Thông báo số 233/TB-BGTVT

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
52
lượt xem
2
download

Thông báo số 233/TB-BGTVT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo số 233/TB-BGTVT về việc kết luận của Thứ trưởng Trần Doãn Thọ tại cuộc họp triển khai thực hiện sửa đổi, bổ sung của Công ước Solas 74 do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo số 233/TB-BGTVT

  1. BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ------- -------------- Số: 233/TB-BGTVT Hà Nội, ngày 02 tháng 06 năm 2008 THÔNG BÁO KẾT LUẬN CỦA THỨ TRƯỞNG TRẦN DOÃN THỌ TẠI CUỘC HỌP TRIỂN KHAI THỰC HIỆN SỬA ĐỔI, BỔ SUNG CỦA CÔNG ƯỚC SOLAS 74 Ngày 20/5/2008, tại Bộ Giao thông vận tải, Thứ trưởng Trần Doãn Thọ đã chủ trì cuộc họp triển khai thực hiện sửa đổi, bổ sung Công ước quốc tế về An toàn sinh mạng con người trên biển (Công ước SOLAS 74) về Hệ thống nhận dạng và truy theo tầm xa (LRIT). Tham dự cuộc họp có Lãnh đạo và chuyên viên của các Vụ: Pháp chế, Hợp tác quốc tế, Khoa học công nghệ; các Cục: Hàng hải Việt Nam, Đăng kiểm Việt Nam. Cuộc họp tập trung thảo luận về các sửa đổi, bổ sung của Công ước SOLAS 74 về Hệ thống nhận dạng và truy theo tầm xa (LRIT). Sau khi nghe ý kiến phát biểu của các thành viên tham dự, Thứ trưởng Trần Doãn Thọ kết luận như sau: 1. Hoan nghênh Cục Đăng Kiểm Việt Nam, Cục Hàng Hải Việt Nam chủ động tuyên truyền, phổ biến các sửa đổi, bổ sung của Công ước SOLAS 74 đến chủ tàu và các tổ chức, cá nhân có liên quan. Cục Hàng hải Việt Nam tiếp tục liên lạc với Tổ chức IMO để cập nhật các quy định và các vấn đề có liên quan đến sửa đổi, bổ sung Công ước SOLAS 74, chủ động thực hiện và phổ biến cho các tổ chức, cá nhân có liên quan. 2. Thành lập Tổ công tác do Cục Hàng hải Việt Nam làm Tổ trưởng; Vụ Pháp chế, Vụ Khoa học công nghệ, Cục Đăng kiểm Việt Nam và Tổng công ty Hàng hải Việt Nam làm thành viên trong tháng 6 năm 2008 để nghiên cứu, xây dựng Đề án Thành lập Trung tâm dữ kiện LRIT quốc gia báo cáo Bộ Giao thông vận tải với các nội dung chủ yếu sau: - Nghiên cứu, đề xuất thành lập Trung tâm dữ liệu LRIT bao gồm: sự cần thiết thành lập trung tâm, nơi đặt trung tâm, trang thiết bị và các vấn đề có liên quan trên cơ sở tận dụng tổ chức, hệ thống cơ sở hạ tầng hiện có; phạm vi vùng tiếp nhận thông tin LRIT của Việt Nam; - Cơ quan quản lý thông tin LRIT, Cơ quan có thẩm quyền quyết định thành lập Trung tâm LRIT; - Dự thảo báo cáo Thủ tướng Chính phủ về Đề án nêu trên; - Đề xuất Danh mục văn bản quy phạm pháp luật cần sửa đổi, bổ sung (nếu có) và các vấn đề khác có liên quan. Thừa lệnh Bộ trưởng, Văn phòng Bộ Giao thông vận tải thông báo để các cơ quan, đơn vị biết, thực hiện./. TL. BỘ TRƯỞNG CHÁNH VĂN PHÒNG Nơi nhận: - Bộ trưởng (để b/c); - Thứ Trưởng Trần Doãn Thọ (để b/c); - Các cơ quan, đơn vị dự họp;
  2. - Tổng công ty Hàng hải Việt Nam; Nguyễn Văn Công - Lưu VT-TH.
Đồng bộ tài khoản