Thông báo số 237/TB-BGTVT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
42
lượt xem
1
download

Thông báo số 237/TB-BGTVT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo số 237/TB-BGTVT về việc kết luận của Thứ trưởng Ngô Thịnh Đức trong buổi làm việc với Đoàn thẩm định khoản vay của Ngân hàng phát triển Châu Á (ADB) cho dự án xây dựng đường cao tốc thành phố Hồ Chí Minh – Long Thành – Dầu Giây do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo số 237/TB-BGTVT

  1. B GIAO THÔNG V N T I C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------ c l p – T do – H nh phúc ------------- S : 237/TB-BGTVT Hà N i, ngày 02 tháng 06 năm 2008 THÔNG BÁO K T LU N C A TH TRƯ NG NGÔ THNNH C TRONG BU I LÀM VI C V I OÀN TH M NNH KHO N VAY C A NGÂN HÀNG PHÁT TRI N CHÂU Á (ADB) CHO D ÁN XÂY D NG Ư NG CAO T C TP. H CHÍ MINH – LONG THÀNH – D U GIÂY Ngày 19/5/2008 t i văn phòng B GTVT, Th trư ng Ngô Th nh c ã ch trì cu c h p t ng k t v i oàn thNm nh kho n vay c a ADB cho D án xây d ng ư ng cao t c TP. H Chí Minh – Long Thành – D u Giây (HLD). Tham d cu c h p có i di n Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam, B Tài chính, Lãnh o và chuyên viên các V KH T, V HTQT, C c Giám nh, C c ư ng b Vi t Nam và VEC. Sau khi nghe ADB trình bày n i dung t ư c c a chuy n công tác v D án HLD và các ý ki n th o lu n, óng góp c a các thành ph n tham d h p, Th trư ng ã k t lu n như sau: - ánh giá cao n l c c a oàn thNm nh kho n vay c a ADB và cơ b n th ng nh t v i Biên b n ghi nh c a oàn v k t qu thNm nh. - C m ơn lòng tin ADB i v i s ph c h i và phát tri n c a n n kinh t Vi t Nam thông qua vi c d báo ch s l m phát có xu hư ng gi m d n trong bư c tính toán d phòng trư t giá. - Th ng nh t t ng m c u tư c a d án là 932,4 tri u USD, trong ó vay ADB là 410,2 tri u USD và ph n v n vay c a JBIC t m tính là 516,5 tri u USD. Ph n v n vay JBIC s ư c chuNn xác sau khi có thi t k k thu t chi ti t và d toán chi phí c a d án. - V công khai k ho ch Gi i phóng m t b ng và tái nh cư (RP): VEC th c hi n theo chính sách c a ADB. C c Giám nh ki m tra n i dung c a b n RP này trư c khi công khai hóa. - Th a thu n ba bên v b o m an toàn xã h i: ngh ADB chuy n ký th a thu n ba bên thành thư c a JBIC, B GTVT ng ý th c hi n các n i dung b o m an toàn xã h i v môi trư ng, tái nh cư … theo các chính sách c a ADB. - ngh ADB cung c p cho B GTVT hư ng d n c a ADB v Chính sách thông tin c ng ng. - i u ch nh t ng m c u tư c a d án: VEC hoàn ch nh và trình B GTVT vi c i u ch nh m c u tư c a d án trong tháng 5/2008. V KH T, VEC ph i h p trình Th tư ng Chính ph vi c i u ch nh này và bám có phê duy t vào cu i tháng 7/2008. Th a l nh B trư ng, Văn phòng B GTVT thông báo các cơ quan, ơn v bi t và th c hi n m b o ti n c a D án./. TL. B TRƯ NG CHÁNH VĂN PHÒNG Nơi nh n: - B trư ng ( b/c); - Các thành viên d h p; - Lưu VT, KH T.
  2. Nguy n Văn Công
Đồng bộ tài khoản