Thông báo số 252/TB-VPCP

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
41
lượt xem
4
download

Thông báo số 252/TB-VPCP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo số 252/TB-VPCP về việc ý kiến của Phó Thủ tướng thường trực Nguyễn Sinh Hùng tại buổi làm việc với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc triển khai thực hiện Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2008 của Chính phủ và tình hình sản xuất năm 2008, kế hoạch năm 2009 gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khóa X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn do Văn phòng Chính phủ ban hành...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo số 252/TB-VPCP

  1. VĂN PHÒNG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM --------- c l p - T do - H nh phúc --------------- S : 252/TB-VPCP Hà N i, ngày 12 tháng 9 năm 2008 THÔNG BÁO Ý KI N C A PHÓ TH TƯ NG THƯ NG TR C NGUY N SINH HÙNG T I BU I LÀM VI C V I B NÔNG NGHI P VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN V VI C TRI N KHAI TH C HI N NGHN NNH S 01/2008/N -CP NGÀY 03 THÁNG 01 NĂM 2008 C A CHÍNH PH VÀ TÌNH HÌNH S N XU T NĂM 2008, K HO CH NĂM 2009 G N V I VI C TH C HI N NGHN QUY T TRUNG ƯƠNG 7 (KHÓA X) V NÔNG NGHI P, NÔNG DÂN, NÔNG THÔN Ngày 8 tháng 9 năm 2008 t i B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, Phó Th tư ng Thư ng tr c Nguy n Sinh Hùng ã làm vi c v i lãnh o B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn v vi c tri n khai th c hi n Ngh nh s 01/2008/N -CP ngày 03 tháng 01 năm 2008 c a Chính ph và tình hình s n xu t năm 2008, k ho ch năm 2009 g n v i vi c th c hi n Ngh quy t Trung ương 7 (khóa X) v nông nghi p, nông dân, nông thôn. Tham d có lãnh o các B , ngành: K ho ch và u tư, Tài chính, N i v , Khoa h c và Công ngh , Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam và Văn phòng Chính ph . Sau khi nghe báo cáo c a B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, ý ki n c a các ơn v trong B , Phó Th tư ng Thư ng tr c Nguy n Sinh Hùng có ý ki n như sau: 1. V ánh giá tình hình: Trong i u ki n khó khăn, rét m kéo dài, d ch b nh liên t c tái phát, giá c v t tư nông s n có nhi u bi n ng, nhưng ngành nông nghi p v n t và vư t các ch tiêu ra; n i b t là s n xu t lương th c tăng kho ng 1,7 tri u t n so v i năm 2007, nhi u lo i cây công nghi p tăng di n tích và s n lư ng; chăn nuôi t ng bư c khôi ph c và phát tri n; nuôi tr ng th y s n duy trì t c tăng trư ng khá; r ng ư c b o v và phát tri n; phát tri n nông thôn, c i thi n i s ng dân cư nông thôn ư c quan tâm úng m c. Tuy nhiên, k t qu t ư c chưa tương x ng v i ti m năng t ai, lao ng, l i th c a n n nông nghi p nhi t i, nh t là trong lâm nghi p và th y s n; s n xu t nông nghi p ph bi n v n quy mô nh l , phân tán; ng d ng khoa h c công ngh vào s n xu t, ch bi n chưa áp ng yêu c u; hình th c t ch c s n xu t chưa phù h p thúc Ny quá trình s n xu t hàng hóa; năng su t, ch t lư ng nông s n chưa cao, kh năng c nh tranh và giá tr t o ra trên ơn v di n tích canh tác th p, thu nh p, i s ng nông dân c i thi n chưa nhi u. 2. V nhi m v k ho ch năm 2009:
  2. - B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn c n quán tri t sâu s c và y n i dung Ngh quy t s 26-NQ/TW ngày 5 tháng 8 năm 2008 c a H i ngh l n th 7 Ban Ch p hành Trung ương khóa X v nông nghi p, nông dân, nông thôn, ch ng ph i h p v i các B , ngành có k ho ch và gi i pháp tri n khai th c hi n y và ng b các n i dung liên quan n v n nông nghi p, nông dân, nông thôn. Căn c n i dung c a Ngh quy t và Chương trình k ho ch hành ng c a Chính ph , B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, các B , ngành có liên quan s m hoàn thi n các chương trình, án tri n khai c th . M i chương trình, án ph i m b o yêu c u: n i dung rõ ràng, gi i pháp kh thi (trong ó có nhi m v , gi i pháp trư c m t, lâu dài và xác nh khâu t phá); l c lư ng tri n khai c th và bi n pháp t ch c ch o th c hi n hi u qu (th ng nh t t Trung ương n cơ s ). C n xây d ng các mô hình t ch c s n xu t trong nông nghi p, nông thôn theo hư ng: khuy n khích các thành ph n kinh t tham gia u tư s n xu t, xây d ng n n nông nghi p hi n i, hàng hóa l n và phù h p v i n n kinh t th trư ng. - Xây d ng án v công tác qu n lý ngành nông nghi p, nông thôn ph i m b o nguyên t c B qu n lý a ngành, nhưng không chia c t, phân tán, tăng cư ng năng l c i u hành ch o th ng nh t t Trung ương n a phương, m i ngành, lĩnh v c có s liên k t, th ng nh t ng b gi a qu n lý nhà nư c v i nghiên c u khoa h c và ào t o, các hình th c t ch c s n xu t và tăng cư ng năng l c ch o i u hành. - V ch tiêu k ho ch năm 2009 ph i d a trên cơ s m c tiêu c th ã ư c xác nh t i Ngh quy t s 26-NQ/TW ngày 5 tháng 8 năm 2008 c a H i ngh l n th 7 Ban Ch p hành Trung ương khóa X v nông nghi p, nông dân, nông thôn. 3. V m t s ki n ngh c a B : a) Yêu c u B K ho ch và u tư, B Tài chính cân i b trí d toán ngân sách cho lĩnh v c nông nghi p, nông dân, nông thôn trong năm 2009 và nh ng năm ti p theo áp ng yêu c u Ngh quy t Trung ương 7 v nông nghi p, nông dân, nông thôn. Trư c m t, m b o v n công tác quy ho ch, ng d ng khoa h c công ngh , gi ng cây tr ng, gi ng v t nuôi, gi ng th y s n, gi m t n th t sau thu ho ch và th y l i. b) i v i công trình th y l i s d ng v n trái phi u Chính ph : ph i mb o v n u tư theo ti n , b o m an toàn, ch t lư ng công trình. c) V v n tín d ng cho nông nghi p, nông thôn: B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn ch ng ph i h p v i Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam xây d ng án tín d ng nông thôn trình Th tư ng Chính ph phê duy t. Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam ch o Ngân hàng thương m i b o m v n tín d ng cho vi c tiêu th và xu t khNu nông, lâm, th y s n. Văn phòng Chính ph xin thông báo B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn và các B , ngành bi t, th c hi n./. KT. B TRƯ NG, CH
  3. NHI M Nơi nh n: PHÓ CH NHI M - Ban Bí thư Trung ương ng; - Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph ; - Văn phòng Trung ương ng; - Các B : Tài chính, K ho ch và u tư, Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, Khoa h c và Công nghê, N i v ; - Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam; - VPCP: BTCN, các PCN:Văn Tr ng Lý, Ph m Văn Phư ng, các V : KTTH, TKBT, TT T, TH; Văn Tr ng Lý - Lưu: VT, KTN (3).
Đồng bộ tài khoản