (thu c khuôn kh Ch t ch ASEAN), thì các ti u ban và Ban Thư ký tính toán, xây d ng d toán g i v Văn phòng Chính ph (Ti u ban V t ch t – H u C n) t ng h p g i B Tài chính thNm nh, trình Th tư ng Chính ph xem xét, phê duy t. 4. Do năm 2010 có nhi u ho t ng và s ki n l n c v i n i và i ngo i; nhi u oàn khách qu c t và trong nư c n Hà N i vào th i gian t gi a n cu i năm 2010 nên các B , cơ quan và ti u ban lưu ý h n ch vi c ăng cai, t ch c thêm các h i ngh qu c t khác. - i v i các h i ngh ta ã nh n ăng cai, thì tránh t ch c vào th i gian cu i năm; linh ho t t ch c nhi u a phương khác nhau nơi có sân bay qu c t : thành ph H Chí Minh, H i Phòng, à N ng, Nha Trang, Hu , à L t … - i v i các h i ngh qu c t và ho t ng i ngo i khác, n u xét th y chưa th c s c n thi t, thì có th lui th i gian ho c t m hoãn th i gian t ch c. Giao Ban Thư ký ASEAN rà soát, t ng h p toàn b các h i ngh , s ki n c v i n i và i ngo i di n ra trong năm 2010, báo cáo Ch t ch UBQG. Văn phòng Chính ph xin thông báo các B , cơ quan, a phương liên quan bi t, th c hi n. ng th i, thông báo tr s c a Ban Thư ký ASEAN 2010 s t t i s 07 Chu Văn An, qu n Ba ình, Hà N i. i n tho i: (84) 37993491, (84)37993492; Fax: (84) 37993493; a ch thư i n t : asean2010@mofa.gov.vn. KT. B TRƯ NG, CH NHI M PHÓ CH NHI M Nơi nh n: - Ban Bí thư Trung ương ng; - Th tư ng, các PTT Chính ph ; - Các /c thành viên UBQG v ASEAN 2010; - UBND Hà N i và TP H Chí Minh; - Ban i ngo i Trung ương; Ph m Vi t Muôn - Ban Thư ký ASEAN 2010 (B Ngo i giao); - VPCP: BTCN, các PCN, các V : TH, KTTH, TKBT, NC, TV, TCCB và C c QT; - Lưu: VT, QHQT (3b)
Đồng bộ tài khoản