Thông báo số 232/TB-VPCP

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
59
lượt xem
1
download

Thông báo số 232/TB-VPCP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo số 232/TB-VPCP về việc kết luận của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Điện Biên do Văn phòng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo số 232/TB-VPCP

  1. VĂN PHÒNG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T --------- NAM c l p - T do - H nh phúc --------------- S : 232/TB-VPCP Hà N i, ngày 29 tháng 8 năm 2008 THÔNG BÁO K T LU N C A TH TƯ NG NGUY N T N DŨNG T I BU I LÀM VI C V I LÃNH O T NH I N BIÊN Ngày 23 tháng 8 năm 2008, Th tư ng Nguy n T n Dũng ã thăm và làm vi c t i t nh i n Biên. Cùng thăm và làm vi c v i Th tư ng có i di n lãnh o các B , cơ quan: Văn phòng Chính ph , Xây d ng, Giao thông v n t i, Công an, K ho ch và u tư, Tài chính, Công Thương, Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, T p oàn Cao su Vi t Nam, T p oàn i n l c Vi t Nam. T i bu i làm vi c, sau khi nghe ng chí Bí thư T nh y báo cáo tình hình kinh t -xã h i 6 tháng u năm và nhi m v , gi i pháp 6 tháng cu i năm 2008; ý ki n c a ng chí Ch t ch y ban nhân dân T nh, các B , cơ quan d h p; Th tư ng có ý ki n k t lu n như sau: I. ÁNH GIÁ TÌNH HÌNH i n Biên ã cùng c nư c th c hi n ư c n a nhi m kỳ k ho ch 5 năm 2006-2010. M c dù là m t t nh mi n núi có nhi u khó khăn, nhưng ng b , chính quy n, ng bào các dân t c trong T nh ã có nhi u c g ng, t ư c thành t u trong phát tri n kinh t -xã h i: kinh t tăng trư ng khá cao, năm 2006 t 10,84% và năm 2007 t 10,86%, c bi t 6 tháng u năm 2008 m c dù tình hình kinh t th gi i có nh ng di n bi n b t l i, thiên tai d ch b nh x y ra nhi u nơi, ã gây khó khăn, thi t h i n ng n cho s n xu t và i s ng c a nhân dân, nhưng T nh ã quán tri t và tri n khai nghiêm túc s ch o c a Chính ph v các gi i pháp ki m ch l m phát, n nh kinh t vĩ mô, b o m an sinh xã hôi, tăng trư ng b n v ng, kinh t tăng trư ng khá cao, kho ng 9,3%; cơ c u kinh t ti p t c chuy n bi n tích c c; các lĩnh v c văn hóa, xã h i, giáo d c và chăm sóc s c kh e nhân dân có chuy n bi n tích c c; i s ng nhân dân ti p t c ư c c i thi n, t l h nghèo gi m xu ng còn 32,7%; c i cách hành chính và phòng, ch ng tham nhũng ti p t c ư c Ny m nh và thu ư c k t qu bư c u; h th ng chính tr ti p t c ư c c ng c và tăng cư ng; qu c phòng an ninh ư c gi v ng, tr t t an toàn xã h i ư c b o m. Thay m t Chính ph , Th tư ng bi u dương s c g ng và nh ng k t qu mà ng b , chính quy n và nhân dân t nh i n Biên ã t ư c. Tuy nhiên, T nh v n còn nhi u khó khăn y u kém do xu t phát i m th p, qui mô kinh t còn nh bé, công nghi p và d ch v chưa phát tri n, kinh t ch y u v n d a vào nông, lâm nghi p; thu ngân sách m i áp ng ư c kho ng 10% nhi m v chi, h t ng kinh t -xã h i, nh t là giao thông nông thôn còn y u kém; ch t lư ng ngu n nhân l c chưa áp ng nhu c u phát tri n; thu hút v n u tư còn khó khăn; gi i ngân các ngu n v n u tư còn r t th p; thu nh p c a dân cư còn th p xa so v i bình quân
  2. chung c nư c; t l h nghèo còn cao, c bi t v n còn 4 huy n có trên 50% h nghèo; kim ng ch thương m i tuy tăng trư ng cao nhưng qui mô còn nh , m t s i m thăm quan di tích l ch s n i ti ng chưa ư c trùng tu, tôn t o. II.NHI M V TRONG TH I GIAN T I V cơ b n ng ý v i nhi m v và gi i pháp ra trong báo cáo c a T nh. th c hi n th ng l i nhi m v k ho ch 5 năm 2006-2010, trong th i gian t i, T nh c n ti n hành sơ k t n a nhi m kỳ, ánh giá, kh ng nh nh ng k t qu t ư c ti p t c phát huy; ch ra nh ng y u kém t n t i, nh ng ch tiêu còn t th p, phân tích nguyên nhân, ra bi n pháp th c hi n. Nhi m v t ra cho nh ng năm còn l i c a n a nhi m kỳ k ho ch 5 năm và nh ng tháng còn l i c a năm 2008 là r t n ng n , òi h i ng b , chính quy n và nhân dân các dân t c c a T nh ph i ph n u quy t li t hơn n a, vư t qua khó khăn thách th c, tranh th th i cơ, thu n l i khai thác có hi u qu các ti m năng c a T nh, nh t là v t ai, tài nguyên r ng, khoáng s n, th y i n, du l ch, kinh t c a khNu, tăng cư ng qu n lý v n u tư xây d ng, ch ng th t thoát, lãng phí. Trư c m t, T nh c n th c hi n t t Ch th s 723/CT-TTg, ngày 06 tháng 6 năm 2008 c a Th tư ng Chính ph v vi c xây d ng k ho ch phát tri n kinh t -xã h i và d toán ngân sách nhà nư c năm 2009; ng th i, c n t p trung m t s nhi m v tr ng tâm sau ây: C n khNn trương i u ch nh quy ho ch phát tri n nông, lâm nghi p, trư c h t ph i b trí l i t ai cho phù h p, b o m di n tích t tr ng cây lương th c: lúa, ngô, t tr ng cao su g n v i m c tiêu di dân, tái nh cư, t tr ng c phát tri n chăn nuôi gia súc; làm t t công tác phân lo i 3 lo i r ng có chính sách b o v và phát tri n, khai thác phù h p, g n b o v r ng v i cung c p lương th c cho nhân dân; C n có cơ ch , chính sách thu hút u tư phát tri n th y i n; khai thác và ch bi n khoáng s n, g n v i công nghi p s n xu t v t li u xây d ng; t p trung phát tri n các khu, c m công nghi p; phát tri n công nghi p ch bi n nông, lâm s n g n v i các vùng nguyên li u. Ti p t c c ng c và m r ng m ng lư i thương m i trong T nh, nh t là vùng sâu, vùng xa ph c v t t hơn vi c giao lưu trao i hàng hóa ph c v cho s n xu t và i s ng nhân dân; chú tr ng u tư phát tri n kinh t c a khNu i li n v i các cơ ch , chính sách phù h p thúc Ny quan h thương m i v i Trung Qu c và Lào. Trên cơ s quy ho ch t ng th phát tri n du l ch trên a bàn T nh, c n t p trung u tư c i t o, nâng c p các i m du l ch, nâng cao ch t lư ng, a d ng hóa s n phNm du l ch nh t là các lo i hình du l ch có th m nh c a T nh như du l ch l ch s , văn hóa, sinh thái g n v i a danh n i ti ng i n Biên Ph ; ti p t c u tư hoàn thi n các cơ s h t ng ph c v cho ho t ng du l ch nh t là sân bay, ư ng giao thông k t n i v i Trung Qu c và Lào. Ti p t c chăm lo phát tri n giáo d c, ào t o ngu n nhân l c; phát tri n h t ng kinh t - xã h i, c bi t là v giao thông ( ư ng qu c l và h th ng ư ng giao thông nông thôn); làm t t công tác xóa ói gi m nghèo;
  3. Tăng cư ng thu hút u tư, Ny m nh vi c gi i ngân các ngu n v n u tư nh t là ngu n v n trái phi u Chính ph ; coi công tác di dân tái nh cư là m t nhi m v chính tr tr ng tâm, T nh ph i t p trung ch o quy t li t ph n u hoàn thành úng ti n ra, ng th i b o m ng bào n nơi m i t ng bư c có cu c s ng t t hơn nơi cũ; Song song v i vi c tri n khai th c hi n các nhi m v trên, c n ti p t c chú tr ng công tác b o m qu c phòng, an ninh, tr t t an toàn xã h i; Ny m nh c i cách hành chính, phòng ch ng tham nhũng, xây d ng h th ng chính tr v ng m nh. Ti p t c th c hi n t t vi c ki m ch l m phát, b o m an sinh xã h i, phát tri n b n v ng. Trong ó t p trung tháo g khó khăn vư ng m c, b o m v n cho phát tri n s n xu t kinh doanh, xu t nh p khNu; ti p t c th c hi n vi c rà soát, i u ch nh, c t gi m u tư theo ch o c a Chính ph d n v n cho nh ng công trình, d án c p bách, s m phát huy hi u qu ; t o i u ki n thu n l i thu hút và gi i ngân nhanh v n u tư c a m i thành ph n kinh t ; qu n lý th t t t th trư ng, giá c , nh t là i v i nh ng m t hàng thi t y u, lãi su t tín d ng; ch ng u cơ Ny giá lên cao gây tâm lý hoang mang cho xã h i; quan tâm n b o m an sinh xã h i, trư c h t là th c hi n t t nh ng chính sách hi n có, tr giúp thi t th c cho nh ng h gia ình chính sách, h nghèo, h g p khó khăn do thiên tai, d ch b nh và giá c tăng cao; ch ng tri n khai các bi n pháp phòng, ch ng thiên tai, l t bão trong th i gian t i. III. M T S NGHN C A T NH 1. V nâng quy mô trư ng ph thông dân t c n i trú c p huy n t 200 lên 300 h c sinh/trư ng; c p t nh t 400 n 500 h c sinh/ trư ng; v cho phép l p án xây d ng 1200-2000 phòng cho h c sinh dân t c n i trú dân nuôi theo cơ ch NSNN h tr 80%, xã h i hóa 20%: ng ý v ch trương, giao B Giáo d c và ào t o ch trì, ph i h p v i các B : K ho ch và u tư, Tài chính xu t trình Th tư ng Chính ph . 2. V cho phép các trư ng n i trú c p huy n ư c ào t o Trung h c ph thông; trư ng c p t nh ư c ào t o d b i h c: giao B Giáo d c và ào t o nghiên c u, báo cáo Th tư ng Chính ph xem xét, quy t nh. 3. V ch o B Giáo d c và ào t o, B Tài chính qui nh th ng nh t m c h c phí ào t o c tuy n và ào t o theo a ch c a các trư ng: giao B Giáo d c và ào t o ch trì, ph i h p v i B Tài chính xu t, báo cáo Th tư ng Chính ph . 4. V b trí ngu n v n trái phi u Chính ph c i t o, nâng c p tuy n ư ng vành ai biên gi i t i n Biên n c a khNu Hu i Pu c - Na Son: ng ý b sung vào danh m c ư ng vành ai biên gi i và b trí v n trái phi u Chính ph ; giao B Qu c phòng tri n khai th c hi n trong k ho ch năm 2009. 5. V b trí v n cho B Giao thông v n t i u tư nâng c p qu c l 279 o n t i n Biên n c a khNu Tây Trang: ng ý b trí v n trái phi u Chính ph u tư D án giai o n II vào năm 2009. 6. V ch o các B , ngành liên quan Ny nhanh ti n D án nâng c p qu c l 6, qu c l 279: giao B Giao thông V n t i ch o hoàn thành trong quí I năm 2009.
  4. Riêng qu c l 12 o n tránh ng p (c c u Hang Tôm); ng ý b sung và b trí v n NS theo ti n th c hi n D án. 7. V b sung o n tuy n ư ng t Si Pha Phìn i c a khNu Si Pha Phìn -Hu i Là, huy n Mư ng Chà vào D án ư ng vành ai biên gi i Si Pha Phìn-Mư ng Nhé-A Pa Ch i, hi n B Giao thông v n t i ang làm ch u tư: ng ý b sung vào danh m c D án. 8. V b trí v n trái phi u Chính ph năm 2009 u tư 2 tuy n ư ng giao thông n 2 xã chưa có ư ng ô tô (là xã Ngu i Cáy - 22 Km và N m L ch-12 Km) c a huy n Mư ng ng: T nh khNn trrương hoàn t t các th t c u tư ư c b trí v n theo qui nh. 9. V b sung danh m c 8 tuy n ư ng n xã và liên xã vào Danh m c d án giao thông s d ng trái phi u Chính ph : ng ý v nguyên t c; giao B K ho ch và u tư t ng h p, báo cáo Th tư ng Chính ph . 10. V c i t o, nâng c p Sân bay i n Biên Ph trư c năm 2010 và nâng t n su t bay lên 18-20 chuy n/ tu n: giao B Giao thông v n t i xu t phương án báo cáo Th tư ng Chính ph . 11. V t m ng 65 t ng u tư giai o n I d án Trung tâm Th d c Th thao; 55 t ng cho D án trùng tu, tôn t o Di tích i n Biên Ph và 70 t ng u tư h t ng cho 3 khu trung tâm c a 3 huy n m i. Nâng m c h tr cho m i huy n m i lên 30 t ng/ huy n: ng ý v nguyên t c; giao B Tài chính ch trì,cùng B K ho ch và u tư x lý c th . 12. V b sung ngu n v n i ng cho các d án ODA năm 2009 theo qui nh là 70 t ng: ng ý, giao B K ho ch và u tư ch trì cùng B Tài chính b trí theo qui nh. 13. V quy ho ch chung thành ph i n Biên Ph ; giao B Xây d ng ch trì giúp T nh v v n xây d ng quy ho ch: giao B K ho ch và u tư ch trì, ph i h p v i B Tài chính b trí v n năm 2009 th c hi n. 14. V u tư Kè ch nh tr sông N m R m, o n 10 km qua thành ph i n Biên: ng ý v ch trương; giao B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn cùng T nh xác nh th t ưu tiên, phân kỳ u tư h p lý. 15. V giao B Xây d ng nghiên c u, hư ng d n c th trình t th t c u tư theo hư ng ơn gi n hóa th t c hành chính trong u tư xây d ng Ny nhanh ti n th c hi n các công trình quy mô nh : ng ý, B Xây d ng s m tri n khai. 16. V cho phép T nh ph i h p v i EVN u tư lư i i n nông thôn theo cơ ch ngân sách nhà nư c 85% - EVN 15%: ng ý th c hi n như cơ ch áp d ng i v i vùng Tây Nguyên và vùng ng bào Khmer. Giao B Công Thương cùng EVN xu t c th , rút kinh nghi m các d án ã hoàn thành m r ng ra các t nh khác. 17. V xây d ng Quy ch ho t ng và cơ ch , chính sách ưu ãi cao hơn áp d ng i v i Khu kinh t C a khNu qu c t Tây Trang: T nh xu t c th nh ng cơ ch , chính
  5. sách, giao B K ho ch và u tư thNm nh trình Th tư ng Chính ph xem xét, quy t nh. 18. V cho phép T nh và các t nh c bi t khó khăn tăng chi thư ng xuyên 5-7% so v i d toán năm trư c phát tri n s nghi p giáo d c, y t : giao B Tài chính xu t phương án x lý, trình Th tư ng Chính ph quy t nh. 19. V b sung 30 t ng trong k ho ch năm 2009 ch nh trang ô th , ki n thi t th chính và t ch c ho t ng k ni m 55 năm chi n th ng i n Biên Ph : ng ý v nguyên t c; giao B Tài chính xem xét, trình Th tư ng Chính ph . V kh c ph c tình tr ng kém ch t lư ng c a tư ng ài chi n th ng i n Biên Ph ; giao B Văn hóa, Th thao và Du l ch ph i h p v i t nh i n Biên nghiên c u, xu t phương án, báo cáo Th tư ng Chính ph xem xét, quy t nh. 20. V y quy n cho a phương ư c c p phép khai thác t i các i m m khoáng s n nh , chưa có quy ho ch: T nh làm vi c v i B Tài nguyên và Môi trư ng hư ng d n c th . 21. V b sung thêm 01 Phó Ch t ch UBND T nh ph trách công tác di dân tái nh cư th y i n Sơn La và các chương trình n nh dân cư trên a bàn: giao B N i v t ng h p trình x lý chung m t s a phương có ngh . 22. V s m phê duy t i u ch nh quy ho ch t ng th di dân tái nh cư th y i n Sơn La: B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn khNn trương hoàn ch nh, trình Th tư ng Chính ph . mb o v n thanh toán cho công tác di dân tái nh cư; ng ý trong lúc EVN chưa thu x p ư c v n, B Tài chính cho ng trư c trên cơ s cam k t hoàn tr c a EVN. 23. V cho phép các h dân t i th xã Mư ng Lay khi tái nh cư t i a bàn khác cũng ư c hư ng chính sách h tr làm nhà t m như các h tái nh cư t i ch ; giao Văn phòng Chính ph t ng h p ý ki n các B , ngành liên quan báo cáo Th tư ng Chính ph . 24. V cho phép T nh ch nh th u i v i gói th u xây l p trên 10 t và tư v n th u trên 500 tri u ng ph c v công tác di dân t i a bàn th xã Mư ng Lay: ng ý v nguyên t c; giao B K ho ch và u tư ch trì, ph i h p v i các B , ngành liên quan trình Th tư ng Chínhh ph trong tháng 9/2008. 25. V cho phép T nh ư c ch n a i m và quy ho ch vi c tái nh cư quy mô nh theo nguy n v ng c a dân và báo cáo k t qu lên Th tư ng Chính ph : ng ý v nguyên t c; T nh phê duy t nhưng lưu ý không vư t h n m c kinh phí theo qui nh. 26. V cho phép T nh có chính sách ưu ãi u tư cao hơn áp d ng cho ho t ng thu hút u tư t i a bàn T nh cũng như các t nh mi n núi phía B c c bi t khó khăn: giao B K ho ch và u tư ch trì trình Th tư ng Chính ph phương án x lý chung.
  6. Văn phòng Chính ph xin thông báo các B , cơ quan và y ban nhân dân t nh i n Biên bi t, th c hi n./. B TRƯ NG, CH NHI M Nơi nh n: - Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph ; - Ban Ch o Tây B c; - Các B : K ho ch và u tư; Tài chính; Giao thông v n t i; Công an; Nông nghi p và Phát tri n nông thôn; Công Thương; Văn hóa, Th thao và Du l ch; Xây d ng; N i v ; Giáo d c và ào t o; Y t ; Nguy n Xuân Phúc Ngo i giao; - Các T p oàn: Cao su Vi t Nam, i n l c Vi t Nam; - T nh y, H ND, UBND t nh i n Biên; - VPCP: BTCN, các PCN, TT T; Các V : TH, KTTH, TKBT, KTN, KGVX; - Lưu: VT, P (5) Ph. 43
Đồng bộ tài khoản