Thông báo số 23/TB-BGTVT

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
23
lượt xem
1
download

Thông báo số 23/TB-BGTVT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo số 23/TB-BGTVT về việc kết luận của Bộ trưởng Hồ Nghĩa Dũng tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Ninh Bình do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo số 23/TB-BGTVT

  1. B GIAO THÔNG V N C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM T I c l p – T do – H nh phúc ------ ------------ S : 23/TB-BGTVT Hà N i, ngày 23 tháng 01 năm 2008 THÔNG BÁO K T LU N C A B TRƯ NG H NGHĨA DŨNG T I BU I LÀM VI C V I LÃNH O T NH NINH BÌNH Ngày 05/1/2008, t i văn phòng UBND t nh Ninh Bình, B trư ng H Nghĩa Dũng ã làm vi c v i Bí thư t nh y inh Văn Hùng và Ch t ch UBND t nh Bùi Văn Th ng. Tham d cu c h p v phía B GTVT còn có lãnh o và chuyên viên c a V KH T, C c ư ng b VN, Ban QLCDA18; V phía t nh Ninh Bình có Giám c s GTVT. Sau khi nghe báo cáo c a t nh, ý ki n c a các i bi u, B trư ng H Nghĩa Dũng ã th ng nh t v i Lãnh o t nh Ninh Bình k t lu n như sau: - B GTVT ng ý phương án t nh Ninh Bình ng v n thi công QL10 t Km141+700 (ngã tư ư ng vào c ng Ninh Phúc) n Km168+500 (h t a ph n th tr n Phát Di m, huy n Kim Sơn, t nh Ninh Bình), dài 26,8km (trong ó T nh ã b v n thi công 2,5km, o n t Km141+700 – 144+200, trong d án khu công nghi p) và QL1A o n c a phía B c, phía Nam thành ph Ninh Bình: t Km267+400 (c u Vũng Tr m) n Km277 (Ngã ba Ch Chi u, i m u QL12B) dài 9,6km; ngân sách Trung ương s hoàn tr khi cân i ư c v n. - V th t c ngh T nh có văn b n trình Th tư ng Chính ph ch p thu n trư c khi tri n khai. Th a l nh B trư ng B GTVT, Văn phòng B thông báo các ơn v liên quan bi t ph i h p cùng th c hi n. TL. B TRƯ NG CHÁNH VĂN PHÒNG Nơi nh n: - B trư ng ( b/c); - Th trư ng Nguy n H ng Trư ng ( b/c); - T nh y, UBND t nh Ninh Bình; - Các ơn v d h p; - Lưu VT, KH T Nguy n Văn Công
Đồng bộ tài khoản