Thông báo số 248/TB-BGTVT

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
31
lượt xem
3
download

Thông báo số 248/TB-BGTVT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo số 248/TB-BGTVT về việc kết luận của Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường tại cuộc họp xem xét kết quả thực hiện văn bản số 2865/BGTVT-TC ngày 05/5/2008 của Bộ Giao thông vận tải về việc thực hiện chuyển giao quyền thu phí 02 trạm trên quốc lộ 5 do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo số 248/TB-BGTVT

  1. BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ------- Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 248/TB-BGTVT Hà Nội, ngày 05 tháng 06 năm 2008 THÔNG BÁO KẾT LUẬN CỦA THỨ TRƯỞNG NGUYỄN HỒNG TRƯỜNG TẠI CUỘC HỌP XEM XÉT KẾT QUẢ THỰC HIỆN VĂN BẢN SỐ 2865/BGTVT-TC NGÀY 05/5/2008 CỦA BỘ GTVT VỀ VIỆC THỰC HIỆN CHUYỂN GIAO QUYỀN THU PHÍ 02 TRẠM TRÊN QUỐC LỘ 5 Ngày 27/5/2008, tại Văn phòng Bộ Giao thông vận tải, Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường đã chủ trì cuộc họp xem xét kết quả thực hiện văn bản số 2865/BGTVT-TC ngày 05/5/2008 của Bộ GTVT về việc thực hiện chuyển giao quyền thu phí 02 trạm trên Quốc lộ 5. Tham gia cuộc họp có đại diện Cục Đường bộ Việt Nam, Vụ Tài chính và Công ty Cổ phần quản lý & xây dựng đường bộ 234. Sau khi nghe ý kiến của Công ty Cổ phần quản lý & xây dựng đường bộ 234 và Cục Đường bộ Việt Nam, Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường đã kết luận như sau: 1. Cục Đường bộ Việt Nam tiếp tục thực hiện văn bản số 2865/BGTVT-TC ngày 05/5/2008 của Bộ GTVT về việc xử lý đấu thầu chuyển giao quyền thu phí 02 trạm trên Quốc lộ 5 và có văn bản thông báo cho nhà thầu theo đúng quy định của pháp luật, trong đó nêu rõ lý do. 2. Trường hợp việc không ký được hợp đồng dẫn đến Công ty Cổ phần quản lý & xây dựng đường bộ 234 bị thiệt hại về tài chính mà do lỗi của Cơ quan nhà nước, Công ty có văn bản đề xuất gửi Cục ĐBVN: Phân tích rõ nguyên nhân dẫn đến thiệt hại và tính toán cụ thể mức độ thiệt hại (có chứng minh bằng tài liệu cụ thể). Cục Đường bộ Việt Nam có trách nhiệm rà soát, xử lý theo đúng tinh thần tại văn bản số 7586/VPCP- KTTH ngày 31/12/2007 của Văn phòng Chính phủ về việc chuyển giao quyền thu phí 02 trạm trên Quốc lộ 5 và thực hiện theo đúng quy định của pháp luật. Trường hợp việc xử lý vượt thẩm quyền giải quyết, Cục ĐBVN có phương án cụ thể báo cáo Bộ. Thừa lệnh Bộ trưởng, Văn phòng Bộ Giao thông vận tải xin thông báo các đơn vị liên quan để triển khai thực hiện./. TL. BỘ TRƯỞNG CHÁNH VĂN PHÒNG Nơi nhận: - Như trên; - Bộ trưởng (để b/c); - TT. Nguyễn Hồng Trường (để b/c); - Các đơn vị dự họp; - Lưu: VT, TC. Nguyễn Văn Công
Đồng bộ tài khoản