Thông báo số 241/TB-VPCP

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
45
lượt xem
1
download

Thông báo số 241/TB-VPCP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo số 241/TB-VPCP về việc kết luận của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Lào Cai do Văn phòng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo số 241/TB-VPCP

  1. VĂN PHÒNG CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T PH NAM --------- c l p - T do - H nh phúc --------------- S : 241/TB-VPCP Hà N i, ngày 05 tháng 9 năm 2008 THÔNG BÁO K T LU N C A TH TƯ NG NGUY N T N DŨNG T I BU I LÀM VI C V I LÃNH O T NH LÀO CAI Ngày 25 tháng 8 năm 2008, Th tư ng Nguy n T n Dũng ã thăm và làm vi c t i t nh Lào Cai. Cùng thăm và làm vi c v i Th tư ng có i di n lãnh o các B , cơ quan: Văn phòng Chính ph , Xây d ng, Giao thông v n t i, Công an, K ho ch và u tư, Tài chính, Công Thương, Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, T p oàn Cao su Vi t Nam, T p oàn i n l c Vi t Nam, T p oàn Than Khoáng s n Vi t Nam, T ng công ty Hóa ch t Vi t Nam. T i bu i làm vi c, sau khi nghe ng chí Bí thư T nh y báo cáo tình hình kinh t -xã h i 7 tháng u năm và nhi m v , gi i pháp nh ng tháng còn l i c a năm 2008; ý ki n c a các B , cơ quan; Th tư ng ã k t lu n như sau: I. ÁNH GIÁ TÌNH HÌNH Trư c tiên, Th tư ng Chính ph g i l i chia bu n sâu s c và thăm h i ân c n t i các gia ình b n n trong sơn bão s 4 v a qua; yêu c u lãnh o t nh Lào Cai c n ti p t c th c hi n ng b , có hi u qu các bi n pháp kh c ph c h u qu thiên tai, s m n nh i s ng và s n xu t cho nhân dân. Cơ b n ng tình v i Báo cáo ánh giá v tình hình kinh t -xã h i c a T nh. Tính n nay, Lào Cai ã cùng c nư c th c hi n ư c n a nhi m kỳ k ho ch 5 năm 2006- 2010. Là m t t nh thu c vùng cao, biên gi i, có nhi u ng bào dân t c thi u s , m c dù còn nhi u khó khăn, nhưng ng b , chính quy n và nhân dân t nh Lào Cai ã có nhi u c g ng, t ư c nh ng thành t u khá toàn di n trên các lĩnh v c: t c tăng trư ng kinh t 2 năm qua t 13,5-14%; t u năm n nay, m c dù giá c th trư ng trong nư c và th gi i liên t c tăng cao và di n bi n ph c t p, thiên tai, d ch b nh x y ra nhi u, gây h u qu n ng n cho s n xu t và i s ng nhân dân, nhưng T nh ã th c hi n nghiêm túc ch o c a Th tư ng Chính ph v các gi i pháp ki m ch l m phát, n nh kinh t vĩ mô, b o m an sinh xã h i và tăng trư ng b n v ng; 6 tháng u năm kinh t v n tăng trư ng 11%; cơ c u kinh t ti p t c ư c chuy n d ch theo hư ng tích c c, riêng công nghi p, d ch v chi m t i g n 70%; an ninh lương th c ti p t c ư c b o m; văn hóa, xã h i có ti n b trên nhi u m t, i s ng nhân dân ư c c i thi n, thu nh p bình quân d u ngư i t trên 10 tri u ng/năm; xóa ói gi m nghèo t k t qu rõ r t, s h nghèo gi m xu ng còn 26%; ã hoàn thành ph c p giáo d c trung h c ph thông cơ s , chăm sóc s c kh e nhân dân có chuy n bi n tích c c; qu c phòng an ninh ư c gi v ng, tr t t an toàn xã h i ư c b o m, quan h h p tác v i nư c b n ngày càng phát tri n, là t nh u tiên ã hoàn thành c m m c biên gi i v i Trung Qu c; h th ng chính tr ti p t c ư c c ng c và tăng
  2. cư ng; c i cách hành chính, nh t là c i cách th t c hành chính, phòng ch ng tham nhũng ư c Ny m nh và t k t qu bư c u. Môi trư ng kinh doanh c a T nh ư c c i thi n nhanh, hi n ng th 5 trong x p h ng c nư c. Thay m t Chính ph , Th tư ng ánh giá cao nh ng k t qu mà ng b , chính quy n và nhân dân t nh Lào Cai ã t ư c. Nhân d p này, Th tư ng Chính ph cũng bi u dương n l c c a cán b , công nhân viên T p oàn Than Khoáng s n Vi t Nam v xây d ng và ã ưa vào ho t ng Nhà máy tinh luy n ng u tiên c a nư c ta trên a bàn t nh Lào Cai, góp ph n vào vi c s d ng có hi u qu ngu n tài nguyên c a t nư c. Tuy nhiên, Lào Cai v n là m t trong nh ng t nh còn nghèo c a c nư c; qui mô kinh t còn nh , thu n i a m i áp ng 20% nhu c u chi ngân sách a phương qu n lý; h t ng kinh t -xã h i, nh t là giao thông nông thôn và vùng cao còn y u kém; ngu n nhân l c chưa áp ng yêu c u phát tri n; t l h nghèo còn cao (26%), g p hai l n m c bình quân chung c nư c, còn 3 huy n có t l h nghèo trên 50%; thiên tai, d ch b nh còn x y ra nhi u; thu hút v n u tư còn khó khăn; gi i ngân v n u tư còn ch m. II. NHI M V TRONG TH I GIAN T I V cơ b n ng ý v i nhi m v và gi i pháp ra trong báo cáo c a T nh. th c hi n th ng l i nhi m v k ho ch 5 năm 2006-2010, trong th i gian t i T nh c n ti n hành sơ k t n a nhi m kỳ, ánh giá, kh ng nh nh ng k t qu t ư c ti p t c phát huy; ch ra nh ng y u kém t n t i, nh ng ch tiêu còn t th p, phân tích nguyên nhân, ra bi n pháp th c hi n. Nhi m v t ra cho nh ng năm còn l i c a n a nhi m kỳ k ho ch 5 năm và nh ng tháng còn l i c a năm 2008 là r t n ng n , òi h i ng b , chính quy n và nhân dân các dân t c c a T nh ph i ph n u quy t li t hơn n a, vư t qua khó khăn thách th c, tranh th th i cơ, thu n l i khai thác có hi u qu các ti m năng c a T nh, nh t là v t ai, tài nguyên khoáng s n, du lich, kinh t c a khNu, th y i n. Trư c m t, T nh c n th c hi n t t Ch th s 723/CT-TTg, ngày 6 tháng 6 năm 2008 c a Th tư ng Chính ph v vi c xây d ng k ho ch phát tri n kinh t -xã h i và d toán ngân sách nhà nư c năm 2009; ng th i, t nay n cu i năm c n th c hi n ng b , có hi u qu các nhi m v , gi i pháp ã ra t u năm, trong ó ti p t c t p trung th c hi n t t vi c ki m ch l m phát, n nh kinh t vĩ mô, b o m an sinh xã h i, phát tri n b n v ng. Quan tâm tháo g khó khăn vư ng m c, b o m v n cho phát tri n s n xu t kinh doanh, duy trì tăng trư ng c a các thành ph n kinh t ; ti p t c th c hi n vi c rà soát, i u ch nh, c t gi m u tư theo ch o c a Chính ph d n v n cho nh ng công trình, nh ng d án c p bách, s m phát huy hi u qu ; t o i u ki n thu n l i thu hút và gi i ngân nhanh các ngu n v n u tư; qu n lý th t t t th trư ng, giá c , nh t là i v i nh ng m t hàng thi t y u; ch ng u cơ Ny giá lên cao, gây tâm lý hoang mang cho xã h i; quan tâm n m b o anh sinh xã h i, trư c h t là th c hi n t t nh ng chính sách hi n có, tr giúp thi t th c cho nh ng h gia ình chính sách, h nghèo, h g p khó khăn do thiên tai d ch b nh; ph i làm úng chính sách và có hi u qu ; ng th i, ph i ch ng tri n khai các bi n pháp phòng ch ng thiên tai, d ch b nh trong th i gian t i; Ny m nh c i cách hành chính, nh t là th t c hành chính; Ny m nh công tác phòng, ch ng tham nhũng và gi i quy t khi u n i, t cáo m b o an ninh, tr t t xã h i.
  3. III. M T S NGHN C A T NH 1. V h tr 200 t ng và 500 t n g o trong k ho ch năm 2009 kh c ph c thi t h i do cơn bão s 4 gây ra: giao B Tài chínhm, B K ho ch và u tư t ng h p trình Th tư ng x lý chung. 2. V qu n lý, s d ng tài nguyên khoáng s n: ng ý v i ngh c a T nh v l p quy ho ch, qu n lý, khai thác, ch bi n các lo i khoáng s n trên a bàn t nh Lài Cao theo hư ng ch bi n sâu, hình thành các t h p khai thác, ch bi n, trư c m t t p trung vào qu ng apatit, ng, s t, vàng: - V apatít: ng ý T ng Công ty Hóa ch t Vi t Nam xây d ng Nhà máy DAP s 2 t i Lào Cai. i v i Nhà máy DAP s 3, giao B Công Thương ch trì ph i h p v i các B , ngành ch c năng báo cáo Th tư ng Chính ph xem xét, quy t nh. -V ng: ng ý thành l p Công ty C ph n T Ph i thăm dò, ánh giá tr lư ng, khai thác, ch bi n tinh luy n ng th c hi n theo qui nh hi n hành; lưu ý s d ng công ngh tiên ti n, g n v i ch bi n m t s s n phNm khác t ng. - V s t: ng ý nâng công su t Nhà máy gang thép Lào Cai t i c m công nghi p T ng Lo ng t 500 ngàn t n/năm lên 1 tri u t n/năm và ch trương u tư m t s cơ s ch bi n gang thép c a T p oàn Than-Khoáng s n Vi t Nam. Vi c u tư các D án nêu trên th c hi n theo úng qui nh hi n hành, lưu ý thăm dò k v tr lư ng, b o v môi trư ng, ch xu t khNu qu ng thô tương ng v i giá th than c c nh p khNu dùng cho các D án này. - V vàng: Cho phép thành l p Công ty C ph n vàng Vi t - Úc và Ny nhanh vi c thăm dò, khai thác vàng t i huy n Văn Bàn, t nh Lào Cai. Vi c kh o sát thăm dò, ánh giá tr lư ng, c p phép khai thác ch bi n ph i th c hi n theo úng qui nh hi n hành; chú ý b o v môi trư ng, an ninh, tr t t an toàn xã h i trên a bàn. 3. V phát tri n kinh t c a khNu và xây d ng Khu hành chính m i: - V phê duy t án "Quy ho ch các c a khNu biên gi i t nh Lào Cai": Văn phòng Chính ph khNn trương hoàn thi n h sơ, trình Th tư ng Chính ph phê duy t. -V u tư phát tri n khu kinh t c a khNu Lào Cai và xây d ng khu hành chính m i: ng ý ngân sách trung ương h tr có m c tiêu trong 5 năm (2009-2013) m i năm 300 t ng; trong ó: 200 t ng b trí cho m c tiêu xây d ng h t ng khu kinh t c a khNu Lào Cai và 100 t b trí cho m c tiêu x�y d ng khu hành chính m i. Giao B K ho ch và u tư, B Tài chính b trí trong k ho ch ngân sách hàng năm cho t nh Lào Cai. 4. V cho phép T nh huy ng óng góp c a các doanh nghi p khai thác khoáng s n trên a bàn bù p chi phí u tư, nâng c p 2 tuy n ư ng: Bát Xát - Lào Cai, Văn Bàn - T ng Lo ng - Lào Cai: giao B Tài chính ch trì, ph i h p v i t nh Lào Cai và các B , ngành liên quan nghiên c u, xu t phương án c th , trình Th tư ng Chính ph xem xét, quy t nh.
  4. 5. V ch o h th ng ngân hàng có cơ ch cho vay v n v i lãi su t phù h p Ny nhanh ti n th c hi n các d án th y i n, d án công nghi p tr ng i m: th c hi n theo ch o chung c a Th tư ng Chính ph . 6. V Ny nhanh ti n tri n khai các d án giao thông: nâng c p qu c l 70, c i t o tuy n ư ng s t Hà N i - Lào Cai, D án ư ng cao t c Hà N i - Lào Cai, D án xây d ng sân bay Lào Cai: - V D án nâng c p qu c l 70: giao B Giao thông v n t i ch o các ơn v thi công Ny nhanh ti n . T nh ph i t p làm t t công tác gi i phóng m t b ng. - i v i D án ư ng cao t c Hà N i - Lào Cai: ng ý u tư xây d ng 19 km (t ư ng Tr n Hưng o, thành ph Lào Cai n c u Kim Thành) trong giai o n 1. Giao T ng Công ty ư ng cao t c Vi t Nam cùng v i t nh Lào Cai tri n khai th c hi n theo qui nh. -V u tư v n t ngu n trái phi u Chính ph cho tuy n giao thông vành ai 1B g n biên gi i (t thành ph Lào Cai i theo t nh l 156 n i m n i c a qu c l 4E), v a là ư ng hành lang, ư ng vành ai, ư ng tu n tra biên gi i: ng ý v nguyên t c; giao B K ho ch và u tư t ng h p, s m trình Th tư ng Chính ph quy t nh. - V d án c i t o tuy n ư ng s t Hà N i - Lào Cai: giao B Giao thông v n t i ch o hoàn t t các th t c u tư theo quy nh; kh i công năm 2009, hoàn thành năm 2011. - V d án u tư xây d ng sân bay Lào Cai: ng ý v nguyên t c cho phép nghiên c u xây d ng sân bay Lào Cai; T nh làm vi c v i B Giao thông v n t i và các B , ngành ch c năng tri n khai theo qui nh. 7. V h tr 100 t ng thanh toán n c a Chương trình kiên c hóa trư ng, l p h c giai o n 1 do chênh l ch nh m c v i th c t xây d ng: T nh làm vi c c th v i B Giáo d c và ào t o, báo cáo Phó Th tư ng Nguy n Thi n Nhân xem xét, quy t nh. 8. V h tr kinh phí T nh tuy n thêm 3000 biên ch cho ngành giáo d c: giao B N i v x lý theo qui nh. Văn phòng Chính ph xin thông báo các B , cơ quan và y ban nhân dân t nh Lào Cai bi t, th c hi n./. B TRƯ NG, CH NHI M Nơi nh n: - Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph ; - Ban Ch o Tây B c, - Các B : K ho ch và u tư; Tài chính; Giao thông v n t i; Công an, Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, Công Thương, Văn hóa, Th thao và Du l ch, Nguy n Xuân Phúc Xây d ng, N i v , Giáo d c và ào t o, Y t , Ngo i giao; - Các T p oàn: Cao su Vi t Nam, i n l c Vi t Nam; Than - Khoáng s n Vi t Nam và T ng Công ty Hóa ch t Vi t Nam; - T nh y, H ND, UBND t nh Lào Cai;
  5. - VPCP: BTCN, các PCN, TT T; Các V : TH, KTTH, TKBT, KTN, KGVX, QHQT, NC, MDN; - Lưu: VT, P (5).
Đồng bộ tài khoản